Hoofd Menu

Experiment Groningen

Groningen • 12 coffeeshops •

DvhN 20-06-2019 Meerderheid Groninger gemeenteraad voor wietexperiment

"Een meerderheid van de Groninger gemeenteraad is voor deelname aan het wietexperiment van de overheid. Dat bleek woensdag tijdens de raadscommissie Financiën en Veiligheid.

'We hebben een aantal kritische kanttekeningen, maar we zien het wietexperiment als een goede mogelijkheid op weg naar legalisering van softdrugs', aldus Maarten van der Laan van de PvdA. 'Iets wat nodig is, omdat het huidige systeem in onze ogen schizofreen is.'

Alleen legaal geproduceerde hennep

Burgemeester Den Oudsten heeft de gemeente, onder voorbehoud, ingeschreven voor het experiment. Dat zou betekenen dat coffeeshops de komende vier jaar alleen nog legaal geproduceerde hennep mogen verkopen van telers die door de overheid zijn aangewezen. Het huidige gedoogbeleid zorgt namelijk voor aanhoudende problemen op het gebied van openbare orde en veiligheid.

'Ingewikkelde positie'

Ook de fractie van GroenLinks is voor het experiment. 'Al heeft de coalitie in Den Haag ons in een buitengewoon ingewikkelde positie geplaatst', aldus fractievoorzitter Mirjam Wijnja.

'Dit experiment is gebrekkig, maar wat nu op tafel ligt is waarschijnlijk een eerste stap die de mogelijkheid biedt tot een duurzame verbetering van het softdrugsbeleid. En dat einddoel is voor ons het meest belangrijk.'

Groot voorstander

'Er wordt gesproken over iets wat nooit gedoogd had mogen worden', merkt Wieke Paulusma van D66 op. 'We zijn een groot voorstander van legalisering van softdrugs. En we hebben er alle vertrouwen in dat de burgemeester het experiment met commitment en in samenwerking met de coffeeshophouders tot een succes zal maken.'

Ook coalitiepartij de ChristenUnie steunt het experiment, al is het met frisse tegenzin. 'Wij zijn geen voorstander van softdrugs in het algemeen', verduidelijkt Edger Heemstra."

 

 

Raadsvergadering, commissie Financien en Veiligheid 19-06-2019 (kijk terug hier: archiefstream)

"B2 Experiment gesloten coffeeshopketen (wensen en bedenkingen) (burgemeestersbrief 22 mei) en Aanvullende brief experiment gesloten coffeeshopketen (burgemeestersbrief 10 juni 2019) tijdsduur: 01:12:23

BIJ DIT ONDERWERP IS GEEN GELEGENHEID MEER TOT INSPRAAK, AANGEZIEN HIEROVER REEDS EERDER EEN HOORZITTING IS GEHOUDEN."

Burgemeester den Oudsten had het over de overdraagbaarheid van coffeeshops tijdens het experiment vanwege de wettelijke status. Trend meerderheid van de raad voor deelname van de wietproef alhoewel Groningse coffeeshops allen tegen zijn. Er is een motie aangekondigd waarover de gehele raad nog zal moeten stemmen.  

 

website gemeente Groningen 17-06-2019 Nieuwe burgemeester

"De gemeenteraad van Groningen heeft in zijn vergadering van maandag 17 juni 2019 Koen Schuiling aanbevolen als nieuwe burgemeester van Groningen. Schuiling (VVD) is thans burgemeester van Den Helder en was raadslid en wethouder van de gemeente Groningen.

Voorzitter van de vertrouwenscommissie Mirjam Wijnja heeft de aanbeveling in een openbare zitting meegedeeld. Wijnja zei dat Groningen met Schuiling een burgemeester krijgt met hart voor Groningen, met veel bestuurlijke ervaring, onder meer op het gebied van openbare orde en veiligheid. “Hij is een echte verbinder”, aldus Wijnja. “En dat is belangrijk met de huidige gemeente Groningen na de herindeling.”

De aanbeveling wordt aangeboden aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De benoeming is definitief zodra het Koninklijk Besluit daartoe getekend is. Het streven is dat Schuiling op 1 oktober als burgemeester in Groningen begint."

 

Aanvullende brief burgemeester experiment gesloten coffeeshopketen 10-06-2019

"Stand van zaken aanmeldingen

Ten slotte wil ik u informeren dat -voor zover wij weten- op dit moment zich 15 gemeenten hebben aangemeld. Sommige gemeenten hebben wel voorwaarden opgenomen zoals dat juridische en financiële risico’s worden afgedekt door het Rijk, dat het ingezetenencriterium niet van toepassing zal zijn of dat omliggende gemeenten ook worden aangewezen.

Vervolg


De termijn voor aanmelding als geïnteresseerde in deelname aan het experiment, sluit op 10 juni 2019. De commissiebehandeling vindt plaats na deze formele termijn. Daarom meld ik gemeente Groningen onder voorbehoud alvast aan.


Met vriendelijke groet,

Peter den Oudsten
burgemeester van Groningen"

 

DvhN 11-06-2019 Groningen meldt zich als enige grote stad voor deelname aan ‘wietproef’

"Formeel heeft Den Oudsten zijn gemeente voorwaardelijk aangemeld, want hij kan de gemeenteraad niet eerder dan volgende week raadplegen. In principe mag de burgemeester zelfstandig beslissen over deelname, maar hij wil de raad betrekken in zijn uiteindelijke keus.

De politiek zal echter met zwaarwegende argumenten moeten komen om Den Oudsten nog op andere gedachten te brengen. De raad liet zich onlangs nog over de voors en tegens informeren tijdens een hoorzitting met de plaatselijke coffeeshophouders. Die keerden zich unaniem tegen deelname. Alle bezwaren die zij aanvoerden, worden nu echter door de burgemeester in zijn brief aan de raad weerlegd."

 

Kijk nog eens terug: Vergadering Hoorzitting experiment gesloten coffeeshopketen ('wietexperiment') 28-05-2019

 

RTV Noord 29-05-2019 Groninger coffeeshophouders massaal tegen wietproef

"Alle twaalf coffeeshops in de gemeente Groningen zijn tegen deelname aan de landelijke wietproef. Dat bleek dinsdagavond tijdens een hoorzitting in de Groninger gemeenteraad.

Moet de gemeente wel of niet meedoen aan het experiment? Om een antwoord op die vraag te kunnen geven, gingen de raadsleden in gesprek met belanghebbenden, onder wie een aantal coffeeshophouders.

'Het experiment kan in deze vorm alleen maar mislukken', zegt advocaat Naut Verbeek. Hij vertegenwoordigt acht coffeeshophouders, onder wie de eigenaar van The Clown in de stad."

 

Groningen.nieuws.nl 28-05-2019 Hoorzitting gemeenteraad over wietexperiment

"De gemeenteraad van Groningen houdt dinsdagavond 28 mei een hoorzitting over het zogeheten wietexperiment.

De gemeente Groningen overweegt mee te doen aan het zogeheten ‘wietexperiment’, dat officieel ‘experiment gesloten coffeeshopketen’ heet. Coffeeshops mogen dan alleen nog legaal geproduceerde hennep verkopen van telers die door de overheid zijn aangewezen.

Burgemeester Den Oudsten heeft inmiddels in een brief aan de gemeenteraad aangegeven dat hij van plan is Groningen voor het experiment aan te melden. De burgemeester wil echter eerst weten of de gemeenteraad daar ook achter staat. De raad bespreekt binnenkort in de raadscommissie Financiën en Veiligheid het wietexperiment."


brief den Oudsten 22-05-2019 aan de leden van de raad van de gemeente Groningen

"Voorstel

Bij een experiment zullen altijd onzekerheden zijn. Vantevorenis namelijk niet met zekerheid te zeggen hoe de markt zal reageren. Op voorhand heb ik echter geen aanleiding om aan te nemen dat door het experiment de illegale handel zal profiteren of dat andere openbare ordeproblemenzullen ontstaan. Ook zijn op voorhand geenproblemen te voorzien met de voorwaarde dat alle coffeeshops in een deelnemende gemeente moeten meedoen.


Alles overwegende ben ik daarom voornemens om gemeente Groningen aan te meldenonder de voorwaarde dat juridischeen financiëlerisico’s voor deelnemende gemeente worden afgedekt.

Met vriendelijke groet,de burgemeester,

Peter den Oudsten

Deze brief is elektronisch aangemaakt en daarom niet ondertekend."

 

OOG 22-05-2019: Groningen wil meedoen aan coffeeshop experiment

 

DVHN 22-05-2019: Groningen wil toch meedoen aan 'wietproef' ondanks kritiek coffeeshops

"Groningen Burgemeester Peter den Oudsten wil Groningen toch aanmelding voor de landelijke proef met de legale wietteelt ondanks grote bezwaren bij de coffeeshops in de stad."

 

DVHN 08-05-2019: Coffeeshophouders Groningen: 'Wietproef' wakkert straathandel aan

"Een experiment met de legale teelt van cannabis in Groningen zal de straathandel in drugs aanwakkeren. Daarvoor waarschuwen coffeeshophouders in de stad.

De uitbaters van de twaalf verkooppunten van softdrugs staan ‘zwaar aarzelend’ tegenover een Groningse deelname aan het voorgenomen proef met de legale hennepteelt. Zij zien veel risico’s in de ‘knellende’ randvoorwaarden van het ministerie van Justitie."