Partij van de Arbeid (PvdA)

Artikelindex

Concept Verkiezingsprogramma PvdA 2021-2025

Ons plan voor een eerlijker en fatsoenlijker Nederland

• Legalisering hennepteelt. We gaan verder met de huidige experimenten voor de legalisering van hennepteelt. Er komt een gesloten cannabis-keten waar criminaliteit geen vat op heeft.

• Veiligheid en gezondheid staan voorop in het drugsbeleid. Het absurde aan het huidige beleid is dat het schadelijke gebruik van alcohol, tabak en cannabis gelukkig wel aan regels is onderworpen, maar het gebruik van alle zogeheten harddrugs niet. Laten we daarom drugsgebruikers niet langer zien als criminelen, maar hun gezondheid vooropstellen. Door drugsgebruik uit de taboesfeer te halen voeren we effectiever beleid, lichten we beter voor en voorkomen we dodelijke ongelukken.

• Focus op de echte drugscriminelen. Niet de gebruikers maar de georganiseerde misdaad zijn de echte criminelen. Deze criminele (motor)bendes - die onze straten onveilig maken, ons bestuur ondermijnen, ons leefmilieu vervuilen en onze gezondheid schaden met gevaarlijke drugs - pakken we keihard aan.

Het huidige softdrugsbeleid, waarbij de verkoop van softdrugs wordt gedoogd maar de wietteelt verboden is, werkt criminaliteit in de hand. In ons verkiezingsprogramma zeggen we daarom dat wietteelt legaal moet worden. Dat geeft ons controle over de sterkte van cannabis en hasj en het maakt Nederland veiliger omdat het verdienmodel voor drugsbendes wegvalt. Het levert ook accijnsinkomsten op en bespaart honderden miljoenen op (onnodige) politie en justitiecapaciteit. En het haalt coffeeshops uit het criminele circuit. Zie ook standpunt wietexperiment.
 

 

Bij Manifest PES 2019 ‘Een nieuw sociaal contract voor Europa’ waarin de PvdA zitting heeft wordt een visie uiteengezet;

Europa moet de biodiversiteit op ons continent en in de wereld beschermen en de vervuiling een halt toeroepen…De EU moet een pact voor duurzame ontwikkeling met sociale en ecologische doelstellingen aannemen om ervoor te zorgen dat de economische belangen het milieu niet overtroeven. Een fonds voor rechtvaardige transitie zal de VN-agenda en - doelstellingen op het vlak van duurzame ontwikkeling voor 2030 op een sociaal verantwoorde manier helpen implementeren… We zullen energie- en waterarmoede bestrijden, zorgen voor toegankelijk, gezond en goed voedsel en veilige producten en een einde maken aan de schadelijke blootstelling aan giftige chemicaliën. Een hervorming van het landbouwbeleid van de EU zou ervoor moeten zorgen dat de nieuwe maatschappelijke eisen ingevuld kunnen worden, zoals duurzame productiemethoden, betere voeding, minder voedselverspilling, beter dierenwelzijn, klimaatbescherming en het behoud van de biodiversiteit’


Hierbij wordt dus wel gesproken over invulling geven aan behoud van biodiversiteit en duurzame productiemethoden, maar niet expliciet over een visie aangaande vezelhennep, cannabis en/of drugsbeleid in Europa.

pes

 

 

 

 

Partij van Europese Socialisten (PES) - Party of European Socialists (PES)

De Partij van Europese Sociaal-Democraten (PES) is de overkoepelende partij van Europese sociaaldemocratische partijen. Bij de PES zijn behalve de Nederlandse PvdA onder meer de Britse Labour Party, de Duitse Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD), de Franse Parti Socialiste (PS) en de Italiaanse Partito Socialista Italiano aangesloten. Bij de PES zijn ook partijen aangesloten uit onder meer Noorwegen, Turkije en Servië.


Wetsontwerp experiment gesloten coffeeshopketen

De Tweede Kamer heeft het Wetsontwerp experiment gesloten coffeeshopketen op 22 januari 2019 aangenomen - Voor: SP, PvdA, GroenLinks, PvdD, 50PLUS, D66, VVD, CDA, ChristenUnie en FvD. Tegen: PVV, DENK en SGP.

Het voorstel ligt nu voor behandeling in de Eerste Kamer. Het voorbereidend onderzoek door de Eerste Kamercommissie voor Justitie en Veiligheid (J&V) vindt plaats op 26 maart 2019.

De stemming werd vooraf gegaan door een plenair debat (in 2 delen) op 17 januari 2017. Er was in de Tweede Kamer verdeeldheid en onduidelijkheid over het wetsontwerp experiment gesloten coffeeshopketen (de AMvB was alleen in concept nog maar verschenen).

cannabis kieswijzer PVDA480x280

 

 

 

SP, GroenLinks en PvdA willen graag experimenteren met legale wietteelt,maar vinden de opzet van het wetsvoorstel te mager en hebben getracht de grenzen van het experiment te "verruimen", hierbij (vrijwel) altijd gesteund door het de Partij voor de Dieren, Forum voor Democratie, Denk, en 50PLUS.

De coalitiepartijen VVD, CDA, D66 en de ChristenUnie bleken tegen elke poging van links het experiment te "verruimen". Hierbij vrijwel altijd gesteund door de PVV en SGP.

Stemmingen over de moties (22 januari 2019) - De SP, GroenLinks en PvdA willen o.a. dat het aantal gemeenten dat aan de proeven meedoet, niet op voorhand wordt vastgelegd op de zes tot tien die in het regeerakkoord zijn afgesproken. Zij zien bijvoorbeeld ook niets in een verplicht I-criterium. Een beperkt aantal vergunningen voor kwekers heeft ook niet hun voorkeur. De drie linkse partijen werden bij de stemmingen over de moties vaak gesteund door Partij voor de Dieren, Denk, Forum voor Democratie en 50PLUS. Coalitiepartijen VVD, CDA, D66 en de ChristenUnie waren zoals gezegd tegen "experiment-verruiming". Ze vonden hiervoor steun bij de PVV en SGP.


Verkiezingsprogramma EEN VERBONDEN SAMENLEVING

Justitie en rechtstaat: doelgericht en toegankelijk  • Wietteelt wordt legaal. Dat geeft ons controle over de sterkte van cannabis en hasj en maaktNederland veiliger omdat het verdienmodel voor drugsbendes wegvalt. Het levert ook accijnsinkom-sten op en bespaart honderden miljoenen op (onnodige) politie en justitiecapaciteit. Harddrugs blijvenverboden vanwege het gevaar voor de volksgezondheid. Het laten testen van de harddrugs moet stan-daard mogelijk zijn op dancefeesten en in uitgaansgebieden.

Gelijke kansen op gezondheid  • Preventieve maatregelen die de gezondheid vergroten willen wij onderbrengen in het basispakket.We investeren met verzekeraars in preventieve maatregelen zoals meer bewegen, stoppen metroken en gezonder eten. Preventieve programma’s in buurten en wijken ter bevordering van degezondheid van kinderen en hun ouders krijgen ook steun. Wij spannen ons in voor meer bewust-wording omtrent roken, drank en drugs bij volwassenen. Kinderen tot 18 jaar beschermen we hierexpliciet tegen.

Van de PvdA website

Onder standpunten op de site van PvdA staat het volgende onder softdrugs.

Ons softdrugsbeleid vraagt een realistische koers.

Het huidige softdrugsbeleid, waarbij de verkoop van softdrugs wordt gedoogd maar de wietteelt verboden is, werkt criminaliteit in de hand. In ons verkiezingsprogramma zeggen we daarom dat wietteelt legaal moet worden. Dat geeft ons controle over de sterkte van cannabis en hasj en het maakt Nederland veiliger omdat het verdienmodel voor drugsbendes wegvalt. Het levert ook accijnsinkomsten op en bespaart honderden miljoenen op (onnodige) politie en justitiecapaciteit. En het haalt coffeeshops uit het criminele circuit.

Geef de wietexperimenten een eerlijke kans

Een commissie van gerenommeerdere wetenschappers heeft een helder en goed onderbouwd advies gegeven over hoe een experiment kansrijk kan worden. In de afgeknepen plannen van het kabinet zit de mislukking nu ingebakken. Er moeten meer gemeenten mee doen, meer verkooppunten komen en er een ruime keus cannabissoorten zijn. En als het experiment een succes is dan moet het niet gestopt worden maar juist verder gaan.

Geef het experiment een serieuze kans van slagen, zodat we lessen kunnen trekken en drugscriminaliteit kunnen bestrijden.

Maar in plaats van serieus na te denken over hoe we een einde kunnen maken aan het kromme gedoogbeleid, dreigt de coalitie nu zich nu te verliezen in een experiment dat om de lieve vrede te bewaren een onwerkbaar slap compromis is geworden. Mijn oproep: neem dit advies volledig over. Start de experimenten en sta open voor de uitkomsten. Geef het experiment een serieuze kans van slagen, zodat we lessen kunnen trekken en drugscriminaliteit kunnen bestrijden. Zodat je zeker kan zijn van een veilige buurt. Lees meer.

Na dit standpunt zijn nog wat oudere artikelen over de standpunten van de PvdA te vinden.


Op 1 en 14 februari 2017 is in de Tweede Kamer de initiatiefwet (*) "Gesloten coffeeshopketen" van D66 besproken. Deze wet moet ervoor zorgen dat er mogelijkheden komen om "gedoogd" cannabis te telen. Tijdens dit debat zijn er drie amendementen (**) en zeven moties (***) aangekondigd en ingediend.(Meer weten!?)

De stemming in de Tweede Kamer over de wet was hoofdelijk in plaats van bij hand opsteken. De volgende fracties stemden voor de Initiatiefwet: 77 voor, te weten PvdA, SP, D66, GroenLinks, Groep Kuzu/Öztürk (DENK), PvdD, Groep Bontes/Van Klaveren (VNL), Van Vliet, 50 Plus, Klein (Vrijzinnige Partij), Houwers, en Monasch (Nieuwe Wegen) en 72 stemmen tegen (SGP, VVD, CDA, ChristenUnie en PVV)

Namens de PvdA voerde mevrouw Volp het woord. De meest opmerkelijke uitspraken plaatsen we hierna:

 • Ik ga me richten op de inhoud. Ik kan heel kort zijn: de Partij van de Arbeider is voorstander van deze wet. Er kan, als dit wetsvoorstel een meerderheid behaalt in de Tweede en Eerste Kamer, een stap gezet worden die nodig is om de impasse in het huidige beleid te doorbreken. Nu is er sprake van een grote tovertruc. Je mag de wiet kopen, maar die ontstaat als een konijn uit een hoge hoed ergens aan de achterdeur van de coffeeshop. Verkoop wordt gedoogd, teelt is niet toegestaan. Dat is, zo bepleit mijn partij ook al jaren, geen goed beleid gebleken. Nee, wij zijn niet naïef. Aandacht voor problematisch gebruik moet er zijn, net als preventie en voorlichting.

 • Uit de beantwoording blijkt dat de initiatiefneemster niet de illusie heeft dat door haar wetsvoorstel het criminele circuit ineens ophoudt te bestaan. Ik deel dat inzicht en ben nog wat aarzelender dan mevrouw Bergkamp. Criminelen zullen geld willen blijven verdienen aan wiet en criminele organisaties zullen voor de buitenlandse markt blijven produceren. Het is ook niet te verwachten dat de telers die nu op hun zolder onder gevaarlijke omstandigheden voor het criminele circuit telen, waar zij zich vaak niet makkelijk aan kunnen onttrekken, ineens zullen stoppen met telen.

 • Waarom ben ik dan toch voorstander van dit wetsvoorstel? Waarom is mijn partij voorstander van dit wetsvoorstel? Dat is omdat wij naast het realisme, ook het optimisme van de initiatiefneemster delen. Dit wetsvoorstel kan ervoor zorgen dat een deel, hopelijk een groot deel, van de markt wel in goede banen geleid kan worden, in een gesloten en gecontroleerde keten. Dat zal de criminaliteit voor een deel, hopelijk een groot deel, de wind uit de zeilen halen en zal ervoor zorgen dat de samenstelling van wiet en de gevolgen voor de volksgezondheid gecontroleerd kunnen worden. Bovendien kan door de duidelijke scheiding tussen de gedoogde en de niet-gedoogde keten beter gehandhaafd worden. De capaciteit bij politie en justitie die nu nog gericht is op de hele wietmarkt, is straks niet meer nodig voor het gedoogde deel. De vrijgekomen capaciteit kan en moet dan gericht worden op het criminele circuit.

 • Dit wetsvoorstel moet ervoor gaan zorgen dat er twee gescheiden ketens voor wiet gaan ontstaan. Daarom kan het niet de bedoeling zijn dat er gedurende langere tijd inkoop plaatsvindt bij zowel gedoogde telers als bij niet-gedoogde telers, die zich dan ook nog beschermd voelen door die overgangsregeling. Juist omdat ik wil dat deze wet gaat werken, is het goed om meer zekerheid te krijgen over de gevolgen daarvan in de praktijk. Het lijkt me dan ook goed dat de wet voor de eerste keer na drie jaar geëvalueerd wordt, maar het lijkt me ook nuttig om jaarlijks een rapport uit te brengen over de overgang naar de gedoogde keten. Dit wil ik juist om te voorkomen dat we er pas na drie jaar achter komen dat we eventuele nadelige effecten over het hoofd hebben gezien. Daarom wil ik tijdig de vinger aan de pols houden.

 • En als de prijs van cannabis in de coffeeshop te hoog is, zal de straathandel gedijen. Als die prijs te laag is, stijgt waarschijnlijk de vraag. Hoorens geeft aan dat alle ontwerpkeuzes vooraf goed doordacht moeten worden en dat nauwgezette monitoring en, zo nodig, bijsturing nodig is.

 • Over de meerwaarde van deze initiatiefwet voor de volksgezondheid zeg ik het volgende. Door middel van een AMvB kunnen kwaliteitseisen en verpakkingseisen gesteld worden. Dat heeft meerwaarde. Ik vind het bovendien daarbij onder andere van belang dat op de verpakking van wiet, door middel van expliciete teksten, ook wordt gewezen op de volksgezondheidsrisico's.

 • De VNG stelt dat het voorstel tegemoetkomt aan de grootste uitdagingen die er zijn in het huidige beleid, namelijk problemen met de volksgezondheid, de bestrijding van de georganiseerde criminaliteit en de aanpak van overlast en problemen met de openbare orde. Ook bij de VNG stelt men dat een systeemwijziging in de richting van een geregelde gesloten coffeeshopketen, hand in hand moet gaan met een intensivering van de preventieve aanpak en de aanpak van illegale teelt en handel, zoals de initiatiefneemster voorstaat. Wel schrijft de VNG dat een dergelijk gesloten systeem volgens haar alleen kan functioneren als de overheid tegelijkertijd investeert in die preventieve aanpak om gebruik te ontmoedigen.

 • Ik stel echter opnieuw de vraag wat er voor uw fractie (red. VVD) nodig is. Straks komt de beantwoording van de vragen die u nog gaat stellen. U geeft aan dat u de randvoorwaarden duidelijk uiteenzet. Daarover kunnen we van mening verschillen. Ziet de VVD-fractie dan eventueel nog ruimte om, als aan uw twijfel voldoende recht wordt gedaan en als er een goed antwoord wordt gegeven op de door u geschetste problemen, te bekijken of we hiermee verder kunnen? Nogmaals, dit is niet nieuw. We praten hier al jaren over. Onderzoek op onderzoek op onderzoek gaat geen nieuw licht werpen op hetgeen we nog niet weten.

 • Ik kan me inderdaad voorstellen dat er geen reclames in de krant komen. Maar ik vind de vergelijking met de displayban voor sigaretten voor kinderen in de supermarkt … Ik begrijp echt dat de heer Van Oosten niet gaat pleiten voor cannabis in de supermarkt, maar laten we die vergelijking dan ook niet maken en laten we het een beetje zuiver houden. De zorg van de heer Van Oosten over wat dit betekent voor reclame en hoe een en ander wordt uitgestald in de etalages: prima. Maar dat is wat anders dan een displayban.

 • Ik heb nog een specifieke vraag over dit stukje van het betoog van mevrouw Bergkamp. In het voorstel van mevrouw Bergkamp krijgen we meer zicht op productie en ook op wat er dan precies geteeld wordt en wat aan de voorkant verkocht mag worden. Ze noemde net het onderscheid tussen soft- en harddrugs, maar dat wordt bijvoorbeeld bepaald door een maximering van het THC-gehalte. Heeft mevrouw Bergkamp nagedacht over de discussie daarover en welke werkzame onderdelen van de cannabis er dan verkocht mogen worden? Hoe ziet zij voor zich dat we dat dan zouden moeten gaan regelen?

  Mevrouw Bergkamp (D66):
  Dat is een heel terechte vraag. Als je bezig bent met zo'n initiatiefwet, dan ga je je steeds meer verdiepen in dat plantje. Dan kom je erachter dat het een heel veelzijdig plantje is en dat je niet alleen maar kunt sturen op bijvoorbeeld THC. Je hebt namelijk ook nog CBD. Misschien voor de kijkers thuis: THC geeft een soort kick en CBD zorgt voor het slomere gevoel. Daarmee geef ik ook eigenlijk het antwoord: alleen sturen op THC is onvoldoende. Je moet ook kijken naar CBD. Dat is ook de reden dat ik in mijn initiatiefwet heb geregeld dat de minister via een Algemene Maatregel van Bestuur regels kan stellen over die combinatie THC/CBD. Als Kamer kunnen we daar dus ook nog invloed op uitoefenen. Met andere woorden, we kunnen er als Kamer op sturen als we dat willen; de wet biedt daar een haakje voor.

  Mevrouw Volp (PvdA):
  Ik denk dat dit helder is. Maar we weten dus ook dat dit complex is. Er zal dan dus ook heel duidelijk op de verpakking moeten staan welke werkzame stoffen precies in deze verkochte soorten zitten. Kan mevrouw Bergkamp nader ingaan op de vraag hoe dat dan gecontroleerd wordt? Ik denk dat we daar dan namelijk ook steekproefsgewijs op moeten controleren.

 • Ik heb in mijn eerste termijn gevraagd hoe we voorkomen dat we tot sint-juttemis geen gebruik maken van het gedoogde aanbod. Ik moet zeggen dat ik wel het punt van zorg begrijp dat we lang bezig zijn. Ik vind dit wel een heel belangrijk punt.

 • De PvdA is voorstander van deze wet. Wij hebben niet de illusie dat de criminele keten, de georganiseerde criminaliteit, zich vanwege deze initiatiefwet helemaal niet meer zal bezighouden met wietteelt. Dat zou echt nog een andere aanpak vereisen. Maar ik denk dat er met deze initiatiefwet wel een heel duidelijke cesuur aan te brengen is. Ik denk dat dit nodig en goed is.


Lees het complete verslag van 1 februari 2017

Kijk naar het debat op debat gemist 1 februari 2017

Lees het complete verslag van 14 februari 2017 februari 2017

Kijk naar het debat op debat gemist 14 februari 2017

Link naar de amendementen in het voorstel en de moties van 21 februari 2017

Link naar stemmingsuitslagen van 21 februari 2017:

Stemmingen over de amendementen en het voorstel

Stemmingen over de Moties.

Conclusie:De PvdA is een groene keus.

(*)    Een initiatiefwet is een wetsvoorstel van een kamerlid.
(**)   Een amendement is een (voorgestelde) wijziging van het voorliggende voorstel. 
(***)  Een motie is een opdracht/ verzoek aan het kabinet. Het voorliggende voorstel wijzigt door een motie niet.


Jonge Socialisten in de PvdA
 
De jonge Socialisten is de jongerenafdeling van de PvdA. De Jonge Socialisten zijn via deze link te bereiken.

 

Citaten van de jongerenwebsite.

Wij vonden de volgende artikelen naar coffeeshop- en/ of drugsbeleid:

De politieke jongerenorganisaties van GroenLinks, VVD, D66, PvdA, SP en Partij voor de Dieren zijn ontsteld over het voorgestelde drugsbeleid van het kabinet.


Periode 2015 - 2012

Eerste Kamer

De wijziging van de Opiumwet om alle handelingen die illegale hennepteelt voorbereiden en bevorderen strafbaar te stellen (met een gevangenisstraf tot 3 jaar of een geldboete) werd in het najaar van 2014 in de Eerste Kamer behandeld. De plenaire behandeling door de Eerste Kamer vond plaats op 4 november 2014 en de stemming hierover een week later. Het wetsvoorstel is op 11 november 2014 bij hoofdelijke stemming met 39 stemmen voor (van VVD, CDA, PVV, ChristenUnie, SGP en OSF) en 31 stemmen tegen(van PvdA, SP, D66, GroenLinks 50PLUS en PvdD) aangenomen. Dit zijn 70 van de 75 Eerste Kamerzetels: 5 Eerste Kamerleden hadden zich wegens ziekte of verblijf elders afgemeld.

Tijdens hetzelfde debat werd de motie - Ter Horst (PvdA) c.s.  (EK 32.842, L ) ingediend. In deze motie wordt de regering verzocht een commissie in te stellen om haar te adviseren over het toekomstige softdrugsbeleid in Nederland dat effectief de criminaliteit bestrijdt en de volksgezondheid dient. De motie werd mede ondertekend door M.M. de Boer (GroenLinks), Th.C. de Graaf (D66), J.G. Nagel (50PLUS),R.F. Ruers (SP). Na stemming bij zitten en opstaan op 11 november 2014 verworpen. PvdA, GroenLinks, SP, D66, PvdD en 50PLUS stemden voor.

Naar een goed softdrugsbeleid - door Guusje ter Horst op 5 november 2014 Lees hier...

Zie ook Cannabis in de Eerste Kamer .

Tweede Kamer

Mevrouw Rebel (PvdA): De burgemeester van Heerlen heeft een heel verstandige aanpak gepresenteerd, waarbij hij terecht heeft opgemerkt dat de kwetsbaarste groepen in onze samenleving ook het kwetsbaarst zijn om te worden misbruikt door drugsbendes. Laat ik vooropstellen dat we delen dat we die drugsbendes, die zich verschuilen en misbruik maken van mensen, willen aanpakken. Dat wil mijn partij absoluut. We verschillen echter van mening over de manier waarop. Ik kan niet anders dan constateren dat we in de afgelopen acht maanden een heleboel berichten hebben gezien die duidelijk maken dat het met dit huidige beleid echt niet goed gaat.(...)Ik ben niet voor het promoten van het gebruik van cannabis. We hebben echter een andere houding tegenover cannabis dan tegenover alcohol. Als we consequent willen zijn, moeten we beide kanten op gaan. Sluit coffeeshops, maar sluit dan ook de cafés. Als je dat niet doet, is het prima, maar zorg er dan voor dat mensen er veilig toegang toe hebben, dat we weten wie het gebruikt en waar het vandaan komt. Dat is niks nieuws. Ik zie dat burgemeesters veel zorgen hebben over de veiligheid van hun bewoners. Bij ons staan gezondheid, veiligheid en het voorkomen van overlast voorop. (...) Laten we onderzoeken of experimenten met de regulering van de achterdeur een bijdrage kunnen leveren aan het aanpakken van datgene wat we niet willen, namelijk de problematiek van de georganiseerde criminaliteit en de onveiligheid en de overlast in de wijken (Vaste commissie voor Veiligheid en Justitie en vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Tweede Kamer, 16 oktober 2014).

Mevrouw Rebel (PvdA): Het is goed dat de Minister opmerkt dat ik niet gesuggereerd heb dat hij die zorgen bagatelliseert. De Minister zegt net dat de ideologie bij hem niet vooropstaat. Voor een deel is dat volgens mij wel het geval, want hij zegt: ik wil het niet. Dat is een ideologisch standpunt, dat nergens op is gebaseerd. De zorgen worden gedeeld. Net werd gesuggereerd dat senatoren in de Eerste Kamer niet heel verstandige uitspraken hebben gedaan. Onze senatoren delen juist de zorg van de burgemeesters. Zij maken zich grote zorgen over de signalen die zij krijgen. Waar zit dan de ruimte, als de Minister zegt dat hij er niet ideologisch in staat? Hij zegt: ik wil het niet; punt (Vaste commissie voor Veiligheid en Justitie en vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Tweede Kamer, 16 oktober 2014).

24077-323 - Motie van de leden Berndsen-Jansen (D66) en Van Nispen (SP) over een proef met gereguleerde en gecertificeerde hennepteelt ten behoeve van coffeeshops. 73 VOOR - 50PLUS/Baay-Timmerman, 50PLUS/Klein, D66, GroenLinks, PvdA, PvdD, SP. 77 TEGEN - PVV, CDA, Groep Bontes/Van Klaveren, ChristenUnie, SGP, VVD, Van Vliet. Verworpen.

24077-328 - Motie van het lid Van der Staaij (SGP) c.s. over bevorderen dat in het gemeentelijk coffeeshopbeleid uitdrukkelijk ook de verbinding wordt gelegd met een preventief beleid ter voorkoming van drugsverslaving. 148 VOOR - VVD, PvdA, SP, CDA, D66, PVV, ChristenUnie, GroenLinks, SGP, PvdD, 50PLUS/Baay-Timmerman, Van Vliet, 50Plus/Klein . 2 TEGEN - Groep Bontes/Van Klaren, Van Vliet. Aangenomen.

24077-329 - Motie van het lid Van Nispen (SP) c.s. over afschaffen van het ingezetenencriterium. 33 VOOR - D66, GroenLinks, de PvdD en de SP. 117 TEGEN - VVD, PvdA, CDA, PVV, ChristenUnie, SGP, Groep Bontes/Van Klaveren, 50PLUS/Klein, 50PLUS/Baay-Timmerman, Van Vliet. Verworpen.

Landelijk verkiezingsprogramma "Nederland Sterker & Socialer ".

Website PvdA .

Standpunten over Cannabis PvdA.

16 oktober 2014 | Moties 24077-323 t/m 24077-332 Lees meer...

16 oktober 2014 | Algemeen overleg Coffeeshopbeleid (tweede termijn). Lees meer...

19 februari 2014 | Algemeen overleg Coffeeshopbeleid. Lees meer...

3 juli 2013 | Algemeen overleg Coffeeshopbeleid. Lees meer...

17 januari 2013 | Moties 24077-298 t/m 24077-306. Lees meer...

13 december 2012 | Algemeen overleg Clubpas. Lees meer...

 

Verkiezingen 12 september 2012

www.pvda.nl

Verkiezingsprogramma "Nederland sterker en socialer "

Citaten uit het verkiezingsprogramma

ONZE KEUZES VOOR EEN VEILIG NEDERLAND

3. Drugsoverlast en alcoholmisbruik aanpakken.

Het gedoogbeleid aan de achterdeur van de coffeeshop veroorzaakt overlast in buurten. Het leidt tot illegale thuisteelt en trekt georganiseerde criminaliteit aan. Dit gaan we doen:

 • De wietteelt willen we reguleren en de coffeeshops behandelen als horecabedrijf. Strikte handhaving van de shops en voorlichting aan jongeren over drugs blijft nodig. Op producten in de coffeeshops wordt accijns geheven.
 • Een wietpas is een schijnoplossing die het land niet veiliger maakt. Daarom schaffen we de wietpas af.
 • Regionale experimenten met gereguleerde teelt worden opgezet.
 • Het succesvolle beleid voor begeleide heroïneverstrekking wordt voortgezet in die gemeenten waar dit nodig is.
 • Mensen die zich bij herhaling schuldig hebben gemaakt aan openbaar dronkenschap in het uitgaansleven krijgen voor langere tijd een gebiedsverbod. De kosten van vernielingen worden verhaald op de daders.
 • Een van de grootste bedreigingen van de gezondheid is het alcoholmisbruik onder jongeren. Ouders hebben hierin de eerste en grootste verantwoordelijkheid. Winkeliers en horeca die verstrekken aan mensen onder de leeftijdsgrens of doorschenken bij dronkenschap, worden fors beboet. Gemeenten worden ondersteund bij hun handhaving en preventietaken.
 • De leeftijdsgrens gaat ook voor zwakalcoholische dranken van 16 naar 18 jaar.

Citaten van de partijwebsite.

'Weg met de wietpas!' Zo luidt de korte, maar krachtige boodschap van het Maastrichtse kandidaat-Tweede Kamerlid (nr. 32 op de PvdA-lijst) Manon Fokke in een speciaal verkiezingspotje van haar partij. (5 september 2012)

door Lea Bouwmeester op 18 augustus 2012
 
De Partij van de Arbeid wil de bestaande coffeeshops vervangen door zogeheten wietwinkels. Deze verkooppunten van cannabis worden legale ondernemingen, maar moeten straks wel voldoen aan duidelijke en strenge regels. Zo wordt wiet legaal, moet iedereen, ook buitenlanders, van 18 jaar en ouder toegang krijgen, zijn de winkels vergunningsplichtig en moeten de eigenaren net als bij tabaks- en drankwinkels btw en accijns gaan afdragen. Daarmee verdwijnt de wietpas. Dit zijn de belangrijkste punten uit het plan voor de wietsector dat ik vandaag presenteer in Maastricht.

Sinds de invoering van de wietpas door het kabinet-Rutte ondervinden omwonenden van coffeeshops veel meer overlast van coffeeshops dan voorheen. De handel is door de invoering van de wietpas deels naar de straat verplaatst en is minder zichtbaar voor politie en gemeenten, waardoor de criminaliteit is toegenomen. Juist door de teelt en verkoop van de wiet te legaliseren en te reguleren, kan de sector uit de schimmige wereld van de criminaliteit worden gehaald.De praktijk toont dat de behoefte aan wiet bestaat en dat die niet verdwijnt door wiet geheel te verbieden. Beter is het om de sector aan streng toezicht te onderwerpen. Wij willen de wiet uit de Opiumwet halen en in een eigen Wietwet onderbrengen. De teelt, handel en verkoop van cannabis moet strikt worden gereguleerd. Daarbij nemen we de Drank- en Horecawet of Tabakswet als voorbeeld.In de Wietwet komt onder meer te staan dat de teelt wordt gereguleerd en hoe hoog het gehalte aan THC (de werkzame stof) mag zijn en worden er eisen gesteld aan de verpakking. Ook komt er betere voorlichting aan jongeren. Verder worden er eisen gesteld aan de locatie en worden wietwinkels vergunningsplichtig. Wat de PvdA betreft mogen winkeleigenaren vooraf gescreend worden. Het toezicht ten slotte vindt plaats door de Voedsel- en Warenautoriteit.

Softdrugs. Softdrugsgebruik moet worden ontmoedigd vanwege de risico's voor de gezondheid. Het huidige beleid leidt tot illegale thuisteelt, grootschalige georganiseerde teelt en –criminaliteit en overlast op straat. Door ook de teelt en de inkoop door coffeeshops te reguleren en tegelijk korte metten te maken met illegale teelt, kan overlast in wijken worden voorkomen en wordt de coffeeshop uit het criminele circuit gehaald. Dan kunnen er ook kwaliteitseisen aan cannabis worden gesteld.

De verkoop van cannabis wordt in Nederland gedoogd, maar de coffeeshopeigenaren mogen cannabis niet inkopen. Daardoor zijn zij gedwongen cannabis in te kopen binnen het criminele circuit. Dit werkt grootschalige teelt door georganiseerde criminaliteit in de hand en veroorzaakt overlast door thuisteelt. Daarbij is er hierdoor geen zicht op de schadelijkheid van cannabis en kan de coffeeshop niet goed worden gereguleerd.

De PvdA wil kwetsbare mensen - zoals jongeren - beschermen tegen schadelijke gevolgen van genotsmiddelen, waaronder softdrugs. De PvdA kiest voor een evenwichtig beleid dat onderscheid maakt tussen mensen die zelf een afweging kunnen maken om softdrugs te gebruiken en de meest kwetsbare mensen die bescherming nodig hebben.

Onze oplossingen

 • Een wietpas is een schijnoplossing die het land niet veiliger maakt, maar juist de overlast op straat vergroot en criminelen meer kansen biedt. Daarom zijn wij tegen de wietpas.
 • Problematisch gebruik van softdrugs, bij met name jongeren, moet worden voorkomen. Het moet zo vroeg mogelijk herkend en in samenhang met andere problemen (bijvoorbeeld psychiatrische problematiek) behandeld worden.
 • Regionale experimenten met gereguleerde teelt worden opgezet.
 • De coffeeshop moet een normale onderneming worden: teelt, inkoop, verkoop en gebruik moeten worden gereguleerd en gecontroleerd. De maximaal toegestane handelsvoorraad moet worden verhoogd en gekoppeld aan fiscale opgave. We houden vast aan een aankoophoeveelheid van (maximaal) vijf gram cannabis per persoon per dag. Daarbij blijven we draagvlak zoeken voor een Europees softdrugsbeleid en stellen we kwaliteitseisen aan cannabis en zullen dit controleren.
 • Illegale teelt, handel en export en de overlast en criminaliteit die daarmee gepaard gaan moet onverminderd hard aangepakt worden!
Citaten uit het drugsdebat (1 & 28 maart 2012).
 
- De PvdA wil het goede van softdrugs behouden en het slechte uitbannen. Daarom wil de PvdA de keten van teelt, inkoop, verkoop en gebruik van softdrugs zo organiseren dat er geen ruimte meer is voor overlast, criminaliteit en gezondheidsschade. Hiervoor is maatwerk nodig. Dé blower bestaat niet, dé coffeeshop bestaat evenmin en dé gemeente ook niet. Maatwerk werkt. Geen blauwdruk dus vanuit Den Haag.
- De Partij van de Arbeid vindt dat er veel meer werk moet worden gemaakt van het voorkomen bij jongeren van het gebruik van genotsmiddelen in brede zin, in dit geval van softdrugs. Bij jongeren moet het gebruik worden voorkomen.
- De Partij van de Arbeid vindt dus dat de voorlichting verplichtend moet worden.
 

Noot van de redactie: Mevrouw Bouwmeester staat  op de kieslijst voor de komende verkiezingen. De vraag is of de PvdA voldoende stemmen haalt om mevrouw Bouwmeester in de Kamer te laten terugkeren. Als zij niet terugkomt zal een andere woordvoerder van de PvdA haar plek innemen. Een andere stem met hetzelfde verhaal.

 

Verkiezingen 9 juni 2010

De PvdA heeft de kabinetsformatie verloren, wat doen ze? Lea Bouwmeester , intussen, werkt stug door en geeft als haar mening dat een wietpasje voor coffeeshops niet kan zolang dat juridisch niet uitgeprocedeerd is, we wachten op de uitspraak van de Raad van State (ARRvS). Burgemeester Rob van Gijzel zag zijn idee voor stadstuin beloond met een verbod, weerstand en hoon - het zal er niet van komen.

In de definitieve versie van Iedereen telt mee, De kracht van Nederland, PvdA verkiezingsprogramma 2010 is het volgende over cannabis (gerelateerde zaken) te vinden:

"Het gedoogbeleid aan de achterdeur van de coffeeshop veroorzaakt overlast in buurten. Het leidt tot illegale thuisteelt en trekt georganiseerde criminaliteit aan. Daar kunnen we vanaf als we de teelt strikt reguleren en de coffeeshops behandelen als een normaal horecabedrijf. Strikte handhaving van de shops en voorlichting aan jongeren over softdrugs blijft nodig. Met de justitiële capaciteit die hierdoor vrijvalt kan het aantal buurtagenten verder omhoog. Regionale experimenten met gereguleerde teelt zijn een zinvolle eerste stap. Het succesvolle beleid voor begeleide heroïneverstrekking wordt voortgezet in die gemeenten waar dit nodig is." [pag. 57]. En: "Het begint met voorkomen. Grote winst in de gezondheidszorg is te boeken door preventie. Onze leefstijl brengt te vaak gezondheidsklachten met zich mee. Voorlichting over goede voeding, het bevorderen van sport en beweging, mogelijkheden creëren voor kinderen om buiten te spelen, het bestrijden van eenzaamheid bij ouderen, ontmoedigen van alcohol- en drugsgebruik bij jongeren en handhaving zijn van groot belang." [pag. 50].

De ex-minister van Binnnenlandse Zaken, Guusje ter Horst (PvdA), bepleitte ademtests in (sommige) uitgaansgebieden. De blaastest is bedoeld om op te kunnen treden tegen openbare dronkenschap in stadscentra (en daarbij optredende geweldsincidenten), maar kan ook een spoortje van THC detecteren.Let wel: minister Klink kwam hier niet mee. Het aandachtspunt is ingegeven door handhaving openbare orde. En niet een vanwege volksgezondheid aan de orde gesteld punt.

De PvdA is in 1946 medeopgericht door de geheelonthouder Koos Vorrink . In 1976 is de opiumwet behoorlijk gewijzigd door zijn dochter, Irene Vorrink (een glaasje wijn). Op dat punt voerde haar zoon Koos Zwart (drinkt geen alcohol) vanaf 1967 campagne voor het maken van onderscheid in een nieuwe opiumwet.