TWEEDE KAMERVERKIEZINGEN 17 MAART 2021

50PLUS

Artikelindex

50PLUS wil softdrugs uit de criminele sfeer halen door nederwietteelt te legaliseren onder zeer strenge en strikte voorwaarden en met vergunning. Geen lokale experimenten, maar invoering in één keer voor geheel Nederland. Experimenten zorgen voor rechtsongelijkheid en verwarring. Stevig toezicht op verkooppunten. Hierbij zijn het leeftijdscriterium (vanaf 18 jaar), het niet aanwezig zijn van harddrugs en de afstand tot scholen (minimaal 500 meter) van belang.
Vergoeding van medicinaal gebruik van o.a. wiet wordt opgenomen in het nieuwe zorgstelsel.

 


Al staat er in het Europese verkiezingsprogramma 2019 van 50 Plus geen expliciete referentie naar softdrugsbeleid, is het wel opmerkelijk dat lijsttrekker Toine Manders onlangs in het nieuws is gekomen met een initiatief voor de teelt van cannabis voor wietolie en zo mogelijk coffeeshops binnen de gemeente Helmond.

Op 14 maart 2019 tijdens een debat met Minister Grapperhaus over ondermijning stelde fractievoorzitter van 50+ Henk Krol dat ons land is afgegleden tot het centrum van de drugswereld, dat we de greep totaal kwijt zijn en het met de dag erger wordt. "50+ wil een rigoreuze schoonmaakactie met de inzet van het leger om onze straten en samenleving schoon te vegen. Papieren tijgers bezorgt de drugsmaffia de slappe lach en gigantische zakken met geld".
 
 

 

Wetsontwerp experiment gesloten coffeeshopketen

De Tweede Kamer heeft het Wetsontwerp experiment gesloten coffeeshopketen op 22 januari 2019 aangenomen - Voor: SP, PvdA, GroenLinks, PvdD, 50PLUS, D66, VVD, CDA, ChristenUnie en FvD. Tegen: PVV, DENK en SGP.

Het voorstel ligt nu voor behandeling in de Eerste Kamer. Het voorbereidend onderzoek door de Eerste Kamercommissie voor Justitie en Veiligheid (J&V) vindt plaats op 26 maart 2019.

De stemming werd vooraf gegaan door een plenair debat (in 2 delen) op 17 januari 2017. Er was in de Tweede Kamer verdeeldheid en onduidelijkheid over het wetsontwerp experiment gesloten coffeeshopketen (de AMvB was alleen in concept nog maar verschenen).

cannabis kieswijzer 50+480x280

 

 

 

SP, GroenLinks en PvdA willen graag experimenteren met legale wietteelt,maar vinden de opzet van het wetsvoorstel te mager en hebben getracht de grenzen van het experiment te "verruimen", hierbij (vrijwel) altijd gesteund door het de Partij voor de Dieren, Forum voor Democratie, Denk, en 50PLUS.

De coalitiepartijen VVD, CDA, D66 en de ChristenUnie bleken tegen elke poging van links het experiment te "verruimen". Hierbij vrijwel altijd gesteund door de PVV en SGP.

Stemmingen over de moties (22 januari 2019) - De SP, GroenLinks en PvdA willen o.a. dat het aantal gemeenten dat aan de proeven meedoet, niet op voorhand wordt vastgelegd op de zes tot tien die in het regeerakkoord zijn afgesproken. Zij zien bijvoorbeeld ook niets in een verplicht I-criterium. Een beperkt aantal vergunningen voor kwekers heeft ook niet hun voorkeur. De drie linkse partijen werden bij de stemmingen over de moties vaak gesteund door Partij voor de Dieren, Denk, Forum voor Democratie en 50PLUS. Coalitiepartijen VVD, CDA, D66 en de ChristenUnie waren zoals gezegd tegen "experiment-verruiming". Ze vonden hiervoor steun bij de PVV en SGP.


Tweede Kamerverkiezingen 2017

Uit het 50PLUS verkiezingsprogramma OMDAT OUDEREN HET NIET MEER PIKKEN

28. Drugsbeleid en alcohol

• 50PLUS wil softdrugs uit de criminele sfeer halen door nederwietteelt te legaliseren onder zeer strenge en strikte voorwaarden en met vergunning. • Geen lokale experimenten, maar invoering in één keer voor geheel Nederland. Experimenten zorgen voor rechtsongelijkheid en verwarring. • Stevig toezicht op verkooppunten. Hierbij zijn het leeftijdscriterium (vanaf 18 jaar), het niet aanwezig zijn van harddrugs en de afstand tot scholen (minimaal 500 meter) van belang. • Opsporing van handel en productie harddrugs wordt geïntensiveerd. • Overheid moet een duidelijk, actief en integraal ontmoedigingsbeleid voeren t.a.v. alcohol, roken en drugs. • Vergoeding van medicinaal gebruik van o.a. wiet wordt opgenomen in het nieuwe zorgstelsel. (pagina 9)

Van de 50 PLUS website

Omdat op de website onder standpunten hetzelfde staat als onder standpunten een artikel van de 50PLUS website uit de oude doos (3 november 2014). In dit artikel wordt verwezen naar Koos Zwart. Hij was één van de drijvende krachten achter de Cannabis-Kieswijzer.

Senator Nagel: drugsbeleid is finaal vastgelopen

Het Nederlandse drugsbeleid is finaal vastgelopen en er is geen uitzicht op daadwerkelijke verbetering. De minister mag niet doof blijven voor de vele roepen om verandering, meent 50PLUS-senator Jan Nagel.

“Of je nu voor of tegen het reguleren van bepaalde soft drugs bent, de conclusie kan niet anders zijn dan dat de voorliggende wetswijziging geen oplossingen biedt maar de problemen juist zal vergroten”, zei hij dinsdag 4 november in een debat in de Eerste Kamer met minister Opstelten over een wijziging van de Opiumwet.

Zo’n 40 jaar geleden was Nagel eindredacteur van het politieke radioprogramma In de Rooie Haan. Daarin gaf de dit jaar overleden Koos Zwart, zoon van PvdA-minister Irene Vorrink, wekelijks drugsvoorlichting en noemde hij de zwarte marktprijzen van de diverse wietsoorten.

Jan Nagel nu: “Toen al ging de discussie over begrippen als illegaliteit, criminaliteit, kwaliteit en gezondheid. In die dagen werd alom geconstateerd dat de Haagse politiek achter de feiten aanholde. Nu 40 jaar later geldt die conclusie opnieuw of nog steeds.”

De kern van het probleem blijft volgens senator Nagel dat het verkopen van wiet in de coffeeshop wel is toegestaan maar het inkopen niet. Hij vroeg of de minister dat wel eens aan een buitenlandse collega op een op logica gebaseerde redenatie heeft kunnen uitleggen. Een meerderheid van burgemeesters in gemeenten die coffeeshops herbergen, aldus Nagel, zegt dat het huidige beleid niet meer functioneert.

“De burgemeesters komen uit diverse partijen, er is geen politieke scheidslijn. De minister heeft bij herhaling en ook tijdens het mondeling overleg van 9 september dit jaar gezegd veel contacten met de burgemeesters te onderhouden. Blijkbaar leidt dit contact tussen de Haagse politiek en de mensen die in het veld verantwoordelijk zijn, niet tot een verkleining van de kloof. De minister is blijkbaar versteend als het om de soft drugs gaat.”

Nagel gaf een voorbeeld uit de praktijk: “In alleen al Heerlen rolde afgelopen jaar de politie 131 plantages op, vaak verborgen op achterkamertjes of zolders. De eigenaren – niet zelden bijstandsmoeders en uitkeringstrekkers – werden gearresteerd, bekeurd en weer vrijgelaten. Ze krijgen de financiële gevolgen, hun opdrachtgevers gaan vrijuit. De burgemeester van Heerlen zegt dat het ook gaat over harde criminaliteit.”

Eerste Kamerlid Nagel ging in op het feit dat de maatschappelijke ontwikkelingen intussen niet stilstaan. De Rechtbank in Groningen stelde op 16 oktober bij vonnis vast dat twee telers van cannabis schuldig waren maar legde geen straf op. De rechter vond de handelingen in overeenstemming met het doel van het gedoogbeleid. Nagel vroeg minister Opstelten welke betekenis hij geeft aan deze ontwikkeling.

Ook wees hij in dit verband op het feit, dat de raadsfractie van de SP in de gemeente Hilversum op grond van deze rechtbankuitspraak van de Groningse rechter met een initiatief wil komen waardoor Hilversum de eerste gemeente wordt met een legale – liefst gemeentelijke - wietkwekerij die bovendien ook banen oplevert. Het idee wordt volgens de Gooi- en Eemlander gesteund door D66, PvdA, Groen Links en de lokale partij Hart voor Hilversum en kan daarmee op een ruime meerderheid in de raad rekenen. De partijen vinden dat er momenteel te veel “rotzooi” in de wiet zit dat de gezondheid bedreigt en dat je met een eigen kwekerij kunt zorgen voor kwaliteit .

Nagel wilde van de minister weten hoe hij tegen een dergelijk initiatief aankijkt en wat de opstelling van het kabinet zal zijn als het voorstel inderdaad een meerderheid in de Hilversumse gemeenteraad zou halen. “Zal het plan gedoogd worden of zal het kabinet maatregelen nemen om de uitvoering van een legale wietkwekerij te torpederen?” 50PLUS bepleit dat de minister een dergelijk experiment een ruime kans geeft.

50PLUS staat achter het doel van het voorstel tot wijziging van de Opiumwet. Dat doel is het tegengaan van criminaliteit, overlast en bescherming van de gezondheid. 50PLUS wil nadrukkelijk dat er een einde komt aan alle vormen van illegale teelt. Maar dan zullen er, volgens woordvoerder Nagel in de Eerste Kamer, andere maatregelen genomen moeten worden dan nu wordt voorgesteld.

“Diverse partijen hebben voorgesteld in één of meerdere gemeenten een proef te nemen met het reguleren van de teelt en inkoop van de wiet. Met als doel de illegale handel en de daarmee gepaard gaande zware criminaliteit te bestrijden en waarborgen voor kwaliteit en de gezondheid te garanderen. Wij steunen dit idee. Het antwoord dat de minister gaf tijdens een eerder overleg, namelijk dat als je een experiment doet, je dan de situatie opent voor een ander beleid, raakt de kern. Dit beleid is vastgelopen en er is geen uitzicht op daadwerkelijke verbetering. We vragen de minister niet doof te blijven voor de vele roepen om verandering.”

De voorgestelde wijziging van de Opiumwet maakt alle handelingen die illegale hennepteelt voorbereiden en bevorderen strafbaar met een gevangenisstraf tot 3 jaar of een geldboete. Strafbaar zijn personen en bedrijven die geld verdienen met de levering van goederen of diensten en de financiering van illegale hennepteelt. Het gaat bijvoorbeeld om growshops, transport- en distributiebedrijven, verhuurders van loodsen en schuren, elektriciens die illegale elektrische installaties aanleggen of de handel in kant-en-klaar ingerichte kasten voor de illegale hennepteelt.

Terwijl de politiek al 40 jaar praat over legalisering van softdrugs, is de maatschappelijke werkelijkheid al zover, dat xtc en andere chemische drugs als normaal worden beschouwd en overal gedoogd. Op grote festivals en dergelijke worden deze rijkelijk aangeboden pillen zelfs officieel gekeurd. Ook dit toont aan dat de politiek achter de feiten aanloopt.


Op 1 en 14 februari 2017 is in de Tweede Kamer de initiatiefwet (*) "Gesloten coffeeshopketen" van D66 besproken. Deze wet moet ervoor zorgen dat er mogelijkheden komen om "gedoogd" cannabis te telen. Tijdens dit debat zijn er drie amendementen (**) en zeven moties (***) aangekondigd en ingediend. (Meer weten!?)

De stemming in de Tweede Kamer over de wet was hoofdelijk in plaats van bij hand opsteken. De volgende fracties stemden voor de Initiatiefwet: 77 voor, te weten PvdA, SP, D66, GroenLinks, Groep Kuzu/Öztürk (DENK), PvdD, Groep Bontes/Van Klaveren (VNL), Van Vliet, 50Plus, Klein (Vrijzinnige Partij), Houwers, en Monasch (Nieuwe Wegen) en 72 stemmen tegen (SGP, VVD, CDA, ChristenUnie en PVV)

50PLUS heeft niet deelgenomen aan het debat. Wel heeft de partij voor de initiatiefwet gestemd.

Lees het complete verslag van 1 februari 2017

Kijk naar het debat op debat gemist 1 februari 2017

Lees het complete verslag van 14 februari 2017 februari 2017

Kijk naar het debat op debat gemist 14 februari 2017

Link naar de amendementen in het voorstel en de moties van 21 februari 2017

Link naar stemmingsuitslagen van 21 februari 2017:

Stemmingen over de amendementen en het voorstel

Stemmingen over de Moties.

Conclusie: Een groene keus.

(*)    Een initiatiefwet is een wetsvoorstel van een kamerlid.
(**)   Een amendement is een (voorgestelde) wijziging van het voorliggende voorstel. 
(***)  Een motie is een opdracht/ verzoek aan het kabinet. Het voorliggende voorstel wijzigt door een motie niet.Periode 2015 - 2012

Drugsbeleid en alcohol

• 50PLUS wil softdrugs uit de criminele sfeer halen door nederwietteelt te legaliseren onder zeer strenge en strikte voorwaarden en met vergunning.
• Geen lokale experimenten, maar invoering in één keer voor geheel Nederland. Experimenten zorgen voor rechtsongelijkheid en verwarring.
• Stevig toezicht op verkooppunten. Hierbij zijn het leeftijdscriterium (vanaf 18 jaar), het niet aanwezig zijn van harddrugs en de afstand tot scholen (minimaal 500 meter) van belang.
• Opsporing van handel en productie harddrugs wordt geïntensiveerd.
• Overheid moet een duidelijk, actief en integraal ontmoedigingsbeleid voeren t.a.v. alcohol, roken en drugs.
• Vergoeding van medicinaal gebruik van o.a. wiet wordt opgenomen in het nieuwe zorgstelsel.

De burgemeesters van de meeste grote steden pleiten hiervoor. Het is de beste manier om de zeer grote criminaliteit te bestrijden en te zorgen dat er geen gevaarlijk spul op de markt komt. (Bron: Stelling 3 - De teelt van softdrugs voor coffeeshops moet legaal worden - ProDemos Stemwijzer 2015 Eerste Kamer

Eerste Kamer

De wijziging van de Opiumwet om alle handelingen die illegale hennepteelt voorbereiden en bevorderen strafbaar te stellen (met een gevangenisstraf tot 3 jaar of een geldboete) werd in het najaar van 2014 in de Eerste Kamer behandeld. De plenaire behandeling door de Eerste Kamer vond plaats op 4 november 2014 en de stemming hierover een week later. Het wetsvoorstel is op 11 november 2014 bij hoofdelijke stemming met 39 stemmen voor (van VVD, CDA, PVV, ChristenUnie, SGP en OSF) en 31 stemmen tegen(van PvdA, SP, D66, GroenLinks, 50PLUS en PvdD) aangenomen. Dit zijn 70 van de 75 Eerste Kamerzetels: 5 Eerste Kamerleden hadden zich wegens ziekte of verblijf elders afgemeld.

Tijdens hetzelfde debat werd de motie - Ter Horst (PvdA) c.s.  (EK 32.842, L ) ingediend. In deze motie wordt de regering verzocht een commissie in te stellen om haar te adviseren over het toekomstige softdrugsbeleid in Nederland dat effectief de criminaliteit bestrijdt en de volksgezondheid dient. De motie werd mede ondertekend door M.M. de Boer (GroenLinks), Th.C. de Graaf (D66), J.G. Nagel (50PLUS),R.F. Ruers (SP). Na stemming bij zitten en opstaan op 11 november 2014 verworpen. PvdA, GroenLinks, SP, D66, PvdD en 50PLUS stemden voor.

Zie ook Cannabis in de Eerste Kamer .

Senator Nagel (50PLUS): Voorzitter. Zo'n 40 jaar geleden was ik eindredacteur van het politieke radioprogramma In de Rooie Haan. In dat programma gaf de helaas dit jaar overleden Koos Zwart, zoon van PvdA-minister Irene Vorrink, wekelijks drugsvoorlichting en noemde hij de zwartemarktprijzen van de diverse wietsoorten. Toen al ging de discussie over begrippen als illegaliteit, criminaliteit, kwaliteit en gezondheid. In die dagen werd alom geconstateerd dat de Haagse politiek achter de feiten aanholde. Nu, 40 jaar later, geldt die conclusie opnieuw of nog steeds. Of je nu voor of tegen het reguleren van bepaalde softdrugs bent, de conclusie kan niet anders zijn dan dat het huidige beleid finaal is vastgelopen en dat de voorliggende wetswijziging geen oplossingen biedt maar de problemen juist zal vergroten. (...) Een meerderheid van burgemeesters in gemeenten die coffeeshops herbergen, zegt dat het huidige beleid niet meer functioneert. De burgemeesters komen uit diverse partijen. Er is geen politieke scheidslijn. De minister heeft bij herhaling en ook tijdens het mondeling overleg van 9 september dit jaar gezegd veel contacten met de burgemeesters te onderhouden. Daar twijfelen we uiteraard niet aan, maar blijkbaar leidt dit contact tussen de Haagse politiek en de mensen die in het veld verantwoordelijk zijn, niet tot een verkleining van de kloof. De minister is blijkbaar versteend als het om de softdrugs gaat. (...) Voor alle duidelijkheid bepleit ik namens de 50PLUS-fractie dat de minister een dergelijk experiment een ruime kans geeft. (...) Diverse partijen hebben voorgesteld in één of meerdere gemeenten een proef te nemen met het reguleren van de teelt en inkoop van de wiet, met als doel de illegale handel en de daarmee gepaard gaande zware criminaliteit te bestrijden en waarborgen voor kwaliteit en gezondheid te garanderen. Wij steunen dit idee. Het antwoord dat de minister gaf tijdens het eerder genoemde mondelinge overleg, namelijk dat je met het doen van een experiment de situatie creëert voor een ander beleid, raakt de kern. Dit beleid is vastgelopen en er is geen uitzicht op daadwerkelijke verbetering. Daarom zullen wij de eventuele motie-Ter Horst ook steunen. We vragen de minister niet doof te blijven voor de vele roepen om verandering. (Behandeling - Verslag van de vergadering van 4 november 2014 (2014/2015 nr. 6) Eerste Kamer)

Tweede Kamer

24077-323 - Motie van de leden Berndsen-Jansen (D66) en Van Nispen (SP) over een proef met gereguleerde en gecertificeerde hennepteelt ten behoeve van coffeeshops. 73 VOOR - 50PLUS/Baay-Timmerman, 50PLUS/Klein, D66, GroenLinks, PvdA, PvdD, SP. 77 TEGEN - PVV, CDA, Groep Bontes/Van Klaveren, ChristenUnie, SGP, VVD, Van Vliet. Verworpen.

24077-328 - Motie van het lid Van der Staaij (SGP) c.s. over bevorderen dat in het gemeentelijk coffeeshopbeleid uitdrukkelijk ook de verbinding wordt gelegd met een preventief beleid ter voorkoming van drugsverslaving. 148 VOOR - VVD, PvdA, SP, CDA, D66, PVV, ChristenUnie, GroenLinks, SGP, PvdD, 50PLUS/Baay-Timmerman, Van Vliet, 50Plus/Klein . 2 TEGEN - Groep Bontes/Van Klaren, Van Vliet. Aangenomen.

24077-329 - Motie van het lid Van Nispen (SP) c.s. over afschaffen van het ingezetenencriterium. 33 VOOR - D66, GroenLinks, de PvdD en de SP. 117 TEGEN - VVD, PvdA, CDA, PVV, ChristenUnie, SGP, Groep Bontes/Van Klaveren, 50PLUS/Klein, 50PLUS/Baay-Timmerman, Van Vliet. Verworpen.

Landelijk verkiezingsprogramma "50 pluspunten ".

Website 50PLUS .

Standpunten over Cannabis 50PLUS.

16 oktober 2014 | Moties 24077-323 t/m 24077-332 Lees meer...

16 oktober 2014 | Algemeen overleg Coffeeshopbeleid (tweede termijn). Lees meer...

19 februari 2014 | Algemeen overleg Coffeeshopbeleid. Lees meer...

3 juli 2013 | Algemeen overleg Coffeeshopbeleid. Lees meer...

17 januari 2013 | Moties 24077-298 t/m 24077-306. Lees meer...

13 december 2012 | Algemeen overleg Clubpas. Lees meer...


Verkiezingen 12 september 2012

www.50pluspartij.nl

Verkiezingsprogramma "50 pluspunten"

Citaten uit het verkiezingsprogramma.

16. Onderwijs is de belangrijkste motor voor een gezonde economie.

• Er komt een lesuur gezond leven over conditie en lichamelijk welzijn o.a. drugs, alcohol, roken, bewegen en voeding.

Citaten van de partijwebsite.

En verder vinden wij:
*50PLUS wil niet dat de handel in soft drugs illegaal wordt en de criminaliteit groeit. Wel wil 50PLUS duidelijke voorwaarden: geen hard drugs en geen coffeeshops in de omgeving van scholen. Het rookverbod in horecagelegenheden blijft vanwege de gezondheid gehandhaafd met een uitzondering voor de kleine cafés. 50PLUS heeft geen bezwaren tegen mensen met een dubbel paspoort. Het is juridisch onmogelijk om criminelen met een dubbel paspoort Nederland uit te zetten. Bovendien zou het voor mensen die hier geboren zijn onjuist en discriminerend zijn. Verder wil 50PLUS het de rechter laten uitmaken of bij kleine vergrijpen er een gevangenisstraf of een taakstraf wordt opgelegd.

Citaten uit het drugsdebat (1 & 28 maart 2012)

50PLUS zit op dit moment nog niet in de Tweede Kamer.

Nieuw: de cannabis-stemwijzer

03 maart 2021 Nieuws
Stichting Maatschappij en Cannabis heeft dit jaar een primeur! Naast de vertrouwde Cannabis Kieswijzer is er in het kader van de Tweede Kamerverkiezing van 15-17 maart 2021 nu ook een heuze cannabis-stemwijzer! Dit in het kader van het verkiezingsoffensief in samenwerking met VOC Nederland's…

Partijen 2e kamer 2021

Verkiezingsprogramma DENK 2021-2025 Denk anders Gedoogbeleid rondom cannabis reguleren, gecombineerd met een stevig ontmoedigingsbeleid. Geen enkele vorm van...

Lees meer...