TWEEDE KAMERVERKIEZINGEN 17 MAART 2021

Democraten '66 (D66) - 2015 -2012

Artikelindex

Periode 2012 - 2015

Wetsvoorstel regulering voor- en achterdeur coffeeshop - D66-Kamerleden Magda Berndsen en Vera Bergkamp hebben een initiatiefwetsvoorstel ingediend waarmee zowel de voor- als achterdeur van de coffeeshop gereguleerd wordt. D66 vindt dat de teelt en verkoop van hennep en hasjiesj via een gesloten en belastingplichtige coffeeshopketen moet plaatsvinden. Magda Berndsen verteld over het initiatiefvoorstel.

Drugsbeleid - D66 is voor afschaffing van de landelijke wietpas. Deze bevordert illegale straathandel en overlast en is discriminerend voor en tast de privacy aan van coffeeshopbezoekers. De wietpas zorgt ervoor dat er geen scheiding meer is van de hard- en softdrugsmarkten. Wij willen de teelt van cannabis legaliseren en reguleren, zodat teelt en verkoop worden geregeld via een gesloten en belastingplichtige (coffeeshop)keten, waaruit zware criminelen worden geweerd. Site D66: Standpunten

D66 is voor legalisering van wietteelt. Het legaliseren en reguleren van de wietteelt is een cruciale manier om de gezondheidsrisico’s van gebruikers te beperken, politiecapaciteit voor andere prioriteiten in te zetten en de georganiseerde criminaliteit een slag toe te brengen. (Bron: Stelling 3 - De teelt van softdrugs voor coffeeshops moet legaal worden - ProDemos Stemwijzer 2015 Eerste Kamer)

Eerste Kamer

De wijziging van de Opiumwet om alle handelingen die illegale hennepteelt voorbereiden en bevorderen strafbaar te stellen (met een gevangenisstraf tot 3 jaar of een geldboete) werd in het najaar van 2014 in de Eerste Kamer behandeld. De plenaire behandeling door de Eerste Kamer vond plaats op 4 november 2014 en de stemming hierover een week later. Het wetsvoorstel is op 11 november 2014 bij hoofdelijke stemming met 39 stemmen voor (van VVD, CDA, PVV, ChristenUnie, SGP en OSF) en 31 stemmen tegen(van PvdA, SP, D66, GroenLinks, 50PLUS en PvdD) aangenomen. Dit zijn 70 van de 75 Eerste Kamerzetels: 5 Eerste Kamerleden hadden zich wegens ziekte of verblijf elders afgemeld.

Tijdens hetzelfde debat werd de motie - Ter Horst (PvdA) c.s.  (EK 32.842, L ) ingediend. In deze motie wordt de regering verzocht een commissie in te stellen om haar te adviseren over het toekomstige softdrugsbeleid in Nederland dat effectief de criminaliteit bestrijdt en de volksgezondheid dient. De motie werd mede ondertekend door M.M. de Boer (GroenLinks), Th.C. de Graaf (D66), J.G. Nagel (50PLUS), R.F. Ruers (SP). Na stemming bij zitten en opstaan op 11 november 2014 verworpen. PvdA, GroenLinks, SP, D66, PvdD en 50PLUS stemden voor.

Zie ook Cannabis in de Eerste Kamer.

De heer Thom de Graaf (D66): Een krachtige en op feiten gebaseerde argumentatie waarom dit wetsvoorstel noodzakelijk is, is helaas uitgebleven. Aan veronderstellingen dat het aantal personen dat zich bezighoudt met voorbereidingshandelingen zal teruglopen, heb ik eerlijk gezegd niet vreselijk veel. Bovendien kan de vraag worden gesteld of het uit een oogpunt van controle en inzichtelijkheid verstandig is om die growshops in het zwarte criminele circuit te brengen. Er zijn binnen gemeenten discussies geweest om de growshops juist aan vergunningenbeleid te onderwerpen, om zo meer controle te hebben, ook met het oog op de relatie met de volksgezondheid. (...) De minister meent dat dit wetsvoorstel volstrekt los moet worden gezien van het brede debat over het coffeeshop- en hennepteeltbeleid. Hij ziet, zo las ik in de nadere memorie van antwoord, geen enkele aanleiding om het wetsvoorstel in dat bredere kader te plaatsen. Wij wel. Dit wetsvoorstel levert naar ons oordeel een bijdrage aan de verdere criminalisering van de softdrugsmarkt, net als overigens het overhevelen van cannabis met een hoog THC-gehalte naar lijst 1 van de Opiumwet, van softdrug naar harddrug, waarop het AHOJG-beleid niet van toepassing is. (Behandeling - Verslag van de vergadering van 4 november 2014 (2014/2015 nr. 6) Eerste Kamer)

Tweede Kamer

D66-Kamerlid Magda Berndsen presenteerde 26 februari 2015 een wetsvoorstel voor de regulering van de voor- en achterdeuren van de coffeeshops. D66 vindt dat de teelt en verkoop van hennep en hasjiesj via een gesloten en belastingplichtige coffeeshopketen moet plaatsvinden. Het huidige gedoogbeleid, waarbij cannabis niet mag worden geteeld en aangevoerd, is volgens Magda Berndsen onhoudbaar. In haar voorstel blijven teelt en aanvoer van softdrugs strafbaar, maar kunnen telers onder strikte voorwaarden een ontheffing krijgen. Er komt toezicht op het productieproces, zodat zeker is dat er geen gevaarlijke (bestrijdings)middelen gebruikt worden. Magda Berndsen: “Het reguleren van zowel de voor- als de achterdeur is noodzakelijk. De huidige gedoogsituatie waarbij je wel cannabis mag verkopen, maar niet mag telen en aanvoeren is onhoudbaar. Het zorgt voor te hoge gezondheidsrisico’s, kost te veel politiecapaciteit en is een gevaar voor de algemene veiligheid.” Magda Berndsen verteld over het initiatiefvoorstel.

Zie ook deze Tweede Kamerstukken: Geleidende brief Nummer 34165-1 , Voorstel van wet (initiatiefvoorstel) Nummer 34165-2, Memorie van toelichting (initiatiefvoorstel) Nummer 34165-3, Publicatiedatum 26 februari 2015, Eerste ondertekenaar Magda Berndsen-Jansen (Kamerlid D66), Medeondertekenaar Vera Bergkamp (Kamerlid D66)

Tweede Kamerlid Magda Berndsen praat over het manifest voor gereguleerde wietteelt: kijk hier de video op YouTube

24077-323 - 16 oktober 2014 - Motie van de leden Berndsen-Jansen (D66) en Van Nispen (SP) over een proef met gereguleerde en gecertificeerde hennepteelt ten behoeve van coffeeshops. 73 Voor - 50PLUS/Baay-Timmerman, 50PLUS/Klein, D66, GroenLinks, PvdA, PvdD, SP. 77 Tegen - PVV, CDA, Groep Bontes/Van Klaveren, ChristenUnie, SGP, VVD, Van Vliet. Verworpen.

24077-324 - 16 oktober 2014 - Motie van de leden Berndsen-Jansen (D66) en Van Nispen (SP) over aanvullend onderzoek naar de internationale ruimte voor het legaliseren, decriminaliseren, beleidsmatig gedogen en/of anderszins reguleren van cannabisteelt. 35 Voor: 50PLUS/Baay-Timmerman, 50PLUS/Klein, D66, GroenLinks, de PvdD en de SP. 115 Tegen: VVD, PvdA, CDA, PVV, CU, SGP, Groep Bontes/Van Klaren, Van Vliet. Verworpen.

24077-328 - Motie van het lid Van der Staaij (SGP) c.s. over bevorderen dat in het gemeentelijk coffeeshopbeleid uitdrukkelijk ook de verbinding wordt gelegd met een preventief beleid ter voorkoming van drugsverslaving. 148 VOOR - VVD, PvdA, SP, CDA, D66, PVV, ChristenUnie, GroenLinks, SGP, PvdD, 50PLUS/Baay-Timmerman, Van Vliet, 50Plus/Klein . 2 TEGEN - Groep Bontes/Van Klaren, Van Vliet. Aangenomen. 

Landelijk verkiezingsprogramma "En nu vooruit ".

Website D66 .

Standpunten over Cannabis D66 (nieuw plan "voor- en achterdeur" D66)

16 oktober 2014 | Moties 24077-323 t/m 24077-332 Lees meer...

16 oktober 2014 | Algemeen overleg Coffeeshopbeleid (tweede termijn). Lees meer...

19 februari 2014 | Algemeen overleg Coffeeshopbeleid. Lees meer...

3 juli 2013 | Algemeen overleg Coffeeshopbeleid. Lees meer...

17 januari 2013 | Moties 24077-298 t/m 24077-306. Lees meer...

13 december 2012 | Algemeen overleg Clubpas. Lees meer...

Opnieuw manifest van burgemeesters: legaliseer cannabis!

28 september 2021 Nieuws
De overheid moet veel meer doen tegen ondermijnende criminaliteit, vinden bijna veertig burgemeesters die daarover een manifest hebben ondertekend. De burgemeesters willen dat het onderwerp prominent op de politieke agenda van het nieuwe kabinet komt te staan. Het rapport is gepubliceerd op de dag…

Partijen 2e kamer 2021

Verkiezingsprogramma DENK 2021-2025 Denk anders Gedoogbeleid rondom cannabis reguleren, gecombineerd met een stevig ontmoedigingsbeleid. Geen enkele vorm van...

Lees meer...