TWEEDE KAMERVERKIEZINGEN 17 MAART 2021

Uitbreiding van het rookverbod

Wetsvoorstel

Uitbreiding van het rookverbod

Het huidige rookverbod is alleen van toepassing op het roken van tabaksproducten. De afgelopen jaren is er een aantal nieuwe tabaksproducten op de markt gekomen die niet gerookt worden. Ook komen er steeds meer dampwaren op de markt, zoals de e-sigaret, die niet onder de definitie van tabaksproducten vallen. Om tot een rook- en tabakvrije omgeving te kunnen komen is besloten om alle tabaksproducten onder het rookverbod te plaatsen.

Met deze wetswijziging wordt de definitie van ‘rookverbod’ uitgebreid met:

- het verbod tabaksproducten, anders dan door roken te consumeren; en
- het verbod nicotinehoudende damp of niet-nicotinehoudende damp van e-sigaretten of e-sigaretten zonder nicotine te consumeren.

Kamerbrief 16-01-2020 Kamerbrief 16-01-2020: 'Het wetsvoorstel voorziet in het uitbreiden van het rookverbod met het consumeren van tabak op andere manieren dan door roken, en met het dampen van e-sigaretten met en zonder nicotine. Het rookverbod wordt niet uitgebreid met het consumeren van alle aanverwante producten. Het roken van cannabis, hasj of kruidenmengsels die niet zijn vermengd met tabak komt niet onder het rookverbod te vallen'.  

35 321

Wijziging van de Tabaks- en rookwarenwet ter uitbreiding van het rookverbod

Nr. 2 VOORSTEL VAN WET

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten: Alzo, Wij in overweging genomen hebben, dat het rookverbod dient te worden uitgebreid met een verbod op het anders dan door roken consumeren van tabaksproducten en het consumeren van de damp van elektronische sigaretten met of zonder nicotine; Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedge-vonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

ARTIKEL I
In artikel 1, eerste lid, van de Tabaks- en rookwarenwet wordt onder vervanging van de puntkomma door een komma in het begrip «rookverbod» de volgende zinsnede toegevoegd: «tabaksproducten anders dan door roken te consumeren of de damp van elektronische sigaretten of elektronische sigaretten zonder nicotine te consumeren;».

ARTIKEL II
Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden. Gegeven

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

NIEUWS

Tijdslijn Tweede Kamerverkiezing 2021

06 november 2020 Nieuws
Tijdslijn Tweede Kamerverkiezing 2021 Van registratie partijnaam tot verkiezingsdag 21 december 2020 - 17 maart 2021 - De laatste Tweede Kamerverkiezing vond plaats op 15 maart 2017. Normaal gesproken vindt de Tweede Kamerverkiezing om de 4 jaar plaats, in maart of mei (afhankelijk van de vraag of…

Partijen 2e kamer 2021

ChristenUnie wil het gedoogbeleid volledig afschaffen en alle drugsgerelateerde criminaliteit met wortel en tak uitroeien.Vanuit de Bijbelse norm...

Lees meer...

50PLUS wil softdrugs uit de criminele sfeer halen door nederwietteelt te legaliseren onder zeer strenge en strikte voorwaarden en met vergunning....

Lees meer...

JEZUS LEEFT wil forse maatregelen tegen alles dat het leven direct of indirect kan beschadigen. Daarbij denkt de partij aan uitgebreidde...

Lees meer...

Wietteelt reguleren en gebruik ontmoedigen. DENK vindt dat het huidige gedoogbeleid van cannabis criminaliteit in de hand werkt. DENK is daarom:...

Lees meer...

"Legaliseer de teelt van softdrugs. Het gebruik van softdrugs is al gelegaliseerd. Dat moet ook gebeuren met de handel in en de teelt van softdrugs. Zodoende...

Lees meer...