Hoofd Menu

overzicht aangemelde en genomineerde gemeenten experiment sept. 2019

Reeds voor de persconferentie van voorzitter prof. Andre Knottnerus* van de adviescommissie Experiment met een gesloten coffeeshopketen werd de lijst met de geadviseerde 10 deelnemende gemeenten voor het wietexperiment prijsgegeven door de Gelderlander. De 10 burgemeesters hadden daartoe 28-10-2019 al een eerste overleg bij Ministeries VWS en JenV. Zie hier het tweede adviesrapport van de commissie en de kamerbrief.

Voor het wietexperiment hadden eerder 26 gemeenten interesse getoond en drie gemeenten trokken zich nadien in tweede instantie terug. Onder de gemeenten met interesse was dus sprake van het maken van een selectie met genomineerde en aangemelde gemeenten, waaronder Utrecht, een G4 gemeente die aangaf niet aan de eis te kunnen voldoen dat alle coffeeshops in de gemeenten mee zouden participeren in de proef. De adviescommissie besteed daaraan een aantal paragrafen om de mogelijkheid open te houden dat Utrecht (in bovenstaand kaartje in blauw) hierbij toch een rol zou kunnen spelen, echter blijkt uit de kamerbrief dat de Ministers die deur dicht houden.

De experimentgemeenten zoals voorgesteld aan het kabinet:

Almere (3 coffeeshops, 203.990 inwoners)
Arnhem (11 coffeeshops, 157.223 inwoners)
Breda (8 coffeeshops, 183.448 inwoners)
Groningen (12 coffeeshops, 202.810 inwoners)
Heerlen (3 coffeeshops, 86.762 inwoners)
Hellevoetsluis (1 coffeeshop, 39.992 inwoners)
Maastricht (14 coffeeshops, 122.723 inwoners)
Nijmegen (13 coffeeshops, 175.948 inwoners)
Tilburg (11 coffeeshops, 215.521 inwoners)
Zaanstad (2 coffeeshops, 154.865 inwoners)

Dit betekent dat 79 coffeeshops (14% van de Nederlandse coffeeshops) deel zullen nemen aan het experiment met vertegenwoordiging in bijna elke provincie (7 van de 12) qua geografische spreiding. Voor de grensgemeenten Heerlen, Breda en Maastricht betekent dit dat er op het Ingezetenen-criterium gehandhaafd zal gaan worden.

Bij de persconferentie werd deze lijst dus officieel gepresenteerd met daarbijn de afwegingen qua geschikheid (elegibility), maar ook de controlegemeenten. In deze controlegemeenten worden data verzameld die vergeleken worden met de 'interventiegemeenten' van de wietproef die het onderzoeksteam die de effectmeting en de procesevaluatie zal gaan uitvoeren.

De controlegemeenten zoals voorgesteld aan het kabinet:

Helmond (1 coffeeshop, 90.903 inwoners)
Hoorn (2 coffeeshops, 72.806 inwoners)
Lelystad (1 coffeeshop, 77.389 inwoners)
Midden-Groningen (2 shops, 60.953 inwoners)
Roermond (2 coffeeshops, 57.761 inwoners)
Tiel (4 coffeeshops, 41.465 inwoners)
Zutphen (3 coffeeshops, 47.537 inwoners)

Het wetsvoorstel is 22-01-2019 in het parlement aangenomen, deze zal in de Eerste Kamer met de concept-voorhangprocedure (AMvB) nog in stemming gebracht worden. Daarnaast komt er nog een ministriele regeling met o.a richtlijnen betreft verpakkingen en gebruik van biologische gewasbestrijdingsmiddelen.

Add a comment

D66 en PvdA hebben 22-08-2019 in de Tweede Kamer kamervragen gesteld aan de minister van Justitie en Veiligheid over twee verwijderde wietplanten van Hasselters Jan en Jannie van Raalte. De Zwartewaterlandse afdeling van de sociaaldemocraten had het onderwerp van het uit de tuin verwijderen van de twee wietplanten, nadat het ook al landelijk nieuws werd, onder de aandacht gebracht bij hun partijgenoten in Den Haag. 

Ook heeft de Hasseltse casus ertoe geleid dat fractie Deventer Sociaal raadsvragen heeft gesteld of er al gevallen bekend zijn in Deventer waarbij wiet wordt gekweekt voor medicinale doeleinden en hoe hier lokaal mee wordt omgegaan. Als er geen beleid is voor dit soort situaties dan wil de fractie weten wat het college gaat ondernemen om dit wel mogelijk te maken, bijvoorbeeld via een regionaal overleg of een proef. 

D66 kamerlid Vera Bergkamp heeft ook gewezen op een casus in Terneuzen waarbij de rechtbank oordeelde dat een medicinaal wietkweker van 40 planten niet door burgemeester Lonink drie maanden uit zijn huis gezet zou hoeven worden. Frappant is dat daarna nog een rechtszaak is geweest waarbij een huurster in haar huurwoning van Ymere kon blijven nadat haar daarbij ook 40 planten kweekte om er wietolie van te maken voor de bestrijding van pijn als gevolg van leukemie. 

PvdA-Kamerlid Attje Kuiken wil betreft de Hasseltse zaak met twee wietplanten t.b.v het behandelen van psoriasis weten of de minister de mening deelt ‘dat het bezitten van twee wietplanten voor eigen medicinaal gebruik niemand tot last kan zijn of enige schade kan toebrengen’. “Deelt u de mening dat sommige patiënten geen of minder baat hebben bij de via apotheken aangeboden medicinale cannabis, maar dat wel hebben bij specifieke cannabisproducten die zij of anderen zelf telen?”.

Het gaat hierbij dus om de visie over de last die mensen van de geur van twee wietplanten kunnen hebben tegenover het baat kunnen hebben bij eigen geteelde wiet voor medicinaal gebruik. Bij eerdere beantwoordingen over eigen geteelde wiet is wel gesteld door de Minister dat eigen gekweekte wiet per definitie niet medicinaal is, omdat die niet onder farmaceutische condities geteeld is.

Het is fijn dat de kamerleden (en gemeenteraadsleden) n.a.v de berichtgevingen dit onderwerp weer eens aankaarten, aangezien met het op de plank zetten van de D66 initiatiefwet van Vera Bergkamp ook het amendement van Tongeren die het zelf telen van cannabis voor medicinale doelen voor ogen had uit het zicht is verdwenen. Hopelijk wordt het daarna ook snel eens tijd om over regulier kweken van cannabis te spreken, bijvoorbeeld juist vanwege de geur om er parfum van te maken!  

Add a comment

In een van de achttien aanbestedingsdocumenten behorende bij de nieuwe tender voor medicinale cannabis productie van farmaceutische en constante kwaliteit die 12 juli 2019 werd gepubliceerd staat ook de monografie van Farmalyse BV voor de chemische analyse van cannabis kwaliteitscontrole aangegeven. Deze is gedateerd op 28-11-2014 en lijkt toegeschreven naar de varieteiten van Bedrocan, die vooralsnog als enige medicinale cannabis levert aan het Bureau voor Medicinale Cannabis (BMC) van het Ministerie van VWS. Het kabinet is echter voornemens 'het aantal telers van medicinale cannabis te verdubbelen' (onder 6). Feitelijk zou hier de expliciete term 'farmaceutische cannabis' gesproken moeten worden, aangezien velen ook zelf cannabis kweken in het kader van zelfzorg voor medicinaal/therapeutisch gebruik.

Opmerkelijk is dat er wel cannabinoiden en cannabinoid-zuren staan vermeldt bij dit testprotocol die als soort van blauwdruk voor het testen van cannabis kan worden gezien, maar echter geen terpenen, dat zijn de geurstoffen van cannabis die de karakteristieke geur geeft, terwijl deze geurstoffen net als in mindere mate de flavinoiden voor de werkzaamheid en smaakbeleving van cannabis wel belangrijk zijn. Hierover heeft Ethan Russo al in 2011 gebupliceerd in diens gezaghebbende artikel 'Taming THC, potential cannabinoid synergy and phytocannabinoid and terpenoid entourage effects'.

Deze genoemde monografie wordt hieronder in het engels weergegeven en is vermeldenswaardig omdat in het kader van het experiment met een gesloten coffeeshopketen er ook cannabis soorten zullen worden getest. Uit de adviesrapportage van de adviescommissie Knottnerus 20-06-2018 staat dat voor het testen van cannabis binnen het wietexperiment minder strikte normen gehanteerd zouden hoeven worden dan voor medicinale cannabis. Citaat p.20: 'Bij niet-medisch gebruik acht de commissie het niet bezwaarlijk om bij de bepaling van het THC en CBD-gehalte van de verschillende cannabisvariëteiten iets minder strikte marges te hanteren'

Daarbij is het dus interessant om de normen voor het testen van medicinale cannabis via UHPLC - ultra high performance liquid chromatography - de koude testmethode die ook plantzuren vast kan stellen - nader te bekijken om die te vergelijken met hoe dat nadien in de Ministriele regeling vermeld zal gaan worden bij de 'experiment-cannabis' van de landelijke wietproef, mogelijk dat GC, gaschromatografie - de hete testmethode die vanwege decarboxilatie geen planttzuren kan detecteren - ook zou kunnen volstaan. Tevens of deze monografie die naar Bedrocan toegeschreven lijkt wel of niet werkbaar is voor een tweede kandidaad om farmaceutische cannabis aan apotheken te leveren. Een protocol om accuraat cannabis producten te testen luistert nogal nauw, als dat niet onder dezelfde condities plaatsvind kunnen er testverschillen ontstaan waardoor de vraag naar de betrouwaarheid van de testresultaten naar voren komt.in dit geval gaat het over cannabis flos, dus gedroogde cannabistoppen van vrouwelijke cannabisplanten. Of en hoe eadibles, hars en olie binnen het experiment worden getest zal nog moeten blijken en dat zal ook weer steeds een andere aanpak bij het opmaken en testen van samples vergen. in paragraaf 5.4.2 van de UNODC 2009 publicatie over het opmaken van testsamples staan verschillende voorbeelden aangegeven. Voor CBD producten als voedingssupplement gelden andere richtlijnen en ook blijken niet alle labs alle testparameters te kunnen testen (zie p4 van 4) Een andere complicatie voor een valide kwaliteitscontrole n.a.v ringtesten blijkt dat lang niet alle testlocaties bij eenzelfde homogeen sample dezelfde resultaten laten zien, dus bij welk laboratorium kan je dan het beste terecht? Zie voorbeeld 'How accurate is potency testing?' uit 2011 van Hazekamp & Gieringer.

De vraag is dus hoe valide en betrouwbaar zullen de richtlijnen voor de kwaliteitscontrole voor cannabis tijdens het landelijke wietexperiment uiteindelijk zijn? Aangewezen telers kunnen samples bij een laboratorium met een opiumontheffing laten testen, hoe een representatieve bemonstering per soortje daarbij gaat verlopen, wat de test frequentie zal zijn, wat de testkosten zullen worden (die aan de consument wordt doorberekend) en wat de doorlooptijden van de rapportage is eer de producten vrijgegeven kunnen worden voor de gedoogde verkoop is vooralsnog allemaal onbekend. Zie ook al een eerdere reflectie nav de concpect AMvB op de cannabiskieswijzer. 

This monograph describes the release testing of Cannabis Flos (flowers / granulated), specifically the varieties: Bedrocan, Bedrobinol, Bediol, Bedica, Bedrolite and Bedropuur.

The test parameters are:
1. Appearance
2. Foreign Material
3. Fineness
4. Identification A: Microscopic Properties
5. Identification B: TLC
6. Microbiological Contamination
7. Aflatoxins
8. Pesticides
9. Heavy Metals
10. Loss On Drying
11. Assay and Related Substances Sampie Preparation

The ungrinded sample will be used for test numbers 1, 2, 3, 6 and 7 (except if the sample material is already in granulated form). The remaining sample will be grinded using a simple kitchen blender until the material is about 5 mm in diameter, homogenised and subsequently used for the remaining tests. Please note that that the LOD test has to be carried out on the same day as the samples for the test Assay and Related Substances are prepared.

List of Abbreviations
Delta 9-THC: Delta 9-Tetrahydrocannabinol
Delta 8-THC: Delta 8-Tetrahydrocannabinol
THCA: Tetrahydrocannabinol Acid
CBD: Cannabidiol
CBDA: Cannabidiol Acid
CBG: Cannabigerol
CBN: Cannabinol
cm: centimeter
EP: European Pharmacopoeia
ICP-OES: Inductively Coupled Plasma — Optical Emission Spectroscopy
LLOQ: Lower Limit Of Quantitation
LOD: Loss On Drying
mg: milligram
min.: minute(s)
mL: milliliter
mm: millimeter microliter
NLT: Not Less Than
NMT: Not More Than
PTFE: Poly Tetra Fluoro Ethylene
RF: Response Factor
rpm: rotations per minute
RRT: Relative Retention Time
RSD: Relative Standard Deviation
S/N: Signal-to-Noise ratio
SST: System Suitability Test
TAMC: Total Aerobic Microbial Count
TYMC: Total Yeast and Molds Count
TBA: 2-t-Butyl-Anthraquinone
TLC: Thin Layer Chromatography
vlv: volume / volume

1. Appearance
Bedrocan, Bedrobinol, Bedropuur: Brown green clustered flowers of 1.5 to 3 cm length with a characteristic smell.
Bediol, Bedica and Bedrolite: Brown green granulate of the flowers (about 5 mm) having a characteristic smell.

2. Foreign Material
Bedrocan, Bedrobinol, Bedropuur: The sample material is free from staiks, insects and other vermin.
Bediol, Bedica and Bedrolite: The sample material is free from insects and other vermin.

3. Fineness
Bedrocan, Bedrobinol, Bedropuur: Macroscopic inspection of the ungrinded material does not show leaves shooting out more than 20% of the length of the flowers. Moreover, the staiks are cut away directly under the bottom flowers of the inflorescence.
Bediol, Bedica and Bedrolite: Stalks are not longer than 2.0 cm and only 20% of the staiks is between 1.5 and 2.0 cm.

4. ldentification A: Microscopic Properties
4.1 Reagents Chloral hydrate solution: A solution of 80 grams Chloral hydrate in 20 mL Demi water.
4.2 Execution Prepare a Chioral hydrate preparation by adding a few drops of the Chioral hydrate solution to a spatula tip of plant material and shortly cooking it on a littie flame. Under the microscope gland hairs are mainly observed.

5. Identification B: TLC
5.1 Reagents
Petroleum ether (40-60 fraction)
Diethyl ether
East Blue B Salt (stabilised with Zinc chloride);
CAS number: 14263-94-6
Ethanol (absolute)
Methanol Bedrocan reference extract
Bedrobinol reference extract
Bediol reference extract
Bedica reference extract
Bedrolite reference extract
Bedropuur reference extract
5.2 Execution 
TLC-plate: Silicagel F254 (Merck art. nr. 5715) Eluent: Petroleum ether: Diethyl ether = 40: 10 (v/v). Saturate the TLC chamber. Travel distance of solvent front: 10 cm. Spray agent: A solution of 1 gram East Blue B Salt in a mixture of 50% Ethanol in Demi water. System Suitability Use the Bediol reference extract for the SST. The red coloured spot (THCA) and the orange coloured spot (CBDA) must be well separated. 

Analysis Sample solution A: Use Sample solution 1A from the test “Assay and Related Substances” (see Section 11).
Standard solution A: Use the reference extract that matches the variety to be analysed in the test “Assay and Related Substances” (see Section 11).
Apply 10 pL of the sample solution and standard solution to the TLC plaat in a round spot of max. 5 mm width. Do not apply at once, but dry in between. Place the plate in the TLC chamber containing eluent and let the solvent front develop about 10 cm. Dry the plate in the air, apply spraying agent and 1f necessary warm the plate with a laboratory heater to enhance the visibility of the spots. Observe the plate in normal light.

Assessment of the plate Bedrocan, Bedrobinol, Bedica and Bedropuur: The main spot in Sample solution A is coloured red (THCA) and has an RF value and intensity equal to those of the corresponding reference extract. The chromatogram of Sample solution A may show a red-violet zone corresponding to t9-THC.
Bedrolite: The main spot in Sample solution A is coloured orange (CBDA) and has an AF value and intensity equal to those of the corresponding reference extract.
Bediol: In addition to the spots mentioned before, an orange coloured spot is observed corresponding with the spot from the reference extract of Bed iol (CBDA).

6. Microbiological Contamination
These tests are executed on 10 grams ungrinded material. The material that has not undergone germ reducing treatment is tested for: - TAMC - TYMC - Total combined count (TAMC + TYMC)
- Enterobacteriaceae and gram negative bacteria
- Pseudomonas aeruginosa
- Staphylococcus aureus

7. Aflatoxins
This test is executed on 5.0 grams ungrinded material. The analysis is according to the current EP monograph “Determination of aflatoxins B1,B2,G1 and G2 in herbal drugs (2.8.18)”. The specification is NMT 4 ig per kg.

8. Pesticides
Pesticides are tested according to EP monograph 2.8.13. It should be noted that not all EP Pesticides are being analysed with the GC-MS method. For that reason the following text is added to the CoA: “The following components are not being analysed with the current method: Bromide inorganic, Dithiocarbamates, Fenchiorophos, Methacriphos, S-421”.

9. Heavy metals
This test is executed on 5 grams grinded material using different atomic absorption and emission techniques.
Lead: max. 20.0 ppm (ICP-OES)
Cadmium: max. 0.5 ppm (ICP-OES)
Mercury: max. 0.5 ppm (Combustion
Atomic Absorption) Arsenic: Indicative (ICP-OES)
Nickel: Indicative (ICP-OES) Zinc: Indicative (ICP-OES)

10. Loss on drying
This test is executed on 0.500 gram of the grinded sample material using EP monograph 2.3.32 method C. It is heated during 24 hours at 40°C above Phosphorous Pentoxide under vacuum. The specification is: NMT 10.0%.

11. Assay and Related Substances
11.1 Reagents Ethanol (absolute) Acetonitrile Formic Acid Milli-Q Water
11.2 Equipment UPLC-column: Waters Aquity Cl 8, 1.7 im, 2.1 x 150 mm
Column temperature: 30 °C
Tray temperature: 8 °C
Mobile phase: 0.1 %
Formic Acid in Acetonitrile (A) 0.1 %
Formic Acid in Milli-Q Water (B) Solvent / Needie wash: A: B = 70 : 30 (v/v)
Centrifuge: Eppendorf, Model 5810 (or equivalent)
11.3 Execution
Sample Solutions (fresh material) Weigh 1000 mg of the grinded sample material in a “Falcon tube” and shake (ca. 300 rpm) during 15 minutes with 40 mL Ethanol and centrifuge (3000 rpm). Transfer the dear upper layer into a 100 mL volumetric flask. Repeat this step two times with 25 mL Ethanol and make up the solution to the mark with Ethanol. Filter the Sample solution over a 0.45 pm PTFE filter. Pipet 1 .0 mL of the filtrate in a volumetric flask of 10 mL and make up to volume with Solvent (Sample Solutions 1A Ml and 1A M2). Dilute Sample Solution 1A a factor 10 with Solvent (Sample Solutions 1B Ml and 1B M2). Standard Solutions Weigh accurately about 50 mg TBA standard in a volumetric flask of 100 mL, add 25 mL Solvent and dissolve. Make up to volume with Solvent. Dilute 1.0 mL to 50.0 mL with Solvent (Si +S2; 0.01 mg / mL). LLOQ Solution Dilute the Standard Solution TBA with a concentration of 0.01 mg / mL to a concentration of 0.002 mg / mL by pipetting 5.0 mL of the Standard Solution TBA in a volumetric flask of 25.0 mL and make up to volume with Solvent.
Resolution Solution Make a mixture containing 9-THC and 8-THC, wherein the ratio of i9-THC / 8-THC should be 0.04 mg /mL and 0.0025 mg / mL respectively. This solution can be prepared for instance by the following method. Dilute 200 pL 9-THC Stock Standard Solution (i.e. 2 mg / mL 9-THC in Ethanol) and 1000 IIL Ê8-THC Stock Standard Solution (i.e. 0.025 mg / mL i8-THC in Ethanol) in a volumetric flask of 10 mL and make up to volume with Solvent.
Reference Extract Solution It should be noted that each variety has its own reference extract. Prepare a dilution (factor 5) from the reference extract by pipetting 50 tiL of the reference extract (corresponding to the sample) in a vial with insert and dilute with 200 iL Solvent. Injection Sequence Prepare by injection sequence
11.4 System Suitability Test 
- The RSD of 6 replicate injections of Standard Solution Si (peak area TBA) is 2.0%; 
- Standard Solution S2 has a Recovery of 98.0% to 102.0% when calculated against Standard Solution Si; 
- The Resolution between the peaks of 9-THC en 8-THC in de Resolution Solution should be - The TBA peak in the LLOQ Solution has a S/N value of 10; 
- The chromatographic profile of Sample Solution 1 A must resemble that of the corresponding Reference Extract.
11.5 Calculation Assay THCA (and CBDA in Bediol and Bedrolite) Sample solutions 1 B Ml and 1 B M2 are used to calculate the total content of THCA on dried sample material. When testing the varieties Bediol and Bedrolite, also the total content of CBDA has to be calculated.


                                     Am x Vm x Ws x Vf          x          100 
THCA(%) = lOO x        Rf x As x Vs x Wm                  (100—LOD) 

THC total equivalents (%)=%THCA x 0.877 + %THC


In which:
Am1B: Area of Sample (for Assay)
Am1: Area of Sample (for Related Substances)
Vm: Volume of Sample (mL) 
Ws: Weight of TBA reference standard (mg)
AF: Response Factor against TBA
As: Area of TBA reference standard
Vs: Volume of TBA reference standard (mL)
Wm: Weight of Sample (mg)
Vf: Dilution factor (10 or 100)
LOD: Loss On Drying (see Section 10)
0.877: Factor for the conversion of the Molecular Weights

11.6 Calculation of Related Substances
Calculate the Related Substances (total equivalents) from Sample Solution 1A Ml and 1A M2 on dried basis using the example calculation shown above. Concentrations less than 0.05% shail be reported as NMT 0.05%.

12. Literature
1. Monograph “BMC/Farmalyse ter vrijgiftecontrole van Cannabis Flos (Hennepbloemen); variëteiten Bedrocan, Bedrobinol en Bediol; versie 7.0.” (in Dutch).
2. EP 01/2012:1433 Herbal drugs; for the tests LOD and Heavy Metals.
3. “Validatie gehaltebepaling m.b.v. UPLC uitgevoerd door Farmalyse” (rapport UPLC-0512-1); in Dutch.
4. “Pesticiden: Validatie uitgevoerd door TNO Voeding met als referentie ASC-2004/0941 revi - mol.”; in Dutch.
5. Validation of the analytical method for the determination of the Cannabis Flos variety Bedica and the determination of the response factors of the cannabinoids Ê9-THC, CBD, CBN, THCA, CBDA and CBNA. VWS 2012-013 version 2. April 18, 2013.
6. Determination of the Cannabis Flos varieties Bedrocan and Bedica on the Thermo (U)HPLC at Farmalyse B.V. VWS, September 2013.

 

 

Add a comment

Uit een inventarisatie van v.d Klundert en Riemens blijkt dat 218 van de 355 gemeenten een algeheel verbod op drugsgebruik in de openbare ruimte in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) hebben opgenomen. Het gaat daarbij niet alleen om het gebruik van softdrugs, maar vooral om het gebruik harddrugs in straten, parken, pleinen of in openbare gebouwen. Overtreding van de APV in een gemeente met zo'n verbod kan een boete opleveren, voor softdrugs is dat 95 euro en voor harddrugs 380 euro. Deze gemeenten gaan dus in tegen de Opiumwet die het gebruik van drugs expliciet niet strafbaar stelt, alleen wel de handel en productie ervan, NOS 03-07-2019

Ook zijn er specifieke gebiedsverboden, zoals het Mercatorplein of de Scheveningse boulevard waar lokaal veel overlast is, terwijl elders in de gemeente er geen blowverbod aan de orde is.

Een gemeentelijk of gebiedsblowverbod kan als bijeffect etnisch profileren hebben stelt feministe Tessel ten Zweege in Parool 26-07-2019, want het evenredig handhaven van blowverboden in gemeenten is vrijwel onmogelijk, dus zal de handhaving selectief moeten plaatsvinden. Vorig jaar waren er bij de politie al 43 klachten waarbij er sprake was van ethnische profilering. Volgens organisatie Control Alt Delete worden mensen met een niet westerse migratieachtergrond 3 tot 7 keer vaker staande gehouden.In de volksmond wordt het plaatselijke blowverbod dan ook wel 'Marokkaantje pesten genoemd, ondertussen blijft bewijs van de noodzaak van een blowverbod uit en kunnen burgers ongeacht hun migratieachtergrond wel met een boete vanwege blowen op straat geconfronteerd worden. 

Uit eerdere jurisprudentie blijkt dat rechters verschillend oordelen of boetes wel rechtmatig zijn vanwege drugsgebruik in de openbare ruimte, gelet op de hogere opiumwet die gebruik niet strafbaar stelt.

Hoewel het verbod volgens rechtsgeleerden prof. Brouwer (RUG) en prof. Schilder (VU) ingaat tegen de Opiumwet, zal het waarschijnlijk standhouden in de rechtszaal. Dit is omdat gemeenten het verbod motiveren met het aargument dat zij de overlast beperken. 'Of dat argument van overlast realistisch is kan worden bewist, zegt Brouwer. 'Veroorzaakt het roken van een joint in de publieke ruimte nu meer overlast dan het roken van een sigaret?'

Op 28 augustus beantwoordde Minister Grapperhaus hierover de kamervragen van Vera Bergkamp (D66); "Het enkele feit dat het gebruik van drugs in de Opiumwet niet strafbaar is gesteld, wil nog niet zeggen dat het gemeenten niet is toegestaan om in de lokale Algemene Plaatselijke Verordeningen (APV) het gebruik van drugs in de openbare ruimte strafbaar te stellen." Daarbij wordt nog verwezen naar jurisprudentie bij de Hoge raad van 13-10-2015 (ECLI:NL:HR:2015:3031). Hierop reageert hoogleraar Schilder op 2-09-2019 die het uiterst onverstandig vind dat lagere overheden de Opiumwet kunnen overrulen; 'De vrijheid om drugs in de publieke ruimte te gebruiken die de wetgever voor ogen had, wordt door gemeenten expliciet om zeep geholpen'. 

 In Jamaica geldt onderstaand een eigen lokale kijk op overlast in de publieke ruimte en softdrugsgebruik... 

 

LC 04-07-2019 D66: blowverbod in strijd met Opiumwet

"De NOS berichtte woensdag dat 218 van de 355 Nederlandse gemeenten een algeheel verbod op drugsgebruik hebben afgekondigd in de APV. In Friesland geldt dit voor zeven gemeenten, waaronder Leeuwarden.

Volgens de Opiumwet is gebruik van soft- en harddrugs niet strafbaar.

D66 vindt dat 'het zware instrument van een APV-verbod alleen moet worden ingesteld op basis van gedegen juridische gronden en zuivere argumentatie'.

Ze vraagt het college daarom hoe een algeheel blowverbod zich verhoudt tot de Opiumwet. Ook wil ze weten of de overlast van een sigarettenroker volgens burgemeester en wethouders fundamenteel verschilt van iemand die een joint rookt."


Schriftelijke vragen 03-07-2019 Bruijnincx, J. (D66) Blowverbod in hele gemeente

blowverbod d66 leeuwarden 03 07 2019

blowverbod d66 leeuwarden 03 07 2019 2


LC 03-07-2019 Aanpak drugs op straat in Friesland nog dode letter

"Van de achttien gemeenten in Friesland hebben zeven het gebruik van drugs op straat strafbaar gesteld. Speuren naar overtredingen gebeurt echter niet."

"Leeuwarden deed dit een jaar geleden al. Het leidde hier nog niet tot boetes voor drugsgebruik op straat. ,,We gaan niet met speurhonden door de stad om maar iemand te kunnen pakken", zegt Tjalling Landman van de gemeente. ,,De regel is meer bedoeld voor overlastsituaties. Dan hebben we nu een middel om er wat aan te doen."

Vorig jaar zijn er landelijk 151 boetes uitgedeeld voor drugsgebruik op straat: 90 voor softdrugs, 61 voor harddrugs. Rotterdam was met 67 bekeuringen de koploper. Friese gemeenten komen geen enkele keer voor in de cijfers van het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB), dat de strafbeschikkingen verstuurt en de boetes int. Ook in de twee voorgaande jaren is er in Friesland niemand voor beboet.

Eilanden: gebruik niet strafbaar

Terschelling is een van de gemeenten bij uitstek waar vooral in het zomerseizoen weleens een jointje wordt opgestoken in de buitenlucht. Maar dat is op het eiland bepaald geen reden om het dan maar strafbaar te maken. ,,Je hebt hier genoeg duinpannetjes waar vast weleens iets gebeurt. Alleen heeft niemand daar last van", zegt gemeentewoordvoerder Marjolein Izeboud. Ook de andere eilandgemeenten hebben het gebruik niet strafbaar gesteld.

Als er groepjes jongeren op bijvoorbeeld schoolpleintjes in de dorpen een joint roken, dan is dit op Terschelling wel aanleiding om contact te leggen. ,,Dat is vervelend voor de omgeving en dan moet je actie ondernemen. Dit is in principe een taak van de fietsende agenten die we hier hebben", zegt Izeboud. Omdat het op Terschelling niet is opgenomen in de APV, zal er op blowen in de openbaarheid geen boete volgen. Izeboud: ,,Als je er geen last van hebt, hoef je er ook geen oplossing voor te vinden. Dan krijg je regels om de regels en daar heb je niks aan." "


Algemene Plaatselijke Verordening Leeuwarden. Vastgesteld in de raadsvergadering van 7 februari 2018. Bekendgemaakt op 22 februari 2018.

Hoofdstuk 2 Openbare orde

Afdeling 1 Bestrijding van ongeregeldheden

Artikel 2:1d Openlijk gebruik en handel van drugs

1. Het is verboden op of aan de weg in een voor publiek toegankelijk gebouw of vaartuig voorwerpen of stoffen openlijk voorhanden te hebben ten behoeve van gebruik van middelen als bedoeld in de artikelen 2 en 3 van de Opiumwet.

2. Onverminderd het bepaalde in de Opiumwet is het verboden op of aan de weg post te vatten of zich daar heen en weer te bewegen en zich op of aan de wegen in of op een voertuig te bevinden indien redelijkerwijs kan worden aangenomen dat dit gebeurt om middelen als bedoeld in de artikelen 2 en 3 van de Opiumwet of daarop gelijkende waar, al dan niet tegen betaling af te leveren, aan te bieden of te verwerven, daarbij behulpzaam te zijn of daarin te bemiddelen.

3. Het in het eerste lid en tweede lid gestelde verbod is niet van toepassing op voorwerpen of activiteiten die in het belang van de Volksgezondheid, in het bijzonder de preventie, de bestrijding van drugsverslaving of de hulpverlening aan de verslaafden, van overheidswege worden bevorderd of zijn goedgekeurd.

Afdeling 14 Drugsoverlast

Artikel 2:74 Verzameling van personen in verband met drugs of heling

Onverminderd het bepaalde in de Opiumwet is het verboden zich op een openbare plaats op te houden met het kennelijke doel om middelen als bedoeld in artikel 2 en 3 van de Opiumwet, of daarop gelijkende waar, al dan niet tegen betaling, af te leveren, aan te bieden of te verwerven, daarbij behulpzaam te zijn of daarin te bemiddelen.

Artikel 2:74a Openlijk drugsgebruik

Het is verboden op of aan de weg, op een andere openbare plaats of in een voor publiek toegankelijk gebouw middelen als bedoeld in de artikelen 2 of 3 van de Opiumwet of daarop gelijkende waar te gebruiken, toe te dienen, danwel voorbereidingen daartoe te verrichten of ten behoeve van dat gebruik voorwerpen of stoffen voorhanden te hebben.

 

 

Add a comment

Bron: Noordkop Centraal - vrijdag 28 juni 2019 - Schagen – Burgemeester Van Kampen moet haar verantwoordelijkheid nemen om te zorgen dat chronisch zieken met een gerust hart vijf wietplanten thuis mag telen.  Verschillende fracties vroegen donderdagavond in een motie aan de burgemeester om toestemming te verlenen voor thuisteelt. In verschillende gemeenten gebeurt dit al onder strikte voorwaarden. Schagen zou dit voorbeeld moeten volgen vindt een meerderheid in de raad.

Kijk terug: Vergadering Gemeenteraad 27-06-2019 6 Aangekondigde moties en amendementen - Motie Wens4U, GroenLinks, Seniorenpartij, Jess, PvdA en CDA mogelijk maken thuiskweek cannabis

schagen 27 06 medicinale wiet 2schagen 27 06 medicinale wiet 3

 

Raadsinformatiememo 23-10-2017

"Op 9 mei 2017hebben tijdens de raadsvergaderingtwee inwonersingesprokenover wat medicinale cannabis voor hen heeft betekend. Dit heeft de raad heel erg aangesproken.Degemeenteraadheeftzich uitgesproken over de ongewenste situatie –dat mensen die om medische redenen zijn aangewezen op het gebruik van cannabis –door de bestaande wet-en regelgeving –onnodig in een lastige positie worden gebracht. De raad heeft het college de opdracht gegeven om deze problematiek onder de aandacht te brengen en te onderzoeken wat wij als gemeente hierin kunnen betekenen."

Add a comment

Amsterdam, 12 juni 2019 - "Op maandag 17 juni om 22:55 zal de KRO/NCRV op NPO2 de driedelige documentaire televisieserie ‘Het Rookgordijn’ uitzenden die gemaakt is rondom Coffeeshopamsterdam en coffeeshop de Tweede Kamer. Ik zal hier een beknopte samenvatting proberen te geven over hoe dit proces is verlopen en uitleggen waarom het uiteindelijk anders is geworden dan gedacht, zodat jullie op voorhand begrijpen waar jullie maandag naar zitten te kijken." Dit zijn de openingszinnen van Paul Wilhelm, eigenaar van de beide Amsterdamse Coffeehops, in zijn brief aan een groot aantal van zijn collega-coffeeshopondernemers. De redactie kreeg toestemming de brief hier intergraal te plaatsen.

Het Rookgordijn - 17-06-2019 -  22:55 • KRO-NCRV • 39 min. Het reilen en zeilen van een Amsterdamse coffeeshop wordt van dichtbij gevolgd.

"Echter, de NPO in de vorm van Gijs van Beuzekom (de netbeheerder van NPO2) bepaalt tegenwoordig blijkbaar wat wij allemaal op tv krijgen te zien. De netbeheerder heeft de macht om uitzendingen goed- of af te keuren. Niet officieel, want van de Mediawet mag hij zich niet bemoeien met de inhoud van uitzendingen, maar in feite dus wél. En deze Gijs van Beuzekom was niet tevreden en weigerde de serie uit te zenden. Het was één grote promo voor de coffeeshops, het was te gezellig, het moest allemaal ‘minder positief’ en er moest ‘meer criminaliteit’ en journalistiek in verwerkt worden. De beeldvorming over onze branche is bijna altijd negatief en dat moet blijkbaar onveranderd blijven, jullie snappen het. De motivatie van de netbeheerder om de serie niet te willen uitzenden in de originele versie weet ik inmiddels maar ik kan daar geen mededelingen over doen."

Paul Wilhelm 12 06 2019 Rookgordijn KRONCRV 1

Paul Wilhelm 12 06 2019 Rookgordijn KRONCRV 2 2

 

Villamedia 29-04-2019 ‘Machtsverschuiving van omroepen naar NPO-netmanagers is al jaren gaande’

"Volgens voormalig KRO-mediadirecteur Ton Verlind is de machtsverschuiving van omroepverenigingen naar de NPO-netmanagers al jaren gaande. Dat zegt hij na het bericht van NRC vorige week over de vergaande bemoeienis van netmanagers met de inhoud van programma's.

Gijs van Beuzekom en Frans Klein ontkenden nog de grote invloed van netmanagers. Maar Verlind zegt bij Spreekbuis dat het logisch is. “Doe je niet wat ze willen, dan krijg je simpelweg geen zendtijd.” En “wie heeft er nou zin om te bijten in de hand die je voedt?” "

 

Villamedia 23-04-2019 De macht van de netmanager

"Ook al mogen netmanangers zich volgens de Mediawet en de Grondwet niet bemoeien met de inhoud van programma's, in de praktijk doen ze dat wel, meldt NRC.

De krant legt diverse voorbeelden voor aan netmanager NPO 2 Gijs van Beuzekom (61) en Frans Klein (55), directeur televisie van de NPO en netmanager van televisiezender NPO 1. Zij zorgen voor de coördinatie en programmering van de televisiezenders. De omroepverenigingen leveren de programma’s en gaan over de vorm en inhoud. Die heldere scheiding blijkt echter helemaal niet zo helder."

 

NRC 23-04-2019 De macht van de netmanager reikt helemaal tot aan de presentator

"Netmanagers moeten het profiel van de zender bewaken, maar mogen zich niet met de inhoud van programma’s bemoeien. Dat laatste doen ze wél, en in vergaande mate."

 

 

 

 

 

Add a comment

Volkskrant 11-06-2019 (door Peter de Graaf) Ook na 35 jaar is de achterdeur van de coffeeshop nog in nevelen gehuld

"Coffeeshophouder Lisa Lankes dacht dat de inkoop bij wiettelers wel een keer gelegaliseerd zou worden. ‘Hartstikke frustrerend’ vindt ze het dat ze nog steeds ondernemer is in een illegale branche. Ook het wietexperiment zal daarin geen verandering brengen, vreest ze. ‘Je probeert zover mogelijk van de criminelen weg te blijven.’

Add a comment
Lees meer...

De inschrijftermijn voor de proef met een gesloten coffeeshopketen loopt af op 10 juni 2019al zou die termijn mogelijk verlengd kunnen worden. Binnen de wietproef is plek voor zes tot tien gemeenten. Het kabinet gaat hierbij uit van:
- twee gemeenten met meer dan tien shops,
- vier gemeenten met tussen de drie en tien shops,
- en vier gemeenten met één of twee shops.

Een kort overzicht van gemeenten die zich hiervoor tot noch toe hiervoor aangemeld hebben wordt in dit artikel aangegeven. Afhakende gemeenten blijven hierbij dus buiten beeld, voor meer achtergrondinfo zie hier

 

wiet

Add a comment
Lees meer...

34997

Regels inzake een uniform experiment met teelt en verkoop van hennep en hasjiesj voor recreatief gebruik in een gesloten coffeeshopketen (Wet experiment gesloten coffeeshopketen)

C - VOORLOPIG VERSLAG VAN DE VASTE COMMISSIE VOOR JUSTITIE EN VEILIGHEID - vastgesteld 9 april 2019

Het voorbereidend onderzoek heeft de commissie aanleiding gegeven tot het maken van de volgende opmerkingen en het stellen van de volgende vragen.

Add a comment
Lees meer...

Het gebruik van cannabis (hasj en wiet) is in veel culturen al eeuwenlang bekend. Cannabis is afkomstig van de hennepplant. Het effect duurt twee tot vier uur. Je wordt er vrolijk of ontspannen van. Net als bij andere genotmiddelen kan cannabis op een verkeerde manier gebruikt worden. Vandaar deze tips voor verstandig gebruik.

Add a comment
Lees meer...

Bron: Het Laatste Nieuws - 21 maart 2019 - UGent-drugsexpert Tom Decorte stuurt open brief naar politici: “Stop het spierballengerol” - Tom Decorte, criminoloog en drugsexpert aan de Universiteit Gent, heeft naar aanleiding van de commotie rond drugs de afgelopen maanden, een open brief geschreven voor onze politici. “Stop het spierballengerol, en start een sereen debat in een parlementaire werkgroep”

Add a comment

Bron: Reformatorisch Dagblad - 22 maart 2019 - CU en SGP kunnen Senaatszetel winnen door slim onderhandelenCU en SGP kunnen Senaatszetel winnen door slim onderhandelen - De laatste stand van zaken voor de zetelverdeling in de Senaat wijst op zetelbehoud voor de ChristenUnie en verlies voor de SGP. Een slag om de arm is echter geboden; de koehandel gaat pas nu écht van start. Grondig rekenwerk en veel overleg in achterkamertjes: dat zijn de ingrediënten waarmee alle partijen de komende weken zullen proberen zo veel mogelijk Eerste Kamerzetels te bemachtigen. Door Coen Hermenet.

Add a comment

Bron: Tweede Kamer - Schriftelijke vragen 2019Z05557 - 21 maart 2019 - Vragen van het lid Van Toorenburg (CDA) aan de minister van Justitie en Veiligheid en de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bericht ‘Wetenschappelijke studie laat zien: hoe sterker de wiet, des te groter de kans op psychose’.

Indiener: Madeleine van Toorenburg, Kamerlid CDA. Gericht aan F.B.J. Grapperhaus, minister van Justitie en Veiligheid en H.M. de Jonge, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Add a comment

Bron: Tweede Kamer - Schriftelijke vragen 2019Z05553 -21 maart 2019 - Vragen van het lid Van der Staaij (SGP) aan de Ministers voor Medische Zorg en van Justitie en Veiligheid over het verband tussen wietgebruik en psychoses (ingezonden 21 maart 2019).

Indiener Kees van der Staaij, Kamerlid SGP. Gericht aan B.J. Bruins, minister voor Medische Zorg en F.B.J. Grapperhaus, minister van Justitie en Veiligheid

 

 

Add a comment

Bron: Radio EenVandaag AVROTROS - woensdag 20 maart 2019 - Feit of Fictie 'Minder THC in cannabis verlaagt de kans op psychoses' - Nieuw onderzoek laat zien dat THC, één van de werkzame stoffen in cannabis, psychoses kan triggeren. Dat blijkt uit onderzoek. Minder THC in de wiet van de Nederlandse coffeeshops zou zelfs het aantal psychoses met de helft kunnen terugdringen, zo denken onderzoekers. Hoe kijken Nederlandse experts hier naar? Martijn Rosdorff gaat op onderzoek uit in Feit of Fictie.

 

Add a comment

Bron: Nu.nl - 22 maart 2019 - "Minder pijnklachten oudere werknemers na legaliseren wiet in staten VS" - Oudere werknemers lijken te profiteren van het gebruik van medicinale wiet. Uit Amerikaans onderzoek blijkt dat oudere werknemers in staten waar medicinale wiet legaal is, meer uren werken en minder chronische pijnklachten ervaren. De onderzoekers hebben werknemers van 51 jaar en ouder, die in aanmerking kwamen voor medicinale wiet, bestudeerd gedurende een periode van tien jaar. De onderzoekers analyseerden ruim 100.000 reacties op enquêtes die tussen 1992 en 2012 werden uitgevoerd. Gekeken is naar hun gezondheid vóór en nadat medicinale wiet in hun staat was gelegaliseerd. Het onderzoek wordt gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Journal of Policy Analysis and Management (zie hieronder).

THE EFFECT OF MEDICAL MARIJUANA LAWS ON THE HEALTH AND LABOR SUPPLY OF OLDER ADULTS:EVIDENCE FROM THE HEALTH AND RETIREMENT STUDY - Lauren Hersch Nicholas, Johanna Catherine, Maclean Working Paper 22688, NATIONAL BUREAU OF ECONOMIC RESEARCH, 8September 2016, Revised March 2018

ABSTRACT - Older adults have the highest rates of many health conditions for which medical marijuana may beeffective in moderating symptoms and are at elevated risk of reducing labor supply due to poor health.Surprisingly little is known about how this group responds to medical marijuana laws. We providethe first estimates of the effects of state medical marijuana laws on the health and labor supply of adultsage 51 and older, focusing on those with medical conditions that may respond to medical marijuana.We use longitudinal data from the Health and Retirement Study to study these questions using differences-in-differencesregression models. Three principle findings emerge from our analysis. First, we document that medicalmarijuana law passage leads to reductions in chronic pain and improvements in self-assessed healthamong older adults. Second, we show that passage of a state medical marijuana law leads to increasesin older adult labor supply, with effects concentrated on the intensive margin. Third, effects are largestamong older adults with a health condition that would qualify for legal medical marijuana use undercurrent state laws. Findings highlight the role of health policy in supporting work among older adults

Add a comment

Bron: The Lancet - Crude and fully adjusted ORs of psychotic disorders for the combined measure of frequency plus type of cannabis use in the whole sample

The Lancet - Published: March 19, 2019 - The contribution of cannabis use to variation in the incidence of psychotic disorder across Europe (EU-GEI): a multicentre case-control study - Cannabis use is associated with increased risk of later psychotic disorder but whether it affects incidence of the disorder remains unclear. The reseachers aimed to identify patterns of cannabis use with the strongest effect on odds of psychotic disorder across Europe and explore whether differences in such patterns contribute to variations in the incidence rates of psychotic disorder. 

Marta Di Forti, PhD - Diego Quattrone, MD -Tom P Freeman, PhD - Giada Tripoli, MSc - Charlotte Gayer-Anderson, PhD - Harriet Quigley, MD - Victoria Rodriguez, MD - Hannah E Jongsma, PhD - Laura Ferraro, PhD - Caterina La Cascia, PhD - Prof Daniele La Barbera, MD - Ilaria Tarricone, PhD - Prof Domenico Berardi, MD - Prof Andrei Szöke, PhD - Prof Celso Arango, PhD - Andrea Tortelli, PhD - Eva Velthorst, PhD - Prof Miguel Bernardo, PhD - Cristina Marta Del-Ben, PhD - Prof Paulo Rossi Menezes, PhD - Prof Jean-Paul Selten, PhD - Prof Peter B Jones, PhD - James B Kirkbride, PhD - Prof Bart PF Rutten, PhD - Prof Lieuwe de Haan, PhD - Prof Pak C Sham, PhD - Prof Jim van Os, PhD - Prof Cathryn M Lewis, PhD - Prof Michael Lynskey, PhD - Prof Craig Morgan, PhD - Prof Robin M Murray, FRS

 

 

Add a comment
Laad Meer