ChristenUnie (CU)

Artikelindex

Verkiezingsprogramma Christenunie 2021-2025 Kiezen voor wat echt telt

Naar een drugsvrije samenleving.
Drugs heeft een verwoestend effect op mensen en is de motor achter de groei van de zware criminaliteit. Steeds vaker zijn er berichten over drugsdumpingen in woonwijken en natuurgebieden. Decennia van gedogen hebben de problemen verdiept. De ChristenUnie wil een einde maken aan de normalisatie van drugsgebruik en aan de export van drugs vanuit Nederland, waarbij Nederland een koploperspositie heeft. De gevolgen hiervan zijn veel te weinig inzichtelijk gemaakt. Of het nu gaat om volksgezondheid, milieuproblemen, de problemen in het landelijk gebied, de kosten van opsporing of de funeste invloed op wijken, het is tijd om een reëel beeld neer te zetten van de gevolgen van drugs.

Stevige preventie tegen drugsgebruik is noodzakelijk, naast een actief beleid om te voorkomen dat tieners de stap naar criminaliteit maken.
De zware criminaliteit die zich steeds rücksichtsloser bovengronds manifesteert, wordt keihard aangepakt.

De bestrijding van ambtelijke corruptie die drugscriminaliteit mogelijk maakt, heeft daarbij nadrukkelijk prioriteit.
De aanpak richt zich ook op financiële instellingen, de transportsector en andere sectoren waarin drugscriminelen zich nu nog te gemakkelijk begeven.

• Geen normalisering, meer drugspreventie. Er komt gerichte drugspreventie en meer aandacht voor de maatschappelijke schaduwkanten van drugsgebruik. Op scholen, voor specifieke doelgroepen en voor ouders.
De ChristenUnie is tegen de legalisatie van drugs, omdat dat een normaliserend effect heeft. Coffeeshops worden gesloten en verdwijnen uit het straatbeeld.
• Hogere straffen voor zware drugscriminaliteit. Naar verhouding zijn de straffen voor zware drugscriminelen laag vergeleken met kleinere drugsdelicten. Om de ‘heldenstatus’ van criminelen te bestrijden, zetten we tevens in op afpakbeleid.
• Drugsondermijning aanpakken. De ChristenUnie onderschrijft in het kader van het door ons voorgestelde deltaplan ondermijning de hoofdlijnen van het rapport Noordanus. Dat betekent: de douane, Koninklijke Mareschaussee en politie op peil om in havens en andere knooppunten drugstransporten te onderscheppen; een weerbaar financieel systeem tegen witwassen; betere samenwerking tussen politie, OM, FIOD, Belastingdienst en de Regionale Informatie en Expertise Centra (RIECs); effectievere rechtsvervolging; steun aan kwetsbare wijken en verminderen van drugsgebruik.
• Blowverbod openbare ruimte. Er komt een blowverbod in openbare ruimtes om het ontmoedigingsbeleid kracht bij te zetten en ter ondersteuning van het lokale beleid.
• Rookverbod uitbreiden. Het rookverbod gaat ook gelden voor kruidenrookproducten. Het is inconsistent dat in shishalounges en coffeeshops het roken van deze ongezonde producten nog wel is toegestaan, terwijl dat voor tabak verboden is.
• Verbod lachgas voor recreatief gebruik. Lachgas is niet onschuldig maar veroorzaakt gezondheidsschade, verkeersongelukken, maatschappelijke overlast en is slecht voor klimaat en milieu.
• Evenementen drugsvrij. Op festivals en andere evenementen worden bezit en gebruik van drugs verboden. Gemeenten worden in staat gesteld om de Opiumwet te handhaven.
• Nationaal rapporteur verslavingen. We maken de maatschappelijke effecten en kosten van verslavingen inzichtelijk. Een rapporteur doet periodiek verslag van de strijd tegen verslaving.
• Steun voor kwetsbare gebieden. Alle kwetsbare regio’s met veel dumpingen, leegstand en andere gevoeligheden krijgen gerichte steun. Rijk, lokale overheden, OM, politie, Belastingdienst, FIOD en RIEC werken hierbij samen naar voorbeeld van de Taskforce Zeeland Brabant.


ChristenUnie wil het gedoogbeleid volledig afschaffen en alle drugsgerelateerde criminaliteit met wortel en tak uitroeien.

Vanuit de Bijbelse norm van publieke gerechtigheid heeft de overheid de opdracht het goede te zoeken voor de burgers, in het bijzonder voor hen die kwetsbaar zijn en moeilijk voor zichzelf kunnen opkomen. Recht doen aan slachtoffers van misdrijven, en hun nabestaanden. De Tien Geboden van God, die Christus heeft samengevat in het gebod “ heb uw naaste lief als uzelf en God met heel uw hart” (Matthëus 22) zijn hierbij de leidraad.


De ChristenUnie en de SGP doen met een gezamenlijke lijst 7 ChristenUnie-SGP mee aan de Verkiezingen voor het Europese Parlemant op 23 mei 2019.

ChristenUnie SGP-eurofractie heeft een verkiezingsprogramma "Naar de kern". Deze bevat echter geen referentie naar softdrugsbeleid.


Wetsontwerp experiment gesloten coffeeshopketen

De Tweede Kamer heeft het Wetsontwerp experiment gesloten coffeeshopketen op 22 januari 2019 aangenomen - Voor: SP, PvdA, GroenLinks, PvdD, 50PLUS, D66, VVD, CDA, ChristenUnie en FvD. Tegen: PVV, DENK en SGP.

Het voorstel ligt nu voor behandeling in de Eerste Kamer. Het voorbereidend onderzoek door de Eerste Kamercommissie voor Justitie en Veiligheid (J&V) vindt plaats op 26 maart 2019.

De stemming werd vooraf gegaan door een plenair debat (in 2 delen) op 17 januari 2017. Er was in de Tweede Kamer verdeeldheid en onduidelijkheid over het wetsontwerp experiment gesloten coffeeshopketen (de AMvB was alleen in concept nog maar verschenen).

SP, GroenLinks en PvdA willen graag experimenteren met legale wietteelt, maar vinden de opzet van het wetsvoorstel te mager en hebben getracht de grenzen van het experiment te "verruimen", hierbij (vrijwel) altijd gesteund door het de Partij voor de Dieren, Forum voor Democratie, Denk, en 50PLUS.

cannabis kieswijzer CHRISTENUNIE480x280

 

 

 

De coalitiepartijen VVD, CDA, D66 en de ChristenUnie bleken tegen elke poging van links het experiment te "verruimen". Hierbij vrijwel altijd gesteund door de PVV en SGP.

Stemmingen over de moties (22 januari 2019) - De SP, GroenLinks en PvdA willen o.a. dat het aantal gemeenten dat aan de proeven meedoet, niet op voorhand wordt vastgelegd op de zes tot tien die in het regeerakkoord zijn afgesproken. Zij zien bijvoorbeeld ook niets in een verplicht I-criterium. Een beperkt aantal vergunningen voor kwekers heeft ook niet hun voorkeur. De drie linkse partijen werden bij de stemmingen over de moties vaak gesteund door Partij voor de Dieren, Denk, Forum voor Democratie en 50PLUS. Coalitiepartijen VVD, CDA, D66 en de ChristenUnie waren zoals gezegd tegen "experiment-verruiming". Ze vonden hiervoor steun bij de PVV en SGP.

De wietproef is gedoemd te mislukken, denkt Mirjam Bikker, lijsttrekker voor de ChristenUnie in de Eerste Kamer. Ze trok vrijdag 15 maart 2019 in het christelijk verkiezingsdebat van leer tegen de wet Experiment gesloten coffeeshopketen.

Bikker heeft geen vertrouwen in de proef van het kabinet waarin cannabis in zes tot tien gemeenten legaal wordt. Dit is een afspraak uit het regeerakkoord, waar de handtekening van haar eigen partij onder staat. De Tweede Kamer heeft het wetsvoorstel al aangenomen, de Senaat heeft het nog in behandeling.

Bikker sprak duidelijke taal over de proef in het debat, dat vrijdagavond werd georganiseerd in Nijkerk door omroep Family7, de Reformatorische Omroep en het Reformatorisch Dagblad. „Wiet is troep. Dat de overheid die drug legaal wil maken is slecht. Ik verwacht dat de proef zal mislukken.”


Tweede Kamerverkiezingen 2017

Uit het Christen Unie verkiezingsprogramma HOOPVOL REALISTISCH

Publieke gerechtigheid
Bestrijding (soft)drugs. Drugsgebruik is niet onschuldig omdat het leidt tot verslaving en daarbij behorende gezondheidsklachten. Zo zorgt verslaving onder jongeren voor een verslechterd toekomstperspectief van de jonge gebruikers. Het huidige gedoogbeleid heeft ervoor gezorgd dat Nederland als poort van Europa een heel gunstig vestigingsklimaat heeft voor illegale drugshandel. We worden dagelijks geconfronteerd met de ernstige gevolgen daarvan. De ChristenUnie wil het gedoogbeleid volledig afschaffen en alle drugsgerelateerde criminaliteit met wortel en tak uitroeien. Daarnaast wil de ChristenUnie meer aandacht voor verslavingszorg en begeleiding van gezinnen bij drugsgerelateerde problematiek. Daders van drugsdumping en productie van drugs worden verplicht een bijdrage te storten in het fonds dat opruimen van afval co-financiert. (pagina 24)

Effectieve ondersteuning
Het krachtig tegengaan van verslavingen onder jongeren, zoals alcohol-, drugs-, game- en gokverslaving (pagina 36)

Preventie
We zetten in op preventie en ontmoediging van softdrugsgebruik en partydrugs. (pagina 49)

Van de ChristenUnie website

Onder standpunt drugs vinden we precies hetzelfde als in het verkiezingsprogramma.

 
 

Op 1 en 14 februari 2017 is in de Tweede Kamer de initiatiefwet (*) "Gesloten coffeeshopketen" van D66 besproken.Deze wet moet ervoor zorgen dat er mogelijkheden komen om "gedoogd" cannabis te telen. Tijdens het debat op zijn er drie amendementen (**) en zeven moties (***) aangekondigd en ingediend.  (Meer weten!?)

De stemming in de Tweede Kamer over de wet was hoofdelijk in plaats van bij hand opsteken. De volgende fracties stemden voor de Initiatiefwet: 77 voor, te weten PvdA, SP, D66, GroenLinks, Groep Kuzu/Öztürk (DENK), PvdD, Groep Bontes/Van Klaveren (VNL), Van Vliet, 50 Plus, Klein (Vrijzinnige Partij), Houwers, en Monasch (Nieuwe Wegen) en 72 stemmen tegen (SGP, VVD, CDA, ChristenUnie en PVV)

Namens de ChristenUnie voerde de heer Segers het woord. De meest opmerkelijke uitspraken plaatsen we hierna:

 •  Ik had ook de bijdrage van collega Bontes kunnen voorlezen, althans die uit 2014 en 2015. Dat waren echt goede bijdragen. Hij sprak zich op 19 februari 2014 en 11 juni 2015 in de hem bekende ronde bewoordingen uit tegen regulering van wietteelt. "Geen oplossing", zo luidde het oordeel, "wij komen ermee van de regen in de drup." Het zou van Nederland nog meer een narcostaat maken. Inmiddels heeft de heer Bontes een andere baas en een andere positie, en heeft er een, wat onze fractie betreft treurige, bekering plaatsgevonden.

 • Bij eerdere gedoogsituaties en eerdere ongemakkelijke situaties, zoals bij gokken en prostitutie, hebben wij ook gedacht: ach jongens, gedogen is lastig, laten wij reguleren; dan komt alles goed. Maar dat bleek buitengewoon hardnekkig en ingewikkeld te zijn.

 • Zoals ik al zei, is het huidige gedoogbeleid wat onze fractie betreft niet houdbaar. Wij keren ons daartegen.

 • Die zorgen zijn de afgelopen jaren alleen maar bevestigd, maar anders dan de initiatiefnemers gelooft de ChristenUnie-fractie niet dat de oplossing is om nog meer te gaan gedogen en reguleren. Wij moeten juist af van het gedoogbeleid door alle drugsgerelateerde criminaliteit harder aan te pakken en drugs uiteindelijk in de ban te doen. Als wij stappen in die richting zetten, moeten de drempels voor drugsgebruik en drugshandel omhoog in plaats van omlaag. Wij moeten radicaal breken met de Nederlandse drugscultuur, met een duidelijke norm over drugs en adequaat overheidsoptreden, want softdrugs bestaan niet.

 • Met de fictie die wij hier in Nederland hebben gecreëerd rond romantisch wietgebruik en het idee dat een pilletje af en toe moet kunnen, houden wij onszelf voor de gek. Onze praktijk, deze praktijk is geen verworvenheid om trots op te zijn, maar leidt tot criminaliteit, verslaving en gezondheidsschade.

 • Veel gezinnen in Nederland hebben van dichtbij meegemaakt hoe verwoestend drugsgebruik kan zijn: jongeren die hun toekomst vergooien door drugs en volwassenen die vastzitten in verslaving. Wij kennen allemaal de organisatie Moedige Moeders. Zij heeft dat onder ogen gezien en heeft bij ons het indringende pleidooi gevoerd om dit niet te doen en dit voorstel niet aan te nemen. Bovendien heeft de Nederlandse drugscultuur tot veel criminaliteit geleid. Het huidige gedoogbeleid heeft ervoor gezorgd dat Nederland als poort van Europa een heel gunstig vestigingsklimaat heeft voor illegale drugshandel.

 • Het signaal dat wordt afgegeven, is: dit is oké, dit is legaal, dit is gereguleerd, dit is prima. Dat is het signaal dat je afgeeft. Dat is exact de vraag die Moedige Moeders ons stellen: doe dit niet; dit is niet het signaal dat mijn kinderen, die een drugsprobleem hebben, moeten krijgen. Dat is dus het verlagen van een drempel om erheen te gaan. Nu geven wij nog het signaal af: dit is niet oké; noodgedwongen gedogen we wat, maar het is niet oké. Straks wordt het signaal: het is wel oké.

 • Wij dreigen kostbare tijd in de strijd tegen drugs te verspillen aan een wat mij betreft utopisch project dat stoelt op dezelfde denkfout als het oorspronkelijke gedoogbeleid: dat wietgebruik iets onschuldigs zou zijn en dat coffeeshops een soort snackbar zijn. Laten we onze energie niet verspillen aan het reguleren van zogenaamde softdrugs, maar laten we investeren in preventie, in meer aandacht voor verslavingszorg en in begeleiding van gezinnen bij drugsgerelateerde problematiek. Of in het verantwoordelijk houden van daders van drugsdumping en de productie van drugs, bijvoorbeeld door hen te verplichten een bijdrage te storten in het fonds dat het opruimen van afval cofinanciert, in het bestrijden van de ondermijning door drugsgerelateerde criminaliteit — mijn collega van het CDA refereerde er al aan dat het in veel gemeenten een zeer ernstig probleem is — of in het steeds verder terugdringen van het aantal coffeeshops en het steeds meer sluiten van de voordeur én achterdeur van coffeeshops.

 • De gemeente moet geen drugsdealer worden. Hennepteelt leidt tot overlast en verloedering. De leefbaarheid van wijken wordt aangetast. Dat kan en dat mag niet. Daarom moet er keihard worden opgetreden.
  Ik zou toch hopen dat er iets meer verlegenheid is, verlegenheid over een product dat ongezond is. Ik heb van heel dichtbij gezien dat mensen hierdoor van het spoor af zijn geraakt, dat het hierdoor mis is gegaan. En dan praten over "een kwalitatief product" en betogen dat we het allemaal zo fijn willen regelen? Laat nou eens iets meer verlegenheid zien! Dit is ongezond. Dit is gewoon een beroerd product. Je kunt dan zeggen: realisme gebiedt mij te zeggen dat … Of: dit leidt ertoe dat we op enige manier moeten reguleren. De heer Van der Staaij zei: beter geen wiet dan gereguleerde wiet. Dan kun je nog altijd zeggen dat dat een utopie is, maar iets meer verlegenheid, en wel omdat we het hebben over een ongezond product, zou de indiener sieren.

 • Ik denk dat we elkaar nu begrijpen, al zijn we het over de oplossing niet eens. Ik hoop dat mevrouw Bergkamp begrijpt dat ik mij zorgen maak over het signaal dat ervan uitgaat. Soms is over de regulering van wietteelt gesproken alsof het de oplossing voor alles is, bijvoorbeeld omdat het ons heel veel politiekosten zou besparen. Het is dan bijna alsof het iets verhevens, iets moois is, terwijl het gewoon waardeloos is. Het is gewoon rotzooi. Hoe je het ook controleert, het is gewoon niet goed.

 • Ik kom ter zake. Ik heb hierover zeer gemengde gevoelens, net als collega Van Toorenburg. Ik heb gemengde gevoelens over de inhoud — ik ben tegen de wet; dat mag duidelijk zijn — maar ook over de onderbouwing. Dat je niet je eigen tegenspraak organiseert door het OM en de politie, die het moeten uitvoeren, om advies te vragen, vind ik teleurstellend. Dat vind ik eigenlijk gewoon niet kunnen. Het is zorgwekkend dat de brief waarmee het OM dan eindelijk, te elfder ure, kon komen, zo kritisch is en dat die kritische reflectie zo terzijde wordt geschoven.

 • Ik hoop dat u mij serieus neemt en luistert naar wat ik zeg. Bij alle drie (red. alcohol, tabak en cannabis) die middelen zal ik iedere keer wegen zoeken om het gebruik verder in te perken en om de drempel ernaartoe te verhogen en niet te verlagen. Als u met een creatief voorstel komt voor het verder inperken van bijvoorbeeld alcohol, wat enorm veel schade geeft, is dat zeer welkom.

Lees het complete verslag van 1 februari 2017

Kijk naar het debat op debat gemist 1 februari 2017

Lees het complete verslag van 14 februari 2017 februari 2017

Kijk naar het debat op debat gemist 14 februari 2017

Link naar de amendementen in het voorstel en de moties van 21 februari 2017

Link naar stemmingsuitslagen van 21 februari 2017:

Stemmingen over de amendementen en het voorstel

Stemmingen over de Moties.

Conclusie: De ChristenUnie is geen groene partij. Dezelfde problemen moeten volgens de CU aangepakt worden met repressie ipv regulering.

(*)    Een initiatiefwet is een wetsvoorstel van een kamerlid.
(**)   Een amendement is een (voorgestelde) wijziging van het voorliggende voorstel. 
(***)  Een motie is een opdracht/ verzoek aan het kabinet. Het voorliggende voorstel wijzigt door een motie niet.


PerspectieF

PerspectieF is de jongerenafdeling van de ChristenUnie. PerspectieF is via deze link te bereiken.

Citaten van de Jongerenwebsite.

PerspectieF reageert op JD: ‘Begin met preken, Stop met kweken!’.

vrijdag 10 oktober 2014 11:51
‘Begin met preken, Stop met kweken!’ Met die boodschap reageert PerspectieF ChristenUnie-jongeren op de oproep van de Jonge Democraten aan minister Ivo Opstelten van Justitie om het kweken van wiet te laten reguleren. Aanleiding van de actie is een wetsvoorstel van de minister om zogenaamde growshops te verbieden, en daarmee handelingen die leiden tot illegale hennepteelt strafbaar te stellen.
PerspectieF steunt op dit punt de aanpak van de minister. Voorzitter Erik-Jan Hakvoort: “De THC-gehaltes van gekweekte wiet rijzen de pan uit door de lampen en plantenbakken die deze alternatieve tuincentra aanbieden. Dat maakt wiet tot een echte harddrug. De Jonge Democraten miskennen de schadelijke gevolgen van deze trent”. Met het oog op de volksgezondheid moet de overheid daar niet aan willen bijdragen. Het reguleren van de wietkweek is een verkeerde afslag die ons land meer geld zal kosten in nazorg dan opleveren in BTW.
De nieuwe regering in België liet vandaag weten een einde te maken aan het gedoogbeleid in het land. PerspectieF ziet in dit standpunt een voorbeeld voor de Nederlandse regering. We zien dat het gedogen van softdrugs in Nederland nog dagelijks voor problemen zorgt. Reguleren zal hier geen oplossing voor zijn, dus blijven wij pleiten voor het strafbaar stellen van de particuliere kweek en het verbieden van growshops.
In een scripta schreven wij al eerder over dit onderwerp. Lees hier meer!

Cannabis

Laatst gewijzigd op: 12-07-11
Uit onderzoeken van het Trimbos instituut en het WODC blijkt dat Nederlandse jongeren tussen de 15 – 16 jaar en 12 – 18 jaar tot de hoogste groep cannabisgebruikers van Europa behoort. Daarnaast is duidelijk dat de scheiding van de soft- en harddrugsmarkt aan de producentenkant volledig is mislukt en aan de consumentenmarkt vervaagt door het verhogen van het THC – gehalte in cannabis. Bovendien leidt het beleid van Nederland in de huidige internationale context tot het aantrekken van drugsgerelateerde criminele circuits, drugstoerisme en imagoschade in het buitenland. Bovendien blijkt het problematisch om bij gebruik de gevolgen te overzien.
Twee belangrijke oorzaken van de huidige problematiek zijn enerzijds de unieke positie van Nederland in Europa en anderzijds de normalisatie van cannabisgebruik in de samenleving. Het nieuwe model pakt deze zaken per direct aan:
1. De aanpak van hennepteelt wordt gecontinueerd en de export van de interne markt blijft hard worden aangepakt.
2. De coffeeshops binnen een straal van 250 meter van scholen worden direct gesloten en de criteria voor de andere coffeeshops worden beter gehandhaafd.
3. Dit geheel gaat gepaard met inzet op preventie en goede communicatie en voorlichting van de Rijksoverheid over deze beleidsvoorstellen.
4. Per direct een gebruikersverbod van cannabis in openbare ruimten.

Ten einde moeten deze maatregelen zorgen dat de tijd rijpt om constructief de deur van de coffeeshop te sluiten, zonder direct alle gebruikers de illegaliteit in te duwen maar juist de mogelijkheid te bieden af te bouwen. Door dit beleid wordt de schade voor Nederland beperkt. De aanzuigende werking van criminele circuits bij coffeeshops verdwijnt, de imagoschade van Nederland wordt tegengegaan, drugstoerisme zal langzaam verdwijnen en drugsgerelateerde overlast kan beter worden bestreden.

Voor aanpak verder drusgsbeleid zie: Drugs .

Drugs

Laatst gewijzigd op: 19-04-07

Nederland gedoogt verslaving in allerlei soorten. Het drugs- en gokbeleid van Nederland is toe aan een grondige revisie. De problematiek van de verslaving moet centraal komen te staan. Het is tijd voor nieuw beleid van preventie, voorlichting en ontmoediging en van een krachtiger aanpak van de uitwassen om de verloedering van de samenleving tegen te gaan. De overheid moet zich inspannen om mensen van hun verslaving af te helpen en dient daarom een goede verslavingszorg te garanderen. Verslaafden zijn niet gediend met een tolerant beleid, maar worden eerder geholpen met hulpverlening gericht op afkicken en mogelijkheden om weer op een normale manier te kunnen functioneren in de maatschappij. Drugs moeten daarom zoveel mogelijk worden geweerd uit de samenleving.

Er moet worden gestopt met het gedoogbeleid ten aanzien van softdrugs. De afgelopen jaren is het softdruggebruik gestegen en de leeftijd waarop jongeren kennis maken met softdrugs gedaald. Het aantal verslaafden aan harddrugs blijft stabiel. Het gedoogbe­leid heeft softdrugs uit de sfeer van de criminaliteit gehaald, maar heeft druggebruikers en burgers die overlast ervaren in de kou laten staan. Het gedoogbeleid komt de overheid goed uit, maar onder­mijnt de gemeenschap. De overheid dient zich sterker te manifesteren als de hoeder van het welzijn en de gezondheid van mensen. Door softdrugs te gedogen maakt de overheid zich medeverantwoor­delijkheid voor een gebruikerscultuur waarvan de zwakken de dupe zijn.

ChristenUnie-jongeren pleiten voor strafbaar stellen openbaar drugsgebruik.

Drugsverkoop en drugsgebruik leiden tot problemen in de samenleving, verkoop trekt criminele circuits aan, het gedoogbeleid in Nederland zorgt voor grote aantallen drugstoeristen en een grote groep jongeren gebruiken al op jonge leeftijd drugs, met alle schadelijke gevolgen nu en in de toekomst van dien. Daarnaast lijdt Nederland reputatieschade in het buitenland met dit gedoogbeleid.Voorzitter Robert Heij legt uit: ‘In de discussie over drugs wordt vaak gesproken over vrijheid, deze vrijheid gaat uit van het schadebeginsel: het niet aanrichten van schade aan anderen. We gaan uit van een brede, eerlijke vrijheidsafweging waar ook schade door accumulatie en schade buiten anderen, bijvoorbeeld het milieu of de gemeenschap, worden meegewogen’.Heij: ‘Er moet per direct worden ingegrepen, zodat we zo snel mogelijk kunnen overgaan tot sluiting van alle coffeeshops.’ PerspectieF stelt vier actiepunten voor. Ten eerste, de aanpak van hennepteelt en export blijft hard worden aangepakt. Daarnaast worden coffeeshops binnen een straal van 250 meter van scholen per direct gesloten en criteria voor andere coffeeshops worden strenger gehandhaafd. Vervolgens zet de Rijksoverheid in op preventie en zorgt voor een goede communicatie van de uitvoering van het beleid. En ten slotte wordt per direct een gebruiksverbod van cannabis in de openbare ruimte ingesteld.Met deze maatregelen pleit PerspectieF voor de afschaffing van het failliete gedoogbeleid. ScriptaPerspectieF lanceerde vandaag ook de scripta 'Cannabis'. Klik hier voor de scripta. MediaDiverse media hebben een artikel gewijd aan het pleidooi van PerpsectieF, zie hieronder:De Telegraaf: "CU-jongeren ten strijde tegen softdrugs"

Reformatorisch Dagblad: "CU-jongeren: Verbied openbaar drugsgebruik"

Maandag 16 mei vond in Den Haag het 'Cannabis tribunaal' plaats. Op dit tribunaal stond de vraag centraal waar het heen moet met het Nederlandse cannabisbeleid, na 35 jaar gedogen. Namens PerspectieF nam Maarten van Ooijen, bestuurslid politiek binnenland, deel aan het tribunaal. Meer info over het tribunaal is hier te vinden.


Periode 2015 - 2012

Drugs - De ChristenUnie kiest voor een heldere lijn en dus: •Er komt een einde aan het gedoogbeleid. Coffeeshops verdwijnen uit het straatbeeld, en op straat en in publieke ruimten geldt een blowverbod. •Een nultolerantie voor gebruik van en beschikken over drugs, voor drugstoeristen en drugsrunners. •Het onderscheid tussen hard- en softdrugs verdwijnt. Lees meer...

Dossier - Drugs o.a. "Softdrugsbeleid blijft bij Opstelten teveel pappen en nathouden" Nieuwsoverzicht - Drugs

Legalisering is niet de juiste oplossing om criminaliteit tegen te gaan of de gezondheid van jongeren te beschermen. Wij willen een einde aan het gedoogbeleid. Coffeeshops moeten verdwijnen uit het straatbeeld, en op straat en in publieke ruimten wil de ChristenUnie een blowverbod. (Bron: Stelling 3 - De teelt van softdrugs voor coffeeshops moet legaal worden - ProDemos Stemwijzer 2015 Eerste Kamer)

Eerste Kamer

De wijziging van de Opiumwet om alle handelingen die illegale hennepteelt voorbereiden en bevorderen strafbaar te stellen (met een gevangenisstraf tot 3 jaar of een geldboete) werd in het najaar van 2014 in de Eerste Kamer behandeld. De plenaire behandeling door de Eerste Kamer vond plaats op 4 november 2014 en de stemming hierover een week later. Het wetsvoorstel is op 11 november 2014 bij hoofdelijke stemming met 39 stemmen voor (van VVD, CDA, PVV, ChristenUnie, SGP en OSF) en 31 stemmen tegen(van PvdA, SP, D66, GroenLinks 50PLUS en PvdD) aangenomen. Dit zijn 70 van de 75 Eerste Kamerzetels: 5 Eerste Kamerleden hadden zich wegens ziekte of verblijf elders afgemeld.

Tijdens hetzelfde debat werd de motie - Ter Horst (PvdA) c.s.  (EK 32.842, L ) ingediend. In deze motie wordt de regering verzocht een commissie in te stellen om haar te adviseren over het toekomstige softdrugsbeleid in Nederland dat effectief de criminaliteit bestrijdt en de volksgezondheid dient. De motie werd mede ondertekend door M.M. de Boer (GroenLinks), Th.C. de Graaf (D66), J.G. Nagel (50PLUS), R.F. Ruers (SP). Na stemming bij zitten en opstaan op 11 november 2014 verworpen. PvdA, GroenLinks, SP, D66, PvdD en 50PLUS stemden voor.

Zie ook Cannabis in de Eerste Kamer.

Tweede Kamer

De heer Segers (ChristenUnie): Voorzitter. Softdrugs zijn slecht voor je lichaam en risicovol voor de psychische gezondheid van mensen. Er is wat mijn fractie betreft niets verhevens aan het legaliseren van drugs en het verder beschikbaar stellen daarvan. Grote vraag is wel hoe je het kwaad kunt indammen. (...) Ik ben blij dat de Minister op dit punt stelling neemt tegen regulering van hennepteelt, mij daarbij aansluitend bij zijn betoog. Maar moeten we zo langzamerhand niet concluderen dat juist het gedoogbeleid een aanzuigende werking heeft op dit soort plantages en op alle criminaliteit en overlast er omheen, zoals de illegale dump van chemicaliën in natuurgebieden? (Vaste commissie voor Veiligheid en Justitie en vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Tweede Kamer, 16 oktober 2014)

De heer Segers (ChristenUnie): Nu lijkt het net alsof het gebruik van cannabis iets heel nobels en moois is, terwijl wij weten dat het heel slecht is. Het is slecht voor de gezondheid. Er is een grijs gebied tussen softdrugs en harddrugs. Daar is geen duidelijke lijn tussen te trekken. (...) De inzet van de fractie van de ChristenUnie is duidelijk: geen experimenten op dit gebied, geen juridisch kader. Ter voorkoming van het zwabberbeleid of zoals ik het noemde «vriezen of dooien»-beleid: soms is politiek ook het tellen van meerderheid en minderheid. Ik tel een meerderheid voor handhaving van een stringent coffeeshopbeleid. Er is een meerderheid die de minister daarin wil steunen. Wat mij betreft maakt de minister daar gebruik van. (Algemeen overleg Coffeeshopbeleid, Vaste Kamercommissie voor Veiligheid en Justitie Tweede Kamer, 3 juli 2013)

24077-323 - Motie van de leden Berndsen-Jansen (D66) en Van Nispen (SP) over een proef met gereguleerde en gecertificeerde hennepteelt ten behoeve van coffeeshops. 73 VOOR - 50PLUS/Baay-Timmerman, 50PLUS/Klein, D66, GroenLinks, PvdA, PvdD, SP. 77 TEGEN - PVV, CDA, Groep Bontes/Van Klaveren, ChristenUnie, SGP, VVD, Van Vliet. Verworpen.

24077-328 - Motie van het lid Van der Staaij (SGP) c.s. over bevorderen dat in het gemeentelijk coffeeshopbeleid uitdrukkelijk ook de verbinding wordt gelegd met een preventief beleid ter voorkoming van drugsverslaving. 148 VOOR - VVD, PvdA, SP, CDA, D66, PVV, ChristenUnie, GroenLinks, SGP, PvdD, 50PLUS/Baay-Timmerman, Van Vliet, 50Plus/Klein . 2 TEGEN - Groep Bontes/Van Klaren, Van Vliet. Aangenomen.

24077-329 - Motie van het lid Van Nispen (SP) c.s. over afschaffen van het ingezetenencriterium. 33 VOOR - D66, GroenLinks, de PvdD en de SP. 117 TEGEN - VVD, PvdA, CDA, PVV, ChristenUnie, SGP, Groep Bontes/Van Klaveren, 50PLUS/Klein, 50PLUS/Baay-Timmerman, Van Vliet. Verworpen.

Landelijk verkiezingsprogramma "Voor de verandering ".

Website CU .

Standpunten over Cannabis CU .

16 oktober 2014 | Moties 24077-323 t/m 24077-332 Lees meer...

16 oktober 2014 | Algemeen overleg Coffeeshopbeleid (tweede termijn). Lees meer...

19 februari 2014 | Algemeen overleg Coffeeshopbeleid. Lees meer...

3 juli 2013 | Algemeen overleg Coffeeshopbeleid. Lees meer...

17 januari 2013 | Moties 24077-298 t/m 24077-306. Lees meer...

13 december 2012 | Algemeen overleg Clubpas. Lees meer...


 

Verkiezingen 12 september 2012

www.christenunie.nl

Verkiezingsprogramma "Voor de verandering "

Citaten uit het verkiezingsprogramma

Het actief betrekken van buurtbewoners bij het werken aan leefbaarheid.
In samenwerking met de gemeente en politie, wordt gewerkt aan de inrichting van de eigen buurt en opgetreden tegen overlast, verkeersovertredingen, straatvuil, openbaar drank- en drugsgebruik.
Opnieuw grenzen stellen
De overheid stelt duidelijke grenzen, hierbij past geen gedoogbeleid. Als de overheid gaat reguleren of gedogen, verdwijnt de ambitie om deze zaken echt aan te pakken. Een stevige aanpak van criminaliteit en overlast is belangrijk. Maar een beleid dat alleen gebaseerd is op repressie of een reflex van verontwaardiging is niet goed. De aanpak die de ChristenUnie voorstaat, is een combinatie van enerzijds handhaving en grenzen stellen en anderzijds de problemen aanpakken die de voedingsbodem zijn voor criminaliteit en onveiligheid.
Effectiever drugsbeleid
Het tweeslachtige drugsbeleid is de laatste tientallen jaren een bron van ellende geweest. Het doel, softdrugs buiten de criminaliteit houden, is niet bereikt. In plaats daarvan is het beleid een enorme impuls geweest voor de groei van de georganiseerde criminaliteit. Drugs zijn ‘gewoon’ geworden en hebben veel verslaafden tot slachtoffer gemaakt. Gelukkig is mede door invloed van de ChristenUnie ook op deze terreinen een kentering opgetreden. Het aantal coffeeshops is sterk teruggedrongen, zeker in de buurt van scholen. Wietplantages worden stelselmatig opgerold. De ChristenUnie kiest voor een heldere lijn en dus:
 • Er komt een einde aan het gedoogbeleid. Coffeeshops verdwijnen uit het straatbeeld, en op straat en in publieke ruimten geldt een blowverbod.
 • Een nultolerantie voor gebruik van en beschikken over drugs, voor drugstoeristen en drugsrunners.
 • Het onderscheid tussen hard- en softdrugs verdwijnt.
 • Methadonprogramma’s of heroïneverstrekking aan verslaafden zijn alleen toelaatbaar als zij zijn gericht op afkicken.
 • Verbeurdverklaring van huizen en ruimten waarin wietplantages worden aangetroffen, indien dit verwijtbaar is aan de eigenaar.
 • Omdat alleen verbieden het probleem niet oplost blijft de overheid investeren in preventie. Bijvoorbeeld in de vorm van voorlichting op scholen over de gevaren van drugs. Wij laten verslaafden niet in de steek. Zij moeten kunnen blijven rekenen op begeleiding om los te komen van hun verslaving.
Maatschappelijke opvang
Nederland is een welvarend land. Maar er zijn veel mensen die geen eigen huis hebben, die rondzwerven of zelfs op straat leven. Wij willen ook naast hen staan, contact leggen en hoop bieden. Ook zij zijn door God gemaakt. Hoewel steeds meer mensen die onvrijwillig dakloos waren de weg naar opvang hebben gevonden, vallen nog steeds veel mensen tussen de wal en het schip. De groep daklozen is zeer divers: drugsverslaafden, alcoholisten, psychiatrisch patiënten, asielzoekers zonder opvang, illegalen en zwerfjongeren. De meesten hebben te maken met een combinatie van problemen. Het beleid voor dak- en thuislozen moet vooral gericht zijn op re-integratie, nazorg en preventie.
 
Een gezond opvoedklimaat, dus ook bescherming tegen de schadelijke werking van alcohol en drugs voor de ontwikkeling van jongeren. De leeftijdsgrens voor alcohol wordt verhoogd naar 18 jaar om schadelijk alcoholgebruik onder jongeren aan te pakken.
(Deze verkiezingsbelofte is onderdeel van het hoofdstuk Jongeren: kundig en kansrijk)
 
Er zijn de afgelopen jaren veel positieve ontwikkelingen geweest: het aantal coffeeshops in de buurt van scholen is verminderd en de verkoop van alcohol aan jongeren is verder aan banden gelegd. Bij seksuele voorlichting gaat het niet alleen meer over het gebruik van voorbehoedsmiddelen, maar is meer aandacht gekomen voor de betekenis van relaties en de weerbaarheid van jongeren tegen ongewenste seksuele omgang. In de jeugdhulpverlening is de focus verlegd van specialistische en verkokerde hulpverlening naar integrale samenwerking rondom multi-probleemgezinnen (één gezin, één plan) en het betrekken van familie en vrienden bij de hulpverlening. Deze ontwikkeling krijgt een impuls door alle provinciale taken binnen de jeugdhulpverlening neer te leggen bij de gemeente, die maatwerk kan leveren omdat zij dichter bij de burgers staat.
(Deze constateringen van de ChristenUnie is te vinden onder Kansrijke jongeren)
Gezonde levensstijl
Een gezond opgroeiklimaat is van belang voor de bloei van de jeugd. Jongeren in Nederland drinken nog steeds erg veel, terwijl bekend is dat het gebruik van alcohol leidt tot blijvende schade aan de hersenen. Veel gebruikers van softdrugs zijn jong en zitten nog op school of doen een studie. Blowen vergroot het risico op slechtere school- en studieresultaten en schooluitval: iets wat hun hele verdere leven dramatisch beïnvloedt. Niet alleen blowen, maar elke vorm van roken heeft zeer schadelijke effecten voor de gezondheid en moet daarom blijvend ontmoedigd worden. Seksuele weerbaarheid is niet vanzelfsprekend. Geregeld worden we opgeschrikt door verhalen over meisjes die gedwongen worden tot seks. Het is aan ouders om een gezond opgroeiklimaat te bewerkstelligen, maar waar mogelijk levert ook de overheid een bijdrage.
 • Alcohol naar 18 jaar. Het beschikbaar hebben van alcohol en drugs tot 18 jaar in de publieke ruimte wordt strafbaar gesteld.
 • Voorlichting aan ouders. In preventiecampagnes en voorlichtingsmateriaal wordt ouders gewezen op de risico’s van alcoholmisbruik onder jongeren en de mogelijkheden om dit misbruik terug te dringen.
 • Minder alcoholreclame, meer waarschuwingen op alcoholhoudende dranken en een verbod op stuntaanbiedingen in supermarkten en slijterijen en happy hours in cafés.
 • Scholen en schoolfeesten alcohol- en drugsvrij. In schoolkantines zijn alleen nog gezonde producten verkrijgbaar. Scholen nemen maatregelen om een gezonde levensstijl van jongeren te bevorderen: ze spreken zich expliciet uit dat ze alcohol- en drugsvrij willen zijn, hebben gezonde producten in de schoolkantine, besteden aandacht aan bewegen en sport en promoten een gezonde levensstijl.
 • Gerichte voorlichting tegen internet- en gameverslaving. Jongeren worden geïnformeerd over de gevaren, ouders worden bewust gemaakt van de grens tussen gezond internet- en gamegedrag en verslaving. De hulpverlening wordt beter afgestemd op de problemen van internet- en gameverslaving.

Omdat er geen PDF van het verkiezingsprogramma op de website van de ChristenUnie staat zijn er geen paginanummers toegevoegd. Zonodig zijn de hoofdstuknamen toegevoegd.

Citaten van de website

Gezien het feit dat de uitingen op de website sinds 2010 bijna niet zijn gewijzigd verwijzen we naar de volgende pagina onder verkiezingen 2010.


Citaten uit het drugsdebat (1 & 28 maart 2012)

- Laat coffeeshops helemaal uit het straatbeeld verdwijnen.
- De ChristenUnie stelt voor: kom met een verbod op blowen in de openbare ruimte.
- (...) scholen moeten volledig drugsvrij worden. Het roken van joints op en rond scholen moet zo snel mogelijk worden uitgebannen. Mijn voorstel is: kom met alcohol- en drugsvrije zones op plaatsen waar veel minderjarigen komen, zoals rond school, sport en verenigingen.


Lees hier de Handelingen Tweede Kamer 1 maart 2012

Lees hier de Handelingen Tweede Kamer 28 maart 2012

Lees hier over de stemmingen over de moties drugsdebat

Noot van de redactie: Mevrouw Esmé-van Meppelen Scheppink  staat niet op de kieslijst van de Christen Unie voor de komende verkiezingen. Een andere woordvoerder van de CU zal haar plek innemen. Een andere stem met hetzelfde verhaal?


Verkiezingen 9 juni 2010

Nationaal

VOORUITZIEN , Christelijk-sociaal perspectief, Verkiezingsprogramma ChristenUnie 2010-2014

Effectiever drugsbeleid

Het tweeslachtige drugsbeleid is de laatste tientallen jareneen bron van ellende geweest. Het doel, softdrugs buitende criminaliteit houden, is niet bereikt. In plaats daarvan is het beleid een enorme impuls geweest voor de groei van de georganiseerde criminaliteit. Drugs zijn 'gewoon' geworden en hebben veel verslaafden tot slachtoffer gemaakt. Gelukkig is mede door invloed van de ChristenUnie ook op deze terreinen een kentering opgetreden. Het aantal coffeeshops is sterk teruggedrongen, zeker in de buurt van scholen. Wietplantages worden stelselmatig opgerold. Er is veel beter zicht op het feit dat mensen die profiteren van activiteiten als drugshandel, prostitutie, gokken, illegale arbeid vaak nergens voor terugdeinzen. We zijn gaan beseffen dat zij vanuit hun onderwereld winsten opstrijken die, eenmaal witgewassen, de bovenwereld corrumperen. Het is tijd voor een heldere lijn en dus:

• Verdwijnen de coffeeshops uit het straatbeeld

• Geldt op straat en in publieke ruimten een blowverbod

• Is er een nultolerantie voor gebruik van en beschikkenover drugs bij 18-minners

• Zijn methadonprogramma's of heroïneverstrekking aan verslaafden alleen toelaatbaar als zij zijn gericht op afkicken

• Verdwijnt het onderscheid tussen hard- en softdrugs

• Geldt een nultolerantie voor drugstoeristen en drugsrunners

• Worden huizen en ruimten waarin wietplantages worden aangetroffen, verbeurd verklaard indien dit verwijtbaar is aan de eigenaar.

De ChristenUnie in het kabinet heeft een andere wind laten waaien op het gebied van alcohol en drugs: er wordt in veel gemeenten gebruik gemaakt van het blowverbod opbepaalde plekken, het aantal coffeeshops in de buurt van scholen is verminderd en de normstelling en controle opde minimale verkoopleeftijd van alcohol aan jongeren is strakker geworden.

•Supermarkten en slijterijen respectievelijk coffeeshops verliezen hun verkoopvergunning bij driemaal overtreding van de leeftijdsgrens.

• Zowel het beschikbaar hebben van alcohol als van drugsdoor jongeren tot 18 jaar in de publieke ruimte wordtstrafbaar gesteld. Dit heeft tot gevolg dat alcohol en drugsgebruik door jongeren onder de 18 op straat niet meer mogelijk is.

• Er komen alcohol- en drugsvrije zones op plaatsen waar veel minderjarigen komen (rond school, sport en vereniging).

• Er komt een verbod op blowen in de openbare ruimte.

• Gemeenten krijgen de bevoegdheid om de sluitingstijden in de horeca te reguleren volgens het 'Vroeg opstap'-principe.

Anker (nr.9 op de lijst) trekt op 11 maart 2008 zijn steun aan de door de CU mede-ingediende motie 214 in en onthoudt zich van stemming . Hij moest wel, want steun aan deze motie was in strijd met het regeerakkoord PvdA-CDA-CU (kort door de bocht samengevat: toestand coffeeshops verbetert niet maar zal ook niet verslechteren).

Nog in 1975 is door Jongeling (GPV) gevraagd de VARA het uitzenden van de beursberichten door Koos Zwart te verbieden. Het GPV en RPF vormen nu de CU. De CU kende haar bloeitijd onder Gert Schutte (GPV, CU), bijkans het grondwettelijk geweten van de Tweede Kamer. Het zag er naar uit dat Rouvoet (CU) deze lijn zou voortzetten, de wereldlijke blik. Rouvoet komt echter steeds benarder naar voren met zijn huidige portefeuille familiewaarden. De CU staat links van het CDA, maar is in sommige opzichten een stuk rechtser. Verschil met het CDA is er dus eigenlijk niet, beiden willen per morgen van de coffeeshops af.

Overigens, is de CU het fusieproject van Gert Schutte (Gereformeerd Politiek Verbond, GPV) en de RPF (Reformatorische Politieke Federatie). Op het laatste moment besloot de SGP hier niet aan mee te doen - beducht als de SGP is dat het eigen geluid in Den Haag niet te horen zal zijn, zo hier en daar tussen al het praktisch politiek handwerk van die linksige Christen Unie.

Friesland

ChristenUnie Fryslân : De ChristenUnie is der fan oertsjûge dat de jeugd beskerme wurde moat, as it om oermjittich alkohol en drugsgebrûk giet. Wy binne dêrom tige bliid mei it sluten konvenant fan alle 36 Fryske gemeenten en de Provinsje Fryslân. It meiinoar realisearjen fan de ambysjes ûnderstypje wy mei hert en siel. (In het Nederlands: De ChristenUnie is ervan overtuigd dat de jeugd moet worden beschermd als het overmatig alcohol- drugsgebruik gaat. We zijn daarom erg blij met het sluiten van een convenant met alle 36 Friese gemeenten en de Provincie Fryslân. Het met elkaar realiseren van de ambities understeunen we met hart en ziel.)

De laatste stand van zaken luid en duidelijk op de website van de Christen Unie:

Drugs

Bij een overheid die duidelijke grenzen stelt, past geen gedoogbeleid. Door softdrugs te gedogen maakt de overheid zich mede verantwoordelijk voor een gebruikerscultuur waarvan de zwakken in onze samenleving de dupe zijn. Het tweeslachtige drugsbeleid is de laatste tientallen jaren een bron van ellende geweest. Het doel, softdrugs buiten de criminaliteit houden, is niet bereikt. In plaats daarvan is het beleid een enorme impuls geweest voor de groei van de georganiseerde criminaliteit. Drugs zijn ‘gewoon’ geworden en hebben veel verslaafden tot slachtoffer gemaakt.

Mede door invloed van de ChristenUnie  is het aantal coffeeshops sterk teruggedrongen, zeker in de buurt van scholen en zijn wietplantages stelselmatig opgerold. Die heldere lijn moet worden voortgezet. Coffeeshops moeten uit het straatbeeld verdwijnen. Op straat en in publieke ruimten moet een blowverbod van kracht worden. Jongeren onder de achttien mogen geen drugs bezitten of gebruiken. Methadonprogramma’s en heroïneverstrekking aan verslaafden zijn alleen toelaatbaar als zij zijn gericht op afkicken. Het onderscheid tussen hard- en softdrugs wordt afgeschaft. Voor drugstoeristen en drugsrunners geldt een nultolerantie. En huizen en ruimten waarin wietplantages worden aangetroffen, worden verbeurd verklaard (indien dit verwijtbaar is aan de eigenaar).

XTC is een harddrug en behoort als zodanig te worden behandeld. Dit betekent onder andere een consequente opsporing en vervolging van de verkoop en het bezit van XTC, in het bijzonder bij uitgaansgelegenheden en dansfestijnen.

Zie ook:

 • Verkiezingsprogramma 2010:1.1 Wijken tot bloei brengen
 • Beleidsprogramma kabinet Balkenende IV : 5.3: Aanpak overlast en verloedering
 • W.I.: boek: Samen de schouders eronder (S. Kennedy/ G-J spijker)
 • W.I.: Kort Commentaar 13: Maatschappelijk relevante media (R. Nijhoff)
 • W.I.: Denkwijzer 2007-3
 • W.I.: Denkwijzer 2003-5

Op de ChristenUnie website:

  • ChristenUnie: Ontmasker mythe over softdrugs (E. Wiegman/J. Voordewind/E. Anker, september 2009)
  • Drugs weghalen uit straatbeeld (E. Anker, januari 2008)
  • Bestrijding illegale drugshandel (H. Blokland, maart 2004)
  • ChristenUnie principieel tegen overheid als wietteler (A. Slob, december 2008)
  • Overleg synthetische drugs (E. Anker, juni 2007)
  • Bijdrage debat over het drugsbeleid (E. Anker, maart 2008)

Bron: website CU http://www.christenunie.nl