Policy Paper 5. Cannabis: From prohibition to regulation

 

Policy Paper 5. Cannabis: From prohibition to regulation

De Addictions and Lifestyles in Contemporary Europe – Reframing Addictions Project (ALICE RAP) is een eerste Europese studie met EU co-financiering om wetenschappelijk bewijs aan te voeren en te stimuleren om een breed maatschappelijk debat en dialoog over huidige en alternatieve benaderingen van verslaving te ontwikkelen die effectief en efficiënt zijn; ‘Als de muziek veranderd, veranderd ook de dans’, is dan ook de subtitel van deze studie van verbod tot regulering. Op basis van Europese ervaringen met de regulering van alcohol en tabak pleit ALICE RAP met diverse onderzoekers van Rand, Transform en ook Trimbos hierbij voor een verandering van een repressief cannabisbeleid naar een legale regulering van de cannabismarkt ter bevordering van volksgezondheid, rijkdom en welzijn. Op basis beleidsstudies kan worden gesteld dat er een spanning bestaat tussen volksgezondheidsbeleid en commerciële belangen vanuit de alcohol en tabaksindustrie, waarbij wat betreft cannabisbeleid vanuit een schone lei eerder het volksgezondheidsbelang voorop kan komen te staan.
De United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) schat in dat jaarlijks 180 miljoen mensen wereldwijd cannabis consumeren, waarmee cannabis het meest gebruikte illegale roesmiddel wereldwijd is. Repressief beleid heeft nauwelijks effect op de mate van gebruik wanneer cijfers uit Engeland met die van Nederlandse coffeeshops worden gelegd als het gaat om gemiddelde consumptie. Betreft een cannabisreguleringsbeleid zouden aspecten van productie, toelevering en bezit/gebruik n.a.v alcohol en tabak door de overheid gecontroleerd moeten worden.

Betreft de productie van cannabis gaat het dan om doelstellingen:
Kwaliteit bewaken door adequate testen, voorkomen van uitlek naar de illegale markt & een effectieve productieketen organiseren van zaadje naar verkoop, door vergunningen te verstrekken, kwaliteitscontrole van monsters te nemen, productielimieten in te stellen, fair trade principes te hanteren en track en trace systemen te implementeren. De vraag daarbij is hoeveel vergunningen voor producten zouden moeten worden verstrekt, welke kwaliteitseisen m.b.t schimmels en pesticiden worden gesteld, welke toevoegingen en toedieningsvormen worden toegestaan (alcohol, tabak, olie voor elektronische sigaretten), of en hoe thuisteelt van cannabis zal worden toegestaan, wordt binnen en buitenteelt toegestaan en welke productielimiet per producent wordt gehanteerd (maximum hectares).

Bij toelevering van cannabis in een gereguleerde setting worden de volgende doelstellingen nagestreefd:
Effectief prijsbeleid die kan concurreren met de illegale markt, mogelijke heffing van lagere belastingen bij producten die minder gezondheidsrisico’s hebben, waarbij consumenten weten wat de sterkte en ingrediënten van producten zijn. Verpakkingen dienen niet door kinderen te kunnen worden open gemaakt en moet juiste informatie bevatten die niet aanzet tot consumptie. Borgen dat verkopers een vergunning hebben en goed zijn voorgelicht/getraind. Veilige verkooppunten met en zonder opties om ter plekke te kunnen consumeren ter concurrentie met de illegale markt.
Belangrijke vragen zijn hierbij of er een maximale of minimale sterkte van THC en CBD gesteld dient te worden (red: en is deze stabiele genetica in een bepaalde mate wel voorhanden?) Welk prijsbeleid moet er gelden te weten dat consumenten gevoelig zijn voor prijsverschillen: een 10 % prijsverlaging leidt tot circa 3% stijging in ‘cannabis-participatie’ (Gallet, 2013). Dit zelfde geldt ook voor het heffen van belasting over cannabis, waar bij te hoge belastingen de illegale markt aantrekkelijk blijft.

Betreft bezit/consumptie worden de volgende doelstellingen na gestreefd;
Minimum leeftijdsgrenzen hanteren om cannabis te mogen consumeren. Geen grote hoeveelheden per keer per persoon verkopen, ook ter voorkoming van doorverkoop aan minderjarigen. Geschikte locaties aanwijzen waar cannabis kan worden geconsumeerd. Hanteren van (anti)marketingbeleid ter voorkoming van cannabisaankoop en consumptie (red: ook sanctiebeleid bij rijden onder invloed per 1 july 2017). Voorlichting en peer-education organiseren en cannabisconsumenten betrekken bij ontwikkeling, monitoring en evaluatie van cannabisbeleid.

Compacte review, waarbij relevante aspecten gesteld en beantwoord worden als het gaat om cannabis regulering, dat dit ALICE RAP onderzoek deel uit maakt van een programma wat gedurende vijfjaar 10 miljoen euro heeft gekost, met de mede EU co-financiering geeft echter wel te denken.

ALICE RAP, 5-12-2014 (zie nr.5 pdf download link)
http://www.alicerap.eu/resources/documents/cat_view/1-alice-rap-project-documents/19-policy-paper-series.html?limitstart=0