Hoofd Menu

Experiment Almere

• Almere • 3 coffeeshops •

Omroep Flevoland 21-06-2019 College voorziet forse problemen bij deelname wietproef.

"Als Almere het experiment met legale wietteelt wil doorzetten, dan zijn de gevolgen voor de gemeente fors. Het college van burgemeester en wethouders heeft berekend dat deelname in totaal een miljoen euro kost. De looptijd van het experiment is vier jaar. Onduidelijk is nog hoe hoog de bijdrage van de rijksoverheid is.

Het college van burgemeester en wethouders in Almere somt nu in een brief aan de gemeenteraad een groot aantal problemen op die samenhangen met deelname aan de proef. Daar moet dan geld voor beschikbaar worden gesteld."

 

Brief college Almere 18-06-2019 n.a.v. de aangenomen motie deelname wietproef 23-05-2019

"Indien burgemeesters te maken krijgen met coffeeshops die niet wensen deel te nemen aan het experiment en zich niet aan de regels houden, hebben zij de bevoegdheid om bestuursdwang toe te passen. De kans is dan groot dat de bestuursdwang zal moeten worden vertaald naar een sluiting voor bepaalde tijd. Tijdens de bespreking van de motie op 16 en 23 mei 2019 was niet van alle Almeerse coffeeshophouders bekend hoe zij tegenover deelname aan het experiment staan. Naar aanleiding van de besluitvorming op 23 mei 2019 zijn, zowel op ambtelijk als bestuurlijk niveau, gesprekken gevoerd met de coffeeshophouders. Uit deze gesprekken is naar voren gekomen dat niet alle coffeeshophouders vóór deelname aan het experiment zijn. Daardoor is het zeer waarschijnlijk dat, indien Almere geselecteerd wordt als deelnemende gemeente, tijdens de looptijd van het experiment bestuursrechtelijk zal moeten worden opgetreden."

 

Omroep Flevoland 24-05-2019 Almere wil meedoen met proef legale wietteelt

"Almere is één van de gemeentes in Nederland die mee wil gaan doen met een proef voor legale wietteelt. Dat is donderdagavond besloten tijdens de politieke markt. Het voorstel kwam van GroenLinks, D66 en Respect Almere."

 

Concept Notulen Poltieke Markt 23-05-2019

"RG-98 Motie vreemd aan de orde van de dag GroenLinks, D66 en Respect Almere: Experiment gesloten coffeeshopketen (gewijzigd)

De voorzitter: Ik word erop gewezen dat deze motie is gewijzigd. Ik geef u even de gelegenheid de wijzigingen tot u te nemen.
Is er voldoende leestijd aan u gegeven? Dat is het geval. Wie wenst gebruik te maken van een stemverklaring?

De heer Malotaux: Vanwege de wijzigingen en nu het alleen echt gaat om coffeeshops die gereguleerde wiet verkopen, kunnen wij voor dit voorstel stemmen.

De heer Ellian: Zoals het door mij is verwoord in de bespreking, is dit een moeilijk onderwerp voor de VVD-fractie. De VVD-fractie zal daarom verdeeld stemmen.

De heer J. van Dijk: Mijn fractie is van mening dat met dit voorstel en de eventuele kandidaatsstelling er een aanzuigende werking zal zijn en criminaliteit zal toenemen, dat het slecht is voor de jeugdgezondheid en dat er veel financiën mee gemoeid zijn. Er zijn voorstellen van deze coalitie waar het hart van de ChristenUnie vol van is en waar onze mond van overloopt, maar dat is dit voorstel niet. Wij verwachten niet dat reguleren de oplossing is. Almere mag en moet in veel dingen vooroplopen, maar met dit experiment zeker niet. Wij zullen met overtuiging tegen stemmen.

De heer Buyatui: Dit experiment dreigt een half experiment te worden, aangezien de infrastructuur helemaal niet op orde is. Ik zal daarom tegen stemmen. 

De fracties van PvdA, D66, GroenLinks, SP, Partij voor de Dieren, CDA, AP/OPA, Respect Almere en drie leden van de fractie van de VVD stemmen voor de motie.

De fracties van PVV, Leefbaar Almere, ChristenUnie, Fractie Buyatui en vier leden van de fractie van de VVD stemmen tegen de motie.

27 stemmen voor en 16 stemmen tegen. De motie vreemd aan de orde van de dag is aangenomen."

 

Omroep Flevoland 16-05-2019 Almere moet meedoen aan wietproef

GroenLinks en D66 willen dat Almere meedoet in de landelijke wietproef. Dan wordt de wiet legaal gekweekt in de eigen stad. Coffeeshops moeten dan meedoen aan de proef. De twee partijen dienen vanavond een motie in tijdens de Politieke Markt. Raadslid Jaap Steenkamer van GroenLinks legt zijn voorstel uit op de radio.

 

Almeerse raadsnotitie Experiment gesloten coffeeshopketen 16-05-2019 

Motie van Groen Links & D66 in Almere voor deelname Almere aan de wietproef, met ook LTO Glaskracht als inspreker & coffeeshophouder Bart Vollenberg van Coffeeshop Koffie & Dromen (archiefstream van deze raadsvergadering indien werkend staat hier). Ingediende motie van Groen Links en D66 betreft:

De raad, gehoord de beraadslaging, overwegende dat:

- de illegale aanvoer van wiet tot tal van ongewenste situaties leidt, waaronder veiligheidsproblemen (grote betrokkenheid criminele organisaties) en gezondheidsproblemen (geen controle op kwaliteit wiet);

- de Tweede Kamer een voorstel heeft aangenomen om deze spagaat op te lossen, door de teelt en verkoop te reguleren via een gesloten en belastingplichtige coffeeshopketen, waar criminelen worden geweerd;

- in het Regeerakkoord een proef met gereguleerde wietteelt mogelijk wordt gemaakt in 6-10 grote en middelgrote gemeenten, waarbij de coffeeshops in die gemeenten worden bevoorraad door telers van wiet die onder overheidstoezicht staan;

van oordeel dat:

- Almere over voldoende ruimte en infrastructuur beschikt om dergelijke, op termijn, gereguleerde wietteelt te huisvesten;

- gereguleerde wietteelt binnen een gesloten systeem helpt om de criminaliteit beter onder controle te krijgen en daarmee minder inzet van Politie en Brandweer nodig maakt;

- Almere bij moet dragen aan het beter onder controle krijgen van criminaliteit en verbeteren van de veiligheid van haar burgers door mee te doen aan het experiment gesloten coffeeshopketen;

- gereguleerde wietteelt past binnen het groene en diverse karakter van Almere,

roept het college op:
- om Almere aan te melden als pilotgemeente voor gereguleerde wietteelt, en gaat over tot de orde van de dag.