Hoofd Menu

Onderzoek

wietbladonderzoek 2

Intro

Onderstaand overzicht bevat korte beschrijvingen van onderzoeksrapporten/publicaties en reflecties; allen coffeeshop en cannabis gerelateerd. Daarbij staat de recentste vooraan.

Het betreft hierbij een kort ‘doorzicht’ van onderzoeken naar cannabis en coffeeshops vanaf het T.M.C. Asserinstituut onderzoek uit 2005 over de vraag naar experimenteren met het gedogen van de teelt bezien vanuit het internationaal recht. Dit aan de vooravond van een nieuwe fase binnen het Nederlandse coffeeshopbeleid door de in het regeerakkoord Rutte III aangekondigde uniforme experimenten met gedoogde wietteelt.

NB: Sommige onderzoeken hebben blootgestaan aan expliciete politieke inmenging als het gaat om het Nederlandse drugsbeleid is gebleken uit de uitzending bij Nieuwsuur over het onderzoeksinstituut WODC op 6-12-2017, waartoe er een onafhankelijke toetsingscommissie werd ingesteld door de minister voor Justitie en Veiligheid inzake het rapport over het Besloten club en Ingezetenencriterium, de schatting van de export van nederwiet en zo het onderzoek Cannabis en Internationaal recht door de Radboud Universiteit uit respectievelijk 2013 en 2014.

Onafhankelijk onderzoeksinstituut onder druk gezet door politiek, NOS, 6-12-2017
Klokkenluider WODC: Grote zorgen over onderzoeken onafhankelijkheid, NOS, 22-01-2018
Ambtenaren Justitie eisen opheldering in klokkeluiderskwestie WODC, NOS, 04-07-2019
Topambtenaar stapt op om klokkenluiderskwestie, NOS, 05-07-2019

Door drs. Hester Kooistra. Amsterdam.

Een eerdere versie van een overzicht van publicaties op het gebied van cannabis en coffeeshops is geschreven voor de coffeeshopbonden PCN en BCD.

 

 

Cannabis Social Clubs in Europa in kaart gebracht. Pardal, Decorte et al, Uni Gent, 18-07-2020 Cannabis Social Clubs (CSC’s) zijn verenigingen van volwassen cannabis consumenten die ...

De jaarlijkse nationale drugmonitor 2018-2019 door het Trimbos Instituut en het WODC betreft trends en ontwikkelingen aangaande verschillende drugs in Nederland. In deze paragraaf wordt door ...

De manier waarop cannabis wordt gebruikt, heeft invloed op de biologische beschikbaarheid die aangeeft hoeveel van de cannabis uiteindelijk opgenomen wordt in het bloed en dus een effect ...

In opdracht van het ministerie van VWS is het twintigste jaarlijks onderzoek‘THC-concentraties in wiet, nederwiet en hasj in Nederlandse coffeeshops‘ gedaan door het Trimbos Instituut ...

Directeur van het Verwey-Jonker instituut, prof. Hans Boutellier is door de VNG gevraagd een visie te geven op de rol van gemeenten bij de aanpak van ondermijnende criminaliteit; De ...

Het rapport Coffeeshops in Nederland 2018, aantallen coffeeshops en gemeentelijk beleid 1999-2018 van Breuer en Intraval (juli 2019) is de veertiende meting van het aantal coffeeshops in ...

‘De achterkant van Amsterdam’ is een verkennend onderzoeksrapport van 65 pagina’s die een historische en sociaal-maatschappelijke achtergrond schetst bij de drugsproblematiek die Amsterdam ...

De Global Commission on Drugpolicy bestaat uit 26 internationale leden, waaronder veel voormalige regeringsleiders, deze hebben 25 juni 2019 in Portugal een rapport 'Classificering van ...

Fair trade opties voor de cannabismarkt/Fair(er) trade options for the cannabis market. -SamenvattingIn een Engelstalig rapport van 40 pagina’s schrijven Martin Jelsma, Sylvia Kay (TNI) en ...

De sluitingstermijn voor gemeenten om mee te doen aan het landelijke experiment gesloten coffeeshopketen sloot op 1 november 2018 volgens het Fries Dagblad van 2 november 2018. Diverse gemeenten ...

In opdracht van het ministerie van VWS formuleerde het Trimbos Instituut ‘een verkenning denkrichtingen om (problematisch) cannabisgebruik bij jongeren en jongvolwassenen van 16 tot 35 jaar te ...

Een experiment met een gesloten cannabisketen In een rapport van 71 pagina’s zet de door het kabinet ingestelde adviescommissie van 8 leden onder leiding van prof. Knottnerus een advies voor ...

  Monitor afstandscriterium coffeeshops Amsterdam De invoering van een lokaal afstandscriterium in Amsterdam per 1 januari 2014 zou ertoe leiden dat 2 coffeeshops hun gedoogverklaring ...

Evaluatie van het Nederlandse drugsbeleid In de Tweede Kamer heeft op 6 maart 2008 een debat over het Nederlandse drugsbeleid plaatsgevonden. De ministers van VWS, Justitie en BZK hebben ...

'Geen deuren maar daden' De ministers Klink (VWS) en ter Horst (binnenlandse zaken) verzocht de Adviescommissie Drugsbeleid, de commissie van der Donk om een herijking van (onderdelen) van het ...

Ranking van drugs Het RIVM-onderzoek heeft in opdracht van het ministerie van VWS onder CDA-minister Klink onderzoek betreft een nieuwe risico-evaluatie uitgevoerd, daarbij zijn 19 ...

Nota Daadkrachtig Drugsbeleid Het Regionaal College van de regio Midden en West-Brabant heeft op 26 maart 2009 de commissie Fränzel ingesteld die als opdracht meekreeg om het College te ...

Rapport 'Drugs in Lijsten' Rapport van de expertcommissie lijstensystematiek Opiumwet (commissie Garretsen). Deze commissie is ingesteld door het voormalige kabinet en had als opdracht ...

Keurmerk Haarlemse Coffeeshops Het keurmerk is ‘het Haarlemse model’ als antwoord op het landelijke beleid ten aanzien van de wietpas en het afstandscriterium voor coffeeshops. Naast de ...

  Joint Regulation Manifest Het Joint Regulation manifest is een oproep van burgemeesters en wethouders uit Utrecht, Eindhoven en Heerlen aan het kabinet Rutte II en de leden van de ...

  (Prof. van Kempen) Internationaal recht en cannabis I Prof. van Kempen en dr. Fedorova van de Radboud Universiteit schreven n.a.v kamer-debatten over door gemeenten ingediende ...

  Expert dialogue on cannabis regulation models De expert-dialoog over verschillende reguleringsmodellen in de herfst van 2014 georganiseerd door de gemeente van San Sebastian werd ...

Heerlen mural – Nunca selfreflection, 2016   Regulering Hennepteelt, een praktijkonderzoek In opdracht van de gemeente Heerlen is er een casestudy gemaakt in 52 bladzijden voor een ...

Internationaal recht en cannabis II Hebben overheden internationaalrechtelijk de ruimte om cannabisteelt en -handel ten behoeve van recreatief cannabisgebruik gereguleerd toe te staan? Louter ...

Cannabis contaminanten In 23 van 25 nederwiet samples afkomstig van verschillende coffeeshops zijn restanten van bestrijdingsmiddelen aangetroffen. De hoeveelheden zijn dermate laag dat het ...

  How to regulate cannabis - a practical guide Transform Drug Policy Foundation is een internationale denktank uit Engeland en Mexico, met als doel veranderingen naar een gereguleerd ...

  Scenarioverkenning Cannabis. De rapportage van bureau Significant beschrijft de gevolgen van mogelijke wijzigingen in het cannabisbeleid. Via een ex ante impactanalyse door de afdeling ...

  Monitor ontwikkelingen coffeeshopbeleid 2016 In opdracht van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) van het ministerie van Veiligheid en Justitie heeft ...

                                                      ...
Dit is alles