Staatskundig Gereformeerde Partij (SGP) - Verkiezingen 2012

Artikelindex

Verkiezingen 12 september 2012

www.sgp.nl

Verkiezingsprogramma "Daad bij het Woord"

Citaten uit het verkiezingsprogramma.

 • Het rookverbod in de horeca blijft gelden
 • Elke ouder krijgt, wanneer hun kind de leeftijd bereikt van 12 jaar, een duidelijke folder met de feiten over de gezondheidsschade door gebruik van alcohol, tabak en drugs.
 • In overheidscampagnes over de gevaren van verslavende middelen worden bij voorkeur ‘ervaringsdeskundigen’ ingeschakeld.

Alcoholbeleid

Drank maakt meer kapot dan je lief is. Deze campagneslogan wijst op de gevaren van overmatig alcoholgebruik. Helaas is zo’n campagne hard nodig. Veel mensen verstaan hun verantwoordelijkheid niet. Alcoholmisbruik leidt in de praktijk niet alleen tot levensgevaarlijke verkeersituaties, maar ook tot ongelukken met dodelijke afloop. Ook geweld, agressie en vandalisme zijn veelal gerelateerd aan overmatig drankgebruik. De SGP staat een krachtig ontmoedigingsbeleid van alcoholgebruik door jongeren voor en een stevige aanpak van alcoholmisbruik door middel van wetgeving.

Concreet:

 • De landelijke leeftijdsgrens voor zowel zwak-alcoholhoudende als sterke drank wordt 18 jaar. Onder de 18 jaar dient bezit en gebruik van alcohol in de openbare ruimte strafbaar te zijn.
 • Er komt een verbod op de wijdverbreide praktijk van prijsacties met alcoholhoudende dranken, zoals ‘happy hours’, stuntprijzen in supermarkten en de verkoop onder de kostprijs.
 • Om het alcoholgebruik onder jongeren echt effectief terug te dringen, wordt een verbod op alcoholreclame ingevoerd. Totdat een verbod op alcoholreclame is ingevoerd, worden er in de wet criteria voor alcoholreclames opgenomen.
 • Er komen hogere accijnzen op alcoholische producten om alcoholmisbruik te bestrijden.
 • Er komen meer wettelijke mogelijkheden om drankgebruik op straat te beperken.
 • Het oprichten van alcoholpoli’s wordt gestimuleerd en met de benodigde financiën ondersteund. Jongeren die daar terechtkomen, wordt een uitgebreid vervolgtraject van nazorg en voorlichting aangeboden.
 • Illegale drankketen moeten zo snel mogelijk verdwijnen.
 • Het Vroeg Op Stap-beleid, waarbij jongeren gestimuleerd worden om vroeger te gaan stappen, wordt geïntensiveerd.
 • Schoolfeesten moeten alcoholvrij zijn.(Pagina 18 en 19)

 

Nederland overzee

In de afgelopen periode is veel gebeurd binnen het Koninkrijk. De SGP vindt het niet gewenst als de eilanden Bonaire, Sint Eustatius en Saba, die onderdeel uitmaken van Nederland, ethisch verwerpelijke zaken opgedrongen krijgen. Bij zulke fundamentele thema’s is de vrijheid om een eigen beleid te hebben voor deze delen van Nederland gewenst.

Concreet:

 • Drugshandel en drugsgebruik dienen binnen het gehele Koninkrijk streng bestraft te worden. Om dat te bereiken is nauwe samenwerking met de Nederlandse politie en justitie noodzakelijk.(Pagina 25)

 

Strafrecht en zeden

Nergens komt duidelijker naar voren dat mensen geneigd zijn tot het kwade dan op het terrein van de misdaad en criminaliteit. Geweld, doodslag, prostitutie en verslaving zijn daar uitingen van. De SGP vindt dat de overheid de taak heeft om het kwade in te dammen en om strenge maatregelen te nemen tegen illegale praktijken. Een beleid waarin zedeloos gedrag wordt gestimuleerd of goedgekeurd, is funest voor de bevolking van Nederland. Dat geldt ook voor gedrag dat weliswaar strafbaar is, maar oogluikend wordt toegestaan. De SGP is daarom tegen gedoogbeleid en voor strikte strafrechtelijke maatstaven.

Op veel terreinen geeft de overheid zelf het slechte voorbeeld. Zo haalt de Nederlandse staat, onder het mom van het tegengaan van verslavingen via de kansspelbelasting, voordeel uit de Staatsloterij en casino’s. Het halfslachtige gedoogbeleid op het terrein van drugs draagt eveneens bij aan het beeld dat in Nederland alles is toegestaan. De afschaffing van het bordeelverbod doet velen niet alleen denken dat prostitutie een normaal beroep zou zijn, maar blijkt ook veel prostituees uit Oost-Europese landen aan te trekken. Veel ‘exploitanten’ maken zich schuldig aan uitbuiting en vrouwenhandel. Bestrijding van mensenhandel is een complexe zaak. Om dit type misdrijf daadkrachtig tegen te gaan, is het noodzakelijk dat er rechters komen die zich specialiseren in het bestrijden van deze misdrijven.

Kinderpornonetwerken, vrouwenhandel en drugscriminaliteit zijn voorbeelden van criminaliteit die op internationaal niveau spelen. Ze zorgen voor ingewikkelde opsporings- en strafzaken. Juist zulke internationaal opererende bendes moeten effectief kunnen worden aangepakt. Samenwerking met politie en justitie in andere (Europese) landen moet daarom worden geïntensiveerd. Ook de uitwisseling van gegevens inzake verdachten, wijze van opereren en vormen van criminaliteit moet sterk verbeterd worden. Dit geldt reeds op het landelijk niveau, waar de korpsen nog lang niet altijd goed samenwerken, maar zeker ook op internationaal vlak.

Concreet:

  • Het drugsbeleid in Nederland is te soft. Zowel soft- als harddrugs zorgen voor veel (financiële) problemen in gezinnen en zijn schadelijk voor de gebruikers. In plaats van legalisering van drugs als dé oplossing aan te prijzen, is daadwerkelijke handhaving noodzakelijk. Voor zogenaamde softdrugs gaan dezelfde strenge regels gelden als voor harddrugs, zodat het onderscheid verdwijnt. Dat betekent: coffeeshops sluiten, intensivering van de controle op de productie en teelt van elke vorm van drugs, geen reclame, het tegengaan van growshops. Ook is de strafmaat in Nederland mild, wat een aanzuigende werking heeft. De straf moet dus omhoog.(Pagina 26 en 27)

 

Er dient zorg voor te worden gedragen dat in gevangenissen geen zedelijk schadelijk materiaal als (kinder)porno aanwezig is. Streng toezicht op het downloaden of verspreiden van dergelijk materiaal is noodzakelijk. Het bezit en gebruik van drugs en de handel in drugs vanuit de gevangenis worden eveneens streng aangepakt. (Pagina 29)

Concreet voor verkeersveiligheid:

  • Verkeersveiligheid krijgt hoge prioriteit.
  • Drugs en alcohol in het verkeer moeten volledig worden uitgebannen.

 

Citaten van de partijwebsite.

Drugs
Het drugsbeleid in Nederland is al decennialang halfslachtig. Zowel soft- als harddrugs zorgen voor veel (financiële) problemen in gezinnen en zijn schadelijk voor de gebruikers. In plaats van legalisering van drugs als dé oplossing aan te prijzen, is daadwerkelijke handhaving noodzakelijk. Dat betekent: coffeeshops sluiten, intensivering van de controle op de productie en teelt van elke vorm van drugs, het tegengaan van growshops. Ook is de strafmaat in Nederland mild, wat een aanzuigende werking heeft. De straf moet dus omhoog.

Veel problemen met de jeugd zijn een gevolg van verslaving aan verdovende middelen. Anders gezegd: verslaving is zowel oorzaak als gevolg van veel ellende. Mensen hebben de verantwoordelijkheid om een gezonde leefstijl te ontwikkelen drugs passen hier niet bij. Drugs zijn verslavende middelen die in Nederland op een verkeerde manier worden benaderd. Het halfslachtige beleid van de overheid op dit terrein moet worden omgebogen tot een volledig verbod op de verkoop van drugs. Dit geldt zowel voor soft- als voor harddrugs. Voor mensen die als gevolg van hun drugsverslaving problemen ondervinden moet worden gekozen voor afkicken onder begeleiding. In ieder geval moeten er geen gratis drugs uitgedeeld worden. Ook methadonbehandelingen zijn geen oplossing.

 • Op scholen moet al vroeg worden gewaarschuwd voor de negatieve gevolgen van drugsgebruik.
 • Gemeenten moeten de mogelijkheid krijgen om op te treden tegen jongeren die zich te buiten (dreigen te) gaan aan drugs, óók als er nog geen sprake is van overlast. Lokale toezichthouders die de situatie goed kennen, kunnen daarbij goed helpen.
 • Alle coffeeshops moeten gesloten worden. Als dit (nog) niet mogelijk is, mogen ze zich niet bevinden binnen een straal van drie kilometer van een school, andere onderwijsinstelling of sportclub.
 • Drugsgebruik binnen de krijgsmacht moet direct en stevig worden aangepakt.
 • Internationale drugshandel en drugshandel op straat moeten streng worden aangepakt. Er dient hierbij meer ingezet te worden op opsporing.

Hoe minder drugs hoe beter - Prima dat het kabinet van plan is om het drugsgebruik terug te dringen. De SGP vindt dat goed. Extra reden om drugs hard aan te pakken is dat deze sector verweven is met criminaliteit en misdaad. (Hoofdlijnendebat drugsbeleid, 1 maart 2012,C.G. van der Staaij (SGP)

Citaten uit het drugsdebat (1 & 28 maart 2012)

Kees van der Staaij (SGP)

- Een verre voorganger van mij, dominee Abma, zei tijdens het drugsdebat in 1976 al dat gebruikers en handelaren niet te scheiden zijn; handelaars zijn uiteindelijk ook verslaafden, zij het niet aan drugs maar aan geld.

- De clubpas, het ingezetenencriterium, het afstandscriterium en een strenger handhavingsbeleid zijn, wat ons betreft, stappen in de goede richting. Het voorstel van de VVD en andere partijen om de verkoop van hasj te verbieden, spreekt ons ook aan.

- De SGP zou het liefst zien dat het hele gedoogbeleid op de schop gaat.

- De SGP vindt het heel belangrijk dat er blijvend werk wordt gemaakt van het inzetten op preventie. Ook de volksgezondheidcomponent van ons drugsbeleid moet een stevige plaats blijven houden. 

Lees hier de Handelingen Tweede Kamer 1 maart 2012

Lees hier de Handelingen Tweede Kamer 28 maart 2012

Lees hier over de stemmingen over de moties drugsdebat

Noot van de redactie: De heer Van der Staaij is lijsttrekker voor de komende verkiezingen. De vraag is of de SGP hem weer het woordvoerderschap geeft voor Justitie. Als hij geen woordvoerder Justitie wordt, zal een andere woordvoerder van de SGP haar plek innemen. Een andere stem met hetzelfde verhaal?