Voorlopig verslag vaste commissie Justitie en Veiligheid EK

34997

Regels inzake een uniform experiment met teelt en verkoop van hennep en hasjiesj voor recreatief gebruik in een gesloten coffeeshopketen (Wet experiment gesloten coffeeshopketen)

C - VOORLOPIG VERSLAG VAN DE VASTE COMMISSIE VOOR JUSTITIE EN VEILIGHEID - vastgesteld 9 april 2019

Het voorbereidend onderzoek heeft de commissie aanleiding gegeven tot het maken van de volgende opmerkingen en het stellen van de volgende vragen.

1.Inleiding - De leden van de VVD-fractie hebben met enige reserve kennisgenomen van het voorliggende wetsvoorstel. Een van de redenen voor deze terughoudendheid is de onmogelijkheid zich een goed beeld te vormen van dit (kader-)wetsvoorstel zonder de in het vooruitzicht gestelde Algemene Maatregel van Bestuur (verder: AMvB) te kennen waarmee de experimenteerwet nog geheel moet worden ingevuld. De hier aan het woord zijnde leden zullen zich daarom van een oordeel over dit wetsvoorstel onthouden totdat het beeld van de regeringsvoorstellen compleet is. De leden hebben enige vragen en opmerkingen over het wetsvoorstel.De leden van de CDA-fractie hebben kennisgenomen van het voorstel Wet experiment gesloten coffeeshopketen. Alhoewel het voorstel enkele nobele ambities heeft, te weten het terugdringen van de criminaliteit en het bevorderen van de volksgezondheid, hebben de leden nog een groot aantal vragen over de haalbaarheid, uitvoerbaarheid en werking van de in dit wetsvoorstel beoogde experimenten.

Lees hier het complete verslag. Inbreng geleverd door VVD - M.A.J. Knip, CDA - A.G.J.M. Rombouts, D66 - M.F. Andriessen, PVV - R.G.J. Dercksen, PvdA - J.G. Vlietstra, GroenLinks - M.H.A. Strik, SGP - D.J.H. van Dijk en ChristenUnie - M.H. Bikker

Samenstelling van de commissie voor Justitie en Veiligheid (J&V) : Kox (SP), Ruers (SP), Van Bijsterveld (CDA) (vice-voorzitter), Duthler (VVD) (voorzitter), Ten Hoeve (OSF), Koffeman (PvdD), Strik (GL), Knip (VVD), Backer (D66), Schouwenaar (VVD), Van Strien (PVV), Kok (PVV), Gerkens (SP), Vlietstra (PvdA), Lokin-Sassen (CDA), Dercksen (PVV), D.J.H. van Dijk (SGP), Van Rij (CDA), Rombouts (CDA), Van de Ven (VVD), Bikker (CU), Baay-Timmerman (50PLUS), Van Zandbrink (PvdA), vac. (PVV), Fiers (PvdA), Andriessen (D66), Vink (D66)

Stukken Eerste Kamer

15 mei 2019, Brief van de ministers van Justitie en Veiligheid en voor Medische Zorg en Sport over de monitoring en de effectmeting van het experiment gesloten coffeeshopketen EK, G

15 mei 2019, Memorie van Antwoord EK, F

9 april 2019, voorlopig verslag EK, C

26 maart 2019, korte aantekening commissie Justitie en Veiligheid (J&V)

18 maart 2019, brief van de ministers van Justitie en Veiligheid en voor Medische Zorg en Sport ter aanbieding van het rapport van de adviescommissie Experiment gesloten cannabisketen en de kabinetsreactie daarop EK, B - Bevat bijlagen

5 maart 2019, korte aantekening commissie Justitie en Veiligheid (J&V)

5 februari 2019, korte aantekening commissie Justitie en Veiligheid (J&V)

22 januari 2019, gewijzigd voorstel van wet EK, A

11 december 2018, korte aantekening commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)

Alle Kamerstukken en Handelingen in dit dossier