TWEEDE KAMERVERKIEZINGEN 17 MAART 2021

Democraten '66 (D66) - Initiatiefwet februari 2017

Artikelindex

De Tweede Kamer heeft tijdens de stemmingen op dinsdag 21 februari 2017 met een meerderheid van 77 van 149 stemmen ( een Kamerlid van de ChristenUnie was verhinderd) het Initiatiefwetsvoorstel Gesloten Coffeeshopketen van Vera Bergkamp van D66 aangenomen. De Initiatiefwet (*) die gedoogd gereguleerde cannabisteelt ten behoeve van de coffeeshops mogelijk maakt, gaat nu naar de Eerste Kamer, waar de behandeling zeker enige maanden zal duren. De Eerste Kamercommissie voor Veiligheid en Justitie (V&J) bespreekt op 7 maart 2016 de procedure.

Met dit voorstel wordt een einde gemaakt aan de situatie dat het bezit en verkoop van een gebruikershoeveelheid cannabis via coffeeshops wordt gedoogd, maar de teelt en aanvoer van hennep verboden zijn. Voorgesteld wordt dat bedrijfsmatige telers die bepaalde voorwaarden naleven van de Minister van VWS een ontheffing kunnen krijgen en daarmee niet strafrechtelijk vervolgd kunnen worden. Ten slotte wordt het telen, bewerken en verkopen van hard- en softdrugs indien daarvan levensgevaar of zwaar lichamelijk letsel te duchten valt of indien het feit iemands dood ten gevolge heeft, afzonderlijk strafbaar gesteld.

De stemming in de Tweede Kamer over de wet was hoofdelijk in plaats van bij hand opsteken. De volgende fracties stemden voor de Initiatiefwet: 77 voor, te weten PvdA, SP, D66, GroenLinks, Groep Kuzu/Öztürk (DENK), PvdD, Groep Bontes/Van Klaveren (VNL), Van Vliet, 50 Plus, Klein (Vrijzinnige Partij), Houwers, en Monasch (Nieuwe Wegen) en 72 stemmen tegen (SGP, VVD, CDA, ChristenUnie en PVV).

Vera Bergkamp (nr. 6 op de kandidatenlijst van D66 voor de komende Tweede Kamerverkiezingen – wordt dus gezien de peilingen vrijwel zeker herkozen) zal als indiener haar initiatiefwet gaan verdedigen in de Eerste Kamer. De Eerste Kamer is in de huidige samenstelling (sinds 26 mei 2015) waarschijnlijk geen voorstander van de wet, omdat een te verwachten meerderheid van 40 van de 75 zetels tegen zal gaan stemmen: het betreft hier dan de fracties van de VVD, het CDA, de PVV, de ChristenUnie, de SGP en de OSF.

Voorafgaand aan de stemming op 21 februari werd de initiatiefwet op 1 en 14 februari 2017 in de Tweede Kamer plenair behandeld. Tijdens het deze behandeling in eerste en tweede termijn zijn er drie amendementen (**) en zeven moties (***) aangekondigd en ingediend.

Namens D66 voerde Wouter Koolmees het woord. Hieronder volgen enkele bijdragen uit zijn eerste termijn op 1 februari 2017:

- Burgemeesters vragen ook om regulering. Ze worden dagelijks geconfronteerd met de gevolgen van het scheve gedoogbeleid en weten dus waar ze het over hebben. Het zogenaamde manifest Joint Regulation — mooie naam trouwens — is door 59 burgemeesters ondertekend. 59 burgemeesters vragen om de regulering van de cannabisteelt. Dat zijn 59 burgermeesters wier gemeenten samen 465 coffeeshops hebben. Dat is bijna 80% van het totaal aan coffeeshops in Nederland. Van die 59 burgemeesters zijn er overigens 11 van CDA-huize en maar liefst 15 van de VVD. Daar komt nog bovenop dat 89% van de gemeenten onlangs de VNG-resolutie ondertekenden, waarin werd opgeroepen tot lokale experimenten met gereguleerde wietteelt.

- De volksgezondheid is het eerste punt. Door de teelt en de aanvoer van cannabis te reguleren, kunnen we ook de kwaliteit van het product verbeteren. We kunnen voorwaarden stellen. We kunnen het controleren. Daarmee voorkomen wij dat er allerlei schadelijke stoffen of bestrijdingsmiddelen in de cannabis komen. Bovendien kunnen we de preventieve aanpak intensiveren door informatie over wat er in de cannabis zit en waarschuwingen over de schadelijke stoffen op de verpakkingen te plaatsen, zoals wij al bij tabak doen. Ook zou er een gericht voorlichtings- en ontmoedigingsbeleid moeten worden gevoerd. Het lijkt mij dat reclame voor hennep en hasj dan ook verboden blijft, net als bij tabak.

-Ik kom op het tweede punt: de veiligheid en de openbare orde. Door de teelt te gedogen wordt dit uit de criminaliteit gehaald en worden criminele organisaties uit de handel geweerd. Daardoor is er ook minder capaciteit nodig van politie en justitie. De vraag is natuurlijk wel of hiermee alle illegaliteit en export worden aangepakt. Het antwoord op die vraag is natuurlijk nee. Daar moet meer gebeuren, maar dit wetsvoorstel is wel een stap in de goede richting.

-Mijn derde punt is de rechtszekerheid voor de coffeeshophouders. Met dit wetsvoorstel wordt het systeem van gereguleerd gedogen geïntroduceerd voor de achterdeur van coffeeshops, dus de teelt en de aanvoer van cannabis. Daarmee wordt het de coffeeshophouders mogelijk gemaakt om een sluitende boekhouding te voeren. Ze kunnen volledig en transparant opereren als een normaal bedrijf. Dat zijn ze natuurlijk ook gewoon.

-Dat brengt mij op het laatste punt: de financiële opbrengsten. Ook daar is sprake van. Als financieel woordvoerder van de D66-fractie bevalt het mij uitermate goed dat er nog financiële opbrengsten zijn ook. Dat is namelijk geld dat wij kunnen inzetten voor de preventieve aanpak.

Tijdens de tweede termijn op 14 februari 2014 (die meer dan 5 uur duurde) verdedigde Vera Bergkamp op een gedreven en eloquente wijze haar initiatiefwet.

Lees het complete verslag van 1 februari 2017K

ijk naar het debat op debat gemist 1 februari 2017

Lees het complete verslag van 14 februari 2017 februari 2017

Kijk naar het debat op debat gemist 14 februari 2017

Link naar de amendementen in het voorstel en de moties van 21 februari 2017

Link naar stemmingsuitslagen van 21 februari 2017 

Stemmingen over de amendementen en het voorstel

Stemmingen over de Moties.

(*)    Een initiatiefwet is een wetsvoorstel van een kamerlid.
(**)   Een amendement is een (voorgestelde) wijziging van het voorliggende voorstel. 
(***)  Een motie is een opdracht/ verzoek aan het kabinet. Het voorliggende voorstel wijzigt door een motie niet.

Opnieuw manifest van burgemeesters: legaliseer cannabis!

28 september 2021 Nieuws
De overheid moet veel meer doen tegen ondermijnende criminaliteit, vinden bijna veertig burgemeesters die daarover een manifest hebben ondertekend. De burgemeesters willen dat het onderwerp prominent op de politieke agenda van het nieuwe kabinet komt te staan. Het rapport is gepubliceerd op de dag…

Partijen 2e kamer 2021

Verkiezingsprogramma DENK 2021-2025 Denk anders Gedoogbeleid rondom cannabis reguleren, gecombineerd met een stevig ontmoedigingsbeleid. Geen enkele vorm van...

Lees meer...