TWEEDE KAMERVERKIEZINGEN 15 MAART 2017

 

banner laat je stem

Gemeenteraadsverkiezingen 21 Maart 2018

De redactie van de Cannabis-Kieswijzer heeft voor de gemeenteraadsverkiezingen alle partijprogramma's van in totaal 20 gemeenten doorgelicht op hun standpunten over drug- en coffeeshopbeleid. Klik op het gemeentelogo van jouw gemeente en je vindt een overzicht van alle deelnemende partijen. Per partij vind je dan de standpunten over drug- en coffeeshopbeleid, ook over de achterdeur en de door het kabinet aangekondigde wietteeltexperimenten.

Informeer jezelf! Ga stemmen! Stem cannabisvriendelijk! Laat je stem niet verdampen!Den haag 

Tweede Kamerverkiezingen 15 maart 2017

 

ChristenUnie (CU)

 

Verkiezingen 12 september 2012

www.christenunie.nl

Verkiezingsprogramma "Voor de verandering "

Citaten uit het verkiezingsprogramma

Het actief betrekken van buurtbewoners bij het werken aan leefbaarheid.
In samenwerking met de gemeente en politie, wordt gewerkt aan de inrichting van de eigen buurt en opgetreden tegen overlast, verkeersovertredingen, straatvuil, openbaar drank- en drugsgebruik.
Opnieuw grenzen stellen
De overheid stelt duidelijke grenzen, hierbij past geen gedoogbeleid. Als de overheid gaat reguleren of gedogen, verdwijnt de ambitie om deze zaken echt aan te pakken. Een stevige aanpak van criminaliteit en overlast is belangrijk. Maar een beleid dat alleen gebaseerd is op repressie of een reflex van verontwaardiging is niet goed. De aanpak die de ChristenUnie voorstaat, is een combinatie van enerzijds handhaving en grenzen stellen en anderzijds de problemen aanpakken die de voedingsbodem zijn voor criminaliteit en onveiligheid.
Effectiever drugsbeleid
Het tweeslachtige drugsbeleid is de laatste tientallen jaren een bron van ellende geweest. Het doel, softdrugs buiten de criminaliteit houden, is niet bereikt. In plaats daarvan is het beleid een enorme impuls geweest voor de groei van de georganiseerde criminaliteit. Drugs zijn ‘gewoon’ geworden en hebben veel verslaafden tot slachtoffer gemaakt. Gelukkig is mede door invloed van de ChristenUnie ook op deze terreinen een kentering opgetreden. Het aantal coffeeshops is sterk teruggedrongen, zeker in de buurt van scholen. Wietplantages worden stelselmatig opgerold. De ChristenUnie kiest voor een heldere lijn en dus:
 • Er komt een einde aan het gedoogbeleid. Coffeeshops verdwijnen uit het straatbeeld, en op straat en in publieke ruimten geldt een blowverbod.
 • Een nultolerantie voor gebruik van en beschikken over drugs, voor drugstoeristen en drugsrunners.
 • Het onderscheid tussen hard- en softdrugs verdwijnt.
 • Methadonprogramma’s of heroïneverstrekking aan verslaafden zijn alleen toelaatbaar als zij zijn gericht op afkicken.
 • Verbeurdverklaring van huizen en ruimten waarin wietplantages worden aangetroffen, indien dit verwijtbaar is aan de eigenaar.
 • Omdat alleen verbieden het probleem niet oplost blijft de overheid investeren in preventie. Bijvoorbeeld in de vorm van voorlichting op scholen over de gevaren van drugs. Wij laten verslaafden niet in de steek. Zij moeten kunnen blijven rekenen op begeleiding om los te komen van hun verslaving.
Maatschappelijke opvang
Nederland is een welvarend land. Maar er zijn veel mensen die geen eigen huis hebben, die rondzwerven of zelfs op straat leven. Wij willen ook naast hen staan, contact leggen en hoop bieden. Ook zij zijn door God gemaakt. Hoewel steeds meer mensen die onvrijwillig dakloos waren de weg naar opvang hebben gevonden, vallen nog steeds veel mensen tussen de wal en het schip. De groep daklozen is zeer divers: drugsverslaafden, alcoholisten, psychiatrisch patiënten, asielzoekers zonder opvang, illegalen en zwerfjongeren. De meesten hebben te maken met een combinatie van problemen. Het beleid voor dak- en thuislozen moet vooral gericht zijn op re-integratie, nazorg en preventie.
 
Een gezond opvoedklimaat, dus ook bescherming tegen de schadelijke werking van alcohol en drugs voor de ontwikkeling van jongeren. De leeftijdsgrens voor alcohol wordt verhoogd naar 18 jaar om schadelijk alcoholgebruik onder jongeren aan te pakken.
(Deze verkiezingsbelofte is onderdeel van het hoofdstuk Jongeren: kundig en kansrijk)
 
Er zijn de afgelopen jaren veel positieve ontwikkelingen geweest: het aantal coffeeshops in de buurt van scholen is verminderd en de verkoop van alcohol aan jongeren is verder aan banden gelegd. Bij seksuele voorlichting gaat het niet alleen meer over het gebruik van voorbehoedsmiddelen, maar is meer aandacht gekomen voor de betekenis van relaties en de weerbaarheid van jongeren tegen ongewenste seksuele omgang. In de jeugdhulpverlening is de focus verlegd van specialistische en verkokerde hulpverlening naar integrale samenwerking rondom multi-probleemgezinnen (één gezin, één plan) en het betrekken van familie en vrienden bij de hulpverlening. Deze ontwikkeling krijgt een impuls door alle provinciale taken binnen de jeugdhulpverlening neer te leggen bij de gemeente, die maatwerk kan leveren omdat zij dichter bij de burgers staat.
(Deze constateringen van de ChristenUnie is te vinden onder Kansrijke jongeren)
Gezonde levensstijl
Een gezond opgroeiklimaat is van belang voor de bloei van de jeugd. Jongeren in Nederland drinken nog steeds erg veel, terwijl bekend is dat het gebruik van alcohol leidt tot blijvende schade aan de hersenen. Veel gebruikers van softdrugs zijn jong en zitten nog op school of doen een studie. Blowen vergroot het risico op slechtere school- en studieresultaten en schooluitval: iets wat hun hele verdere leven dramatisch beïnvloedt. Niet alleen blowen, maar elke vorm van roken heeft zeer schadelijke effecten voor de gezondheid en moet daarom blijvend ontmoedigd worden. Seksuele weerbaarheid is niet vanzelfsprekend. Geregeld worden we opgeschrikt door verhalen over meisjes die gedwongen worden tot seks. Het is aan ouders om een gezond opgroeiklimaat te bewerkstelligen, maar waar mogelijk levert ook de overheid een bijdrage.
 • Alcohol naar 18 jaar. Het beschikbaar hebben van alcohol en drugs tot 18 jaar in de publieke ruimte wordt strafbaar gesteld.
 • Voorlichting aan ouders. In preventiecampagnes en voorlichtingsmateriaal wordt ouders gewezen op de risico’s van alcoholmisbruik onder jongeren en de mogelijkheden om dit misbruik terug te dringen.
 • Minder alcoholreclame, meer waarschuwingen op alcoholhoudende dranken en een verbod op stuntaanbiedingen in supermarkten en slijterijen en happy hours in cafés.
 • Scholen en schoolfeesten alcohol- en drugsvrij. In schoolkantines zijn alleen nog gezonde producten verkrijgbaar. Scholen nemen maatregelen om een gezonde levensstijl van jongeren te bevorderen: ze spreken zich expliciet uit dat ze alcohol- en drugsvrij willen zijn, hebben gezonde producten in de schoolkantine, besteden aandacht aan bewegen en sport en promoten een gezonde levensstijl.
 • Gerichte voorlichting tegen internet- en gameverslaving. Jongeren worden geïnformeerd over de gevaren, ouders worden bewust gemaakt van de grens tussen gezond internet- en gamegedrag en verslaving. De hulpverlening wordt beter afgestemd op de problemen van internet- en gameverslaving.

Omdat er geen PDF van het verkiezingsprogramma op de website van de ChristenUnie staat zijn er geen paginanummers toegevoegd. Zonodig zijn de hoofdstuknamen toegevoegd.

Citaten van de website

Gezien het feit dat de uitingen op de website sinds 2010 bijna niet zijn gewijzigd verwijzen we naar de volgende pagina onder verkiezingen 2010.

Citaten uit het drugsdebat (1 & 28 maart 2012)

- Laat coffeeshops helemaal uit het straatbeeld verdwijnen.
- De ChristenUnie stelt voor: kom met een verbod op blowen in de openbare ruimte.
- (...) scholen moeten volledig drugsvrij worden. Het roken van joints op en rond scholen moet zo snel mogelijk worden uitgebannen. Mijn voorstel is: kom met alcohol- en drugsvrije zones op plaatsen waar veel minderjarigen komen, zoals rond school, sport en verenigingen.


Lees hier de Handelingen Tweede Kamer 1 maart 2012

Lees hier de Handelingen Tweede Kamer 28 maart 2012

Lees hier over de stemmingen over de moties drugsdebat

Noot van de redactie: Mevrouw Esmé-van Meppelen Scheppink  staat niet op de kieslijst van de Christen Unie voor de komende verkiezingen. Een andere woordvoerder van de CU zal haar plek innemen. Een andere stem met hetzelfde verhaal?

Verkiezingen 9 juni 2010

Nationaal

VOORUITZIEN , Christelijk-sociaal perspectief, Verkiezingsprogramma ChristenUnie 2010-2014

Effectiever drugsbeleid

Het tweeslachtige drugsbeleid is de laatste tientallen jareneen bron van ellende geweest. Het doel, softdrugs buitende criminaliteit houden, is niet bereikt. In plaats daarvan is het beleid een enorme impuls geweest voor de groei van de georganiseerde criminaliteit. Drugs zijn 'gewoon' geworden en hebben veel verslaafden tot slachtoffer gemaakt. Gelukkig is mede door invloed van de ChristenUnie ook op deze terreinen een kentering opgetreden. Het aantal coffeeshops is sterk teruggedrongen, zeker in de buurt van scholen. Wietplantages worden stelselmatig opgerold. Er is veel beter zicht op het feit dat mensen die profiteren van activiteiten als drugshandel, prostitutie, gokken, illegale arbeid vaak nergens voor terugdeinzen. We zijn gaan beseffen dat zij vanuit hun onderwereld winsten opstrijken die, eenmaal witgewassen, de bovenwereld corrumperen. Het is tijd voor een heldere lijn en dus:
• Verdwijnen de coffeeshops uit het straatbeeld
• Geldt op straat en in publieke ruimten een blowverbod
• Is er een nultolerantie voor gebruik van en beschikkenover drugs bij 18-minners
• Zijn methadonprogramma's of heroïneverstrekking aan verslaafden alleen toelaatbaar als zij zijn gericht op afkicken
• Verdwijnt het onderscheid tussen hard- en softdrugs
• Geldt een nultolerantie voor drugstoeristen en drugsrunners
• Worden huizen en ruimten waarin wietplantages worden aangetroffen, verbeurd verklaard indien dit verwijtbaar is aan de eigenaar.

De ChristenUnie in het kabinet heeft een andere wind laten waaien op het gebied van alcohol en drugs: er wordt in veel gemeenten gebruik gemaakt van het blowverbod opbepaalde plekken, het aantal coffeeshops in de buurt van scholen is verminderd en de normstelling en controle opde minimale verkoopleeftijd van alcohol aan jongeren is strakker geworden.

•Supermarkten en slijterijen respectievelijk coffeeshops verliezen hun verkoopvergunning bij driemaal overtreding van de leeftijdsgrens.
• Zowel het beschikbaar hebben van alcohol als van drugsdoor jongeren tot 18 jaar in de publieke ruimte wordtstrafbaar gesteld. Dit heeft tot gevolg dat alcohol en drugsgebruik door jongeren onder de 18 op straat niet meer mogelijk is.
• Er komen alcohol- en drugsvrije zones op plaatsen waar veel minderjarigen komen (rond school, sport en vereniging).
• Er komt een verbod op blowen in de openbare ruimte.
• Gemeenten krijgen de bevoegdheid om de sluitingstijden in de horeca te reguleren volgens het 'Vroeg opstap'-principe.

Anker (nr.9 op de lijst) trekt op 11 maart 2008 zijn steun aan de door de CU mede-ingediende motie 214 in en onthoudt zich van stemming . Hij moest wel, want steun aan deze motie was in strijd met het regeerakkoord PvdA-CDA-CU (kort door de bocht samengevat: toestand coffeeshops verbetert niet maar zal ook niet verslechteren).

Nog in 1975 is door Jongeling (GPV) gevraagd de VARA het uitzenden van de beursberichten door Koos Zwart te verbieden. Het GPV en RPF vormen nu de CU. De CU kende haar bloeitijd onder Gert Schutte (GPV, CU), bijkans het grondwettelijk geweten van de Tweede Kamer. Het zag er naar uit dat Rouvoet (CU) deze lijn zou voortzetten, de wereldlijke blik. Rouvoet komt echter steeds benarder naar voren met zijn huidige portefeuille familiewaarden. De CU staat links van het CDA, maar is in sommige opzichten een stuk rechtser. Verschil met het CDA is er dus eigenlijk niet, beiden willen per morgen van de coffeeshops af.

Overigens, is de CU het fusieproject van Gert Schutte (Gereformeerd Politiek Verbond, GPV) en de RPF (Reformatorische Politieke Federatie). Op het laatste moment besloot de SGP hier niet aan mee te doen - beducht als de SGP is dat het eigen geluid in Den Haag niet te horen zal zijn, zo hier en daar tussen al het praktisch politiek handwerk van die linksige Christen Unie.

Friesland

ChristenUnie Fryslân : De ChristenUnie is der fan oertsjûge dat de jeugd beskerme wurde moat, as it om oermjittich alkohol en drugsgebrûk giet. Wy binne dêrom tige bliid mei it sluten konvenant fan alle 36 Fryske gemeenten en de Provinsje Fryslân. It meiinoar realisearjen fan de ambysjes ûnderstypje wy mei hert en siel. (In het Nederlands: De ChristenUnie is ervan overtuigd dat de jeugd moet worden beschermd als het overmatig alcohol- drugsgebruik gaat. We zijn daarom erg blij met het sluiten van een convenant met alle 36 Friese gemeenten en de Provincie Fryslân. Het met elkaar realiseren van de ambities understeunen we met hart en ziel.)

De laatste stand van zaken luid en duidelijk op de website van de Christen Unie:

Drugs

Bij een overheid die duidelijke grenzen stelt, past geen gedoogbeleid. Door softdrugs te gedogen maakt de overheid zich mede verantwoordelijk voor een gebruikerscultuur waarvan de zwakken in onze samenleving de dupe zijn. Het tweeslachtige drugsbeleid is de laatste tientallen jaren een bron van ellende geweest. Het doel, softdrugs buiten de criminaliteit houden, is niet bereikt. In plaats daarvan is het beleid een enorme impuls geweest voor de groei van de georganiseerde criminaliteit. Drugs zijn ‘gewoon’ geworden en hebben veel verslaafden tot slachtoffer gemaakt.

Mede door invloed van de ChristenUnie  is het aantal coffeeshops sterk teruggedrongen, zeker in de buurt van scholen en zijn wietplantages stelselmatig opgerold. Die heldere lijn moet worden voortgezet. Coffeeshops moeten uit het straatbeeld verdwijnen. Op straat en in publieke ruimten moet een blowverbod van kracht worden. Jongeren onder de achttien mogen geen drugs bezitten of gebruiken. Methadonprogramma’s en heroïneverstrekking aan verslaafden zijn alleen toelaatbaar als zij zijn gericht op afkicken. Het onderscheid tussen hard- en softdrugs wordt afgeschaft. Voor drugstoeristen en drugsrunners geldt een nultolerantie. En huizen en ruimten waarin wietplantages worden aangetroffen, worden verbeurd verklaard (indien dit verwijtbaar is aan de eigenaar).

XTC is een harddrug en behoort als zodanig te worden behandeld. Dit betekent onder andere een consequente opsporing en vervolging van de verkoop en het bezit van XTC, in het bijzonder bij uitgaansgelegenheden en dansfestijnen.

Zie ook:

 • Verkiezingsprogramma 2010:1.1 Wijken tot bloei brengen
 • Beleidsprogramma kabinet Balkenende IV : 5.3: Aanpak overlast en verloedering
 • W.I.: boek: Samen de schouders eronder (S. Kennedy/ G-J spijker)
 • W.I.: Kort Commentaar 13: Maatschappelijk relevante media (R. Nijhoff)
 • W.I.: Denkwijzer 2007-3
 • W.I.: Denkwijzer 2003-5

Op de ChristenUnie website:

  • ChristenUnie: Ontmasker mythe over softdrugs (E. Wiegman/J. Voordewind/E. Anker, september 2009)
  • Drugs weghalen uit straatbeeld (E. Anker, januari 2008)
  • Bestrijding illegale drugshandel (H. Blokland, maart 2004)
  • ChristenUnie principieel tegen overheid als wietteler (A. Slob, december 2008)
  • Overleg synthetische drugs (E. Anker, juni 2007)
  • Bijdrage debat over het drugsbeleid (E. Anker, maart 2008

Bron: website CU http://www.christenunie.nl

 

Cannabis reguleren? Maar hoe dan?

cannabis kieswijzer reguleren240Cannabis reguleren? Maar hoe dan?

Vul de vragen in en weet waar je staat!

Het gedoogbeleid heeft voor wanorde in de maatschappij gezorgd. Er gaan stemmen op om te stoppen met gedogen en cannabis te reguleren. Hier zijn verschillende systemen voor bedacht.

Als we nieuwe regels bedenken voor cannabis, en het verbod even ter zijde schuiven, welke regels zouden dat dan moeten zijn? In acht korte vragen vertellen we waar je staat in dit debat.

Nieuws

Videos

Watch the video