Coffeeshopbeleid Heerenveen


LC 20-04-2017 Er is ruimte genoeg voor vijf coffeeshops in Heerenveen 

De gemeente Heerenveen heeft geen enkele deugdelijke reden gegeven waarom er in de gemeente maar plek is voor maximaal drie en niet voor vijf coffeeshops.

Dat zei de raadsman van Bilal Bouk maandag bij de Raad van State. Bouk wilde in 2011 de coffeeshop van zijn overleden vader aan de Gedempte Molenwijk overnemen, maar de gemeente Heerenveen weigerde een vergunning. Heerenveen vindt drie coffeeshops voldoende. Dat beleid heeft de gemeente in 2005 vastgelegd en vorig jaar nog eens bevestigd.

Coffeeshopbeleid Heerenveen datum inwerktreding 26-04-2016

De burgemeester heeft het coffeeshopbeleid gewijzigd. Het gaat daarbij om een actualisatie van het huidige coffeeshopbeleid, dat tevens met de nieuwe landelijke regelgeving in overeenstemming is gebracht (het zogenaamde ingezeten- en afstandscriterium). 

Het voorgenomen beleid heeft van 24 december 2015 tot 21 januari 2016 ter inzage gelegen. Gedurende deze periode kon een zienswijze worden ingediend, welke in de reactienota/eindverslag is opgenomen (tevens bijgevoegd).

De ingediende zienswijze heeft niet geleid tot aanpassing van het beleid, waardoor de burgemeester heeft besloten het beleid ongewijzigd vast te stellen.

De burgemeester heeft tevens het handhavingsarrangement Coffeeshops vastgesteld. 

Hieronder kort samengevat een aantal punten van het vastgestelde beleid.

Landelijk kader 

Op grond van de zogenaamde AHOJGI-criteria is het voor een coffeeshop namelijk verboden te:

Afficheren;
-
Harddrugs te verhandelen;
-
Overlast te veroorzaken;
-
Jeugdigen onder de 18 jaar in de coffeeshop toe te laten of aan hen te verkopen;
-
Grote hoeveelheden te verhandelen (niet meer dan 5 gram per persoon per transactie) of op voorraad te hebben (niet meer dan 500 gram);
-
Toegang te verlenen en te verkopen aan anderen dan Ingezetenen van Nederland. 

Maximumstelsel

Met de vaststelling en inwerkingtreding van de beleidsnotitie coffeeshops in Heerenveen is de reductie van 5 naar 3 coffeeshops ingezet (gemiddeld geldt 1 op 15.000 á 20.000 inwoners) worden. Er is gekozen voor een afnemend maximum hetgeen kort gezegd betekent dat wanneer de exploitatie van een coffeeshop wordt beëindigd, er geen nieuwe voor terug komt. Inmiddels is de reductie gerealiseerd; er zijn nog drie coffeeshops; dit zal tevens het nieuwe maximumstelsel vormen. Voor het nastreven van voorgaande doelstellingen wordt een maximum aantal coffeeshops van drie noodzakelijk geacht. Nu het maximum van drie is bereikt worden verdere vergunningen voor de exploitatie van een coffeeshop op grond van dit maximumstelsel afgewezen. 

Vestigingscriteria

De locatie waar de coffeeshop wordt gevestigd dient aan bepaalde vestigingscriteria te voldoen: 

-
de coffeeshop is gevestigd buiten het gedeelte van Heerenveen-Centrum hetgeen wordt aangeduid alszijnde ‘de achtlus’; de volgende straten in Heerenveen Van Harenspad, Wettertoer, Gemeenteplein, Minckelersstraat, Sieversstraat, De Passage, Pleinweg en Dracht;
-
de minimale afstand van een coffeeshop tot scholen is indicatief (250 meter);
-
geen vestiging van coffeeshops in woonwijken; 
-
uitsluitend vestiging van een coffeeshop in een pand met horecabestemming.

Wachtlijst

De mogelijkheid bestaat dat er in de toekomst één van de huidige gedoogverklaringen vrijkomt. Daarom wordt een wachtlijst bijgehouden van personen die schriftelijk hebben aangegeven in aanmerking te willen komen voor een gedoogbeschikking voor een coffeeshop. De plaatsing en volgorde op de wachtlijst wordt bepaald aan de hand van datum en tijdstip van aanmelding. De aanvrager ontvangt een bevestiging dat hij/zij op de wachtlijst staat.

Handhavingsarrangement 

Tevens is een handhavingsarrangement Coffeeshops vastgesteld, waarbij de overtreding van de AHOJGI-criteria ieder op een andere wijze wordt gesanctioneerd. Hierbij is gekozen voor een getrapte opbouw van sancties. Er wordt dan ook beschreven op welke manier wordt gesanctioneerd bij een eerste, tweede of daaropvolgende overtreding van hetzelfde criterium.