PODR 12 september 2023

PODR 12 september 2023

Peace On Drugs Radio

Elke dinsdagavond tussen 19:00 en 21:00 is dit unieke programma - live en lineair - te beluisteren via internet.

De website van Willem de Ridder – www.ridderradio.com – is de thuisbasis van Peace on Drugs Radio. Bij Ridder Radio is er geen centrale studio, maar maken mensen de uitzending vanaf hun computer thuis of op locatie. Niet alleen kun je ze horen en sommigen ook zien, je kunt ook met ze in contact komen via de Ridder Radio Text- en Voice- Chat. Is er geen live programma, dan hoor je hoorspelen, sprookjes, interviews en andere juweeltjes uit het Willem de Ridder Radio Archief!
 
Hieronder vind je een 2-tallinkjes om de stream te starten en te luisteren naar de uitzendingen. Op de website van Ridder Radio vind je nog meer afspeelmogelijkheden,
 

MP3-speler        Mac-speler

Toelichting bij bronnen:: Hieronder vind je een aantal bronnen die de basis vormen voor de onderwerpen die in de uitzending van vanavond (eventueel) aan bod zullen komen. Een wezenlijk deel van de teksten is hier te lezen, de complete tekst vind je in de orginele bron. Via de groengekleurde linkjes kom je bij de orginele bron. Zie je (...) dan gaat de tekst daar verder of er gaat tekst aan vooraf.   

 

Concept-verkiezingsprogramma Piratenpartij Nederland 2023

Justitie

Veiligheid is een kerntaak van de overheid. De Piratenpartij wil veiligheid verbeteren door burgerrechten te verstevigen. Een onmiddellijk einde aan de 'war on drugs' maakt direct veel capaciteit vrij bij politie, justitie, rechtbank en gevangeniswezen. We willen het ‘mega-ministerie’ van Justitie en Veiligheid splitsen; en bij de politie inzetten op de-escalatie en geweldstraining.

De War on Drugs beëindigen

Criminalisering van drugs is een spectaculaire mislukking van beleid.73) Er worden meer drugs geproduceerd, verhandeld en gebruikt dan ooit en politie en justitie hebben hun handen er vol aan. De war on drugs is ontstaan na de drooglegging. Toen die hopeloos mislukte, ging de Amerikaanse overheid andere drugs verbieden, zoals opium, cannabis en cocaïne, en sleepte landen als Nederland hierin mee. Tijdens de Vietnamoorlog werd dit geïntensiveerd. De strategie was vooral gericht tegen linkse antioorlogsactivisten en de zwarte bevolking door ze met drugs te associëren, en die dan zwaar te criminaliseren.74)

De Piratenpartij wil een rationeler en humaner drugsbeleid, door de middelen veiliger te maken en verslaafden hulp te bieden in plaats van straf. Zo spelen we capaciteit vrij bij politie en justitie om achter moordenaars, dieven en verkrachters aan te gaan.

Drugsbeleid

De strijd tegen drugs richt meer schade aan dan de middelen zelf. Als we goed kunnen omgaan met één van de meest schadelijke drugs, namelijk alcohol, dan moet het met andere middelen ook mogelijk zijn. De Piratenpartij wil een rationeler en humaner drugsbeleid, cannabis legaal, en overige drugs decriminaliseren en reguleren.

Drugsverdragen op basis van wetenschap

De meeste internationale verdragen met betrekking tot de voorbereiding, bewerking en consumptie van psychoactieve stoffen zijn verouderd en niet gebaseerd op wetenschappelijke feiten. Wetenschappelijk bewijs suggereert bijvoorbeeld dat legalisatie van cannabis minder schadelijk is voor mens en maatschappij dan een verbod. Internationale drugsverdragen zijn in strijd met mensenrechtenverdragen: drugsverboden belemmeren de medische toepassing van de middelen. In Nederland lopen veel zieke mensen het risico op een strafblad of huisuitzetting, puur omdat hun medicijn bestreden wordt.

Legaliseren cannabis

De wietproef is overbodig. Coffeeshops blijken tot de vitale sectoren te horen, sinds ze na 24 uur lockdown weer open gingen. Internationale of Europese verdragen zijn geen belemmering voor legalisatie van cannabis gezien de voorbeelden in het buitenland waaronder de VS en Luxemburg.

Overige drugs reguleren op basis gezondheidsrisico

Middelen die bij verantwoord gebruik relatief onschadelijk zijn, dienen gelegaliseerd te worden. Verkoop kan plaatsvinden via speciaalzaken met opgeleid personeel, zoals bijvoorbeeld een smartshop.

Hoewel drugsverboden contraproductief zijn, hoeven niet alle middelen vrij verkrijgbaar te zijn, zolang ze maar wel op een veilige manier beschikbaar zijn. Bijvoorbeeld heroïne kan beter verstrekt worden via een apotheek. Bezit en gebruik wordt niet meer bestraft.

 

Concept-verkiezingsprogramma JA21 2023 - 2027

JA21 wil:

Uitbreiding van het cameratoezicht, wegnemen van juridische belemmeringen voor het maken, opslaan en uitkijken van camerabeelden, fors investeren in geavanceerde surveillancetechnologie om drugssmokkel tegen te gaan. (pag. 42)

Drugsgebruik in gevangenissen en het gebruik door gedetineerden van telefoons om ongehinderd met de buitenwereld contact te hebben met kracht bestrijden en streng bestraffen, evenzo voor bewakers die daarbij behulpzaam zijn. (pag. 44)

Een nationaal aanvalsplan ondermijning waarbij politie, Openbaar Ministerie en FIOD naangekondigd verdachte ondernemingen binnenstebuiten keren. Het witwassen van drugsgeld in talloze winkelstraten en het zogenoemde hawala bankieren worden keihard aangepakt. Te ver doorgeschoten en niet effectieve, maar verlammende regelgeving inzake witwassen wordt teruggedraaid. (pag. 45)

 

 Nederland voorop en vooruit

concept-verkiezingsprogramma BVNL

Geen woord over drugs.

 

Iedere dag BBBeter

concept-verkiezingsprogramma BoerBurgerBeweging

Visie en Verkiezingsprogramma 2023-2027 

Van Vertrouwenscrisis naar Noaberstaat

VEILIGHEID VOOR IEDERE WIJK EN DORP

Onze samenleving wordt in toenemende mate ondermijnd vanuit de drugscriminaliteit. Het onvoldoende bestrijden van harddrugsgebruik in de steden leidt tot criminele drugsnetwerken op het platteland. We staan voor een harde aanpak van georganiseerde (drugs)criminaliteit om onze samenleving veiliger te maken en criminele netwerken te bestrijden. Het risico op ondermijning, de onderwereld die de bovenwereld overneemt, rechtvaardigt forse ingrepen. Nederland zal geen narcostaat worden. (pag. 87)

HARDE AANPAK GEORGANISEERDE (DRUGS)CRIMINALITEIT:

  • Er komt anti-maffia wetgeving waarbij we de mogelijkheden om crimineel vermogen van families van criminelen af te pakken, uitbreiden.
  • We roepen voor beroepscriminelen een apart gevangenisregime in het leven met als doel criminelen te verhinderen vanuit gevangenissen de aansturing van hun activiteiten te continueren.
  • We halen barrières in privacywetgeving weg voor informatie-uitwisseling voor die zaken die gerelateerd zijn aan zware criminaliteit en beperken het gebruik van communicatiemiddelen van gedetineerden.
  • We verbeteren en versterken de inzet van kroongetuigen als opsporingsmiddel.
  • We zetten in op vroegsignalering en preventieprogramma’s. Programma’s die er al zijn moeten worden uitgebreid. Succesvolle lokale initiatieven moeten daarin versneld landelijk worden uitgerold.
  • Dreigingen vanuit georganiseerde ondermijnende criminaliteit, terrorisme en andere actoren zullen voorlopig niet ophouden, daarom willen we het Stelsel Bewaken en Beveiligen structureel organiseren en financieren.
  • We intensiveren de samenwerking met Noord- en Zuid-Amerikaanse veiligheidsdiensten om internationale drugsroute tussen onze landen te ontmantelen en hard aan te pakken. (pag. 89)
  • Om drugscriminaliteit tegen te gaan mogen we niet dogmatisch kijken naar ons drugsbeleid. We willen normalisatie van zowel soft als harddrugs tegengaan, maar de situatie waarin wietverkoop gedoogd wordt terwijl productie verboden is speelt criminelen in de kaart. Voor stappen overwogen worden richting legalisatie van wiet, wacht BBB eerst de resultaten af van het ‘experiment gesloten coffeeshopketen’. Het einddoel moet zijn om drugsbendes hun verdienmodel te ontnemen en verslaving te voorkomen. Legalisatie kan alleen in Europees verband en ruim voldoende politiecapaciteit is een belangrijke basisvoorwaarde, voordat we stappen zetten. De mogelijke baten voor de overheidsfinanciën die hieruit voortkomen moeten altijd ingezet worden om georganiseerde criminaliteit te bestrijden. (pag. 90)

STRAF EN STRAFMAAT

  • Voor ernstige gewelds- en zedenmisdrijven, terroristische misdrijven en georganiseerde (drugs)criminaliteit willen we minimumstraffen invoeren om rechtvaardige en consistente straffen te waarborgen. (pag. 90)

 

Schaarse vergunning 

Tijdbom onder coffeeshops stopt deze week met tikken... of ontploft - CNNBS.nl (12 september 2023)

We hebben er tweeëneenhalf jaar op moeten wachten; het oordeel van de Raad van State in de zaak van de coffeeshops Sky en Skunk tegen de gemeente Roermond. Onderwerp is toepassing van het schaarse vergunningen recht op coffeeshops. Op woensdagochtend 13 september publiceert de Raad zijn uitspraak. Dan stopt deze tijdbom onder alle coffeeshops met tikken.. of hij ontploft.

Erfenis van Frits Bolkestein dreunt na in coffeeshopland

Waar gaat het ook alweer over? In 2006 kwam de toenmalige eurocommissaris Frits Bolkestein (VVD) met de Dienstenrichtlijn. Die verplicht de lidstaten van de Europese Unie om hun dienstenmarkt vrij te geven voor aanbieders in andere lidstaten. Bovendien mag de toegang tot die markt niet onnodig lang worden afgesloten. De geldigheidsduur van schaarse vergunningen moet daarom worden beperkt.

Klassieke voorbeelden van schaarse vergunningen zijn die voor rondvaartboten en taxistandplaatsen. Het idee is dat zo’n vergunning niet voor eeuwig aan dezelfde ondernemer mag worden gegeven, zodat andere ondernemers ook een kans hebben.

In de afgelopen jaren hebben zo’n tien gemeentes het schaarse vergunning-recht proberen toe te passen op de coffeeshops in hun stad. Zij redeneren dat er een beperkt aantal shops wordt toegestaan, zodat hun gedoogverklaring onder het schaarse vergunning-recht valt. (...)

Uitspraak 202102871/1/A3 - Raad van State

Datum uitspraak 13 september 2023

Inhoudsindicatie

Bij afzonderlijke besluiten van 10 oktober 2019 heeft de burgemeester van Roermond een exploitatievergunning verleend voor coffeeshop Sky aan de Venloseweg 22 in Roermond voor de duur van vijf jaar en een exploitatievergunning voor coffeeshop Skunk aan de Zwartbroekstraat 29 in Roermond voor de duur van vijf jaar. [exploitant] exploiteert al een aantal jaren de coffeeshops Sky en Skunk in de binnenstad van Roermond. Aan beide coffeeshops zijn opvolgende, tijdelijke exploitatievergunningen verleend. Omwonenden van de coffeeshops ervaren veel overlast van de coffeeshops. Sky en Skunk kunnen zich niet verenigen met de verleende vergunningen. Zij willen dat de vergunningen voor onbepaalde duur worden verleend en zij vinden de nadere voorschriften niet duidelijk genoeg. De burgemeester heeft hun bezwaren ongegrond verklaard.

Persaankondiging

Exploitatievergunningen voor twee coffeeshops in Roermond

Uitspraak over de vergunningen die de burgemeester van Roermond heeft verleend voor de exploitatie van twee coffeeshops in de stad. De twee coffeeshops worden al vele jaren geëxploiteerd in de binnenstad van Roermond. De eigenaars beschikken over een exploitatievergunning die telkens voor een aantal jaar werd verleend. Omwonenden ervaren veel overlast van de coffeeshops. De overlastproblematiek is reden geweest voor de burgemeester om een maximum van twee coffeeshops in te stellen in de gemeente. Dit heeft volgens de burgemeester tot gevolg dat de exploitatievergunning voor een coffeeshop schaars is geworden en dat er gelijke kansen moeten worden geboden bij het verlenen van nieuwe exploitatievergunningen. Op het moment dat de burgemeester in 2019 de vergunningen aan de twee coffeeshops verleende, gold dit nieuwe beleid nog niet. In afwachting van dat beleid is al wel in een voorschrift bij de vergunningen bepaald dat de exploitatievergunningen voor een beperkte duur gelden. De exploitanten vinden dat de burgemeester de vergunningen voor onbepaalde tijd had moeten verlenen en kwamen daarom in beroep bij de rechtbank Limburg. Die oordeelde in maart 2021 dat de burgemeester de duur van de vergunningen niet had mogen beperken tot vijf jaar. Met een vergunning kan de verkoop van softdrugs niet worden toegestaan, want dat verbiedt de Opiumwet. Naar het oordeel van de rechtbank zijn de exploitatievergunning dan ook geen zogenoemde schaarse vergunningen. De burgemeester is het niet eens met de uitspraak van de rechtbank en is daartegen in hoger beroep gekomen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Volgens de burgemeester is de gedoogverklaring voor de verkoop van softdrugs aan de exploitatievergunning voor een coffeeshop verbonden en is dat dus één document. Er is maar ruimte voor twee coffeeshops in de gemeente, waardoor er schaarste is, aldus de burgemeester. Dit betekent volgens hem dat de exploitatievergunning, met de daaraan verbonden gedoogverklaring, wél een schaarse vergunning is, die niet voor onbepaalde tijd mag worden verleend. De Afdeling bestuursrechtspraak heeft de zaak op 27 maart 2023 op zitting behandeld. 

Uitspraak 202108044/1/A3 - Raad van State 

Datum uitspraak 13 september 2023

Inhoudsindicatie 

Op 17 januari 2020 heeft de burgemeester van Apeldoorn aan [appellant] een gedoogverklaring voor een coffeeshop voor de duur van 6 jaar gegeven. Appellanten exploiteren een coffeeshop, [naam], aan de [locatie] in Apeldoorn. Op grond van het Coffeeshopbeleid 2013 worden in de gemeente maximaal vijf gedoogverklaringen voor het vestigen van een coffeeshop verleend. In de gemeente zijn voor vier coffeeshops gedoogverklaringen voor bepaalde tijd verleend die na afloop van de termijn steeds zijn verlengd zonder te beoordelen of andere gegadigden hiervoor mogelijk in aanmerking zouden komen. Aan [appellant] was een gedoogverklaring voor onbepaalde tijd verleend. Op 17 januari 2020 heeft de burgemeester aan [appellant] een gedoogverklaring voor de duur van zes jaar gegeven. De burgemeester heeft het daartegen door [appellant] gemaakte bezwaar niet-ontvankelijk verklaard omdat de brief van 17 januari 2020 geen besluit is als bedoeld in artikel 1:3, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht waartegen in bezwaar of beroep kan worden opgekomen.

Persaankondiging

Tijdelijke gedoogverklaring voor coffeeshop in Apeldoorn

Uitspraak over de zogenoemde gedoogverklaring die de burgemeester van Apeldoorn heeft afgegeven voor een coffeeshop in de stad. Het gaat om een tijdelijke gedoogverklaring voor de duur van zes jaar. De uitbaters van de coffeeshop beschikten eerder over een gedoogverklaring voor onbepaalde tijd. In de uitspraak van november 2016 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State bepaald dat bij de verdeling van zogenoemde schaarse vergunningen, potentiële gegadigden gelijke kansen moeten krijgen om in een procedure mee te dingen naar een vergunning. Naar aanleiding van die uitspraak heeft de burgemeester besloten om de wijze van afgeven van gedoogverklaringen in de gemeente te veranderen. Daarom heeft hij een tijdelijke gedoogverklaring afgegeven aan de coffeeshop. De uitbaters zijn het daar niet mee eens en kwamen eerder tegen het besluit van de burgemeester in beroep bij de rechtbank Gelderland. Die stelde hen in oktober 2021 in het ongelijk. De uitbaters laten het er niet bij zitten en zijn tegen de uitspraak van de rechtbank in hoger beroep gekomen bij de Afdeling bestuursrechtspraak. Die heeft de zaak op 7 september 2022 op zitting behandeld.

 

Verhuizen?

ECLI:NL:RBGEL:2023:4896, Rechtbank Gelderland, AWB- 23_3883 23_4530 23_4598 en 23_5375 (rechtspraak.nl) (31 augustus 2023)

ECLI:NL:RBGEL:2023:4896

Instantie: Rechtbank Gelderland

Datum uitspraak: 30-08-2023

Datum publicatie: 31-08-2023

Zaaknummer: AWB- 23_3883 23_4530 23_4598 en 23_5375

Rechtsgebieden: Bestuursprocesrecht

Bijzondere kenmerken: Voorlopige voorziening

Inhoudsindicatie: Coffeeshopbeleid. Verplaatsing coffeeshop. Gedoogverklaring en exploitatievergunning.

In het beleid van de gemeente is het maximum aantal coffeeshops op twee vastgesteld, en wordt een derde coffeeshop gedoogd totdat de exploitatie van die coffeeshop wordt gestaakt. De derde coffeeshop gaat verplaatsen van een woonwijk naar het centrum. De gemeente heeft voor de nieuwe locatie van die coffeeshop een gedoogverklaring en een exploitatievergunning verleend.

De voorzieningenrechter oordeelt dat de verplaatsing niet in strijd is met het coffeeshopbeleid. Het beleid houdt niet in dat verplaatsing van de derde coffeeshop naar het centrum niet is toegestaan. En op de nieuwe locatie geldt nog steeds dat de coffeeshop wordt gedoogd totdat de exploitatie wordt gestaakt. De vestiging van de coffeeshop op de locatie in het centrum is ook niet in strijd met het bestemmingsplan. Verder vrezen omwonenden voor overlast en parkeerproblemen, maar zij hebben niet onderbouwd dat zodanige problemen te verwachten zijn dat het woon- en leefklimaat ontoelaatbaar zal worden aangetast.

 

Oudere jongeren

Wel of geen coffeeshop in Dronten? Dat is de vraag - Flevopost (8 september 2023)

De gemeenteraad van Dronten heeft zich donderdag in een open gesprek met een aantal deskundigen laten bijpraten over de voor- en nadelen van een coffeeshop in de gemeente. Dat is nog lang geen eerste aanzet tot de vestiging van een verkooppunt voor cannabis, maar het is wel een aanzet tot een discussie daarover, Het initiatief voor het gesprek van donderdag was genomen door GroenLinks en de PvdA.

Deskundigen

Als deskundigen waren twee coffeeshophouders, een verslavingsdeskundige en een politieagent aangeschoven. Peter Baten en Edwin Bax runnen een coffeeshop in respectievelijk Harderwijk en Zwijndrecht. Opvallend daarbij is dat in beide steden gekozen is voor een stichtingsvorm, waarbij er geen ondernemer is die wel of niet rijk wordt van de verkoop van cannabis, maar de opbrengsten en winsten worden verdeeld onder maatschappelijke en sociale doelen.

Teie Salomons was aangeschoven namens Amethist Verslavingszorg. Hij heeft aan de andere kant, die van de (geestelijke) hulpverlening te maken met de gevolgen van verslaving, waaronder de verslaving aan cannabis. Ook was aangeschoven de teamchef van de politie in Dronten, Noordoostpolder en Urk, Ton Nauta.

Open en constructief

Het gesprek verliep open en constructief, waarbij de voor- en nadelen van een coffeeshop goed voor het voetlicht werden gebracht. Als algemene voordelen kwamen naar voren dat met een coffeeshop er zicht is op de handel in cannabis en de kwaliteit van de handel daarin. Zeker coffeeshops die de vorm van een stichting hebben zijn streng op wat ze verkopen en aan wie ze het verkopen. Een coffeeshop zorgt er voor dat mensen die cannabis gebruiken daarvoor niet naar Lelystad of Kampen hoeven te gaan of gebruikmaken van straat- en huisdealers. Want bij die laatste groep, daar waren alle deskundigen het over eens, weet je nooit precies wat ze verkopen en welke drugs ze nog meer verkopen. In Harderwijk en Zwijndrecht is de straathandel in drugs ook daadwerkelijk afgenomen sinds er een coffeeshop is.

Daar staat tegenover dat handel in drugs illegaal is en in een coffeeshopconstructie wel wordt gedoogd, maar dat de aanvoer en teelt illegaal blijft. Dat zorgt met name bij de politie voor een spagaat. Verder gaat het om, net als bij tabak en alcohol, handel in een ‘verslavend middel’. Dat is de reden waarom in dit stuk de term ‘cannabis’ wordt gebruikt en niet ‘softdrugs’. ‘Softdrugs bestaat niet in de medische wereld. Een middel is verslavend of een middel is niet verslavend. En alcohol is het zwaarste verslavende middel,’ zei Salomons.

Oudere jongeren

Het ging donderdag veel over ‘jongeren’, en of een coffeeshop voor hen wel of niet drempelverlagend werkt. Daar wilde met name Edwin Bax een flinke kanttekening bij plaatsen. ‘De gemiddelde leeftijd van de mensen die bij ons komen is 32. Onder de 18 kom je er sowieso niet in. Verder voldoen wij aan een behoefte, maar creëren we die niet, en doen we ook veel aan preventie.’

De andere kant van de medaille: ‘Met een coffeeshop geef je als overheid wel het signaal dat gebruiken oké is,’ zei Ton Nauta. Of mensen daardoor eerder gaan gebruiken? ‘Je ziet in de omgeving van een coffeeshop een hele kleine toename van het aantal gebruikers, maar veel is het niet,’ zei Salomons, die nog wel waarschuwde dat cannabisgebruikers bevattelijker zijn voor een eerste psychose, en dat als je eenmaal een psychose hebt gehad, je ook je leven lang daar vatbaarder voor bent. (…)

 

Coffeeshop Koningsoord

VvE Koningsoord bereid tot rechtszaak om coffeeshop te weren (omroeptilburg.nl) (7 september 2023)

Zodra de eerste gram de deur uit gaat, kan de ondernemer van de nieuwe coffeeshop in winkelcentrum Koningsoord rekenen op een boete. De Vereniging van Eigenaren (VvE) en de winkeliersvereniging in Berkel-Enschot zijn daar duidelijk over. In het contract van het pand staat een bepaling waaruit blijkt dat daar geen drugs verkocht mogen worden. Voorzitter van de VvE, Jan van Pijnenborg, laat weten bereid te zijn om een gerechtelijke procedure op te starten als er toch softdrugs verkocht worden.

In juni werd duidelijk dat er in Tilburg twee nieuwe coffeeshops bij moeten. Volgens de gemeente is dat nodig om zo de drukte bij bestaande coffeeshops te verminderen. Via een loting kwamen het Verdiplein in Tilburg Noord en Koningsoord in Berkel-Enschot naar voren. Die eerste is na nader onderzoek afgewezen; het bleek te dicht bij een jongerencentrum te zitten.

Petitie

De keuze voor een coffeeshop in Berkel-Enschot viel rauw op het dak van omwonenden. In het gezinsvriendelijke winkelcentrum Koningsoord hoort geen coffeeshop, viel te lezen in een petitie, die door meer dan 3.000 mensen ondertekend werd. Ondanks de commotie vroeg de ondernemer een vergunning aan. Volgens de gemeente heeft het gezinsvriendelijke karakter van het winkelcentrum geen invloed op het al dan niet verlenen van de vergunning.

Dat de ondernemer binnenkort misschien een coffeeshop kan openen in Koningsoord kan hem duur komen te staan, volgens Jan van Pijnenborg: “Elke winkeleigenaar in Koningsoord heeft een contract moeten tekenen. Ook deze ondernemer. In dat contract staat dat de handel in en gebruik en teelt van hard- en softdrugs is verboden. Dat staat er letterlijk”, vertelt hij.

Overtreding

Volgens van Pijnenborg zijn advocaten en notarissen van mening dat het een ‘sterke’ bepaling is. Nu is het wachten op het moment dat de ondernemer de regel ook daadwerkelijk verbreekt. “Als hij een overtreding begaat, zijn wij genoodzaakt om een boete op te leggen. Als dat tot niks leidt, kan het zo zijn dat we een gerechtelijke procedure opstarten. Daartoe zijn we bereid.”

De vergunningsaanvraag wordt op dit moment getoetst door de gemeente. Daar kan ze nog een paar weken de tijd voor nemen. Ondertussen staan de bewoners in Berkel-Enschot er volgens van Pijnenborg hetzelfde in: “In recente gesprekken met de burgemeester werd weer duidelijk dat niemand in Berkel-Enschot zit te wachten op een coffeeshop. Deze bepaling zorgt ervoor dat wij er alles aan kunnen doen om de coffeeshop in Koningsoord te weren.”

 

Smerig geheim

Prijzen Nederwiet dalen door instroom Canadese cannabis - CNNBS.nl (5 september 2023)

Volgende maand vieren de Canadezen hun eerste ‘legale wiet lustrum’. Op 17 oktober 2018 werd cannabis voor recreatief gebruik legaal, met dank aan minister-president Justin Trudeau. Vijf jaar later zijn de effecten van dat historische besluit ook in Nederland voelbaar.

Noord-Amerikaans overschot aan legale wiet vindt zijn weg naar Europa

Ik hoor al een tijdje van coffeeshopondernemers dat ze worden doodgegooid met Canadese wiet. Net als in Californië is er een overschot aan legaal geteelde cannabis in Canada, waardoor de groothandelsprijzen er sterk zijn gedaald.

De legale telers hebben grofweg drie mogelijkheden: hun wiet onder de kostprijs verkopen aan legale partijen, in de shredder gooien, of wegsluizen naar niet legale partijen. Met die laatste optie zetten ze hun eigen onderneming op het spel, maar dat betekent niet dat het niet gebeurt.

Zo belanden grote hoeveelheden Canadese en Californische wiet in Europa. Een aantal clubs in Barcelona en Londen en coffeeshops in Amsterdam hebben een apart menu met Californische soorten. Maar die wiet is niet altijd even best, om het voorzichtig uit te drukken.

‘Dit is een smerig geheim’

Twitteraar @budtender drukte het minder voorzichtig uit, toen hij in april tweette: ‘Koop nooit “Cali” soorten in Amsterdam. Je betaalt drie keer zoveel voor iets dat in 90% van de gevallen lang in de opslag heeft gelegen en besproeid is met chemische terpenen uit China. Dit is een smerig geheim en het is alleen maar zo omdat we geen gecontroleerde toeleveringsketen hebben.’

Als het over Canadese wiet gaat, komen vier dingen terug bij de coffeeshopondernemers die ik spreek. Er worden veel verschillende soorten aangeboden, soms wel twintig tegelijk. De prijzen zijn laag, een kiloprijs van €1800 is geen uitzondering. De wiet ziet er mooi uit, maar de kwaliteit is – op een enkele uitzondering na – bedroevend. (…)

 

Uit eigen tuin

7 x waarom zelf gekweekte wiet de beste is die je in je leven rookt - CNNBS.nl (12 september 2023)

Duitsers, Maltezers en Luxemburgers behoren tot de gelukkigste inwoners van de Europese Unie, simpelweg omdat zij volkomen ongestraft thuis hun eigen wietplantjes mogen telen. Helaas mag je in de Lage Landen helemaal niets wat thuisteelt betreft, al worden 5 dames hier wel ‘gedoogd’. Wat niets meer betekent dan dat je ze toch aan de politie moet afstaan als die langskomt, anders word je alsnog strafrechtelijk aangepakt. En dat is om heel veel redenen jammer, zo niet volkomen krankzinnig. Lees maar mee met deze zeven geweldige redenen om je eigen wiet te kweken en roken! (...)

 

Huidige beleid inconsistent

Alcohol is ook een harddrug, maar Nederland faalt in het bestrijden ervan (trouw.nl) (7 september 2023)

Het Nederlands drugsbeleid is hoogst tegenstrijdig, betoogt hoogleraar psychologie Han van der Maas, namens 11 andere vakgenoten. Cocaïnehandel wordt fel bestreden, maar drankverkoop laten we over aan de markt.

De enorme maatschappelijke en gezondheidsschade door overmatig gebruik van verslavende middelen vraagt om effectief beleid van de overheid. Het is daarbij belangrijk gebruik te maken van wetenschappelijke inzichten en oog te hebben voor de weerbarstigheid van het verslavingsprobleem. Verslaving is van alle tijden en culturen en ook bij optimaal beleid zullen er helaas slachtoffers vallen. Maar het Nederlandse beleid kan veel beter.

Vanuit een wetenschappelijk perspectief is het huidige beleid inconsistent. Legale verslavende middelen, alcohol, tabak maar ook suiker, worden grotendeels overgelaten aan de vrije markt waarbij beperkte marketing wordt toegestaan. Ook online gokken wordt overgelaten aan partijen met een winstoogmerk. De helft van de Nederlanders drinkt elke dag, een op de zeven van de volwassenen lijdt aan ernstig overgewicht, een op de vijf rookt en miljoenen mensen gokken. De gevolgen van het massale gebruik van deze middelen zijn nauwelijks te bevatten. Overgewicht, roken en alcohol veroorzaken veel sterfte en andere schade (in Nederland is naar schatting een derde van al het geweld alcoholgerelateerd).

Aan de andere kant zijn er de middelen waarvan de handel verboden is. De gezondheidsschade en gebruik van deze illegale drugs is lager dan die van de eerder genoemde legale middelen. In die zin lijkt het verbod enigszins effectief. Helaas zijn de bijeffecten van het verbod zeer ernstig. Keer op keer blijkt dat een verbod op drugs, of het nu gaat om alcohol, cannabis of cocaïne, leidt tot een vorm van criminaliteit die niet effectief te bestrijden is. De effecten zijn volop in het nieuws geweest; liquidaties van advocaten en journalisten, bedreigingen van burgemeesters, de aanzuigende werking van de drugshandel op kansarme jongeren en omkoping van ambtenaren en havenpersoneel. En dan stelt het Nederlandse drugsgeweld nog niks voor vergeleken met de terreur in Midden- en Zuid-Amerika waar de drugsmaffia onvoorstelbaar machtig is. 

Als we kijken naar de forse maar grotendeels vergeefse inspanningen die Nederland pleegt ter bestrijding van de cocaïnehandel, dan vergeten we bijna waar het over ging. We willen niet dat mensen cocaïne gebruiken, in ieder geval niet overmatig. Nu is cocaïne terecht als harddrug gecategoriseerd maar dat zijn alcohol en tabak ook. Welke wetenschappelijke classificatie men ook neemt, cocaïne staat ongeveer op dezelfde hoogte als alcohol.

Al met al schiet het beleid door in uitersten. Legale drugs worden overgelaten aan partijen met een winstoogmerk die ondanks alle beperkingen miljarden aan marketing kunnen besteden. De overheid besteedt op haar beurt weer miljarden aan voorlichting en preventie en de consument krijgt dit allemaal over zich heen. In de praktijk heeft het gebruik het karakter van een epidemie. Het andere uiterste is het verbod. Maar steeds blijkt dat we het gebruik van illegale drugs niet kunnen uitbannen. De georganiseerde drugscriminaliteit grijpt steeds verder om zich heen.

Er is ruimte tussen deze uitersten. De gulden middenweg is strikte regulering. Het optimale model van regulering is uitgewerkt in verschillende wetenschappelijke studies. Essentieel is dat gebruik én handel gelegaliseerd worden, verkoop strikt gereguleerd wordt, marketing verboden wordt, en de (enorme) belastingopbrengst voor een veel groter deel aan preventie en behandeling van verslaving wordt besteed.

Gezien de recente internationale ontwikkelingen in onder andere Duitsland en de VS kan dit model per direct worden toegepast op cannabis door de inkoop van cannabis door coffeeshops te legaliseren. Ook voor andere drugs die wetenschappelijk meestal als softdrug geclassificeerd zijn, kan de gereguleerde verkoop op de agenda. Voor de regulering van drugs als cocaïne is meer internationale steun nodig. Voor nu kan Nederland zich (met andere landen zoals Colombia) uitspreken voor (internationale) legalisering, als stip op de horizon. Op termijn zal dit leiden tot veel minder criminaliteit, simpelweg omdat er veel en veel minder geld te verdienen is. De omzet van de illegale markt wordt geschat op honderden miljarden euro’s per jaar.

Tegelijkertijd moet de regulering van de legale drugs versneld worden. Als het gaat om alcohol moet het Noorse model overwogen worden, waarbij de accijnzen aanzienlijk hoger liggen en verkoop van drank met hogere promillages alleen in staatswinkels is toegestaan. De marketing op ongezond voedsel, alcohol en tabak moet veel verder beperkt worden. Gaandeweg moeten partijen met een winstoogmerk worden uitgebannen. Met strikte regulering van nu illegale en legale drugs kunnen we de gezondheidsschade en de schade die ontstaat door de georganiseerde drugscriminaliteit fors verminderen.

Han L.J. van der Maas, hoogleraar Psychologie, Universiteit van Amsterdam

Online mede-ondertekenaars

Reinout W. Wiers, hoogleraar psychologie, Universiteit van Amsterdam
Wim van den Brink, arts-epidemioloog, Emeritus Hoogleraar Verslavingszorg, Amsterdam UMC
Joost Smiers, emeritus hoogleraar politicologie, Hogeschool voorde Kunsten Utrecht
Maartje E. J. Raijmakers, hoogleraar Psychologie en Onderwijswetenschappen, UvA, VU
Jan C. van Ours, hoogleraar Toegepaste Economie, Erasmus Universiteit Rotterdam.
Michiel van Elk, Associate Professor, Psychology Research Institute, Leiden University
Tom Blickman, Transnational Institute (TNI)
Ruth J. van Holst, universitair hoofddocent (gedrags)verslavingen, Amsterdam UMC
Jan van Amsterdam, Senior onderzoeker drugs, Amsterdam UMC
Eric Jan Wagenmakers, hoogleraar Psychologie, Universiteit van Amsterdam
Gjalt-Jorn Peters, Universitair Hoofddocent, Psychologie, Open Universiteit  

 

De schijf van vijf en kaakkrampen

'Heel normaal geworden om op een evenement harddrugs te gebruiken en te dealen': Nederland verzuipt in drugsgebruik op festivals | Brabant | ed.nl (9 september 2023) 

De drugsjacht op grote festivals faalt. Door het massale gebruik lukt het politie en OM niet om de wet te handhaven. Met welke hoeveelheid drugs je wél vervolgd moet worden, blijkt per festival zeer verschillend en niet altijd uitvoerbaar. ,,Als je er na een uur achter komt dat je het niet kunt handhaven met maar twee politiekoppeltjes, waarom is het dan zo bedacht?”

Op festivals is een pilletje, likje of lijntje eerder norm dan uitzondering. Ook in Brabant, dat bekendstaat als de provincie met de meeste festivals van Nederland, nadert het festivalseizoen zijn einde. Dit weekend zijn onder andere Draaimolen in Tilburg en Dream Village in Bavel bij Breda. De handhaving van drugsbeleid op zulke festivals loopt enorm uiteen, ontdekte de onderzoeksredactie van de Brabantse kranten (Brabants Dagblad, Eindhovens Dagblad en BN DeStem).

Op 6 juli nam de Tweede Kamer een motie aan om drugsgebruik op festivals veel harder aan te pakken, onder andere door elke bezoeker met ook maar de minste hoeveelheid op zak te vervolgen. Een dag later barstte het grootste technofestival van Nederland los: Awakenings in Hilvarenbeek, met 80.000 bezoekers in drie dagen tijd. Een 24-jarige Italiaanse festivalbezoeker overleed kort daarna. Op hetzelfde terrein overleed vorige maand tijdens Decibel een 19-jarige Duitser in zijn tent, terwijl een 23-jarige bezoeker dood in het water werd gevonden. In twee van deze drie gevallen wordt rekening gehouden met drugsgebruik als oorzaak.

Volgens de huidige wet moet je vervolgd worden als je betrapt wordt met meer dan één gebruikershoeveelheid op zak, zoals één xtc-pil of een halve gram cocaïne. Maar deze landelijke richtlijn, onderdeel van de Opiumwet, wordt nergens gehaald. Het gebruik is zo massaal dat er geen politiemacht tegenop kan, blijkt uit documenten die de redactie opvroeg in het kader van de Wet open overheid. Zo constateert de politie in een evaluatie na uitgebreid onderzoek in 2019 op Harmony of Hardcore in Erp: ‘Dealers op terrein pakken is moeilijk. (...) 80 procent onder invloed.’ (...)

(...) De schijf van vijf

Dat de meeste festivalbezoekers drugs gebruiken ziet Kim* (32) uit Bergen op Zoom al jaren. Ze werkt in de zorg en gebruikt zelf niks, maar was onlangs nog op Decibel. Ook werkte ze jarenlang op festivals. ,,Er zijn genoeg kinderen, jongeren, die naar feesten gaan om openlijk te gebruiken. Ja, je ziet zeker wel dat er gehandeld wordt. Geld speelt ook mee: een festival als Decibel is best wel duur. Een pil kost een paar euro en voor de rest hoef je dan alleen water en drink je ook niet zoveel.”

Vaak blijft het niet bij één pil of snuif. ‘De schijf van vijf’ is steeds gebruikelijker. ,,Ze mixen alles met elkaar: een pilletje, een snuifje, alcohol. De hele cocktail”, vertelt een EHBO’er op de medische post van Lakedance. ,,Als het pilletje niet snel genoeg werkt, dan doen ze er nog een lijntje coke bij. En dan belanden ze hier.” (...)

Feestgangers laten massaal drugs testen: schok om hoge gehalte MDMA | Het beste van de Stentor | destentor.nl (9 september 2023)

Het gebruik van drugs op feesten en in het uitgaansleven lijkt steeds normaler te worden. Die conclusie trekt preventiewerker Gijs van Houwelingen van Tactus Verslavingszorg, nu het aantal vrijwillige tests van met name partydrugs extreem toeneemt. ,,Mensen leven steeds bewuster gezond, maar vreemd genoeg nemen ze wel zo een pil...”

Op kantoor bij het inleverpunt in Deventer gaat Gijs van Houwelingen in gesprek met iedereen die drugs wil laten testen. ,,Niet om een preek te geven”, zegt hij. ,,Maar wel om uitleg te geven over de risico’s en de werking van bijvoorbeeld xtc.”

Zo merkt de preventiewerker dat veel gebruikers weinig kennis hebben over de pil die ze gaan slikken. ,,MDMA is een stof die ervoor zorgt dat je versneld lichaamseigen stoffen aanmaakt, waardoor je heel snel genot ervaart. Door de testservice zien we dat er in een xtc pil vrijwel altijd te veel MDMA zit, meer dan nodig”, zegt Van Houwelingen.

Kaakkrampen

,,Je maakt namelijk nooit meer van die stoffen aan dan die je in je systeem hebt zitten. Kortom: er zit heel veel MDMA in pillen, maar dat slaat eigenlijk nergens op. Want het ‘xtc-gevoel’ wordt niet beter door die ‘zware’ pil. Sterker nog: met die zwaardere pil loop je meer kans op gezondheidsschade en de nare effecten van MDMA, zoals kaakkrampen, oververhitting of een epileptische aanval.”

Dan een ander misverstand. Veel xtc-pillen hebben een logo. ,,Dan staat het embleem van Netflix erop, een doodshoofd, het hoofd van Trump of het logo van Audi. Sommige pillen geven zelfs licht in het donker.” Op zijn computer laat Van Houwelingen de testuitslagen van enkele pillen met exact hetzelfde logo zien. Maar ondanks datzelfde logo, is de inhoud steeds iets anders, in tegenstelling tot wat veel mensen denken. (...) 

 

Uruguay: una década de cannabis legal

Uruguay: una década de cannabis legal (canamo.net) (juli 2023)

En la actualidad, hay 74.891 uruguayos y uruguayas que acceden de forma legal cannabis. Hace una década el país latinoamericano tomó la decisión de combatir al narcotráfico desde una perspectiva de derechos y robándole clientes: se calcula que le quitaron más de 20 millones de dólares a los circuitos clandestinos. Sin embargo, la industria regulada se encuentra estancada. (...)

Momenteel zijn er 74.891 Uruguayanen die legaal toegang hebben tot cannabis. Tien jaar geleden nam het Latijns-Amerikaanse land de beslissing om drugshandel te bestrijden vanuit een rechtenperspectief en het stelen van klanten: naar schatting werd meer dan 20 miljoen dollar uit clandestiene circuits gehaald. De gereguleerde industrie stagneert echter. (...)

Uruguay, 31 de enero de 2011. En el hemisferio sur del planeta, el cannabis está cerca de comenzar su floración y Alicia Castilla se prepara para el momento más anhelado del cultivo. En las primeras horas de la mañana, esta escritora argentina de 66 años está regando sus 29 plantas que tiene en el jardín de su casa del Fortín de Santa Rosa, una pequeña localidad de 300 habitantes ubicada en el Departamento de Canelones. Hasta que unos gritos la interrumpen.

“¡Policía! ¡Abra la puerta!”, escucha Castilla, seguido de unos duros golpes a su reja. Un vecino la había denunciado. Durante el allanamiento, los efectivos encontraron unos 24 gramos de cannabis, además del cultivo. La señora es detenida en el acto y acusada del delito de producción de sustancias estupefacientes prohibidas. Estará presa unos 95 días, aunque su causa judicial continuará abierta un par de años más. (...)

 

The new capital of cannabis tourism

As Amsterdam bows out, what will be the new capital of cannabis tourism? (nationalgeographic.com) (7 september 2023)

Countries like Thailand and South Africa are slowly opening up to marijuana tourism, a multibillion-dollar industry. But others want to avoid Amsterdam’s problems.

Amsterdam has dominated cannabis tourism for 40 years, but now it’s stepping back from this multibillion-dollar industry, creating opportunities for emerging marijuana destinations in AsiaAfrica, and the Americas. New rules in the Dutch city’s central tourist area limit alcohol sales, require bars to close earlier, and impose a €100 ($107) fine for public marijuana smoking.

Amsterdam mayor Femke Halsema has told media that marijuana tourism is a blight on the city, fostering crime and public disorder, and has proposed banning foreigners from its cannabis cafés. Since the Netherlands decriminalized cannabis in 1976, it’s been a bucket-list destination for weed enthusiasts.

Tourism experts say Amsterdam’s new policies could alter the global cannabis tourism industry, recently estimated by Forbes to be worth $17 billion annuallyThailandSouth AfricaUruguayJamaicaMaltaMexicoCanada, and the United States have all loosened their cannabis laws, which could increasingly attract tourists, experts predict. Germany may also enter this equation, as it may soon legalize cannabis.

Next capital of cannabis tourism?

Leading that pack of potential Amsterdam successors is Thailand. Long renowned for strict drug laws, the Asian nation legalized cannabis use last year and now has thousands of dispensaries. It is swiftly becoming a major cannabis destination, says Michael O’Regan, tourism lecturer at Scotland’s Caledonian University.

“Thailand is a freewheeling environment at the moment, with very little restriction on consumption by tourists,” says O’Regan, an expert in marijuana tourism. “The country is attracting cannabis tourists across the Asian region and may increasingly attract Europeans.” 

Visitors are the main customers of Thailand’s cannabis stores, says Mendel Menachem, spokesperson for High Thailand, a website cataloguing these dispensaries. Popular Thai destinations Bangkok, Phuket, Koh Samui, and Chiang Mai each have many shops where tourists can freely buy the drug. (...)

logo button

Stichting Maatschappij en Cannabis
Redactie: Gerrit Jan ten Bloemendal, Jeroen Bos en Lisa Lankes
Redactionele bijdragen: Mauro Picavet
Fotografie: Gerrit Jan ten Bloemendal
contact mailadres

elke stem telt 600