Hoofd Menu

Wet experiment gesloten coffeeshopketen

Artikelindex

overzicht aangemelde en genomineerde gemeenten experiment sept. 2019 2

Binnenlands bestuur Paul Depla: 'Wietproef deze kabinetsperiode niet haalbaar' 16-04-2020

De ambitie om nog in deze kabinetsperiode met het landelijke experiment gesloten coffeeshopketen te beginnen is ‘zo goed als onmogelijk’. Dat zegt de Bredase burgemeester Paul Depla een van de voorvechters van het experiment.

Op 30 maart j.l. zouden de tien deelnemende gemeenten aan het wietexperiment bijeenkomen om duidelijkheid te krijgen over de eisen aan het experiment en een hogere kostenvergoeding. Maar de coronacrisis gooit ook hier roet in het eten. De bijeenkomst is tot nader order uitgesteld. ‘Het is ook nog wachten op de Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB), dan moet de selectie van telers plaatsvinden en daarna is er nog tijd nodig tussen de selectie en het realiseren van de eerste gereguleerde teelt’, somt Depla op. De ambitie was om de ‘wietproef’ tijdens deze kabinetsperiode van start te laten gaan. ‘Als je kijkt naar de planning, dan zijn de verkiezingen al achter de rug, dus dat gaat niet meer lukken. Er is nog minstens een jaar nodig.’ De kwaliteit, kwantiteit en prijsstelling van de wiet moet immers zodanig zijn dat deze concurrerend is.

Rijksoverheid Vragen en antwoorden n.a.v een informatiebijeenkomst voor gemeenten over het experiment gesloten coffeeshopketen. 02-04-2020

De vragen in dit document zijn gesteld tijdens een informatiebijeenkomst voor gemeenten op 11 maart 2020 over de teelt van hennep en hasjiesj in het kader van het Experiment Gesloten Coffeeshopketen, of middels een e-mail voorafgaande aan deze bijeenkomst.

De antwoorden zijn gebaseerd op de wet- en regelgeving Experiment Gesloten Coffeeshopketen. Sommige regelgeving is nog niet definitief. Daarom kunnen de antwoorden op de vragen nog wijzigen.

Nieuwsbericht uit Eerste Kamer: Wetsvoorstel gesloten coffeeshopketen aangenomen, 12-11-2019 

Tijdens de stemming, bij zitten en opstaan, stemden de fracties van CDA, GroenLinks, D66, SP, PvdD, PvdA, ChristenUnie, OSF, FVD, VVD, 50PLUS en Fractie-Otten voor en de fracties van PVV en SGP tegen (68 voor en 7 tegen).

Nieuwsbericht uit de Eerste Kamer; Debat Experiment Gesloten Coffeeshopketen, verslag van 5-11-2019 met op 12-11 stemming wetsvoorstel in de Senaat. 

Debat Experiment gesloten coffeeshopketen

Verslag van de vergadering van 5-11-2019 nr. 5 item 11
Eerste termijn kabinet, met reactie van Minister voor Medische Zorg Bruno Bruins en Minsiter van Jusitie en Veiligheid Ferdinand Grapperhaus, inclusief interrupties door Senatoren & tweede termijn Senatoren (waarbij FvD afzag van een reactie). 

Verslag van de vergadering van 5-11-2019 nr. 5 item 8 
Voordracht van de Senatoren;
PVV - Bezaan
VVD - Meijer 
PvdA  - Recourt 
SGP - van Dijk

Opmerkelijke uitspraak van Senator Meijer iz handhaving op 500 gram handelsvoorraad: "In de voorwaarden voor het experiment lees ik dat deelnemende coffeeshophouders een handelsvoorraad voor een week mogen aanhouden. Als ik het rapport getiteld De achterkant van Amsterdam lees en aan het rekenen sla, kom ik op een voorraad van gemiddeld 30 kilo per week, terwijl in de door mij net zo bejubelde criteria 500 gram wordt aangehouden. Dat is een verschil van een factor 60. Het lijkt mij lastig om dit criterium in een niet-deelnemende gemeente te blijven handhaven."

Motie Q van Rombouts CDA tijdens 1e termijn behandeling wet 34997 op 5-11-2019, die gedurernden de beraadslaging werd ingetrokken: 

Afbeelding

Verslag van de vergadering van 5-11-2019 nr. 5 item 4
Voordracht van Senatoren na korte intro van de voorzitter
FvD - van Wely
D66 - Dittrich
SP - Janssen 
GroenLinks - De Boer
ChristenUnie - Bikker
CDA - Rombouts 

Brief over Cannabislegalisering in Canada, werkbezoek Pieter Tops van juli jongslede, dag van wetsbehandeling verzonden aan Eerste kamer, 4-11-2019
Dit nav verzoek fractie SGP. 

Kamerbrief Grapperhaus & Bruins iz Preventiebeleid wet gesloten coffeeshopketen, 29-10-2019 

• Er komen verplichte voorlichtings- en waarschuwingsboodschappen (in de vorm van symbolen) op de verpakking. Ook moet op elke verpakking het gehalte THC-CBD worden vermeld en worden eisen gesteld aan de uiterlijke kenmerken van de verpakking om te voorkomen dat de verpakking een aanzuigende werking heeft op mensen die niet van plan waren om hennep te gebruiken.
• Daarnaast wordt een informatiebrochure (een ‘bijsluiter’) met gebruikersin-formatie verplicht gesteld bij elke verpakking. In deze brochure wordt de consument geïnformeerd over cannabis en de (ongewenste) effecten en bijwerkingen van cannabisgebruik, zoals het risico op verslaving en de ge-varen van cannabisgebruik bij verkeersdeelname of (het plannen van) zwangerschap.
• Het verkopend personeel in de coffeeshops wordt verplicht een cursus te volgen, gericht op het geven van voorlichting over het gebruik van canna-bis en het herkennen van problematisch gebruik en het doorverwijzen in geval van vermoeden van problematisch gebruik
• In de coffeeshop moet verplicht voorlichtingsmateriaal liggen dat wijst op de risico’s van het gebruik van cannabis.

34977 Nota nav nader verslag 17-10-2019 

Afbeelding

34977 Beantwoording kamervragen nav kamerbrieven experiment gesloten coffeeshopketen 11-09-2019

34977 Kamerbrief met reactie op moties experiment gesloten coffeeshopketen 11-10-2019

Reactie schriftelijk overleg experiment gesloten coffeeshopketen en reactie op moties van de leden Ploumen (PvdA), Buitenweg (groenlinks) en Laan-Geselschap (VVD).

34997 Nadere vragen in de Senaat nav nadere memorie van antwoord 01-10-2019 

Vragen door Groen Links oa over de inwerktreding, mogelijke condities voor deelname Utrecht aan de wietproef en ervaringen van oa Venlo betreft grensoverschrijdende afstemming met buurlanden en gesprek met VNG over financiele ondersteuning i.v.m de wietproef alsmede diversiteit van het aanbod en telers, D66 over de noodremprocedure en rapportage van het RIVM betreft plantenziekten voorkomen en overheidsmonitoring bij een consumentenpanel vanwege volksgezondheidsaspecten alsmede de vraag of Canada een cannabis genenbank heeft, ChristenUnie over ethische onderzoeksaspecten van de proef en relatie verslavingsgevoeligheid en opleidingsniveau alsmede de THC CBD verhouding en het prijsbeleid gedurende de proef, SGP over het Ingezetenencriterium en repressieretoriek nav moord op advocaat Wiersum.

34997 Internetconsultatie ontwerp regeling gesloten coffeeshopketen 30-09-2019 

Deze regeling geeft nadere uitwerking aan het voorstel van Wet experiment gesloten coffeeshopketen en het Ontwerp-Besluit experiment gesloten coffeeshopketen. De regeling bevat regels over de selectie van telers, de verpakking en kwaliteit van hennep of hasjiesj en de te voeren administratie en unieke identificatiemarkering. Tot 12 november kunnen reacties op deze concept regeling online worden aangegeven. De reacties zijn hier te vinden.

34997 Nieuwsbericht Eerste kamer 25-09-2019 

Inbreng voor verslag wordt geleverd door de fracties van GroenLinks (De Boer), D66 (Dittrich), ChristenUnie (Bikker) en SGP (Van Dijk). De commissie besluit de datum voor het plenaire debat te handhaven op 5 november

34997 Memorie van antwoord nav nader voorlopig verslag Eerste kamer, 30-08-2019 

34997 Nader voorlopig verslag vaste kamercommissie Justitie en Veiligheid, Eerste kamer, 09-07-2019
De memorie van antwoord heeft de commissie aanleiding gegeven tot het maken van de volgende opmerkingen en het stellen van de volgende vragen door de fracties van VVD, CDA, ChristenUnie, PvdA, D66 en groen links. "De leden van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid zien de reactie van de regering – bij voorkeur uiterlijk 30 augustus 2019 – met belangstelling tegemoet".  

Cannagenethics Foundationheeft Senatoren hierbij aangespoord vragen over het VN Biodiversiteitsverdrag te stellen (09-07-2019): Senatoren staan op scherp Op 30-08-2019 achtte het kabinet internationale verdrachtsverplichtingen onder art 1 echter niet als verplicht, maar als vrijwillig op, zodat de Nederlandse overheid bijvoorbeeld geen cannabis genenbank zou hoeven faciliteren (lees: financieren). Op 1-10-2019 heeft D66 dus wederom vragen in de Senaat gesteld over welke landen verdragspartij zijn bij het Biodiversiteitsverdrag met ook de vraag of Canada een genenbank heeft (zie par 12). 

Kamerbrief van 13-06-2019 over het aantal aanmeldingen experiment gesloten coffeeshopketen.

Burgemeesters van 26 gemeenten hebben hun belangstelling kenbaar gemaakt op basis van het ontwerp-besluit voor de inrichting van het wietexperiment. In de Tweede Kamer is het wetsvoorstel 'Experiment geloten coffeeshopketen' en het ontwerp-besluit behandeld. Het ligt nu ter behandeling voor in de Eerste Kamer.
Het kabinet zal op basis van het advies van de Commissie Knottnerus beslissen en bekendmaken welke gemeenten gaan deelnemen aan het experiment. 

34997 Wet experiment gesloten coffeeshopketen

Dit wetsvoorstel maakt het mogelijk om te experimenteren met het gedogen van wiet en de verkoop van op kwaliteit gecontroleerde hennep en hasjiesj voor recreatief gebruik in een gesloten coffeeschopketen. Een gesloten coffeeshopketen is een keten waarbinnen de handel volgens de in het wetsvoorstel gestelde regels plaatsvinden.

Het experiment wordt uitgevoerd in 6 tot 10 (middel)grote gemeenten. Welke gemeenten dat zijn is nog niet bekend. Ook worden er ondernemers aangewezen die de cannabis gaan telen voor de coffeeshops die deelnemen aan het experiment. Deze telers moeten daar een vergunning voor hebben. Er worden maximaal 10 vergunningen verleend. Wanneer ondernemers een vergunning aan kunnen vragen, wordt later bekend gemaakt. In de media wordt deze proef vaak ‘het wietexperiment’ of ‘de wietproef’ genoemd.