TWEEDE KAMERVERKIEZINGEN 15 MAART 2017

 

banner laat je stem

Gemeenteraadsverkiezingen 21 Maart 2018

De redactie van de Cannabis-Kieswijzer heeft voor de gemeenteraadsverkiezingen alle partijprogramma's van in totaal 20 gemeenten doorgelicht op hun standpunten over drug- en coffeeshopbeleid. Klik op het gemeentelogo van jouw gemeente en je vindt een overzicht van alle deelnemende partijen. Per partij vind je dan de standpunten over drug- en coffeeshopbeleid, ook over de achterdeur en de door het kabinet aangekondigde wietteeltexperimenten.

Informeer jezelf! Ga stemmen! Stem cannabisvriendelijk! Laat je stem niet verdampen!Den haag 

Tweede Kamerverkiezingen 15 maart 2017

 

Staatskundig Gereformeerde Partij (SGP)

Artikelindex

Op 1 en 14 februari 2017 is in de Tweede Kamer de initiatiefwet (*) "Gesloten coffeeshopketen" van D66 besproken. Deze wet moet ervoor zorgen dat er mogelijkheden komen om "gedoogd" cannabis te telen. (Meer weten!?)

Tijdens het debat op 1 en 14 februari 2017 zijn er drie amendementen (**) en zeven moties (***) aangekondigd en ingediend.

De stemming in de Tweede Kamer over de wet was hoofdelijk in plaats van bij hand opsteken. De volgende fracties stemden voor de Initiatiefwet: 77 voor, te weten PvdA, SP, D66, GroenLinks, Groep Kuzu/Öztürk (DENK), PvdD, Groep Bontes/Van Klaveren (VNL), Van Vliet, 50 Plus, Klein (Vrijzinnige Partij), Houwers, en Monasch (Nieuwe Wegen) en 72 stemmen tegen (SGP, VVD, CDA, ChristenUnie en PVV)

Namens de SGP voerde de heer Van der Staaije heer Van der Staaij het woord. De meest opmerkelijke uitspraken plaatsen we hierna: 

  • Mevrouw de voorzitter. Je hebt van die onderwerpen die om de zoveel tijd langskomen en waarbij je op een gegeven moment het gevoel hebt dat inhoudelijk eigenlijk alles er wel over gezegd is in de loop van de tijd. Drugs is er een van. Een tweede onderwerp is referenda. Een derde onderwerp is of de Hedwigepolder al dan niet onder water moet worden gezet. Dat zijn zo de onderwerpen van de afgelopen tien, vijftien jaar die om de zoveel tijd langskomen. Het bijzondere zit dan vaak niet meer in de inhoud van de argumenten, maar het spannende zit er alleen nog in welke draai partijen eventueel maken. Wat is de standpuntbepaling van de partijen, blijft die dezelfde of wordt die anders? Soms is er een bekering de goede kant op, zoals bij het CDA, en soms een bekering de verkeerde kant op, zoals bij VNL, de Groep Bontes/Van Klaveren, zoals ik nog moet zeggen.

  • Wat dat betreft heb ik namens de SGP vanavond niet veel spannends te bieden. Onze stellingname blijft dezelfde. Het enige spannende was dat de woordvoerders ter linkerzijde in de Kamer mij uitdaagden om mijn betoog met een passende Bijbeltekst te larderen. Dat was de laatste aantekening die ik nog opkrabbelde. Aan het einde van mijn betoog zal ik proberen om aan die uitdaging invulling te geven.

  • Onze politieke wens is niet om in deze verkeerde richting van gedogen verder te gaan, maar juist om van die gedoogroute terug te keren en te stoppen met het hele gedoogbeleid. Daarmee willen wij juist stoppen omdat wij sinds het begin van het gedoogbeleid al te veel en al te vaak hebben gezien dat drugs, in welke vorm dan ook, resulteren in verslavingen, gezondheidsproblemen en financiële problemen. Natuurlijk zijn die gevolgen er niet voor alle drugs in dezelfde mate en zijn de effecten niet altijd dezelfde, maar dat die verslavingsproblematiek er is en dat die gezondheidseffecten vaak nadelig zijn, is in alle documenten voldoende naar voren gekomen. Dat horen wij ook terugkomen in de praktijkverhalen van heel veel mensen, die zeggen: alsjeblieft, ga niet op deze route voort.

  • Principieel moet je eigenlijk zeggen: de keuzevrijheid waarop andere partijen zich beroepen, is hierbij niet aan de orde omdat het in essentie blijft gaan om een product dat op gespannen voet staat met de menselijke vrijheid en verantwoordelijkheid.

  • Bovendien loop je het gevaar, waarop de Raad van State ook wees, dat je met deze verdere stappen op het terrein van het gedogen eigenlijk meewerkt aan een maatschappelijk klimaat waarin het gebruik van welke drugs dan ook nog meer als normaal wordt gezien. Wij zeggen: geen wiet is beter dan gereguleerde wiet.

  • De initiatiefneemster wil dat wiettelers die beschikken over een gedoogbesluit, geen ruimte meer krijgen om tevens te produceren voor andere doeleinden, waaronder de export. Ze gaat zelfs zo ver dat ze verwacht dat een teler al zijn niet-afgezette cannabis vernietigt als hij die niet kan verkopen aan gedoogde coffeeshops. Is dat niet wat veel vertrouwen? Dat vraag ik mede gelet op de praktijk die wij tot nu toe zien en de verwevenheid met vormen van criminaliteit.

  • Tot slot nog de beloofde Bijbeltekst. Het zijn meestal van die negatieve teksten over waarom het allemaal niet goed is en allemaal niet deugt. Dat brengt partijen vaak tot de verzuchting of er dan niets moois meer mogelijk is. Ik ken dat persoonlijk niet zo, dat je je afvraagt of het leven nog wel leuk is zonder wiet. Je moet je echter ook kunnen verplaatsen in de gedachtewereld van anderen. Daarom toch maar een positieve opmerking om af te sluiten. Het is wat de wijze Prediker zegt: "Ziet, wat ik gezien heb, een goede zaak, die schoon is: te eten en te drinken, en te genieten het goede …" Zouden we nou niet meer mogelijkheden kunnen zien om te genieten van het goede?
 

Lees het complete verslag van 1 februari 2017

Kijk naar het debat op debat gemist 1 februari 2017

Lees het complete verslag van 14 februari 2017 februari 2017

Kijk naar het debat op debat gemist 14 februari 2017

Link naar de amendementen in het voorstel en de moties van 21 februari 2017

Link naar stemmingsuitslagen van 21 februari 2017:

Stemmingen over de amendementen en het voorstel

Stemmingen over de Moties.

Conclusie: Wij concluderen dat de SGP geen cannabisvriendelijke partij is. Wij zien -in tegenstelling tot de SGP- in cannabis een mogelijkheid om te genieten van het goede. (Gebruik met mate! ;-)))

(*)    Een initiatiefwet is een wetsvoorstel van een kamerlid.
(**)   Een amendement is een (voorgestelde) wijziging van het voorliggende voorstel. 
(***)  Een motie is een opdracht/ verzoek aan het kabinet. Het voorliggende voorstel wijzigt door een motie niet.

Cannabis reguleren? Maar hoe dan?

cannabis kieswijzer reguleren240Cannabis reguleren? Maar hoe dan?

Vul de vragen in en weet waar je staat!

Het gedoogbeleid heeft voor wanorde in de maatschappij gezorgd. Er gaan stemmen op om te stoppen met gedogen en cannabis te reguleren. Hier zijn verschillende systemen voor bedacht.

Als we nieuwe regels bedenken voor cannabis, en het verbod even ter zijde schuiven, welke regels zouden dat dan moeten zijn? In acht korte vragen vertellen we waar je staat in dit debat.

Nieuws

Van cannabis is bekend dat je er de muchies van kunt krijgen, de ouderwetse bekende vreetkick. Cannabis wordt door de meeste consumenten gerookt,...

Videos

Watch the video