TWEEDE KAMERVERKIEZINGEN 17 MAART 2021

ChristenUnie

ChristenUnie Leeuwarden

Lijst 8

Gemeenteraadsverkiezingen Leeuwarden 22 november 2017 - Hoe cannabisvriendelijk is de ChristenUnie Leeuwarden?

wietlogo1groen4rood

Geef geloof een stem in Leeuwarden - verkiezingsprogramma ChristenUnie Leeuwarden 2018-2022

In het verkiezingsprogramma voor Leeuwarden staat:

Openbare orde en veiligheid - Waar staat de ChristenUnie voor?

De ChristenUnie verwacht daarom van de gemeente en de politie dat de regels die gesteld zijn, worden gehandhaafd. Zowel in verschillende wijken van Leeuwarden als in verschillende dorpen is er grote problematiek met softdrugs bij (jonge) jeugd. De ChristenUnie is een groot voorstander van het harde optreden van de burgemeester bij toelating van jongeren onder de achttien jaar in coffeeshops . Daarnaast moet het inwoners criterium voor verstrekking van drugs in coffeeshops worden gehandhaafd. De aanpak van jeugdoverlast moet versterkt worden voortgezet. (pag. 13)

Van de website: ChristenUnie Leeuwarden - ChristenUnie Leeuwarden zet in op naastenliefde, talenten en rentmeesterschap, 13 september 2013 - “Onder rentmeesterschap verstaat de ChristenUnie openbare orde en veiligheid. Ons credo is wat dit betreft handhaven in plaats van gedogen. De ChristenUnie pleit daarom voor een harde aanpak van misstanden op de Weaze. Het uitsterfbeleid met betrekking tot coffeeshops wordt door de ChristenUnie van harte omarmd en de partij staat dan ook positief tegenover het gefaseerd sluiten van coffeeshops.” Lees verder...

StemWijzer Gemeentelijke herindelingsverkiezingen 2017 - Test uw politieke voorkeur aan de hand van 30 stellingen. Stelling 5 Coffeeshops centrum: Het aantal coffeeshops in het centrum van Leeuwarden moet omlaag. De ChristenUnie Leeuwarden is het EENS met de stelling: "Het aantal coffeeshops is nu bovengemiddeld. De ChristenUnie is tegen gebiedsuitbreiding en voor een uitsterfbeleid. Softdrugs bestaat niet meer, omdat het THC gehalte veel te hoog is (eerder harddrugs). De ChristenUnie zet in op preventie om jeugd bij verslavende middelen weg te houden. Daarnaast moet het Inwonerscriterium (alleen verstrekking aan burgers van Leeuwarden) voor verstrekking van drugs in coffeeshops worden gehandhaafd."

De ChristenUnie Leeuwarden haalde bij de gemeenteraadsverkiezingen op 13 november 2013 2 zetels. De gemeenteraad van Leeuwarden bestaat uit 39 zetels. Het college van burgemeester en wethouders wordt sinds 2014 gevormd door een coalitie van PvdA, CDA en Pal/GroenLinks.

Hoe cannabisvriendelijk is de landelijk ChristenUnie? ChristenUnie wil het gedoogbeleid volledig afschaffen en alle drugsgerelateerde criminaliteit met wortel en tak uitroeien. Vanuit de Bijbelse norm van publieke gerechtigheid heeft de overheid de opdracht het goede te zoeken voor de burgers, in het bijzonder voor hen die kwetsbaar zijn en moeilijk voor zichzelf kunnen opkomen. Recht doen aan slachtoffers van misdrijven, en hun nabestaanden. De Tien Geboden van God, die Christus heeft samengevat in het gebod “ heb uw naaste lief als uzelf en God met heel uw hart” (Matthëus 22) zijn hierbij de leidraad. Lees verder...

Evaluatie VWS Bureau voor medicinale cannabis

20 juli 2021 Nieuws
Minister van VWS, Els Borst, wilde in 1998 een Bureau voor Medicinale Cannabis instellen. Op 1 januari 2001 werd het BMC operationeel. Daarbij werden de volgende taken geformuleerd: “Het toestaan van hennepteelt die niet bestemd is voor industriële en handelsdoeleinden, het aangeven op welke…

Partijen 2e kamer 2021

Verkiezingsprogramma DENK 2021-2025 Denk anders Gedoogbeleid rondom cannabis reguleren, gecombineerd met een stevig ontmoedigingsbeleid. Geen enkele vorm van...

Lees meer...