Staatskundig Gereformeerde Partij (SGP)

Artikelindex

Verkiezingsprogramma SGP 2021-2025 In vertrouwen

De overheid maakt zich sterk voor een ‘drugsvrije generatie’. Hiertoe wordt in elke Nederlandse gemeente het succesvolle ‘IJslandse preventiemodel’ ingevoerd. Deze aanpak gaat niet uit van een standaardpakket met maatregelen of campagnes. Lokaal wordt er gekeken wat de grootste problemen zijn en welke mogelijkheden er zijn om die aan te pakken. De hele lokale gemeenschap wordt hierbij betrokken: jongeren en hun ouders, scholen en maatschappelijke instellingen.

De negatieve gevolgen van de productie en het gebruik van drugs dringen gelukkig steeds meer door in het publieke en politieke debat. Het denken over drugsgebruik slaat om. Het kabinet begint daarom een internationale campagne die de reputatie van Nederland als ‘wietwalhalla’ bijstelt en waarschuwt voor gigantische schadelijke impact van drugsgebruik op mens en milieu.

Het gedoogbeleid is niet alleen slecht voor drugsgebruikers zelf, maar de hele maatschappij ondervindt er negatieve gevolgen van. We stoppen daarom met gedogen en gaan de wet handhaven. Coffeeshops worden gesloten.

Aan ‘staatswiet’ moeten we niet beginnen. Legaliseren van drugs is een schijnoplossing. De productie en verkoop van drugs blijft strafbaar.
Het onderscheid tussen soft- en harddrugs moet verdwijnen. Beide zijn verslavend en schadelijk voor de gezondheid. 

Recreatief gebruik van lachgas wordt verboden. 

De SGP kiest voor een combinatie van preventieve en repressieve maatregelen om de schadelijke gevolgen van ondermijnende drugscriminaliteit tegen te gaan.

Zonder iets aan af te doen aan het uitgangspunt dat mensen zelf verantwoordelijk zijn voor wat ze doen en laten, kan de overheid gezond leven stimuleren en schadelijk gedrag ontmoedigen. Voorkomen is immers beter dan genezen. Daar komt bij dat een ongezonde leefstijl niet alleen slecht is voor iemand zelf, maar vrijwel altijd ook negatieve gevolgen heeft voor diens familie, kinderen of vrienden.

Niet alleen in de havens van Rotterdam en Amsterdam moet gecontroleerd worden op de invoer van drugs en andere verboden middelen, maar ook in andere grotere havens, zoals Vlissingen. Daarvoor moet meer capaciteit komen. Ook is het belangrijk dat de landelijke overheid andere besturen bijstaat in de strijd tegen drugsproductie in bijvoorbeeld het landelijk gebied en het dumpen van het afval in de natuur.


De SGP wil het gedoogbeleid per direct afschaffen. De overheid gaat de wet handhaven en niet gedogen dat de wet wordt overtreden. Het legaliseren van drugs is een schijnoplossing.

De coffeeshops gaan dicht; De overheid gaat geen gereguleerde wietteelt toestaan. Hard- en softdrugs zijn allebei schadelijk en verslavend, verbieden dus!


Wetsontwerp experiment gesloten coffeeshopketen

De Tweede Kamer heeft het Wetsontwerp experiment gesloten coffeeshopketen op 22 januari 2019 aangenomen - Voor: SP, PvdA, GroenLinks, PvdD, 50PLUS, D66, VVD, CDA, ChristenUnie en FvD. Tegen: PVV, DENK en SGP.

Het voorstel ligt nu voor behandeling in de Eerste Kamer. Het voorbereidend onderzoek door de Eerste Kamercommissie voor Justitie en Veiligheid (J&V) vindt plaats op 26 maart 2019.

De stemming werd vooraf gegaan door een plenair debat (in 2 delen) op 17 januari 2017. Er was in de Tweede Kamer verdeeldheid en onduidelijkheid over het wetsontwerp experiment gesloten coffeeshopketen (de AMvB was alleen in concept nog maar verschenen).

SP, GroenLinks en PvdA willen graag experimenteren met legale wietteelt, maar vinden de opzet van het wetsvoorstel te mager en hebben getracht de grenzen van het experiment te "verruimen", hierbij (vrijwel) altijd gesteund door het de Partij voor de Dieren, Forum voor Democratie, Denk, en 50PLUS.

cannabis kieswijzer SGP480x280

 

 

 

De coalitiepartijen VVD, CDA, D66 en de ChristenUnie bleken tegen elke poging van links het experiment te "verruimen". Hierbij altijd gesteund door de PVV en SGP.

Stemmingen over de moties (22 januari 2019) - De SP, GroenLinks en PvdA willen o.a. dat het aantal gemeenten dat aan de proeven meedoet, niet op voorhand wordt vastgelegd op de zes tot tien die in het regeerakkoord zijn afgesproken. Zij zien bijvoorbeeld ook niets in een verplicht I-criterium. Een beperkt aantal vergunningen voor kwekers heeft ook niet hun voorkeur. De drie linkse partijen werden bij de stemmingen over de moties vaak gesteund door Partij voor de Dieren, Denk, Forum voor Democratie en 50PLUS. Coalitiepartijen VVD, CDA, D66 en de ChristenUnie waren zoals gezegd tegen "experiment-verruiming". Ze vonden hiervoor steun bij de PVV en SGP.


Tweede Kamerverkiezingen 2017

Uit het SGP verkiezingsprogramma STEM VOOR HET LEVEN

Drugs

Het gedoogbeleid is onduidelijk en halfslachtig. De indruk wordt gewekt dat zo’n beetje alles kan of door de vingers wordt gezien. Geen wonder dat het buitenland niet te spreken is over de Nederlandse toestanden.
Dit gedoogbeleid is niet alleen slecht voor de drugsgebruikers zelf, maar de hele maatschappij ondervindt er de schadelijke gevolgen van. Zo is er vaak sprake van grote (financiële) problemen, waar zowel de verslaafde als diens nabestaanden onder gebukt gaan. En dan hebben we het nog niet eens over de extra inzet van politie en justitie en de extra kosten voor de gezondheidszorg. Legaliseren van drugs is een schijnoplossing.
- Het gedoogbeleid moet per direct worden afgeschaft. In plaats van gedogen gaan we de wet handhaven.
- Coffeeshops worden gesloten.
- De productie van drugs blijft altijd strafbaar. Een nieuwe gedoogconstructie, waarbij ‘gecontroleerde’ telers niet langer worden vervolgd, is een slecht idee. Aan gereguleerde wietteelt van de overheid moeten we niet beginnen.
- Het onderscheid tussen soft- en harddrugs moet verdwijnen: beide zijn verslavend en schadelijk voor de gezondheid.(pagina 23)

Verkeer en vervoer

Wegverkeer

- In het verkeer geldt: geen alcohol en geen drugs! Het alcoholslotprogramma houdt drankrijders uit de auto en moet daarom doorgezet worden.(pagina 78)

Van de SGP website

Onder standpunten op de SGP-website staat het volgende onder drugs:

Drugs

Veel problemen met de jeugd zijn mede een gevolg van verslaving aan verdovende middelen. Anders gezegd: verslaving is zowel oorzaak als gevolg van veel ellende. Mensen hebben de verantwoordelijkheid om een gezonde leefstijl te ontwikkelen drugs passen hier niet bij. Drugs zijn verslavende middelen die in Nederland op een verkeerde manier worden benaderd.

Het gedoogbeleid is onduidelijk en halfslachtig. De indruk wordt gewekt dat zo’n beetje alles kan of door de vingers wordt gezien. Geen wonder dat het buitenland niet te spreken is over de Nederlandse toestanden.
Dit gedoogbeleid is niet alleen slecht voor de drugsgebruikers zelf, maar de hele maatschappij ondervindt er de schadelijke gevolgen van. Zo is er vaak sprake van grote (financiële) problemen, waar zowel de verslaafde als diens nabestaanden onder gebukt gaan. En dan hebben we het nog niet eens over de extra inzet van politie en justitie en de extra de kosten voor de gezondheidszorg. Legaliseren van drugs is een schijnoplossing.

- Het gedoogbeleid moet per direct worden afgeschaft. In plaats van gedogen gaan we de wet handhaven.
- Coffeeshops worden gesloten.
- Op scholen moet al vroeg worden gewaarschuwd voor de negatieve gevolgen van drugsgebruik.
- De productie van drugs blijft altijd strafbaar. Een nieuwe gedoogconstructie, waarbij ‘gecontroleerde’ telers niet langer worden vervolgd, is een slecht idee. Aan gereguleerde wietteelt van de overheid moeten we niet beginnen.


Op 1 en 14 februari 2017 is in de Tweede Kamer de initiatiefwet (*) "Gesloten coffeeshopketen" van D66 besproken. Deze wet moet ervoor zorgen dat er mogelijkheden komen om "gedoogd" cannabis te telen. Tijdens dit debat zijn er drie amendementen (**) en zeven moties (***) aangekondigd en ingediend. (Meer weten!?)

De stemming in de Tweede Kamer over de wet was hoofdelijk in plaats van bij hand opsteken. De volgende fracties stemden voor de Initiatiefwet: 77 voor, te weten PvdA, SP, D66, GroenLinks, Groep Kuzu/Öztürk (DENK), PvdD, Groep Bontes/Van Klaveren (VNL), Van Vliet, 50 Plus, Klein (Vrijzinnige Partij), Houwers, en Monasch (Nieuwe Wegen) en 72 stemmen tegen (SGP, VVD, CDA, ChristenUnie en PVV).

Namens de SGP voerde de heer Van der Staaije heer Van der Staaij het woord. De meest opmerkelijke uitspraken plaatsen we hierna: 

 • Mevrouw de voorzitter. Je hebt van die onderwerpen die om de zoveel tijd langskomen en waarbij je op een gegeven moment het gevoel hebt dat inhoudelijk eigenlijk alles er wel over gezegd is in de loop van de tijd. Drugs is er een van. Een tweede onderwerp is referenda. Een derde onderwerp is of de Hedwigepolder al dan niet onder water moet worden gezet. Dat zijn zo de onderwerpen van de afgelopen tien, vijftien jaar die om de zoveel tijd langskomen. Het bijzondere zit dan vaak niet meer in de inhoud van de argumenten, maar het spannende zit er alleen nog in welke draai partijen eventueel maken. Wat is de standpuntbepaling van de partijen, blijft die dezelfde of wordt die anders? Soms is er een bekering de goede kant op, zoals bij het CDA, en soms een bekering de verkeerde kant op, zoals bij VNL, de Groep Bontes/Van Klaveren, zoals ik nog moet zeggen.

 • Wat dat betreft heb ik namens de SGP vanavond niet veel spannends te bieden. Onze stellingname blijft dezelfde. Het enige spannende was dat de woordvoerders ter linkerzijde in de Kamer mij uitdaagden om mijn betoog met een passende Bijbeltekst te larderen. Dat was de laatste aantekening die ik nog opkrabbelde. Aan het einde van mijn betoog zal ik proberen om aan die uitdaging invulling te geven.

 • Onze politieke wens is niet om in deze verkeerde richting van gedogen verder te gaan, maar juist om van die gedoogroute terug te keren en te stoppen met het hele gedoogbeleid. Daarmee willen wij juist stoppen omdat wij sinds het begin van het gedoogbeleid al te veel en al te vaak hebben gezien dat drugs, in welke vorm dan ook, resulteren in verslavingen, gezondheidsproblemen en financiële problemen. Natuurlijk zijn die gevolgen er niet voor alle drugs in dezelfde mate en zijn de effecten niet altijd dezelfde, maar dat die verslavingsproblematiek er is en dat die gezondheidseffecten vaak nadelig zijn, is in alle documenten voldoende naar voren gekomen. Dat horen wij ook terugkomen in de praktijkverhalen van heel veel mensen, die zeggen: alsjeblieft, ga niet op deze route voort.

 • Principieel moet je eigenlijk zeggen: de keuzevrijheid waarop andere partijen zich beroepen, is hierbij niet aan de orde omdat het in essentie blijft gaan om een product dat op gespannen voet staat met de menselijke vrijheid en verantwoordelijkheid.

 • Bovendien loop je het gevaar, waarop de Raad van State ook wees, dat je met deze verdere stappen op het terrein van het gedogen eigenlijk meewerkt aan een maatschappelijk klimaat waarin het gebruik van welke drugs dan ook nog meer als normaal wordt gezien. Wij zeggen: geen wiet is beter dan gereguleerde wiet.

 • De initiatiefneemster wil dat wiettelers die beschikken over een gedoogbesluit, geen ruimte meer krijgen om tevens te produceren voor andere doeleinden, waaronder de export. Ze gaat zelfs zo ver dat ze verwacht dat een teler al zijn niet-afgezette cannabis vernietigt als hij die niet kan verkopen aan gedoogde coffeeshops. Is dat niet wat veel vertrouwen? Dat vraag ik mede gelet op de praktijk die wij tot nu toe zien en de verwevenheid met vormen van criminaliteit.

 • Tot slot nog de beloofde Bijbeltekst. Het zijn meestal van die negatieve teksten over waarom het allemaal niet goed is en allemaal niet deugt. Dat brengt partijen vaak tot de verzuchting of er dan niets moois meer mogelijk is. Ik ken dat persoonlijk niet zo, dat je je afvraagt of het leven nog wel leuk is zonder wiet. Je moet je echter ook kunnen verplaatsen in de gedachtewereld van anderen. Daarom toch maar een positieve opmerking om af te sluiten. Het is wat de wijze Prediker zegt: "Ziet, wat ik gezien heb, een goede zaak, die schoon is: te eten en te drinken, en te genieten het goede …" Zouden we nou niet meer mogelijkheden kunnen zien om te genieten van het goede?

 

Lees het complete verslag van 1 februari 2017

Kijk naar het debat op debat gemist 1 februari 2017

Lees het complete verslag van 14 februari 2017 februari 2017

Kijk naar het debat op debat gemist 14 februari 2017

Link naar de amendementen in het voorstel en de moties van 21 februari 2017

Link naar stemmingsuitslagen van 21 februari 2017:

Stemmingen over de amendementen en het voorstel

Stemmingen over de Moties.

Conclusie: Wij concluderen dat de SGP geen cannabisvriendelijke partij is. Wij zien -in tegenstelling tot de SGP- in cannabis een mogelijkheid om te genieten van het goede. (Gebruik met mate! ;-)))

(*)    Een initiatiefwet is een wetsvoorstel van een kamerlid.
(**)   Een amendement is een (voorgestelde) wijziging van het voorliggende voorstel. 
(***)  Een motie is een opdracht/ verzoek aan het kabinet. Het voorliggende voorstel wijzigt door een motie niet.


SGP-Jongeren

De SGPJ is de jongerenafdeling van de Staatskundig Gereformeerde Partij. Via deze link kom je op hun website.

Wie zijn de SGP-jongeren?

SGP-jongeren is met ruim 9.000 leden van 11 t/m 28 jaar de grootste politieke jongerenorganisatie van Nederland. Ze bestaat sinds 1934 en dat maakt de SGP-jongeren ook de oudste! Met een christelijke visie op de samenleving en velen activiteiten wil de SGP-jongeren de belangen van jongeren vertegenwoordigen en hen betrekken bij de politiek.

Op de website van de SGPJ staat het volgende over softdrugs en kweken:

Onder standpunten Drugs vinden we het standpunt van de SGPJ

Drugs

In de opiumwet wordt onderscheid gemaakt tussen harddrugs en softdrugs. Aangenomen wordt dat softdrugs minder schadelijk zou zijn voor de gezondheid dan harddrugs. In Nederland geldt een gedoogbeleid voor softdrugs. Dit houdt in dat de verkoop van softdrugs in coffeeshops wel strafbaar is, maar dat het Openbaar Ministerie deze coffeeshops niet vervolgd. Ook burgers mogen kleine hoeveelheden softdrugs bezitten. Het gedoogbeleid is tegenstrijdig: je mag geen drugs verbouwen, maar wel verkopen onder strikte voorwaarden. Daarnaast mag je wel drugs gebruiken, maar geen drugs bezitten.

Er is op lokaal niveau relatief veel ruimte om invulling aan het drugsbeleid te geven. Iedere gemeente kan bijvoorbeeld kiezen wel of geen coffeeshops toe te staan. Ook wanneer er geen coffeeshops worden toegestaan, is het opstellen van beleid erg belangrijk. Er kan dan adequaat worden opgetreden tegen ongewenste verkooppunten waar hasj en wiet wordt gedeald.

Het ideaal van SGP-jongeren is dat alle coffeeshops in Nederland gesloten moeten worden. Helaas is Nederland nog niet zover en willen wij door middel van kleine stappen toewerken naar dat ideaal.

- Geen coffeeshops binnen een straal van 3 kilometer vanaf een school of sportclub.
- Drugstoerisme in de grensstreken hard aanpakken. Extra inzet politie noodzakelijk.
- Er moet extra geld worden vrijgemaakt voor hulp aan verslaafden. De insteek van deze hulp moet zijn om definitief af te kicken van drugs.
- Nederland is een doorvoerland. Zo ook voor drugs. Strenge drugscontroles in de haven en op de luchthavens zijn noodzakelijk.
- Gemeenten moeten voorlichting geven op scholen en andere instellingen over de gevaren van drugs.


Periode 2015 - 2012

Eerste Kamer

De wijziging van de Opiumwet om alle handelingen die illegale hennepteelt voorbereiden en bevorderen strafbaar te stellen (met een gevangenisstraf tot 3 jaar of een geldboete) werd in het najaar van 2014 in de Eerste Kamer behandeld. De plenaire behandeling door de Eerste Kamer vond plaats op 4 november 2014 en de stemming hierover een week later. Het wetsvoorstel is op 11 november 2014 bij hoofdelijke stemming met 39 stemmen voor (van VVD, CDA, PVV, ChristenUnie, SGP en OSF) en 31 stemmen tegen(van PvdA, SP, D66, GroenLinks 50PLUS en PvdD) aangenomen. Dit zijn 70 van de 75 Eerste Kamerzetels: 5 Eerste Kamerleden hadden zich wegens ziekte of verblijf elders afgemeld.

Tijdens hetzelfde debat werd de motie - Ter Horst (PvdA) c.s.  (EK 32.842, L) ingediend. In deze motie wordt de regering verzocht een commissie in te stellen om haar te adviseren over het toekomstige softdrugsbeleid in Nederland dat effectief de criminaliteit bestrijdt en de volksgezondheid dient. De motie werd mede ondertekend door M.M. de Boer (GroenLinks), Th.C. de Graaf (D66), J.G. Nagel (50PLUS),R.F. Ruers (SP). Na stemming bij zitten en opstaan op 11 november 2014 verworpen. PvdA, GroenLinks, SP, D66, PvdD en 50PLUS stemden voor.

Zie ook Cannabis in de Eerste Kamer.

Tweede Kamer

23 februari 2015 - Brief van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, drs. M.J. van Rijn betreffende uitgaansdrugs, GHB en preventie in de coffeeshop. [citaat] Preventie in gemeentelijk coffeeshopbeleid Tijdens de tweede termijn van het AO coffeeshopbeleid van 9 oktober 2014 heeft het lid Van der Staaij c.s. een motie ingediend over het “bevorderen dat in het gemeentelijk coffeeshopbeleid uitdrukkelijk ook de verbinding wordt gelegd met een preventief beleid ter voorkoming van drugsverslaving”. Ik zal hier bij lokale coffeeshophoudende overheden aandacht voor vragen. Ik zal hen onder andere wijzen op het verschaffen van voorlichtingsmateriaal en het belang van goed getraind personeel in de coffeeshop. Het Trimbos-instituut heeft voor dit laatste een trainingsmodule ontwikkeld. Ik zal er bij gemeenten op aandringen deze module als een verplicht onderdeel op te nemen in de vergunningverlening. [einde citaat]

24077-323 - Motie van de leden Berndsen-Jansen (D66) en Van Nispen (SP) over een proef met gereguleerde en gecertificeerde hennepteelt ten behoeve van coffeeshops. 73 VOOR - 50PLUS/Baay-Timmerman, 50PLUS/Klein, D66, GroenLinks, PvdA, PvdD, SP. 77 TEGEN - PVV, CDA, Groep Bontes/Van Klaveren, ChristenUnie, SGP, VVD, Van Vliet. Verworpen.

24077-327 - Motie van de leden Van der Staaij (SGP) en Oskam (CDA) over bevorderen dat gemeenten extra maatregelen nemen om drugstoerisme tegen te gaan. 77 VOOR - PVV, het CDA, de Groep Bontes/Van Klaveren, de ChristenUnie, de SGP, de VVD en Van Vliet. 73 TEGEN -  50PLUS/Baay-Timmerman, 50PLUS/Klein, D66, GroenLinks, PvdA, PvdD, SP. Aangenomen.

24077-328 - Motie van het lid Van der Staaij (SGP) c.s. over bevorderen dat in het gemeentelijk coffeeshopbeleid uitdrukkelijk ook de verbinding wordt gelegd met een preventief beleid ter voorkoming van drugsverslaving. 148 VOOR - VVD, PvdA, SP, CDA, D66, PVV, ChristenUnie, GroenLinks, SGP, PvdD, 50PLUS/Baay-Timmerman, Van Vliet, 50Plus/Klein . 2 TEGEN - Groep Bontes/Van Klaren, Van Vliet. Aangenomen.

24077-329 - Motie van het lid Van Nispen (SP) c.s. over afschaffen van het ingezetenencriterium. 33 VOOR - D66, GroenLinks, de PvdD en de SP. 117 TEGEN - VVD, PvdA, CDA, PVV, ChristenUnie, SGP, Groep Bontes/Van Klaveren, 50PLUS/Klein, 50PLUS/Baay-Timmerman, Van Vliet. Verworpen.

16 oktober 2014 | Moties 24077-323 t/m 24077-332 Lees meer...

16 oktober 2014 | Algemeen overleg Coffeeshopbeleid (tweede termijn). Lees meer...

19 februari 2014 | Algemeen overleg Coffeeshopbeleid. Lees meer...

3 juli 2013 | Algemeen overleg Coffeeshopbeleid. Lees meer...

17 januari 2013 | Moties 24077-298 t/m 24077-306. Lees meer...

13 december 2012 | Algemeen overleg Clubpas. Lees meer...

 


Verkiezingen 12 september 2012

www.sgp.nl

Verkiezingsprogramma "Daad bij het Woord"

Citaten uit het verkiezingsprogramma.

 • Het rookverbod in de horeca blijft gelden
 • Elke ouder krijgt, wanneer hun kind de leeftijd bereikt van 12 jaar, een duidelijke folder met de feiten over de gezondheidsschade door gebruik van alcohol, tabak en drugs.
 • In overheidscampagnes over de gevaren van verslavende middelen worden bij voorkeur ‘ervaringsdeskundigen’ ingeschakeld.

Alcoholbeleid

Drank maakt meer kapot dan je lief is. Deze campagneslogan wijst op de gevaren van overmatig alcoholgebruik. Helaas is zo’n campagne hard nodig. Veel mensen verstaan hun verantwoordelijkheid niet. Alcoholmisbruik leidt in de praktijk niet alleen tot levensgevaarlijke verkeersituaties, maar ook tot ongelukken met dodelijke afloop. Ook geweld, agressie en vandalisme zijn veelal gerelateerd aan overmatig drankgebruik. De SGP staat een krachtig ontmoedigingsbeleid van alcoholgebruik door jongeren voor en een stevige aanpak van alcoholmisbruik door middel van wetgeving.

Concreet:

 • De landelijke leeftijdsgrens voor zowel zwak-alcoholhoudende als sterke drank wordt 18 jaar. Onder de 18 jaar dient bezit en gebruik van alcohol in de openbare ruimte strafbaar te zijn.
 • Er komt een verbod op de wijdverbreide praktijk van prijsacties met alcoholhoudende dranken, zoals ‘happy hours’, stuntprijzen in supermarkten en de verkoop onder de kostprijs.
 • Om het alcoholgebruik onder jongeren echt effectief terug te dringen, wordt een verbod op alcoholreclame ingevoerd. Totdat een verbod op alcoholreclame is ingevoerd, worden er in de wet criteria voor alcoholreclames opgenomen.
 • Er komen hogere accijnzen op alcoholische producten om alcoholmisbruik te bestrijden.
 • Er komen meer wettelijke mogelijkheden om drankgebruik op straat te beperken.
 • Het oprichten van alcoholpoli’s wordt gestimuleerd en met de benodigde financiën ondersteund. Jongeren die daar terechtkomen, wordt een uitgebreid vervolgtraject van nazorg en voorlichting aangeboden.
 • Illegale drankketen moeten zo snel mogelijk verdwijnen.
 • Het Vroeg Op Stap-beleid, waarbij jongeren gestimuleerd worden om vroeger te gaan stappen, wordt geïntensiveerd.
 • Schoolfeesten moeten alcoholvrij zijn.(Pagina 18 en 19)

 

Nederland overzee

In de afgelopen periode is veel gebeurd binnen het Koninkrijk. De SGP vindt het niet gewenst als de eilanden Bonaire, Sint Eustatius en Saba, die onderdeel uitmaken van Nederland, ethisch verwerpelijke zaken opgedrongen krijgen. Bij zulke fundamentele thema’s is de vrijheid om een eigen beleid te hebben voor deze delen van Nederland gewenst.

Concreet:

 • Drugshandel en drugsgebruik dienen binnen het gehele Koninkrijk streng bestraft te worden. Om dat te bereiken is nauwe samenwerking met de Nederlandse politie en justitie noodzakelijk.(Pagina 25)

 

Strafrecht en zeden

Nergens komt duidelijker naar voren dat mensen geneigd zijn tot het kwade dan op het terrein van de misdaad en criminaliteit. Geweld, doodslag, prostitutie en verslaving zijn daar uitingen van. De SGP vindt dat de overheid de taak heeft om het kwade in te dammen en om strenge maatregelen te nemen tegen illegale praktijken. Een beleid waarin zedeloos gedrag wordt gestimuleerd of goedgekeurd, is funest voor de bevolking van Nederland. Dat geldt ook voor gedrag dat weliswaar strafbaar is, maar oogluikend wordt toegestaan. De SGP is daarom tegen gedoogbeleid en voor strikte strafrechtelijke maatstaven.

Op veel terreinen geeft de overheid zelf het slechte voorbeeld. Zo haalt de Nederlandse staat, onder het mom van het tegengaan van verslavingen via de kansspelbelasting, voordeel uit de Staatsloterij en casino’s. Het halfslachtige gedoogbeleid op het terrein van drugs draagt eveneens bij aan het beeld dat in Nederland alles is toegestaan. De afschaffing van het bordeelverbod doet velen niet alleen denken dat prostitutie een normaal beroep zou zijn, maar blijkt ook veel prostituees uit Oost-Europese landen aan te trekken. Veel ‘exploitanten’ maken zich schuldig aan uitbuiting en vrouwenhandel. Bestrijding van mensenhandel is een complexe zaak. Om dit type misdrijf daadkrachtig tegen te gaan, is het noodzakelijk dat er rechters komen die zich specialiseren in het bestrijden van deze misdrijven.

Kinderpornonetwerken, vrouwenhandel en drugscriminaliteit zijn voorbeelden van criminaliteit die op internationaal niveau spelen. Ze zorgen voor ingewikkelde opsporings- en strafzaken. Juist zulke internationaal opererende bendes moeten effectief kunnen worden aangepakt. Samenwerking met politie en justitie in andere (Europese) landen moet daarom worden geïntensiveerd. Ook de uitwisseling van gegevens inzake verdachten, wijze van opereren en vormen van criminaliteit moet sterk verbeterd worden. Dit geldt reeds op het landelijk niveau, waar de korpsen nog lang niet altijd goed samenwerken, maar zeker ook op internationaal vlak.

Concreet:

  • Het drugsbeleid in Nederland is te soft. Zowel soft- als harddrugs zorgen voor veel (financiële) problemen in gezinnen en zijn schadelijk voor de gebruikers. In plaats van legalisering van drugs als dé oplossing aan te prijzen, is daadwerkelijke handhaving noodzakelijk. Voor zogenaamde softdrugs gaan dezelfde strenge regels gelden als voor harddrugs, zodat het onderscheid verdwijnt. Dat betekent: coffeeshops sluiten, intensivering van de controle op de productie en teelt van elke vorm van drugs, geen reclame, het tegengaan van growshops. Ook is de strafmaat in Nederland mild, wat een aanzuigende werking heeft. De straf moet dus omhoog.(Pagina 26 en 27)

 

Er dient zorg voor te worden gedragen dat in gevangenissen geen zedelijk schadelijk materiaal als (kinder)porno aanwezig is. Streng toezicht op het downloaden of verspreiden van dergelijk materiaal is noodzakelijk. Het bezit en gebruik van drugs en de handel in drugs vanuit de gevangenis worden eveneens streng aangepakt. (Pagina 29)

Concreet voor verkeersveiligheid:

  • Verkeersveiligheid krijgt hoge prioriteit.
  • Drugs en alcohol in het verkeer moeten volledig worden uitgebannen.

 

Citaten van de partijwebsite.

Drugs
Het drugsbeleid in Nederland is al decennialang halfslachtig. Zowel soft- als harddrugs zorgen voor veel (financiële) problemen in gezinnen en zijn schadelijk voor de gebruikers. In plaats van legalisering van drugs als dé oplossing aan te prijzen, is daadwerkelijke handhaving noodzakelijk. Dat betekent: coffeeshops sluiten, intensivering van de controle op de productie en teelt van elke vorm van drugs, het tegengaan van growshops. Ook is de strafmaat in Nederland mild, wat een aanzuigende werking heeft. De straf moet dus omhoog.

Veel problemen met de jeugd zijn een gevolg van verslaving aan verdovende middelen. Anders gezegd: verslaving is zowel oorzaak als gevolg van veel ellende. Mensen hebben de verantwoordelijkheid om een gezonde leefstijl te ontwikkelen drugs passen hier niet bij. Drugs zijn verslavende middelen die in Nederland op een verkeerde manier worden benaderd. Het halfslachtige beleid van de overheid op dit terrein moet worden omgebogen tot een volledig verbod op de verkoop van drugs. Dit geldt zowel voor soft- als voor harddrugs. Voor mensen die als gevolg van hun drugsverslaving problemen ondervinden moet worden gekozen voor afkicken onder begeleiding. In ieder geval moeten er geen gratis drugs uitgedeeld worden. Ook methadonbehandelingen zijn geen oplossing.

 • Op scholen moet al vroeg worden gewaarschuwd voor de negatieve gevolgen van drugsgebruik.
 • Gemeenten moeten de mogelijkheid krijgen om op te treden tegen jongeren die zich te buiten (dreigen te) gaan aan drugs, óók als er nog geen sprake is van overlast. Lokale toezichthouders die de situatie goed kennen, kunnen daarbij goed helpen.
 • Alle coffeeshops moeten gesloten worden. Als dit (nog) niet mogelijk is, mogen ze zich niet bevinden binnen een straal van drie kilometer van een school, andere onderwijsinstelling of sportclub.
 • Drugsgebruik binnen de krijgsmacht moet direct en stevig worden aangepakt.
 • Internationale drugshandel en drugshandel op straat moeten streng worden aangepakt. Er dient hierbij meer ingezet te worden op opsporing.

Hoe minder drugs hoe beter - Prima dat het kabinet van plan is om het drugsgebruik terug te dringen. De SGP vindt dat goed. Extra reden om drugs hard aan te pakken is dat deze sector verweven is met criminaliteit en misdaad. (Hoofdlijnendebat drugsbeleid, 1 maart 2012,C.G. van der Staaij (SGP)

Citaten uit het drugsdebat (1 & 28 maart 2012)

Kees van der Staaij (SGP)

- Een verre voorganger van mij, dominee Abma, zei tijdens het drugsdebat in 1976 al dat gebruikers en handelaren niet te scheiden zijn; handelaars zijn uiteindelijk ook verslaafden, zij het niet aan drugs maar aan geld.

- De clubpas, het ingezetenencriterium, het afstandscriterium en een strenger handhavingsbeleid zijn, wat ons betreft, stappen in de goede richting. Het voorstel van de VVD en andere partijen om de verkoop van hasj te verbieden, spreekt ons ook aan.

- De SGP zou het liefst zien dat het hele gedoogbeleid op de schop gaat.

- De SGP vindt het heel belangrijk dat er blijvend werk wordt gemaakt van het inzetten op preventie. Ook de volksgezondheidcomponent van ons drugsbeleid moet een stevige plaats blijven houden. 

Lees hier de Handelingen Tweede Kamer 1 maart 2012

Lees hier de Handelingen Tweede Kamer 28 maart 2012

Lees hier over de stemmingen over de moties drugsdebat

Noot van de redactie: De heer Van der Staaij is lijsttrekker voor de komende verkiezingen. De vraag is of de SGP hem weer het woordvoerderschap geeft voor Justitie. Als hij geen woordvoerder Justitie wordt, zal een andere woordvoerder van de SGP haar plek innemen. Een andere stem met hetzelfde verhaal?


Verkiezingen 9 juni 2010

Van der Staay is mede indiener van motie 214 houdende een drugsbeleid zonder coffeeshops. Dit is duidelijk geen cannabiscultuur vriendelijke stem.
Dit is wat de SGP in het epistel drugs te melden heeft (bron: SGP website):

Drugs

Het drugsbeleid in Nederland is al decennialang halfslachtig. Zowel soft- als harddrugs zorgen voor veel (financiële) problemen in gezinnen en zijn schadelijk voor de gebruikers. In plaats van legalisering van drugs als de oplossing aan te prijzen, is daadwerkelijke handhaving noodzakelijk. Dat betekent: coffeeshops sluiten, intensivering van de controle op de productie en teelt van elke vorm van drugs, het tegengaan van growshops. Ook is de strafmaat in Nederland mild, wat een aanzuigende werking heeft. De straf moet dus omhoog.

Veel problemen met de jeugd zijn een gevolg van verslaving aan verdovende middelen. Anders gezegd: verslaving is zowel oorzaak als gevolg van veel ellende. Mensen hebben de verantwoordelijkheid om een gezonde leefstijl te ontwikkelen drugs passen hier niet bij. Drugs zijn verslavende middelen die in Nederland op een verkeerde manier worden benaderd. Het halfslachtige beleid van de overheid op dit terrein moet worden omgebogen tot een volledig verbod op de verkoop van drugs. Dit geldt zowel voor soft- als voor harddrugs. Voor mensen die als gevolg van hun drugsverslaving problemen ondervinden moet worden gekozen voor afkicken onder begeleiding. In ieder geval moeten er geen gratis drugs uitgedeeld worden. Ook methadonbehandelingen zijn geen oplossing.

Op scholen moet al vroeg worden gewaarschuwd voor de negatieve gevolgen van drugsgebruik.
Gemeenten moeten de mogelijkheid krijgen om op te treden tegen jongeren die zich te buiten (dreigen te) gaan aan drugs, óók als er nog geen sprake is van overlast. Lokale toezichthouders die de situatie goed kennen, kunnen daarbij goed helpen.
Alle coffeeshops moeten gesloten worden. Als dit (nog) niet mogelijk is, mogen ze zich niet bevinden binnen een straal van drie kilometer van een school, andere onderwijsinstelling of sportclub.
Drugsgebruik binnen de krijgsmacht moet direct en stevig worden aangepakt.
Internationale drugshandel en drugshandel op straat moeten streng worden aangepakt. Er dient hierbij meer ingezet te worden op opsporing.