TWEEDE KAMERVERKIEZINGEN 17 MAART 2021

Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD)

Artikelindex

Concept Verkiezingsprograma VVD 2021-2025 Samen aan de slag. Ons nieuwe verhaal 

▶Vasthouden aan de strenge voorwaarden voor de verkoop van softdrugs, waaronder de verkoop van slechts kleine hoeveelheden en slechts aan volwassen personen die in het bezit zijn van een Nederlands paspoort. Overlast rond verkooppunten en straathandel door loopjongens en drugskoeriers wordt zwaarder bestraft. Auto’s, scooters en telefoons worden vaker in beslag genomen.
▶ Sluiting van coffeeshops die zich niet aan de regels houden of van verkooppunten die leiden tot overlast op straat. Behaalde winsten worden bij sluiting standaard afgepakt. Maximumstraffen en voor productie, handel en export van illegale drugs worden verdubbeld. Ook moet het niet meer mogelijk zijn weg te komen met een taakstraf voor deze delicten.
▶ Sofdrugs kunnen alleen als sluitstuk van een harde, creatieve en succesvolle criminaliteitsaanpak gecontroleerd worden gereguleerd. Dit kan ook alleen wanneer de schadelijkheid (giftigheid, verslavingsrisico, maatschappelijke effecten) in gereguleerde omstandigheden beperkt is, wanneer het maatschappelijk draagvlak voor het verboden houden van het middel laag is en de handhaving van een verbod een inspanning vraagt die in redelijkheid niet van de overheid kan worden gevraagd. De uitkomsten van het lopende ‘experiment gesloten coffeeshopketen’ wachten we af voordat eventuele nieuwe stappen kunnen worden gezet in de richting van regulering van de kweek van en handel in sofdrugs.


cannabis kieswijzer VVD480x280

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

De VVD wil van de vreemde situatie af dat cannabisverkoop aan de voordeur wordt gedoogd maar dat de inkoop illegaal is. Het beleid moet slimmer gereguleerd worden. Wat dat "slimmer reguleren" dan is wordt niet gezegd. Wel dat de herinrichting landelijk moet gebeuren en dat (de afzonderlijke) gemeenten moeten stoppen met experimenteren met wietteelt.

Het Europese VVD verkiezingsprogramma 2019 “Focus en lef focust bij eerste hoofdstuk vooral op veiligheid & defensie (dus ook drugsbestrijding - red.) : 

Europa ondersteunt landen om nationale veiligheidsdiensten, politie en openbaar ministerie te versterken. ‘Zwakke schakels in Europa vergroten de veiligheidsrisico’s. Waar de kwaliteit van nationale diensten onvoldoende is, stelt Europa experts en middelen ter beschikking om dit te versterken. Voorwaarde voor steun is het effectief terugdringen van corruptie. Europa investeert in diensten die extra kosten maken om snel informatie uit te wisselen’. 
-De aanpak van witwassen, fraude en belastingontduiking krijgt meer prioriteit.‘Verdachte geldstromen zijn vaak een ingang om zware criminaliteit en terrorisme op te sporen. In Europa werken politie- en opsporingsdiensten nauwer samen met banken, belastingdiensten en fiscale opsporingsdiensten. Deze zijn verplicht verdachte transacties te melden en worden hieraan gehouden’. p.10

Betreft landbouw stelt “Focus en lef”: 

Europa vervangt inkomenssubsidies stapsgewijs door investeringen in efficiënte en duurzame productiemethoden.Nederlandse boeren zijn vol nieuwe ideeën, bijvoorbeeld door het inzetten van insecten, satellietgegevens en drones. Europa investeert in deze ecologische en technologische innovaties in plaats van vast te houden aan inkomensondersteuning. Plattelandsontwikkeling is een lokale taak en hoeft niet langer Europees te worden gefinancierd.
-Europa investeert in biotechnologie. Indien dit bijdraagt aan doelen als duurzaamheid, voedselveiligheid en plantgezondheid stimuleert Europa nieuwe veredelingstechnieken, zoals CRISPR-Cas. Wel moet een ethische discussie plaatsvinden over hoe ver we gaan in het aanpassen van DNA. Europa past standaarden aan om innovatie op een ethische manier mogelijk te maken. p.17-18

Alliance of Liberals and Democrats for Europe

Alliantie van Liberalen en Democraten voor Europa (ALDE) - Alliance of European Liberals and Democrats (ALDE)

De Partij van de Alliantie van Liberalen en Democraten voor Europa (ALDE) is een transnationale, overkoepelende partij van liberalen. De ALDE, voorheen ELDR, bestaat sinds 1976 als samenwerkingsverband en werd in 1993 een zelfstandige Europese partij. Er zijn bijna 60 partijen bij de ALDE aangesloten, waaronder de Nederlandse partijen VVD en D66, de Britse Liberal Democrats, de Duitse Freie Demokratische Partei (FDP) en de Deense partijen Venstre en Radikale Venstre.


Wetsontwerp experiment gesloten coffeeshopketen

De Tweede Kamer heeft het Wetsontwerp experiment gesloten coffeeshopketen op 22 januari 2019 aangenomen - Voor: SP, PvdA, GroenLinks, PvdD, 50PLUS, D66, VVD, CDA, ChristenUnie en FvD. Tegen: PVV, DENK en SGP.

Het voorstel ligt nu voor behandeling in de Eerste Kamer. Het voorbereidend onderzoek door de Eerste Kamercommissie voor Justitie en Veiligheid (J&V) vindt plaats op 26 maart 2019.

De stemming werd vooraf gegaan door een plenair debat (in 2 delen) op 17 januari 2017. Er was in de Tweede Kamer verdeeldheid en onduidelijkheid over het wetsontwerp experiment gesloten coffeeshopketen (de AMvB was alleen in concept nog maar verschenen).

SP, GroenLinks en PvdA willen graag experimenteren met legale wietteelt, maar vinden de opzet van het wetsvoorstel te mager en hebben getracht de grenzen van het experiment te "verruimen", hierbij (vrijwel) altijd gesteund door het de Partij voor de Dieren, Forum voor Democratie, Denk, en 50PLUS.

cannabis kieswijzer VVD480x280

De coalitiepartijen VVD, CDA, D66 en de ChristenUnie bleken tegen elke poging van links het experiment te "verruimen". Hierbij vrijwel altijd gesteund door de PVV en SGP.

Stemmingen over de moties (22 januari 2019) - De SP, GroenLinks en PvdA willen o.a. dat het aantal gemeenten dat aan de proeven meedoet, niet op voorhand wordt vastgelegd op de zes tot tien die in het regeerakkoord zijn afgesproken. Zij zien bijvoorbeeld ook niets in een verplicht I-criterium. Een beperkt aantal vergunningen voor kwekers heeft ook niet hun voorkeur. De drie linkse partijen werden bij de stemmingen over de moties vaak gesteund door Partij voor de Dieren, Denk, Forum voor Democratie en 50PLUS. Coalitiepartijen VVD, CDA, D66 en de ChristenUnie waren zoals gezegd tegen "experiment-verruiming". Ze vonden hiervoor steun bij de PVV en SGP.


 Tweede Kamerverkiezingen 2017

Uit het verkiezingsprogramma ZEKER NEDERLAND

Veiligheid

.............. De criminaliteitscijfers van zogenaamde ‘high impact crimes’ als overvallen, straatroven, woninginbraken en seksuele misdrijven zijn flink gedaald. Daarnaast heeft de gezamenlijke aanpak van ondermijnende en georganiseerde criminaliteit door politie, Openbaar Ministerie, Belastingdienst en andere partners zijn vruchten afgeworpen. Waar nodig zijn agenten vrij gemaakt om synthetische drugs, hennepteelt, maar ook criminele motorbendes en criminele netwerken in de grote steden effectief aan te pakken..............(pagina 12)

Justitie

Coffeeshops zijn in Nederland toegestaan, maar tegelijkertijd moet hinder en overlast voor omwonenden worden voorkomen door tegen die overlast te blijven optreden. Wij willen coffeeshops die overlast geven altijd onmiddellijk sluiten. Terwijl de verkoop van cannabis aan de voordeur wordt gedoogd, is de inkoop daarvan nu illegaal. Wij willen van die vreemde situatie af en het beleid rond softdrugs slimmer reguleren. Het is tijd om het gehele domein van en rondom softdrugs opnieuw in te richten. Die herinrichting kan alleen landelijk plaatsvinden. Gemeenten moeten zo snel mogelijk stoppen met experimenteren met wietteelt. (pagina 15)

Verkeer en openbaarvervoer

Drank- en drugsrijders horen achter de tralies, niet op de weg. Dus geen taakstraffen meer voor hen, maar gevangenisstraffen en een permanente rijontzegging voor recidivisten. Daarnaast wordt het alcoholslot opnieuw ingevoerd als straf. We willen ook een eerlijk boetesysteem. Dat betekent dat we buitenlandse kentekenhouders op dezelfde manier behandelen als Nederlandse kentekenhouders. (pagina 75)

Van de VVD website

Het volgende standpunt over drugs is te vinden op de website 

Gedoogbeleid voor softdrugs, al het overige aanpakken.
Mensen zijn vooral zelf verantwoordelijk voor hun eigen gezondheid. Wij willen niet dat de overheid alles wat slecht is voor mensen maar moet verbieden. Het gedoogbeleid voor softdrugs past daar goed bij. Terwijl de verkoop van cannabis aan de voordeur wordt gedoogd, is de inkoop daarvan nu illegaal. De VVD wil van die vreemde situatie af en het beleid rond softdrugs slimmer reguleren. Het is tijd om het gehele domein van en rondom softdrugs opnieuw in te richten. Die herinrichting kan alleen landelijk plaatsvinden. Gemeenten moeten zo snel mogelijk stoppen met experimenteren met wietteelt.


Op 1 en 14 februari 2017 is in de Tweede Kamer de initiatiefwet (*) "Gesloten coffeeshopketen" van D66 besproken.Deze wet moet ervoor zorgen dat er mogelijkheden komen om "gedoogd" cannabis te telen. Tijdens het debat op 1 en 14 februari 2017 zijn er drie amendementen (**) en zeven moties (***) aangekondigd en ingediend.(Meer weten!?)

De stemming in de Tweede Kamer over de wet was hoofdelijk in plaats van bij hand opsteken. De volgende fracties stemden voor de Initiatiefwet: 77 voor, te weten PvdA, SP, D66, GroenLinks, Groep Kuzu/Öztürk (DENK), PvdD, Groep Bontes/Van Klaveren (VNL), Van Vliet, 50 Plus, Klein (Vrijzinnige Partij), Houwers, en Monasch (Nieuwe Wegen) en 72 stemmen tegen (SGP, VVD, CDA, ChristenUnie en PVV)

Namens de VVD voerde de heer Van Oosten het woord. De meest opmerkelijke uitspraken plaatsen we hierna:

 • Geen ouder wordt blij als zoon of dochter de hele dag stoned voor zich uit staart op de bank. Er is geen buurman die enthousiast wordt als verderop in de straat een hennepplantage blijkt te zitten en wordt opgerold. Geen raadslid, zo is mijn overtuiging, zit te wachten op een stortvloed aan drugstoeristen die geen enkele bijdrage leveren aan het imago van de gemeente. Tegelijkertijd sluit, volgens mij, niemand in Nederland de ogen voor de realiteit: noch die ouder, noch die buurman, noch dat raadslid. Het gebruik van softdrugs heeft in Nederland een positie ingenomen en valt niet meer weg te krijgen. Niet uit te sluiten valt zelfs dat menig ouder weleens een blowtje heeft gerookt, dat de buurman misschien weleens een wietplantje heeft gekweekt op zijn vensterbank en dat dat raadslid, of misschien zelfs dat Kamerlid, lid blijkt te zijn van een liberale partij die vindt dat het aan het individu is om te bepalen wat goed voor hem of haar is, en niet aan de overheid.

 • Maar zeker het gezelschap in deze zaal en in de cirkel daaromheen, zoals de actieve twitteraars die mij regelmatig bestoken met hun mening over het cannabisbeleid, is het niet ontgaan dat bij het laatste partijcongres van de VVD tamelijk uitvoerig is gesproken over het softdrugsbeleid en de wijze waarop daarmee om moet worden gegaan. Dat heeft geleid tot de tekst in ons verkiezingsprogramma, waaruit volgt dat de VVD het noodzakelijk vindt het softdrugsbeleid slimmer te reguleren. Daarmee — laat ik daar maar duidelijk in zijn — wordt niet alleen het reguleren of het regelen van de inkoop van cannabis bedoeld, maar ook de wereld daaromheen. De VVD vindt dat er ook aandacht moet zijn voor de effecten op de aanpak van de georganiseerde criminaliteit, het voorkomen van openbareordeproblematiek en overlast, de internationale dimensie van het wijzigen van het softdrugsbeleid en de effecten voor de volksgezondheid.

 • Alles overziende en alle stukken bestudeerd hebbende ben ik niet van mening dat het voorliggende wetsvoorstel op al die punten voldoende geruststelt. Ook de Raad van State stelt met zoveel woorden dat het wetsvoorstel daarin eigenlijk — zo leg ik dat uit — niet overtuigt.

 • Om te beginnen noem ik de georganiseerde misdaad en criminele samenwerkingsverbanden. Die spelen nu eenmaal een belangrijke rol in de wereld van de wietteelt. Zij bieden zelfstandige telers en exploitanten door hun toegang tot dealers in het buitenland een ruime afzetmarkt. Op geen enkele wijze licht D66 toe hoe het wetsvoorstel een bijdrage kan leveren aan de aanpak van deze bendes.

 • Wat betreft de veiligheid valt, volgens de VVD, te betwijfelen of het wetsvoorstel iets toevoegt aan het terugdringen van de risico's van hennepbranden, wateroverlast, verloedering en het illegaal aftappen van stroom. Ik zie deze teelt niet verminderen. Integendeel zelfs: doordat de coffeeshops, naar ik mag aannemen, alleen geïnteresseerd zijn in cannabis van goede kwaliteit en zij dus van de teler allerlei investeringen verlangen om de kwaliteit te waarborgen, zal de straathandel zomaar eens behoorlijk kunnen toenemen. De cannabis kan daar dan immers veel goedkoper worden gekocht.

 • Dan de niet afgezette cannabisoogst. Initiatiefneemster zegt: ja, de teler kan dan niets anders doen dan wachten tot hij die wel kan verkopen aan een gedoogde coffeeshop, of hem vernietigen. Wie controleert dat? Op welke wijze wordt dat gecontroleerd? Hoeveel politiecapaciteit gaat daarin zitten of andere vormen van handhaving?

 • Telers met een gedoogbesluit, zo stelt initiatiefneemster, krijgen geen ruimte meer om tevens te produceren voor andere doeleinden; denk aan de export. Hoe verhoudt zich dit tot het eerder gestelde dat telers een overschot kunnen produceren?

 • Ik lees (red. verkiezingsprogramma VVD) heel stevig daarin dat de VVD staat voor slimmer reguleren. Dat moet je heel verantwoord doen. Dan heb je over een heleboel randvoorwaarden na te denken en daar goed onderzoek naar te doen. Ik stel gewoon maar vast dat dit voorstel daar niet aan voldoet.

 • Ik beoordeel een wetsvoorstel van de initiatiefneemster. Dat leg ik langs de lat van mijn visie op het slimmer reguleren. Ik stel vast dat het niet voldoet op met name het punt van — die opvatting delen we blijkbaar — het aanpakken van de criminaliteit et cetera. Dan moet je het zo ook niet willen.

 • Ik vind het niet verstandig als wij hier met een Kamermeerderheid een wetsvoorstel gaan aannemen dat de georganiseerde criminaliteit alleen maar zou versterken, dat de straathandel vergroot en dat niks doet aan het voorkomen van de export van de wietteelt. Met andere woorden: dit wetsvoorstel zet daar helemaal geen stap in. Dan moet je dit toch niet zo willen?

 • In haar voorstel geeft de minister van VWS een zogenaamd gedoogbesluit af voor de teelt van de maximale hoeveelheid hennep die nodig zou zijn voor de exploitatie van een coffeeshop. De minister laat zich daarbij informeren door de burgemeester, die een inschatting moet maken van de hoeveelheid cannabis die nodig is. Los van de vraag of tot het takenpakket van de burgemeester zou moeten worden gerekend wat de gewenste handelsvoorraad van een coffeeshop is, is de vraag wie nu eigenlijk belast is met het toezicht op de vernietiging van het meerdere dat wordt geteeld. In hoeverre mogen burgemeesters bij het bepalen van de handelsvoorraad, ook rekening houden met afname door toeristen? Staat dat niet op gespannen voet met de stelling van de initiatiefneemster dat het ingezetenencriterium niet in gevaar komt met het voorstel? Ook hoor ik graag van de staatssecretaris van VWS hoe hij aankijkt tegen de door mevrouw Bergkamp gecreëerde rol voor de minister waar het gaat om het inkoopbeleid van de coffeeshops.

 • Voor de duidelijkheid: de VVD is geen tegenstander van coffeeshops; die zijn er en die blijven bestaan. Hinder en overlast voor de omgeving moeten hard worden bestreden. Het voorliggende wetsvoorstel draagt daar mijns inziens onvoldoende aan bij. De export wordt niet aangepakt. De straathandel gaat potentieel floreren. Woningbranden, verloedering en illegale stroomaftap blijven onverminderd aan de orde van de dag of dreigen zelfs te verergeren. En geen misverstand: ook de VVD wil van die vreemde situatie af dat verkoop wordt gedoogd en inkoop illegaal is. De VVD weigert echter afbreuk te doen aan een aantal andere randvoorwaarden. Je kunt niet capituleren voor de georganiseerde criminaliteit. Wij wensen dat in het nieuwe beleid die criminaliteit nog harder kan worden bestreden. Wij willen en accepteren niet dat onze grensregio's worden overspoeld met drugstoerisme. Wij willen niet dat een grotere groep jongeren ernstige gezondheidsrisico's loopt. Dit vereist veel meer onderzoek naar de gevolgen van regulering en de uitwerking van scenario's. Het spijt me, maar dit voorstel is in mijn ogen toch echt net iets te gemakkelijk, het wil net iets te snel en het negeert de aanzienlijke risico's.

 • Ons verkiezingsprogramma is niet geheim. Het is openbaar. Iedereen kan het lezen. De VVD is gelijktijdig niet zo naïef als het CDA blijkbaar is. Het CDA zegt: weet je wat, we doen net alsof het niet bestaat en schaffen het geheel af.

 • Als je namelijk iets gaat afspreken, moet je het ook kunnen handhaven en daarover gaan de zorgen van de politie. De politie zegt in de brief: "Dit is een voor de politie zeer onwenselijke situatie, want het zal leiden tot grote regionale verschillen en mogelijk ook tot een ondermijning van de legitimiteit van het overheidsoptreden."

 • Ik begrijp niet zo goed waarom het voor mevrouw Bergkamp zo lastig is om een keuze te maken. Je kunt zeggen dat iets wordt vernietigd. Er wordt namelijk bepaald hoeveel er geteeld mag worden. Als je dan te weinig teelt, heb je pech. Dan heb je immers te weinig geteeld. Als je te veel hebt geteeld, heb je te veel geteeld. Wat is er dan makkelijker dan zeggen: dat vernietigen we? Als je het overhoudt — daar zit namelijk mijn vervolgvraag en ook wel mijn zorg — moet je wel degelijk gaan controleren wat ermee gebeurt. Komt dat inderdaad terecht bij een reguliere coffeeshop of verdwijnt dat toch niet ineens in de illegale straathandel of op welk illegaal pad dan ook? Dat wil ik namelijk niet. Daar moeten we dan op gaan handhaven en gaan controleren. Volgens mij zijn de kosten daarvan veel hoger dan als het gewoon wordt vernietigd.

 • Mijn vraag vraag is vooral hoe nu wordt gecontroleerd of dat te veel geteelde werkelijk niet die verkeerde, illegale bestemming bereikt. Daar zit ook politiecapaciteit op dan wel capaciteit van ambtenaren van gemeenten of weet ik welke overheidsinstantie ook. Die moeten dat gaan controleren en er toezicht op houden. Die doen dat niet voor niets. Die kosten geld. Dan maak ik weer dat bruggetje naar een ander kopje, namelijk de financiële paragraaf.

 • Ja, maar dan spreekt mevrouw Bergkamp zich dus niet uit over de vraag wat te doen als een crimineel zich nu zou gaan aanmelden om op basis van haar voorstel te gaan telen, om bezig te gaan met gereguleerd telen, met gereguleerd gedoogtelen of hoe je het ook noemt. Mij gaat het erom dat ik liever geen verwevenheid met de georganiseerde criminaliteit wil hebben, die anders misschien wel ontstaat. Ik vraag mevrouw Bergkamp dus eigenlijk om zich heel expliciet uit te spreken en om te zeggen: er is in mijn voorstel geen plaats voor criminelen.

 • Het kan nauwelijks een verrassing zijn, omdat ik het in mijn eerste termijn al heb aangegeven, maar mijn partij heeft heel grote zorgen over de inhoud. Ik heb een heleboel risico's vastgesteld bij dit wetsvoorstel, die niet zijn weggenomen. Sterker nog, als ik dan lees in de brief die we vanavond konden inzien, dat de positie van het Openbaar Ministerie wordt verzwakt, terwijl de export blijft bestaan en de straathandel en de woningbranden niet significant afnemen dan kan ik mijn fractie niet adviseren voor dit wetsvoorstel te stemmen.

Lees het complete verslag van 1 februari 2017

Kijk naar het debat op debat gemist 1 februari 2017

Lees het complete verslag van 14 februari 2017 februari 2017

Kijk naar het debat op debat gemist 14 februari 2017

Link naar de amendementen in het voorstel en de moties van 21 februari 2017


Link naar stemmingsuitslagen van 21 februari 2017:

Stemmingen over de amendementen en het voorstel

Stemmingen over de Moties.

Conclusie:De VVD heeft om uiteenlopende redenen tegen het voorstel gestemd. Wij vragen ons af wat de VVD zal gaan doen met het slimmer reguleren. We hebben ook in dit debat niet gehoord wat ze precies bedoelen met "Slimmer reguleren". Kortom wij zien de VVD als niet erg groen.

(*)    Een initiatiefwet is een wetsvoorstel van een kamerlid.
(**)   Een amendement is een (voorgestelde) wijziging van het voorliggende voorstel. 
(***)  Een motie is een opdracht/ verzoek aan het kabinet. Het voorliggende voorstel wijzigt door een motie niet.


De JOVD is de jongerenafdeling van de VVD.

Op de website van de JOVD is het volgende standpunt over drugs te vinden:

Drugs
Het gedoogbeleid van coffeeshops is krom en moet op de schop. De regels zijn absurd en werken criminaliteit in de hand. Legalisering van drugs maakt het mogelijk dat het criminele circuit rond deze middelen tot het verleden behoren. Bovendien is de JOVD van mening dat het gebruik van drugs tot de vrijheid van het individu moet behoren. De legalisering van drugs brengt meer voordelen met zich mee: zo kan de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit toezicht houden op de gezondheidsaspecten van drugs, zuiverheid en bijvoorbeeld het gehalte werkzame stoffen. Daarnaast kunnen er belastingen geheven worden op de handel in drugs. De JOVD wil niet alle drugs legaliseren. Van een aantal middelen geldt dat de baten niet opwegen tegen de maatschappelijke problematiek en de fysieke en mentale gezondheidsschade . Deze middelen kunnen op geen enkele wijze gelegaliseerd worden. Het gaat hierbij om bijvoorbeeld heroïne, crack en crystal meth.

Een aantal leuke details op de website van de JOVD.
De JOVD spreekt uit dat zij voor legalisering van softdrugs zijn terwijl de volwassen VVD daar tegen is.

Jongerenorganisatie Vrijheid en Democratie
De JOVD (Jongerenorganisatie Vrijheid en Democratie) is een liberale politieke jongerenorganisatie en bestaat al sinds 1949. Sinds het jaar 2000 zijn wij officieel gelieerd aan de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie. In politiek opzicht is de JOVD echter volledig onafhankelijk, wat betekent dat wij onze eigen standpunten mogen bepalen. Zo is de JOVD bijvoorbeeld voor de legalisering van softdrugs, in tegenstelling tot de VVD.

Een ander feitje dat het waard is om te noemen is dat in 2012 de JOVD een wietpasmeldpunt opende. Het doel was om de invoering van de wietpas te stoppen. Het meldpunt genereerde de nodige publiciteit. En de pagina bestaat nog steeds.


Periode 2015 - 2012

Drugs - Het onderscheid tussen hard- en softdrugs vervaagt, met alle gevolgen van dien. Ook softdrugs kunnen voor jongeren tot verslavingsproblemen of geestesziekten leiden. Daarnaast veroorzaken coffeeshops soms veel hinder en overlast voor omwonenden. De VVD wil overlast gevende coffeeshops onmiddellijk sluiten. Buitenlandse gebruikers worden aangetrokken door het Nederlandse drugsbeleid. In coffeeshops kan alleen met pin worden betaald. Tegen straathandel wordt streng opgetreden en drugspanden worden gesloten. Schade veroorzaakt door de teelt van softdrugs wordt tot op de laatste cent verhaald op de daders.

Eerste Kamer

De wijziging van de Opiumwet om alle handelingen die illegale hennepteelt voorbereiden en bevorderen strafbaar te stellen (met een gevangenisstraf tot 3 jaar of een geldboete) werd in het najaar van 2014 in de Eerste Kamer behandeld. De plenaire behandeling door de Eerste Kamer vond plaats op 4 november 2014 en de stemming hierover een week later. Het wetsvoorstel is op 11 november 2014 bij hoofdelijke stemming met 39 stemmen voor (van VVD, CDA, PVV, ChristenUnie, SGP en OSF) en 31 stemmen tegen(van PvdA, SP, D66, GroenLinks, 50PLUS en PvdD) aangenomen. Dit zijn 70 van de 75 Eerste Kamerzetels: 5 Eerste Kamerleden hadden zich wegens ziekte of verblijf elders afgemeld.

Tijdens hetzelfde debat werd de motie - Ter Horst (PvdA) c.s.  (EK 32.842, L ) ingediend. In deze motie wordt de regering verzocht een commissie in te stellen om haar te adviseren over het toekomstige softdrugsbeleid in Nederland dat effectief de criminaliteit bestrijdt en de volksgezondheid dient. De motie werd mede ondertekend door M.M. de Boer (GroenLinks), Th.C. de Graaf (D66), J.G. Nagel (50PLUS), R.F. Ruers (SP). Na stemming bij zitten en opstaan op 11 november 2014 verworpen. PvdA, GroenLinks, SP, D66, PvdD en 50PLUS stemden voor.

Zie ook Cannabis in de Eerste Kamer .

Tweede Kamer

De heer Van der Steur (VVD): Ik denk dat het heel helder is. Iedereen die de moeite genomen heeft om het VVD-verkiezingsprogramma te lezen, zal zien dat daarin niets staat over het reguleren van achterdeuren. Dat geeft dan ook duidelijk aan wat de VVD-fractie vindt. Daar heeft zij nooit een geheim van gemaakt. Bovendien zeg ik tegen al die mensen die altijd weer roepen dat regulering mogelijk is, dat het juridisch gezien niet kan. De VVD-fractie heeft daar geen ander standpunt over ingenomen dan in het verkiezingsprogramma staat. (Vaste commissie voor Veiligheid en Justitie, Tweede Kamer, 3 juli 2013)

De heer Van der Steur (VVD): Volgens mij is het voor de vele hier aanwezige journalisten niet moeilijk om dit debat samen te vatten: er zijn partijen die voor wiet zijn, er zijn partijen die tegen wiet zijn en de VVD is voor het gedoogbeleid. Zo eenvoudig kan het zijn. Wij steunen dan ook het beleid van de Minister; dat zal niemand verrassen.(...)Wij maken ons, net als verscheidene andere fracties, ook zorgen over het niet handhaven door sommige gemeenten van het ingezetenencriterium.(...)We hebben afgesproken dat het ingezetenencriterium in Nederland zal worden gehandhaafd en dan vindt de VVD-fractie dat dit ook moet gebeuren. Dat doen we niet omdat we dat zo leuk vinden, maar omdat we drugstoerisme willen tegengaan.(...)Tot slot het maximale THC-gehalte. Er moet hier een compliment worden gemaakt aan de Nederlandse hennepteelt, want sinds er gesproken wordt over een beperking van het THC-gehalte tot 15%, daalt het THC-gehalte als een dolle. Daaruit blijkt maar weer eens hoe effectief beleid kan zijn: het is er nog niet eens, maar inmiddels weten we al dat het gemiddelde THC-gehalte van Nederlandse wiet 13,5% is. Als we nog even doorgaan, is het beleid al geëffectueerd voordat het is ingevoerd. Het is een dubieus compliment, maar je kunt dit compliment wel maken. (Vaste commissie voor Veiligheid en Justitie en de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Tweede Kamer, 19 februari 2014)

De heer Van der Steur (VVD): Er zitten veel partijen hier aan tafel die dit beleid (..)willen beëindigen. Een deel wil dit doen door regulering en legalisering. Een ander deel wil dit doen door te verbieden. Het aardige is – misschien is dit ook wel goed nieuws voor degenen die voor de coffeeshops zijn – dat de VVD-fractie er precies tussenin zit. Wij zien dat regulering en legalisering om allerlei redenen onverstandig is. De redenen kent u. Die hoef ik niet te herhalen. Praktisch, wettelijk en verdragsrechtelijk gezien is het onverstandig. Het CDA, de SGP en de PVV willen het allemaal verbieden, maar dat vinden wij ook onverstandig. Wij kiezen dus voor het gedoogbeleid. Dat heeft nadelen. Dat ben ik met iedereen eens. Het is niet ideaal. (Vaste commissie voor Veiligheid en Justitie en vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Tweede Kamer, 16 oktober 2014)

24077-323 - Motie van de leden Berndsen-Jansen (D66) en Van Nispen (SP) over een proef met gereguleerde en gecertificeerde hennepteelt ten behoeve van coffeeshops. 73 VOOR - 50PLUS/Baay-Timmerman, 50PLUS/Klein, D66, GroenLinks, PvdA, PvdD, SP. 77 TEGEN - PVV, CDA, Groep Bontes/Van Klaveren, ChristenUnie, SGP, VVD, Van Vliet. Verworpen.

24077-328 - Motie van het lid Van der Staaij (SGP) c.s. over bevorderen dat in het gemeentelijk coffeeshopbeleid uitdrukkelijk ook de verbinding wordt gelegd met een preventief beleid ter voorkoming van drugsverslaving. 148 VOOR - VVD, PvdA, SP, CDA, D66, PVV, ChristenUnie, GroenLinks, SGP, PvdD, 50PLUS/Baay-Timmerman, Van Vliet, 50Plus/Klein . 2 TEGEN - Groep Bontes/Van Klaren, Van Vliet. Aangenomen.

24077-329 - Motie van het lid Van Nispen (SP) c.s. over afschaffen van het ingezetenencriterium. 33 VOOR - D66, GroenLinks, de PvdD en de SP. 117 TEGEN - VVD, PvdA, CDA, PVV, ChristenUnie, SGP, Groep Bontes/Van Klaveren, 50PLUS/Klein, 50PLUS/Baay-Timmerman, Van Vliet. Verworpen.

Landelijk verkiezingsprogramma "Niet doorschuiven maar aanpakken ". Website VVD.

Standpunten over Cannabis VVD.

Het onderscheid tussen hard- en softdrugs vervaagt, met alle gevolgen van dien. Ook softdrugs kunnen voor jongeren tot verslavingsproblemen of geestesziekten leiden.

16 oktober 2014 | Moties 24077-323 t/m 24077-332 Lees meer...

16 oktober 2014 | Algemeen overleg Coffeeshopbeleid (tweede termijn). Lees meer...

19 februari 2014 | Algemeen overleg Coffeeshopbeleid. Lees meer...

3 juli 2013 | Algemeen overleg Coffeeshopbeleid. Lees meer...

17 januari 2013 | Moties 24077-298 t/m 24077-306. Lees meer...

13 december 2012 | Algemeen overleg Clubpas. Lees meer...


Verkiezingen 12 september 2012

www.vvd.nl

Verkiezingsprogramma "Niet doorschuiven maar aanpakken "

Citaten uit het verkiezingsprogramma.

Paternalistisch overheidstoezicht op het privéleven van mensen is ongepast en onwenselijk, hoe goed de bedoelingen ook zijn. De VVD is daarom tegen het afstraffen van ongezond gedrag zoals roken met hogere ziektekostenverzekeringspremies. Het is wel de expliciete taak van de overheid om gerichte voorlichting te geven, in het bijzonder ook aan jongeren, over alcohol-, tabaks- en drugsgebruik, seksuele voorlichting en voeding om gedrags- en gewichtsproblemen te voorkomen en gezonde keuzes te maken. (pagina 29)

Drugs

Het onderscheid tussen hard- en softdrugs vervaagt, met alle gevolgen van dien. Ook softdrugs kunnen voor jongeren tot verslavingsproblemen of geestesziekten leiden. Daarnaast veroorzaken coffeeshops soms veel hinder en overlast voor omwonenden. De VVD wil overlastgevende coffeeshops onmiddellijk sluiten. Buitenlandse gebruikers worden aangetrokken door het Nederlandse drugsbeleid. Een clubpas die de verkoop van softdrugs aan buitenlanders aan banden legt, moet de aantrekkingskracht terugdringen en een einde maken aan de overlast die het drugstoerisme veroorzaakt. In coffeeshops kan alleen giraal worden betaald. De strafbaarstelling van soft drugs delicten willen we verhogen. Tegen straathandel wordt streng opgetreden en drugspanden worden gesloten. Schade veroorzaakt door de teelt van softdrugs wordt tot op de laatste cent verhaald op de daders.

(pagina 45)concepttekst voor het congres van 25 augustus 2012

Wietpas kan drugsoverlast verergeren (Trouw, 5 april 2012)

Het VVD congres heeft zaterdag 25 augustus 2012 ingestemd met een amendement van de afdeling Hoorn op het landelijke verkiezingsprogramma dat voorziet in het afschaffen van de grens van 2000 leden die een coffeeshop per 1 januari 2013 mag hebben. Per 1 januari 2013 wordt de wietpas, die nu nog enkel verplicht is in de provincies Limburg, Noord-Brabant en Zeeland, landelijk ingevoerd.

Hoorns model coffeeshop in landelijke VVD verkiezingsprogramma (hoorng!ds.nl, 28 augustus 2012). Drugs - Het onderscheid tussen hard- en softdrugs vervaagt, met alle gevolgen van dien. Ook softdrugs kunnen voor jongeren tot verslavingsproblemen of geestesziekten leiden. Daarnaast veroorzaken coffeeshops soms veel hinder en overlast voor omwonenden. De VVD wil overlastgevende coffeeshops onmiddellijk sluiten. Buitenlandse gebruikers worden aangetrokken door het Nederlandse drugsbeleid. De clubpas blijft rijksbeleid. Er vindt overleg plaats met de burgemeesters van de gemeenten die nu nog geen clubpas hebben. Er wordt dus rekening gehouden met de lokale standpunten. In coffeeshops kan alleen giraal worden betaald. De strafbaarstelling van soft drugs delicten willen we verhogen. Tegen straathandel wordt streng opgetreden en drugspanden worden gesloten. Schade veroorzaakt door de teelt van softdrugs wordt tot op de laatste cent verhaald op de daders. Net als openbare dronkenschap wordt ook in het openbaar onder invloed van drugs zijn strafbaar gesteld. (pag.47) definitieve tekst na het congres op 25 augustus 2012.

Fred Teeven, VVD'er en staatssecretaris van Justitie: 'Wietpas aanpassen aan A'dam' (AT5, 4 september 2012)

Onno Hoes, VVD'er en burgemeester van Maastricht, wil aanpassing van de wietpas (helaas link werkt niet meer) (NOS.nl, 6 september)

Mark Rutte, VVD'er, lijsttrekker en premier wil bezwaar tegen 'wietpas' bespreken (Telegraaf, 7 september 2012)

Citaten van de partijwebsite.

VVD wil verbod op verkoop hasj

donderdag 1 maart 2012 , door Ard van der Steur

Hasj wordt geproduceerd in landen als Afghanistan, Libanon en Marokko en kan alleen maar naar Nederland komen door de internationale georganiseerde criminaliteit.De VVD wil daarom dat de verkoop van hasj in Nederlandse coffeeshops wordt verboden. De Nederlandse overheid (douane, marechaussee, politie en justitie) doet er alles aan om de import van hasj tegen te houden. Het is vreemd dat, als deze barrière eenmaal is overwonnen, de verkoop van die hasj vervolgens wel gedoogd wordt. Op deze manier worden deze internationale criminele organisaties door de verkoop van hasj in coffeeshops alsnog gefinancierd. De VVD wil dat er een eind komt aan deze ongewenste situatie. Door opname van het verbod van de verkoop van hasj in de zogenaamde AHJOG-criteria kan het voorstel effectief worden gerealiseerd. De fracties van CDA en PVV hebben al hun steun voor het voorstel uitgesproken, waarmee er een Kamermeerderheid voor het voorstel is.

Update 29-03-2012: Minister Opstelten heeft positief gereageerd op het door VVD Kamerlid Ard van der Steur voorgestelde hasjverbod. De minister verwacht dat het nieuwe beleid om het THC-gehalte (de werkende stof in softdrugs) te beperken zal leiden tot een einde aan de verkoop van hasj. Als dat niet zo mocht blijken te zijn, zal Opstelten andere maatregelen nemen om het gewenste doel te bereiken. Ard van der Steur heeft het verbod voorgesteld omdat hasj voornamelijk uit het buitenland komt. De gedoogde verkoop in Nederland financiert internationale criminele organisaties. De VVD vindt dat niet wenselijk

VVD wil speekseltest tegen drugs op school

donderdag 26 mei 2011 , door Ton Elias

Maar alléén als ouders of de medezeggenschapraad dit willen, op grond van signalen. Bij die signalering zou ook het meldpunt ‘Misdaad Anoniem’ kunnen worden betrokken.

Elias waakt voor de schending van privacy. ‘We moeten niet iedereen willekeurig een houtje in de mond gaan duwen. Er moeten concrete signalen zijn. Maar we moeten ook niet wegkijken van dit probleem. Scholen moeten minder bang zijn voor hun reputatie en zich realiseren dat drugsgebruik overal plaatsvindt en dus ook overal bestreden moet worden. Maar nogmaals, de speekseltest kan alleen worden ingezet als ouders het willen.”

Op verzoek van ouders zou bijvoorbeeld ook steekproefsgewijs getest kunnen worden bij schoolfeesten en evenementen. “Wanneer scholen heldere criteria opstellen over drugsgebruik, moet je ook willen weten wat er gebeurt op en rond de school en sancties treffen”, vindt Elias.

Onderzoek van de Inspectie voor Onderwijs toont aan dat drugsgebruik een groot probleem is op scholen. ‘Eén op de drie á vier jongeren die op en rond de school drugs gebruikt is onacceptabel. Dat kan niet en dat mag niet. Ik vind dat scholen meer in overleg moeten treden met de politie. Maar al te vaak weet men heus wel wanneer het brommertje met de handelaar langsrijdt. De politie moet in overleg met scholen vaker op het schoolplein staan en ook vaker fouilleren bij concrete verdenking,’ aldus het VVD Kamerlid.

Uit een steekproef van opiniepeiler Maurice de Hond onder 2000 Nederlanders bleek eind november vorig jaar dat 92% van de ouders vindt dat gebruik of handel van drugs op of rond de school moet worden gemeld, terwijl 75% van de ouders van mening is dat docenten actief moeten controleren op het gebruik van drugs.

Citaten uit het drugsdebat (1 & 28 maart)

Ard van der Steur (VVD)

- (...)daarom steunen wij het kabinetsbeleid volledig om hard te zijn tegen harddrugs, de volksgezondheid centraal te stellen in het beleid, zoals dat de afgelopen tientallen jaren is gebeurd, en het gedoogbeleid aan te passen. Dat moet worden aangepast omdat het op een aantal punten uit de hand is gelopen. Ik denk dan bijvoorbeeld aan het gehalte aan THC in drugs of aan de criminaliteit die rond drugs plaatsvindt

- De VVD wil het gedoogbeleid overeind houden, met de voorgestelde strenge aanpassingen en met een eigen aanpassing, namelijk het verbieden van de verkoop van hasj (...)

- Hasj wordt verboden, of het nou Nederlandse hasj is of buitenlandse hasj. Je moet daar wel simpel en pragmatisch in zijn: hasj wordt verboden.

- Namens de VVD-fractie benadruk ik dat preventie, voorlichting, een ongelooflijk belangrijk onderdeel is van het integrale drugsbeleid

 

Lees hier de Handelingen Tweede Kamer 1 maart 2012

Lees hier de Handelingen Tweede Kamer 28 maart 2012

Lees hier over de stemmingen over de moties drugsdebat

Noot van de redactie: de heer van der Steur staat op de kieslijst voor de komende verkiezingen. De vraag is of de VVD hem weer het woordvoerderschap geeft voor Justitie. Als hij geen woordvoerder Justitie wordt, zal een andere woordvoerder van de VVD zijn plek innemen. Een andere stem met hetzelfde verhaal?

Verkiezingen 9 juni 2010

Over softdrugs staat in het verkiezingsprogramma "Orde op zaken" het volgende: "Het onderscheid tussen hard en soft drugs vervaagt " (Dit is onjuist: sinds 2005 vertoont het gemiddeld THC-gehalte van nederwiet geen stijgingen, maar een dalende lijn. Voor de wat korzelige opmerking van de onderzoeker, dat hij van deskundigen verwachtte dat ze hun cijfers bijhouden, hebben wij alle begrip. Peter van Dijk van Trimbos ( http://www.trimbos.nl/ ) deed zijn uitspraak op BNR-radio. Ons vertelde hij de meest actuele cijfers en gaf overzichten op ons eerste symposium "Wordt de voordeur een achterdeur?" op 6 november 2008 te Oenkerk - red).

Het VVD-program vervolgt met: "Ook softdrugs kunnen voor jongeren tot verslavingsproblemen of geestesziekten leiden. (Dit is een schandelijke generalisatie van het probleem van sommige mensen, die zoals we inmiddels van het tweede Symposium "Wordt de voordeur een achterdeur?", 6 juni 2009 [bijdrage Simon Boerboom] weten, in ongunstige zin genetisch gepredestineerd ("voorbestemd") zijn gemakkelijk verslaafd te raken of het risico lopen tegengestelde reacties te krijgen (hyperactiviteit, angsten, wanen, schizofrenie). Dat kan bij cannabis, dat kan bij andere drugs. De VVD heeft het hier dus eigenlijk over een klein groepje van een klein groepje van een klein groepje - red).

Hoewel de meeste coffeeshops natuurlijk hun uiterste best doen om overlast te voorkomen, vervolgt het VVD-programma met: Daarnaast veroorzaken coffeeshops soms veel hinder en overlast voor omwonenden. De VVD wil overlastgevende coffeeshops onmiddellijk sluiten. Buitenlandse gebruikers worden aangetrokken door het Nederlandse drugsbeleid. Een legitimatiesysteem, waarbij de verkoop van softdrugs aan buitenlanders aan banden wordt gelegd moet deze aantrekkelijkheid terugdringen en een einde maken aan de overlast dat het drugstoerisme veroorzaakt. De VVD wil bovendien geen coffeeshops meer in woonwijken of dichtbij scholen." [pag. 33].

Liberalen zijn in de regel echter geen voorstanders van veel overheidsbemoeienis: "De overheid bemoeit zich in beginsel niet met de opvoeding van kinderen. Voor problemen rondom overgewicht, (soft)drugsgebruik, alcohol- en tabaksmisbruik gebruikt de overheid voorlichtingsmiddelen om jongeren en ouders te informeren. Bij de handhaving van het alcoholverbod voor jongeren, de leerplichtwet en het rookbeleid in de horeca dient zij echter daadkrachtig op te treden." [pag. 18].

Fred Teeven (nu nr.3 op de lijst van de VVD - in 2002 nog lijsttrekker (nr. 1) van Leefbaar Nederland) wekt in zijn uitingen de indruk meer tot de conservatieve tak van de VVD te horen. In zijn bijdrage op zijn weblog (02-02-2010) probeert hij duidelijk te maken wat zijn (partij-)standpunt is in het debat over het coffeeshopbeleid: "Wel wat misverstanden over de koers van de VVD m.b.t. soft drugs. Er kan geen twijfel over zijn. Aan legalisatie zullen we niet meewerken. De VVD wil dat de georganiseerde misdaad die zich bezig houdt met de teelt en export van soft drugs intensief wordt bestreden. Daarnaast wil de VVD dat de buitenlandse gebruikersmarkt geen toegang meer krijgt tot Nederlandse verkooppunten. De binnenlandse markt, ongeveer 17 % van het huidige totaalaanbod, zou moeten worden voorzien in besloten clubs waar je lid van kunt worden als je in een bepaald gebied woont. Op deze wijze ben je ook in staat om de dealers te weren uit de shops. Die clubs, en NIET de overheid, kunnen dan worden betrokken bij de teelt voor de binnenlandse markt."

Frans Weekers (thans staatssecretaris) liet een aantal jaren geleden (2005) een wat liberaler geluid horen. Dit mag het meest duidelijk blijken uit zijn ondertekening van het Manifest van Maastricht (experiment voor het reguleren van de teelt en handel van softdrugs). De andere ondertekenaars waren Nebahat Albayrak (PvdA), Boris van der Ham (D66) en Gerd Leers (CDA, voormalig burgemeester Maastricht, thans minister). In 2008 sneuvelde het manifest in de Tweede Kamer: de VVD en de PvdA namen er afstand van. „De huidige VVD-fractie neemt afstand van het eigen manifest en voelt zich er niet meer aan gebonden", zei Kamerlid Teeven.

Wat betreft de "problematiek" van de grensgemeenten zoekt Teeven het in het opleggen van beperkingen en zocht Weekers het in het onderschrijven van het plan van Leers. Teeven had oog voor de "moeilijkheden" van de gemeente Roosendaal, waar voor koffie- en theeconsumptie overigens nog steeds een coffeeshop open is (een van de 4 is open gebleven, hasj en wiet kan je er niet vinden, zolang de burgemeester geen gedoogverklaring afgeeft). . Afgezien van Venlo hoor je weinig van de "problemen" van grensgemeenten. Het is goed hierbij te bedenken dat van de 71 grensgemeenten (zijnde één zesde van het totaal aantal gemeenten) 77,47 % een grensgemeente met een nuloptie is en 22,53 % een of meer coffeeshopondernemingen telt.

De VVD wil de verkoop aan buitenlanders aan banden leggen - dit terwijl de uitvoer naar het buitenland van enige hoeveelheid cannabis al sinds 1928 (ongewijzigd sinds 1976) strafbaar is gesteld. De uitspraak rechtbank Middelburg, 25 maart 2010, inzake Checkpoint maakt (sub. 9) diegene die cannabis verkoopt aan een dagtoerist medeplichtig aan het strafbaar feit van export. Er is een tijdje nauwelijks gehandhaafd. En misschien is een kleine buurtcoffeeshop te prefereren boven een grootstedelijke coffeeshop niet in het stadscentrum, niet bij scholen voor voortgezet onderwijs, niet te dicht bij elkaar en liever niet als enig lichtpuntje 's avonds op het industrieterrein.

Een volstrekt liberaal geluid vernamen we onlangs van VVD-coryfee Frits Bolkestein: samen met o.a Els Borst (oud D66- minister van VWS) en Jan de Roos (hoogleraar strafrecht, Universiteit Tilburg) pleit hij voor een complete legalisering van alle drugs.De JOVD sluit zich aan bij dit opiniestuk ("Red het land, sta drugs toe ", NRC 18-05-2010). Luister hier naar Martijn Jonk, voorzitter van de JOVD, de jongerenafdeling van de VVD. Hij schaart zich achter Bolkestein. Al jaren geleden verraste Bolkestein ons al met zijn vaststelling, dat wat hem en de VVD betreft cannabis in Nederland gelegaliseerd kon gaan worden, als andere Europese landen dat ook zouden doen. Het zag er toen niet naar uit dat Geert Wilders ook zo dacht, maar hij verkeerde in totaal wel meer dan 10 jaar in de directe omgeving van Frits, dus diens gedachten komen hem niet vreemd voor. Laten we hopen dat Geert zich alles goed herinnert.

Overigens, de VVD (onder professor Oud) werd sterker toen de liberale Vrijzinnig Democratische Bond het aan de stok kreeg met socialisten in de PvdA. In de mid-sixties kreeg de sociaal-liberale, linksige, vleugel genoeg van de conservatieve koers van de VVD en startte Hans van Mierlo D66.

Opnieuw manifest van burgemeesters: legaliseer cannabis!

23 september 2021 Nieuws
De overheid moet veel meer doen tegen ondermijnende criminaliteit, vinden bijna veertig burgemeesters die daarover een manifest hebben ondertekend. De burgemeesters willen dat het onderwerp prominent op de politieke agenda van het nieuwe kabinet komt te staan. Het rapport is gepubliceerd op de dag…

Partijen 2e kamer 2021

Verkiezingsprogramma DENK 2021-2025 Denk anders Gedoogbeleid rondom cannabis reguleren, gecombineerd met een stevig ontmoedigingsbeleid. Geen enkele vorm van...

Lees meer...