PODR 21 maart 2022

PODR 21 maart 2022

Peace On Drugs Radio

Elke dinsdagavond tussen 19:00 en 21:00 is dit unieke programma - live en lineair - te beluisteren via internet.

De website van de Willem de Ridder – www.ridderradio.com – is de thuisbasis van Peace on Drugs Radio. Bij Ridderradio is er geen centrale studio, maar maken mensen de uitzending vanaf hun computer thuis of op locatie. Niet alleen kun je ze horen en sommigen ook zien, je kunt ook met ze in contact komen via de Ridder Radio Text- en Voice- Chat. Is er geen live programma, dan hoor je hoorspelen, sprookjes, interviews en andere juweeltjes uit het Willem de Ridder Radio Archief!
 
Hieronder vind je een 4-tal knoppen (linkjes) om de stream te starten en te luisteren naar de uitzendingen.
 
M3U    PLS    ASX    DIRECT 
 
 

Toelichting: Hieronder vind je een aantal bronnen die de basis vormen voor de onderwerpen die in de uitzending van vanavond aan bod zullen komen. Een wezenlijk deel van de teksten is hier te lezen, de complete tekst vind je in de orginele bron. Via de groengekleurde linkjes kom je bij de orginele bron. Zie je (...) dan gaat de tekst daar verder of er gaat tekst aan vooraf.   

 

De ondergang van de stemcomputer

Veni, vidi, vici 

BBB klimt in jongste prognose naar 17 zetels, D66 zakt naar 5 zetels (19 maart 2023)

De BoerBurgerbeweging (BBB) komt in de nieuwste prognose van persbureau ANP uit op 17 zetels in de Eerste Kamer. De coalitie van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie zakt terug naar in totaal 22 zetels, tien minder dan de regeringspartijen nu hebben.

BBB, de grote winnaar van de verkiezingen, stond bij de eerste exitpolls van Ipsos op de verkiezingsavond nog op 15 zetels. Later groeide dat aantal al naar 16 zetels. Nu meldt het ANP dat er nog een zetel bij is gekomen in de voorlopige uitslag, na het tellen van vrijwel alle stemmen voor de Provinciale Statenverkiezingen.

Eind mei

De definitieve samenstelling van de Eerste Kamer wordt pas eind mei duidelijk. Dan kiezen de leden van de Provinciale Staten de nieuwe senatoren. Zij zijn niet verplicht om op een kandidaat van hun eigen partij te stemmen, hoewel dat wel gebruikelijk is.

Verder zijn er vaak nog zogeheten restzetels te verdelen: stemmen die partijen 'over' hebben, maar die niet genoeg zijn voor een zetel. Soms maken partijen daar onderling afspraken over, zoals vier jaar geleden gebeurde.

De nieuwe prognose van het ANP is gebaseerd op de voorlopige uitslagen in alle gemeenten, op 95 procent van de getelde stemmen in Amsterdam en op de voorlopige uitslag van Nederlanders die in het buitenland wonen. (...)

Uitslagen per gemeente Provinciale Statenverkiezingen 2023 | Verkiezingen | Kiesraad.nl 

Uitslagen | Verkiezingen | Kiesraad.nl

4qiqcftn3toa1

 bbb fryslan

BoerBurgerBeweging (BBB) 1 Zetel (Tweede Kamer) - 17 zetels (Eerste Kamer)

Verkiezingsprogramma 2021-2025  (pag.38 en 39)

GEZONDE MAATSCHAPPIJ STEMWIJZER STELLINGEN

06 Zowel inkoop als verkoop van softdrugs door coffeeshops moet legaal worden.

Respons: Eens

In landen waar softdrugs legaal zijn, is gebleken dat zowel criminaliteit als gebruik dalen. Politie en justitie kunnen volgens BBB hun aandacht beter aan andere zaken besteden.

We geven meer aandacht aan bestrijding van criminaliteit op het platteland om zo drugskartels en rondrijdende bendes, die uit zijn op bijvoorbeeld GPS apparatuur, geen kans te geven. Ook hier geldt: meer geld en middelen voor politie en handhaving

Ongecontroleerd gebruik van lachgas is zeer schadelijk voor de gezondheid van de gebruiker. Misbruik in het verkeer zorgt voor extra slachtoffers. Alleen medisch gebruik is voor BBB toegestaan.

Bermen en groenstroken in beheer van de overheid, worden op een natuurlijke wijze beheerd.  We zaaien bermen in met bloemrijke inheemse mengsels. Ook planten hebben recht op een goed gevulde medicijnkast’.

Plenair verslag, Tweede Kamer, 27e vergadering, Donderdag 25 november 2021

(...) Mevrouw Van der Plas (BBB):
Allereerst wil ik de minister complimenteren met zijn inleiding en het aanbieden van zijn excuses aan de heer Du Bois en de heer Viets. Ik was daarvan erg onder de indruk, dus bij dezen; daar begin ik even mee. Mijn vraag is: hoe kijkt de minister aan tegen het eventueel reguleren van bepaalde vormen van met name softdrugs? Het is namelijk niet zo dat ik wil dat alles wordt losgelaten en ik laat me ook graag overtuigen, maar als je het bijvoorbeeld vergelijkt met de drooglegging in Chicago of in Amerika in de jaren twintig, dan zie je dat de criminaliteit nooit zo erg floreerde als in die tijd. Voor ons is dat de overweging om te kijken of je misschien beter sommige drugs kunt reguleren, zodat je er grip op hebt en de kwaliteit van het spul ook beter is.

Minister Grapperhaus:
De vergelijking met de drooglegging — ik ga heel snel praten, want ik wil niemand ophouden — gaat per definitie mank, want nadat ongeveer 2.000 jaar lang alcohol was toegestaan, zeiden ze in puriteins Amerika: we gaan dat niet meer doen. In de geschiedenisboekjes hebben we daarvan kunnen leren dat dat zo niet werkt, of je moet daar echt heel dictatoriaal op in gaan zetten. Met drugs is het natuurlijk toch echt in een aantal opzichten anders, want dat zijn niet al 2.500 jaar volstrekt in de maatschappij geaccepteerde middelen. U hebt het over de regulering van softdrugs. Ik ga dan weer even terug naar het rapport over 25 jaar drugsaanpak, waarin men zegt dat een issue is ontstaan door het gedogen van softdrugs aan de voordeur, bijvoorbeeld van hasj, en het openlaten van de toevoer aan de achterdeur, waardoor die door criminele bendes werd ingevuld. Wat dit kabinet in het bijna maar nog niet echt vorige regeerakkoord — het is nu een "demissionair regeerakkoord", om het zo maar te zeggen — heeft afgesproken, is een wietexperiment om te kijken of je die toevoer kunt decriminaliseren. Daar heb ik samen met toenmalig collega Bruins van gezegd: we willen dat heel streng medisch ingekaderd hebben, want het moet niet op een of andere manier toch gezondheidsrisico's opleveren. We hebben toen ook gezegd: we trekken een hele scherpe lijn ten opzichte van harddrugs; laat dat heel duidelijk zijn. Dat wietexperiment loopt. We zullen daar over een aantal jaren van zien of daarmee de hasjiesj aan de toevoerkant uit het criminele circuit kunnen worden gehaald. Of dat zo is, weten we niet. Dat wordt echt pas over een aantal jaren duidelijk.

Mevrouw Van der Plas (BBB):
Ik heb niet zozeer een vraag, maar wel een opmerking. Dat kost een interruptie, maar ik wil 'm toch graag maken. Ik waag die 2.000 jaar wel te betwijfelen, want al duizenden jaren gebruiken mensen opwekkende middelen. Wij hebben het alleen op een gegeven moment geschaard onder drugs en toen hebben we het verboden. Het is dus niet zo dat die nooit werden gebruikt. Die 2.000 jaar gaat ook niet helemaal op, want het gaat per generatie. Wij zijn nu al generaties lang met het idee groot geworden dat het een soort van oké is om een jointje te roken of een keer een pilletje te nemen. Iedereen mag daarvan vinden wat ie wil. Wat er dan in de jaren daarvoor is gebeurd, weet je natuurlijk niet. Ik weet niet wat er allemaal in de 2.000 jaar daarvoor is gebeurd. Het gaat mij erom wat ik, wat mijn vader en wat mijn opa mochten. Dat is de tijdlijn waarin je het volgens mij moet bekijken. Maar dat is mijn mening. Dat wilde ik alleen nog even zeggen.

De voorzitter:
Ik heb even één opmerking: dit is geen interruptie, maar eigenlijk gewoon een inbreng. Misschien kunt u de wat uitvoerige teksten bewaren voor uw inbreng.

Minister Grapperhaus:
Ik heb een heel korte reactie. Ik wil graag … Sorry, ik zou graag — ik weet immers niet hoe het allemaal gaat lopen — nog eens met uw Kamer over die kwestie debatteren. Kijk maar naar de rampen die synthetische opiaten vanaf het begin van deze eeuw in de Verenigde Staten hebben veroorzaakt. Laat ik het als volgt stellen. Pieter Tops, gekend deskundige op dit gebied, zei tegen mij: als iemand ooit tegen je zegt "alcohol mag toch ook?", dan moet je alleen maar antwoorden "precies, en moet je eens kijken wat we daar al voor ellende mee hebben". Ik denk dus dat we daar misschien nog een keer met elkaar over moeten doorpraten. (...) 

 Cannabis label stichting VOC 2023

 

Initiatiefvoorstel-Sneller en Sjoerdsma Wet gesloten coffeeshopketen

Initiatiefvoorstel-Sneller en Sjoerdsma Wet gesloten coffeeshopketen (34.165) - Eerste Kamer der Staten-Generaal

34.165 Initiatiefvoorstel-Sneller en Sjoerdsma Wet gesloten coffeeshopketen

Dit initiatiefvoorstel van het Tweede Kamerlid Sneller en Sjoerdsma (beiden D66) regelt door een wijziging van de Opiumwet het gedogen van de teelt en verkoop van hennep en hasjies via een gesloten coffeeshopketen. Hiermee wordt een deel van het cannabisbeleid gereguleerd.

Met dit voorstel wordt een einde gemaakt aan de situatie dat het bezit en verkoop van een gebruikershoeveelheid cannabis via coffeeshops wordt gedoogd, maar de teelt en aanvoer van hennep verboden zijn. Voorgesteld wordt dat bedrijfsmatige telers die bepaalde voorwaarden naleven van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport een ontheffing kunnen krijgen en daarmee niet strafrechtelijk vervolgd kunnen worden. Ten slotte wordt het telen, bewerken en verkopen van hard- en softdrugs indien daarvan levensgevaar of zwaar lichamelijk letsel te duchten valt of indien het feit iemands dood ten gevolge heeft, afzonderlijk strafbaar gesteld.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.

Stand van zaken
 

Dit voorstel (EK, A) is op 21 februari 2017 na hoofdelijke stemming met 77 stemmen voor (SP, D66, PvdA, PvdD, GroenLinks, Van Vliet, Bontes/Van Klaveren, Houwers, Klein, 50PLUS, Kuzu/Öztürk en Monasch) en 72 stemmen tegen (SGP, VVD, CDA, ChristenUnie en PVV) aangenomen door de Tweede Kamer.

De Eerste Kamercommissie voor Justitie en Veiligheid (J&V) heeft op 5 oktober 2021 het nader voorlopig verslag (EK, I herdruk) uitgebracht en wacht op de nadere memorie van antwoord van de initiatiefnemers. De commissie heeft op 8 maart 2022 de antwoorden op de in het nader voorlopig verslag aan de regering gestelde vragen (EK, K met bijlage) ontvangen..

De commissie voor J&V heeft bij brief van 11 februari 2022 bij de initatiefnemers geïnformeerd naar de voortzetting van de behandeling van dit wetsvoorstel.

Bij de initiatiefnemers wordt nagegaan wat het regeerakkoord (TK 35.788, 77 met bijlagen) betekent voor het initiatiefvoorstel.

Op 12 juli 2018 is het wetsvoorstel Wet experiment gesloten coffeshopketen (34.997) ingediend bij de Tweede Kamer. De Eerste Kamer heeft dat voorstel op 12 november 2019 aangenomen.

De voorzitter van de Tweede Kamer heeft bij brief 16 juni 2021 medegedeeld dat de leden Sjoerdsma en Sneller de verdediging van dit initiatiefvoorstel overnemen van het lid Bergkamp (EK, H).

Het Tweede Kamerlid Bergkamp heeft bij brief van 23 september 2016 laten weten dat zij de verdediging van dit wetsvoorstel alleen zal voortzetten (TK, 4). (...)

 

Coffeeshopbeleid

Antwoord op vragen van het lid Sneller over het invoeren van een landelijk keurmerk voor coffeeshops | Tweede Kamer der Staten-Generaal 

AH 1921 2023Z03721 

Antwoord van minister Yeşilgöz-Zegerius (Justitie en Veiligheid) (ontvangen 20 maart 2023) 

Vraag 1

Deelt u de mening dat naast de 79 coffeeshops die meedoen aan het experiment gesloten coffeeshopketen (hierna: het experiment) ook de overige 485 coffeeshops[1] [2]in de rest van Nederland een belangrijke verantwoordelijkheid hebben in de strijd tegen ondermijnende drugscriminaliteit?

Antwoord op vraag 1

Het feit dat het telen van cannabis voor recreatief gebruik verboden is en het wordt gedoogd dat coffeeshops deze illegaal geteelde cannabis (onder strikte voorwaarden) verkopen, leidt onvermijdelijk tot een verwevenheid tussen boven- en onderwereld. Deze inherente spanning bestaat al zolang het gedoogbeleid voor coffeeshops bestaat en is van meet af aan onderkend. Dit is een belangrijke reden om te onderzoeken hoe het in de toekomst mogelijk anders kan. In het experiment gesloten coffeeshopketen wordt daarom onderzocht of het mogelijk is een gesloten coffeeshopketen te realiseren waarbij er geen sprake is van criminele inmenging en welke effecten dit heeft op o.a. de criminaliteit en veiligheid.

Vraag 2

Deelt u de mening dat zowel in de gemeenten die meedoen aan het experiment als in de overige coffeeshopgemeenten, het bestrijden van ondermijnende drugscriminaliteit, het waarborgen van de veiligheid en het bevorderen van transparantie in de coffeeshopsector prioriteit heeft?

Antwoord op vraag 2

Wat betreft de deelnemende gemeenten: Ja. In het experiment wordt onderzocht of het mogelijk is een gesloten coffeeshopketen te realiseren waarbij er geen sprake is van criminele inmenging. Ook is het waarborgen van veiligheid tijdens het experiment een belangrijk thema binnen de deelnemende gemeenten. Het bevorderen van de transparantie wordt beoogd met eisen over de verpakking van de gereguleerde hennepproducten, zoals informatie over de naam van de teler en werkzame stoffen.

Vraag 3

Deelt u de mening dat het van belang is dat tijdens het experiment ook wordt gewerkt aan het waarborgen van de veiligheid en het bevorderen van transparantie in de coffeeshopsector in de ruim 90 gemeenten met coffeeshops die niet deelnemen aan het experiment?

Antwoord op vraag 3

In de gemeenten die niet mee doen aan het experiment blijft het bestaande gedoogbeleid actief. Op het gebied van veiligheid en transparantie in relatie met coffeeshops hebben gemeenten, binnen de landelijke kaders, lokaal coffeeshopbeleid en bevoegdheden in het kader van openbare orde en veiligheid. Ook kunnen gemeenten een Bibob-onderzoek (laten) doen naar een coffeeshophouder.

Vraag 4

Bent u het ermee eens dat in dat kader moet worden gekeken naar aanvullende mogelijkheden om de bestaande gedoogcriteria aan te scherpen met nieuwe, laagdrempelige oplossingen, die worden gedragen door betrokken partijen?

Antwoord op vraag 4

Nee, deze mening deel ik niet. Het is niet wenselijk om, naast het experiment, het bestaande coffeeshopbeleid aan te passen. Gedurende het experiment wordt in de deelnemende gemeenten in een afgebakende periode een gesloten coffeeshopketen getest met op kwaliteit gecontroleerde producten. Ik wacht de resultaten, evaluatie en conclusies van het experiment af, voordat ik verdere beleidsaanpassingen overweeg.

[1] Reactie BCD m.b.t. invoering landelijk keurmerk voor coffeeshops.

[2] Coffeeshops in Nederland 2020. Aantallen coffeeshops en gemeentelijk beleid 1999-2020

(...)

Omroep Flevoland - Nieuws - OM wil strafzaak tegen de blowboot voor derde keer voor de rechter brengen (18 maart 2023)

Gaat het proces tegen de blowboot in Almere weer helemaal opnieuw beginnen? De zaak rond de drijvende coffeeshop duurt al ruim dertien jaar. Het Openbaar Ministerie (OM) werd in 2021 voor de tweede keer niet-ontvankelijk verklaard door de rechter. Het OM vocht dit besluit van de rechter vrijdag aan tijdens een hoger beroep in Leeuwarden.

De blowboot in het centrum van Almere werd bijna 25 jaar geleden in het leven geroepen en had in 2008 en 2009 een te grote handelsvoorraad aan softdrugs. Een deel ervan lag bovendien bij een medewerker thuis. Het ging om tientallen kilo's hennep en duizenden joints. Daar waar 500 gram volgens de gedoogvergunning van de gemeente en de Opiumwet bij een coffeeshop was toegestaan. In 2010 startte het OM een straf- en ontnemingszaak tegen de twee eigenaren en een bedrijfsleider. De winst zou bijna 5 miljoen euro zijn geweest.

Niet-ontvankelijk

Het OM, dat tegen de eigenaren elf maanden cel eiste, werd in 2012 niet-ontvankelijk verklaard door de rechtbank in Lelystad. Zij hadden niet vervolgd mogen worden. Justitie stapte daarop naar het gerechtshof in Leeuwarden. Met succes. Het hof bepaalde dat het OM wel ontvankelijk was en dat de rechtbank opnieuw naar de zaak moest gaan kijken. Dit gebeurde in 2021. De rechtbank concludeerde vervolgens voor een tweede keer dat het OM niet-ontvankelijk was. Het OM had onvoldoende aangetoond welk belang er nog was bij vervolging. Ook zou de redelijke termijn worden overschreden.

Het jarenlange proces heeft veel vertraging opgelopen door een schikkingspoging van het OM. Na de terugverwijzing van de zaak door het hof in 2014 probeerde het OM tot een 'buitengerechtelijke afdoening' te komen met eigenaren. Tussen oktober 2016 en februari 2017 vonden er verkennende gesprekken plaats. De voorstellen die op tafel kwamen, werden door het OM aan de kant geschoven. Uiteindelijk belandde de zaak in 2021 voor de tweede keer bij de rechtbank. (...)

Ingezetenen criterium coffeeshops definitief van de baan - Al het nieuws uit Vlissingen (internetbode.nl) (17 maart 2023)

Het college van burgemeester en wethouders heeft definitief besloten om afscheid te nemen van het ingezetenen criterium. Dit betekent concreet dat klanten van de twee coffeeshops in Vlissingen niet langer hoeven aan te tonen dat ze in Nederland wonen. Het college heeft dit besloten nadat een jaar lang een proef is gehouden om te zien of overlast door onder meer straathandel zou afnemen.

Gebleken is dat de overlast daadwerkelijk is afgenomen. De gemeente verbindt een aantal voorwaarden aan het nieuwe beleid. Zo wordt de inzet van beveiliging bij de coffeeshops, zoals dat nu het geval is, voorwaarde bij de verlening van de vergunning. De beveiligers heeft de rol van gastheer voor de buurt en spreekt overlastgevers aan. De twee parkeervakken die aan de Aagje Dekenstraat en op het Bellamypark die zijn ingericht als parkeerplek voor 15 minuten blijven bestaan. Daarnaast wordt de situatie rondom de coffeeshops ook in de toekomst gemonitord.

Verkeersoverlast

Het college van burgemeester en wethouders deelt de zorg van de gemeenteraad over de verkeersoverlast die de aanwezigheid van de coffeeshop met zich meebrengt. Er zijn ingrepen nodig in de infrastructuur om de verkeersoverlast terug te dringen. Werkzaamheden aan de Aagje Dekenstraat en de rotonde op de kruising met de Willem Ruysstraat staan in de planning voor 2024.

Omroep Flevoland - Nieuws - Onderzoek naar effecten coffeeshop in Noordoostpolder (21 maart 2023)

Welke effecten heeft een coffeeshop op Noordoostpolder? Dat is de centrale vraag in een onderzoek dat het college van burgemeester en wethouders van die gemeente wil laten uitvoeren. Op dit moment is er geen verkooppunt van wiet en hanteert de gemeente het zogenoemde nul-beleid. In de praktijk betekent het dat coffeeshops niet zijn toegestaan.

Met een verkennend onderzoek wil het college inzicht krijgen van de effecten op het gebied van gezondheid, leefbaarheid en veiligheid. De politiek in Noordoostpolder praat al jaren over een plek waar gebruikers cannabis kunnen kopen en gebruiken. De collegepartijen hebben nu afgesproken dat er wordt onderzocht of er een coffeeshop gevestigd kan worden binnen de gemeentegrenzen. De gemeenteraad van Noordoostpolder moet nog wel akkoord gaan met het voorstel.

Tijdens een commissievergadering maandagavond waren verschillende geluiden te horen. Zo benadrukte de fractie van de ChristenUnie/SGP tegen de komst van een coffeeshop te zijn. Andere fracties, zoals de PvdA, juichen het onderzoek toe. De resultaten van het onderzoek zouden raadsleden kunnen helpen om een afgewogen standpunt in te nemen. Over twee weken praat de voltallige gemeenteraad over dit onderwerp.

Bekendste coffeeshop van Apeldoorn mag geen drugs meer verkopen | Apeldoorn | destentor.nl (20 maart 2023)

Coffeeshop ’t Bunkertje in Apeldoorn mag de komende drie maanden geen softdrugs verkopen. De gemeente heeft tijdelijk de gedoogverklaring ingetrokken die nodig is voor die verkoop. De maatregel is vandaag ingegaan.

Onbekend is nog wat de exacte reden is. Uit een controle van gemeente, politie en Belastingdienst in januari is gebleken dat de coffeeshop zich niet houdt aan de voorwaarden van de gedoogverklaring, stelt woordvoerder Arnoud van der Steen van de gemeente Apeldoorn.

‘Zo hanteert de coffeeshop onder andere een hogere handelsvoorraad dan wettelijk is toegestaan, verstrekt zij bij de verkoop van softdrugs geen voorlichtingsmateriaal, wordt het kasboek niet dagelijks bijgehouden en staat de gedoogverklaring niet op naam van de leidinggevenden’, staat in een schriftelijke toelichting.

De zaak hoeft overigens niet helemaal dicht. ‘De verkoop van niet-alcoholische dranken kan gewoon doorgaan’, aldus Van der Steen. Maar dat is voor de zaak geen reële optie, omdat de verreweg belangrijkste inkomstenbron wegvalt.

Pas in juni mogen weer softdrugs verkocht worden in de karakteristieke zaak aan de Laan van de Mensenrechten, nabij het station. De eigenaar van ’t Bunkertje kon nog niet reageren.

Bekend probleem

In januari 2013 kreeg ’t Bunkertje eenzelfde soort straf. De reden was toen dat er in een ander pand van de eigenaar een te grote voorraad hennep, hash en gedraaide joints was aangetroffen.

Dat soort situaties zijn een bekend probleem in de verkoop van softdrugs van Nederland. Verkoop is onder voorwaarden toegestaan, maar de productie, aanvoer en het aanhouden van een voorraad zijn verboden of aan strikte beperkingen gebonden.

In Apeldoorn lijkt momenteel iets vergelijkbaars te spelen rond coffeeshop Power Flower aan de Arnhemseweg. Vorige week werd 76 kilo hennep gevonden in een pand van de eigenaar van Power Flower. Onbekend is nog of die partij verband houdt met die coffeeshop. 

Extra aandacht

Bij ‘t Bunkertje zat maandag de deur dicht en was de toerit dichtgezet met pionnen. Klanten konden op een briefje op de deur lezen dat ze voorlopig hier niet terecht kunnen.

De vraag is waar vaste klanten nu naartoe gaan. Burgemeester Ton Heerts kondigt aan in de gaten te houden wat de gevolgen zijn van het stilvallen van dit verkooppunt. Politie en gemeentelijke toezichthouders besteden de komende tijd extra aandacht aan de overige vier coffeeshops en de directe omgeving.

 

nsb.nl

Minder wietkwekerijen opgerold, Nederlander verklikt illegaal wiethok minder vaak | Binnenland | AD.nl (16 maart 2023)

Nederlanders hebben vorig jaar veel minder vaak melding gemaakt van hennepkwekerijen in hun omgeving. Het aantal illegale kwekerijen op zolders en in kelders dat werd opgerold, liep dan ook fors terug: van 1800 naar iets meer dan 1000.

Dat blijkt uit cijfers die Netbeheer Nederland donderdag publiceert. De brancheorganisatie van alle energienet-beheerders meldt dat er vorig jaar zeker voor 75 miljoen kWh aan energie werd afgetapt via de 1060 aangetroffen wietkwekerijen. In 2021 ging het nog om 111 miljoen kWh in 1800 kwekerijen. In 2020 en 2019 was dat ongeveer evenveel.

,,De terugloop van het aantal ontdekte hennepkwekerijen lijkt op het eerste gezicht goed nieuws", stelt woordvoerder Theo Scholte. ,,Maar er is niet mee gezegd dat het aantal kwekerijen daadwerkelijk afneemt. Het lijkt er namelijk op dat de meldingsbereidheid gedaald is.” De netbeheerders, die samenwerken met de politie en het Openbaar Ministerie, ‘merken dat er opvallend minder meldingen binnenkomen’. ,,Ook het aantal meldingen via het platform Meld Misdaad Anoniem loopt enorm terug.”

Minder urgentie

Een woordvoerder van Meld Misdaad Anoniem bevestigt dat het aantal meldingen over hennepkwekerijen ‘al enkele jaren terugloopt'. ,,We hebben er geen diepgravend onderzoek naar gedaan, maar we vermoeden dat het te maken heeft met de regulering van wietteelt.” Er wordt al jaren gesproken over een wietproef, in 2024 moet die proef in elf gemeenten beginnen met de verkoop van legaal geproduceerde wiet. ,,Mensen zien daardoor mogelijk minder de urgentie van het melden van een wietkwekerij in de buurt.”

logo button

Stichting Maatschappij en Cannabis
Redactie: Gerrit Jan ten Bloemendal, Jeroen Bos en Lisa Lankes
Redactionele bijdragen: Mauro Picavet
Fotografie: Gerrit Jan ten Bloemendal
contact mailadres

elke stem telt 600