Het CDA wil de koffieshops sluiten
Omdat het overgrote deel van de in Nederland geproduceerde softdrugs bestemd is voor de export, biedt legalisering geen enkele oplossing. Het leidt alleen tot een sterkere vermenging van boven- en onderwereld en een verdere normalisering van het drugsgebruik. Daarom kiezen wij voor een terugdringing van het aantal coffeeshops, te beginnen in de buurt van scholen. De illegale handel in drugs, straatverkoop en illegale verkooppunten worden hard aangepakt. Uiteindelijk willen wij toe naar het sluiten van alle coffeeshops. Alleen op die manier kunnen we de drugshandel een halt toeroepen.

Lees meer...

Inleiding


Tweede Kamerverkiezingen 2017
 
Uit het verkiezingsprogramma
 
 
Van de website
 

PerspectieF

PerspectieF is de jongerenafdeling van de ChristenUnie. PerspectieF is via deze link te bereiken.

Citaten van de Jongerenwebsite.

Laatst gewijzigd op: 12-07-11
Uit onderzoeken van het Trimbos instituut en het WODC blijkt dat Nederlandse jongeren tussen de 15 – 16 jaar en 12 – 18 jaar tot de hoogste groep cannabisgebruikers van Europa behoort. Daarnaast is duidelijk dat de scheiding van de soft- en harddrugsmarkt aan de producentenkant volledig is mislukt en aan de consumentenmarkt vervaagt door het verhogen van het THC – gehalte in cannabis. Bovendien leidt het beleid van Nederland in de huidige internationale context tot het aantrekken van drugsgerelateerde criminele circuits, drugstoerisme en imagoschade in het buitenland. Bovendien blijkt het problematisch om bij gebruik de gevolgen te overzien.
Twee belangrijke oorzaken van de huidige problematiek zijn enerzijds de unieke positie van Nederland in Europa en anderzijds de normalisatie van cannabisgebruik in de samenleving. Het nieuwe model pakt deze zaken per direct aan:
1. De aanpak van hennepteelt wordt gecontinueerd en de export van de interne markt blijft hard worden aangepakt.
2. De coffeeshops binnen een straal van 250 meter van scholen worden direct gesloten en de criteria voor de andere coffeeshops worden beter gehandhaafd.
3. Dit geheel gaat gepaard met inzet op preventie en goede communicatie en voorlichting van de Rijksoverheid over deze beleidsvoorstellen.
4. Per direct een gebruikersverbod van cannabis in openbare ruimten.
Ten einde moeten deze maatregelen zorgen dat de tijd rijpt om constructief de deur van de coffeeshop te sluiten, zonder direct alle gebruikers de illegaliteit in te duwen maar juist de mogelijkheid te bieden af te bouwen. Door dit beleid wordt de schade voor Nederland beperkt. De aanzuigende werking van criminele circuits bij coffeeshops verdwijnt, de imagoschade van Nederland wordt tegengegaan, drugstoerisme zal langzaam verdwijnen en drugsgerelateerde overlast kan beter worden bestreden.
Voor aanpak verder drusgsbeleid zie: Drugs .
Laatst gewijzigd op: 19-04-07
Nederland gedoogt verslaving in allerlei soorten. Het drugs- en gokbeleid van Nederland is toe aan een grondige revisie. De problematiek van de verslaving moet centraal komen te staan. Het is tijd voor nieuw beleid van preventie, voorlichting en ontmoediging en van een krachtiger aanpak van de uitwassen om de verloedering van de samenleving tegen te gaan. De overheid moet zich inspannen om mensen van hun verslaving af te helpen en dient daarom een goede verslavingszorg te garanderen. Verslaafden zijn niet gediend met een tolerant beleid, maar worden eerder geholpen met hulpverlening gericht op afkicken en mogelijkheden om weer op een normale manier te kunnen functioneren in de maatschappij. Drugs moeten daarom zoveel mogelijk worden geweerd uit de samenleving.
Er moet worden gestopt met het gedoogbeleid ten aanzien van softdrugs. De afgelopen jaren is het softdruggebruik gestegen en de leeftijd waarop jongeren kennis maken met softdrugs gedaald. Het aantal verslaafden aan harddrugs blijft stabiel. Het gedoogbe­leid heeft softdrugs uit de sfeer van de criminaliteit gehaald, maar heeft druggebruikers en burgers die overlast ervaren in de kou laten staan. Het gedoogbeleid komt de overheid goed uit, maar onder­mijnt de gemeenschap. De overheid dient zich sterker te manifesteren als de hoeder van het welzijn en de gezondheid van mensen. Door softdrugs te gedogen maakt de overheid zich medeverantwoor­delijkheid voor een gebruikerscultuur waarvan de zwakken de dupe zijn.

ChristenUnie-jongeren pleiten voor strafbaar stellen openbaar drugsgebruik.

Drugsverkoop en drugsgebruik leiden tot problemen in de samenleving, verkoop trekt criminele circuits aan, het gedoogbeleid in Nederland zorgt voor grote aantallen drugstoeristen en een grote groep jongeren gebruiken al op jonge leeftijd drugs, met alle schadelijke gevolgen nu en in de toekomst van dien. Daarnaast lijdt Nederland reputatieschade in het buitenland met dit gedoogbeleid.Voorzitter Robert Heij legt uit: ‘In de discussie over drugs wordt vaak gesproken over vrijheid, deze vrijheid gaat uit van het schadebeginsel: het niet aanrichten van schade aan anderen. We gaan uit van een brede, eerlijke vrijheidsafweging waar ook schade door accumulatie en schade buiten anderen, bijvoorbeeld het milieu of de gemeenschap, worden meegewogen’.Heij: ‘Er moet per direct worden ingegrepen, zodat we zo snel mogelijk kunnen overgaan tot sluiting van alle coffeeshops.’ PerspectieF stelt vier actiepunten voor. Ten eerste, de aanpak van hennepteelt en export blijft hard worden aangepakt. Daarnaast worden coffeeshops binnen een straal van 250 meter van scholen per direct gesloten en criteria voor andere coffeeshops worden strenger gehandhaafd. Vervolgens zet de Rijksoverheid in op preventie en zorgt voor een goede communicatie van de uitvoering van het beleid. En ten slotte wordt per direct een gebruiksverbod van cannabis in de openbare ruimte ingesteld.Met deze maatregelen pleit PerspectieF voor de afschaffing van het failliete gedoogbeleid. ScriptaPerspectieF lanceerde vandaag ook de scripta 'Cannabis'. Klik hier voor de scripta. MediaDiverse media hebben een artikel gewijd aan het pleidooi van PerpsectieF, zie hieronder:De Telegraaf: "CU-jongeren ten strijde tegen softdrugs"

 
Maandag 16 mei vond in Den Haag het 'Cannabis tribunaal' plaats. Op dit tribunaal stond de vraag centraal waar het heen moet met het Nederlandse cannabisbeleid, na 35 jaar gedogen. Namens PerspectieF nam Maarten van Ooijen, bestuurslid politiek binnenland, deel aan het tribunaal. Meer info over het tribunaal is hier te vinden.
 

 

Verkiezingen 12 september 2012

www.christenunie.nl

Verkiezingsprogramma "Voor de verandering "

Citaten uit het verkiezingsprogramma

Het actief betrekken van buurtbewoners bij het werken aan leefbaarheid.
In samenwerking met de gemeente en politie, wordt gewerkt aan de inrichting van de eigen buurt en opgetreden tegen overlast, verkeersovertredingen, straatvuil, openbaar drank- en drugsgebruik.
Opnieuw grenzen stellen
De overheid stelt duidelijke grenzen, hierbij past geen gedoogbeleid. Als de overheid gaat reguleren of gedogen, verdwijnt de ambitie om deze zaken echt aan te pakken. Een stevige aanpak van criminaliteit en overlast is belangrijk. Maar een beleid dat alleen gebaseerd is op repressie of een reflex van verontwaardiging is niet goed. De aanpak die de ChristenUnie voorstaat, is een combinatie van enerzijds handhaving en grenzen stellen en anderzijds de problemen aanpakken die de voedingsbodem zijn voor criminaliteit en onveiligheid.
Effectiever drugsbeleid
Het tweeslachtige drugsbeleid is de laatste tientallen jaren een bron van ellende geweest. Het doel, softdrugs buiten de criminaliteit houden, is niet bereikt. In plaats daarvan is het beleid een enorme impuls geweest voor de groei van de georganiseerde criminaliteit. Drugs zijn ‘gewoon’ geworden en hebben veel verslaafden tot slachtoffer gemaakt. Gelukkig is mede door invloed van de ChristenUnie ook op deze terreinen een kentering opgetreden. Het aantal coffeeshops is sterk teruggedrongen, zeker in de buurt van scholen. Wietplantages worden stelselmatig opgerold. De ChristenUnie kiest voor een heldere lijn en dus:
 • Er komt een einde aan het gedoogbeleid. Coffeeshops verdwijnen uit het straatbeeld, en op straat en in publieke ruimten geldt een blowverbod.
 • Een nultolerantie voor gebruik van en beschikken over drugs, voor drugstoeristen en drugsrunners.
 • Het onderscheid tussen hard- en softdrugs verdwijnt.
 • Methadonprogramma’s of heroïneverstrekking aan verslaafden zijn alleen toelaatbaar als zij zijn gericht op afkicken.
 • Verbeurdverklaring van huizen en ruimten waarin wietplantages worden aangetroffen, indien dit verwijtbaar is aan de eigenaar.
 • Omdat alleen verbieden het probleem niet oplost blijft de overheid investeren in preventie. Bijvoorbeeld in de vorm van voorlichting op scholen over de gevaren van drugs. Wij laten verslaafden niet in de steek. Zij moeten kunnen blijven rekenen op begeleiding om los te komen van hun verslaving.
Maatschappelijke opvang
Nederland is een welvarend land. Maar er zijn veel mensen die geen eigen huis hebben, die rondzwerven of zelfs op straat leven. Wij willen ook naast hen staan, contact leggen en hoop bieden. Ook zij zijn door God gemaakt. Hoewel steeds meer mensen die onvrijwillig dakloos waren de weg naar opvang hebben gevonden, vallen nog steeds veel mensen tussen de wal en het schip. De groep daklozen is zeer divers: drugsverslaafden, alcoholisten, psychiatrisch patiënten, asielzoekers zonder opvang, illegalen en zwerfjongeren. De meesten hebben te maken met een combinatie van problemen. Het beleid voor dak- en thuislozen moet vooral gericht zijn op re-integratie, nazorg en preventie.
 
Een gezond opvoedklimaat, dus ook bescherming tegen de schadelijke werking van alcohol en drugs voor de ontwikkeling van jongeren. De leeftijdsgrens voor alcohol wordt verhoogd naar 18 jaar om schadelijk alcoholgebruik onder jongeren aan te pakken.
(Deze verkiezingsbelofte is onderdeel van het hoofdstuk Jongeren: kundig en kansrijk)
 
Er zijn de afgelopen jaren veel positieve ontwikkelingen geweest: het aantal coffeeshops in de buurt van scholen is verminderd en de verkoop van alcohol aan jongeren is verder aan banden gelegd. Bij seksuele voorlichting gaat het niet alleen meer over het gebruik van voorbehoedsmiddelen, maar is meer aandacht gekomen voor de betekenis van relaties en de weerbaarheid van jongeren tegen ongewenste seksuele omgang. In de jeugdhulpverlening is de focus verlegd van specialistische en verkokerde hulpverlening naar integrale samenwerking rondom multi-probleemgezinnen (één gezin, één plan) en het betrekken van familie en vrienden bij de hulpverlening. Deze ontwikkeling krijgt een impuls door alle provinciale taken binnen de jeugdhulpverlening neer te leggen bij de gemeente, die maatwerk kan leveren omdat zij dichter bij de burgers staat.
(Deze constateringen van de ChristenUnie is te vinden onder Kansrijke jongeren)
Gezonde levensstijl
Een gezond opgroeiklimaat is van belang voor de bloei van de jeugd. Jongeren in Nederland drinken nog steeds erg veel, terwijl bekend is dat het gebruik van alcohol leidt tot blijvende schade aan de hersenen. Veel gebruikers van softdrugs zijn jong en zitten nog op school of doen een studie. Blowen vergroot het risico op slechtere school- en studieresultaten en schooluitval: iets wat hun hele verdere leven dramatisch beïnvloedt. Niet alleen blowen, maar elke vorm van roken heeft zeer schadelijke effecten voor de gezondheid en moet daarom blijvend ontmoedigd worden. Seksuele weerbaarheid is niet vanzelfsprekend. Geregeld worden we opgeschrikt door verhalen over meisjes die gedwongen worden tot seks. Het is aan ouders om een gezond opgroeiklimaat te bewerkstelligen, maar waar mogelijk levert ook de overheid een bijdrage.
 • Alcohol naar 18 jaar. Het beschikbaar hebben van alcohol en drugs tot 18 jaar in de publieke ruimte wordt strafbaar gesteld.
 • Voorlichting aan ouders. In preventiecampagnes en voorlichtingsmateriaal wordt ouders gewezen op de risico’s van alcoholmisbruik onder jongeren en de mogelijkheden om dit misbruik terug te dringen.
 • Minder alcoholreclame, meer waarschuwingen op alcoholhoudende dranken en een verbod op stuntaanbiedingen in supermarkten en slijterijen en happy hours in cafés.
 • Scholen en schoolfeesten alcohol- en drugsvrij. In schoolkantines zijn alleen nog gezonde producten verkrijgbaar. Scholen nemen maatregelen om een gezonde levensstijl van jongeren te bevorderen: ze spreken zich expliciet uit dat ze alcohol- en drugsvrij willen zijn, hebben gezonde producten in de schoolkantine, besteden aandacht aan bewegen en sport en promoten een gezonde levensstijl.
 • Gerichte voorlichting tegen internet- en gameverslaving. Jongeren worden geïnformeerd over de gevaren, ouders worden bewust gemaakt van de grens tussen gezond internet- en gamegedrag en verslaving. De hulpverlening wordt beter afgestemd op de problemen van internet- en gameverslaving.

Omdat er geen PDF van het verkiezingsprogramma op de website van de ChristenUnie staat zijn er geen paginanummers toegevoegd. Zonodig zijn de hoofdstuknamen toegevoegd.

Citaten van de website

Gezien het feit dat de uitingen op de website sinds 2010 bijna niet zijn gewijzigd verwijzen we naar de volgende pagina onder verkiezingen 2010.

Citaten uit het drugsdebat (1 & 28 maart 2012)

- Laat coffeeshops helemaal uit het straatbeeld verdwijnen.
- De ChristenUnie stelt voor: kom met een verbod op blowen in de openbare ruimte.
- (...) scholen moeten volledig drugsvrij worden. Het roken van joints op en rond scholen moet zo snel mogelijk worden uitgebannen. Mijn voorstel is: kom met alcohol- en drugsvrije zones op plaatsen waar veel minderjarigen komen, zoals rond school, sport en verenigingen.


Lees hier de Handelingen Tweede Kamer 1 maart 2012

Lees hier de Handelingen Tweede Kamer 28 maart 2012

Lees hier over de stemmingen over de moties drugsdebat

Noot van de redactie: Mevrouw Esmé-van Meppelen Scheppink  staat niet op de kieslijst van de Christen Unie voor de komende verkiezingen. Een andere woordvoerder van de CU zal haar plek innemen. Een andere stem met hetzelfde verhaal?

Verkiezingen 9 juni 2010

Nationaal

VOORUITZIEN , Christelijk-sociaal perspectief, Verkiezingsprogramma ChristenUnie 2010-2014

Effectiever drugsbeleid

Het tweeslachtige drugsbeleid is de laatste tientallen jareneen bron van ellende geweest. Het doel, softdrugs buitende criminaliteit houden, is niet bereikt. In plaats daarvan is het beleid een enorme impuls geweest voor de groei van de georganiseerde criminaliteit. Drugs zijn 'gewoon' geworden en hebben veel verslaafden tot slachtoffer gemaakt. Gelukkig is mede door invloed van de ChristenUnie ook op deze terreinen een kentering opgetreden. Het aantal coffeeshops is sterk teruggedrongen, zeker in de buurt van scholen. Wietplantages worden stelselmatig opgerold. Er is veel beter zicht op het feit dat mensen die profiteren van activiteiten als drugshandel, prostitutie, gokken, illegale arbeid vaak nergens voor terugdeinzen. We zijn gaan beseffen dat zij vanuit hun onderwereld winsten opstrijken die, eenmaal witgewassen, de bovenwereld corrumperen. Het is tijd voor een heldere lijn en dus:
• Verdwijnen de coffeeshops uit het straatbeeld
• Geldt op straat en in publieke ruimten een blowverbod
• Is er een nultolerantie voor gebruik van en beschikkenover drugs bij 18-minners
• Zijn methadonprogramma's of heroïneverstrekking aan verslaafden alleen toelaatbaar als zij zijn gericht op afkicken
• Verdwijnt het onderscheid tussen hard- en softdrugs
• Geldt een nultolerantie voor drugstoeristen en drugsrunners
• Worden huizen en ruimten waarin wietplantages worden aangetroffen, verbeurd verklaard indien dit verwijtbaar is aan de eigenaar.

De ChristenUnie in het kabinet heeft een andere wind laten waaien op het gebied van alcohol en drugs: er wordt in veel gemeenten gebruik gemaakt van het blowverbod opbepaalde plekken, het aantal coffeeshops in de buurt van scholen is verminderd en de normstelling en controle opde minimale verkoopleeftijd van alcohol aan jongeren is strakker geworden.

•Supermarkten en slijterijen respectievelijk coffeeshops verliezen hun verkoopvergunning bij driemaal overtreding van de leeftijdsgrens.
• Zowel het beschikbaar hebben van alcohol als van drugsdoor jongeren tot 18 jaar in de publieke ruimte wordtstrafbaar gesteld. Dit heeft tot gevolg dat alcohol en drugsgebruik door jongeren onder de 18 op straat niet meer mogelijk is.
• Er komen alcohol- en drugsvrije zones op plaatsen waar veel minderjarigen komen (rond school, sport en vereniging).
• Er komt een verbod op blowen in de openbare ruimte.
• Gemeenten krijgen de bevoegdheid om de sluitingstijden in de horeca te reguleren volgens het 'Vroeg opstap'-principe.

Anker (nr.9 op de lijst) trekt op 11 maart 2008 zijn steun aan de door de CU mede-ingediende motie 214 in en onthoudt zich van stemming . Hij moest wel, want steun aan deze motie was in strijd met het regeerakkoord PvdA-CDA-CU (kort door de bocht samengevat: toestand coffeeshops verbetert niet maar zal ook niet verslechteren).

Nog in 1975 is door Jongeling (GPV) gevraagd de VARA het uitzenden van de beursberichten door Koos Zwart te verbieden. Het GPV en RPF vormen nu de CU. De CU kende haar bloeitijd onder Gert Schutte (GPV, CU), bijkans het grondwettelijk geweten van de Tweede Kamer. Het zag er naar uit dat Rouvoet (CU) deze lijn zou voortzetten, de wereldlijke blik. Rouvoet komt echter steeds benarder naar voren met zijn huidige portefeuille familiewaarden. De CU staat links van het CDA, maar is in sommige opzichten een stuk rechtser. Verschil met het CDA is er dus eigenlijk niet, beiden willen per morgen van de coffeeshops af.

Overigens, is de CU het fusieproject van Gert Schutte (Gereformeerd Politiek Verbond, GPV) en de RPF (Reformatorische Politieke Federatie). Op het laatste moment besloot de SGP hier niet aan mee te doen - beducht als de SGP is dat het eigen geluid in Den Haag niet te horen zal zijn, zo hier en daar tussen al het praktisch politiek handwerk van die linksige Christen Unie.

Friesland

ChristenUnie Fryslân : De ChristenUnie is der fan oertsjûge dat de jeugd beskerme wurde moat, as it om oermjittich alkohol en drugsgebrûk giet. Wy binne dêrom tige bliid mei it sluten konvenant fan alle 36 Fryske gemeenten en de Provinsje Fryslân. It meiinoar realisearjen fan de ambysjes ûnderstypje wy mei hert en siel. (In het Nederlands: De ChristenUnie is ervan overtuigd dat de jeugd moet worden beschermd als het overmatig alcohol- drugsgebruik gaat. We zijn daarom erg blij met het sluiten van een convenant met alle 36 Friese gemeenten en de Provincie Fryslân. Het met elkaar realiseren van de ambities understeunen we met hart en ziel.)

De laatste stand van zaken luid en duidelijk op de website van de Christen Unie:

Drugs

Bij een overheid die duidelijke grenzen stelt, past geen gedoogbeleid. Door softdrugs te gedogen maakt de overheid zich mede verantwoordelijk voor een gebruikerscultuur waarvan de zwakken in onze samenleving de dupe zijn. Het tweeslachtige drugsbeleid is de laatste tientallen jaren een bron van ellende geweest. Het doel, softdrugs buiten de criminaliteit houden, is niet bereikt. In plaats daarvan is het beleid een enorme impuls geweest voor de groei van de georganiseerde criminaliteit. Drugs zijn ‘gewoon’ geworden en hebben veel verslaafden tot slachtoffer gemaakt.

Mede door invloed van de ChristenUnie  is het aantal coffeeshops sterk teruggedrongen, zeker in de buurt van scholen en zijn wietplantages stelselmatig opgerold. Die heldere lijn moet worden voortgezet. Coffeeshops moeten uit het straatbeeld verdwijnen. Op straat en in publieke ruimten moet een blowverbod van kracht worden. Jongeren onder de achttien mogen geen drugs bezitten of gebruiken. Methadonprogramma’s en heroïneverstrekking aan verslaafden zijn alleen toelaatbaar als zij zijn gericht op afkicken. Het onderscheid tussen hard- en softdrugs wordt afgeschaft. Voor drugstoeristen en drugsrunners geldt een nultolerantie. En huizen en ruimten waarin wietplantages worden aangetroffen, worden verbeurd verklaard (indien dit verwijtbaar is aan de eigenaar).

XTC is een harddrug en behoort als zodanig te worden behandeld. Dit betekent onder andere een consequente opsporing en vervolging van de verkoop en het bezit van XTC, in het bijzonder bij uitgaansgelegenheden en dansfestijnen.

Zie ook:

 • Verkiezingsprogramma 2010:1.1 Wijken tot bloei brengen
 • Beleidsprogramma kabinet Balkenende IV : 5.3: Aanpak overlast en verloedering
 • W.I.: boek: Samen de schouders eronder (S. Kennedy/ G-J spijker)
 • W.I.: Kort Commentaar 13: Maatschappelijk relevante media (R. Nijhoff)
 • W.I.: Denkwijzer 2007-3
 • W.I.: Denkwijzer 2003-5

Op de ChristenUnie website:

  • ChristenUnie: Ontmasker mythe over softdrugs (E. Wiegman/J. Voordewind/E. Anker, september 2009)
  • Drugs weghalen uit straatbeeld (E. Anker, januari 2008)
  • Bestrijding illegale drugshandel (H. Blokland, maart 2004)
  • ChristenUnie principieel tegen overheid als wietteler (A. Slob, december 2008)
  • Overleg synthetische drugs (E. Anker, juni 2007)
  • Bijdrage debat over het drugsbeleid (E. Anker, maart 2008

Bron: website CU http://www.christenunie.nl

 


Periode 2012 - 2015

Drugs - De ChristenUnie kiest voor een heldere lijn en dus: •Er komt een einde aan het gedoogbeleid. Coffeeshops verdwijnen uit het straatbeeld, en op straat en in publieke ruimten geldt een blowverbod. •Een nultolerantie voor gebruik van en beschikken over drugs, voor drugstoeristen en drugsrunners. •Het onderscheid tussen hard- en softdrugs verdwijnt. Lees meer...

Dossier - Drugs o.a. "Softdrugsbeleid blijft bij Opstelten teveel pappen en nathouden" Nieuwsoverzicht - Drugs

Legalisering is niet de juiste oplossing om criminaliteit tegen te gaan of de gezondheid van jongeren te beschermen. Wij willen een einde aan het gedoogbeleid. Coffeeshops moeten verdwijnen uit het straatbeeld, en op straat en in publieke ruimten wil de ChristenUnie een blowverbod. (Bron: Stelling 3 - De teelt van softdrugs voor coffeeshops moet legaal worden - ProDemos Stemwijzer 2015 Eerste Kamer)

Eerste Kamer

De wijziging van de Opiumwet om alle handelingen die illegale hennepteelt voorbereiden en bevorderen strafbaar te stellen (met een gevangenisstraf tot 3 jaar of een geldboete) werd in het najaar van 2014 in de Eerste Kamer behandeld. De plenaire behandeling door de Eerste Kamer vond plaats op 4 november 2014 en de stemming hierover een week later. Het wetsvoorstel is op 11 november 2014 bij hoofdelijke stemming met 39 stemmen voor (van VVD, CDA, PVV, ChristenUnie, SGP en OSF) en 31 stemmen tegen(van PvdA, SP, D66, GroenLinks 50PLUS en PvdD) aangenomen. Dit zijn 70 van de 75 Eerste Kamerzetels: 5 Eerste Kamerleden hadden zich wegens ziekte of verblijf elders afgemeld.

Tijdens hetzelfde debat werd de motie - Ter Horst (PvdA) c.s.  (EK 32.842, L ) ingediend. In deze motie wordt de regering verzocht een commissie in te stellen om haar te adviseren over het toekomstige softdrugsbeleid in Nederland dat effectief de criminaliteit bestrijdt en de volksgezondheid dient. De motie werd mede ondertekend door M.M. de Boer (GroenLinks), Th.C. de Graaf (D66), J.G. Nagel (50PLUS), R.F. Ruers (SP). Na stemming bij zitten en opstaan op 11 november 2014 verworpen. PvdA, GroenLinks, SP, D66, PvdD en 50PLUS stemden voor.

Zie ook Cannabis in de Eerste Kamer.

Tweede Kamer

De heer Segers (ChristenUnie): Voorzitter. Softdrugs zijn slecht voor je lichaam en risicovol voor de psychische gezondheid van mensen. Er is wat mijn fractie betreft niets verhevens aan het legaliseren van drugs en het verder beschikbaar stellen daarvan. Grote vraag is wel hoe je het kwaad kunt indammen. (...) Ik ben blij dat de Minister op dit punt stelling neemt tegen regulering van hennepteelt, mij daarbij aansluitend bij zijn betoog. Maar moeten we zo langzamerhand niet concluderen dat juist het gedoogbeleid een aanzuigende werking heeft op dit soort plantages en op alle criminaliteit en overlast er omheen, zoals de illegale dump van chemicaliën in natuurgebieden? (Vaste commissie voor Veiligheid en Justitie en vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Tweede Kamer, 16 oktober 2014)

De heer Segers (ChristenUnie): Nu lijkt het net alsof het gebruik van cannabis iets heel nobels en moois is, terwijl wij weten dat het heel slecht is. Het is slecht voor de gezondheid. Er is een grijs gebied tussen softdrugs en harddrugs. Daar is geen duidelijke lijn tussen te trekken. (...) De inzet van de fractie van de ChristenUnie is duidelijk: geen experimenten op dit gebied, geen juridisch kader. Ter voorkoming van het zwabberbeleid of zoals ik het noemde «vriezen of dooien»-beleid: soms is politiek ook het tellen van meerderheid en minderheid. Ik tel een meerderheid voor handhaving van een stringent coffeeshopbeleid. Er is een meerderheid die de minister daarin wil steunen. Wat mij betreft maakt de minister daar gebruik van. (Algemeen overleg Coffeeshopbeleid, Vaste Kamercommissie voor Veiligheid en Justitie Tweede Kamer, 3 juli 2013)

24077-323 - Motie van de leden Berndsen-Jansen (D66) en Van Nispen (SP) over een proef met gereguleerde en gecertificeerde hennepteelt ten behoeve van coffeeshops. 73 VOOR - 50PLUS/Baay-Timmerman, 50PLUS/Klein, D66, GroenLinks, PvdA, PvdD, SP. 77 TEGEN - PVV, CDA, Groep Bontes/Van Klaveren, ChristenUnie, SGP, VVD, Van Vliet. Verworpen.

24077-328 - Motie van het lid Van der Staaij (SGP) c.s. over bevorderen dat in het gemeentelijk coffeeshopbeleid uitdrukkelijk ook de verbinding wordt gelegd met een preventief beleid ter voorkoming van drugsverslaving. 148 VOOR - VVD, PvdA, SP, CDA, D66, PVV, ChristenUnie, GroenLinks, SGP, PvdD, 50PLUS/Baay-Timmerman, Van Vliet, 50Plus/Klein . 2 TEGEN - Groep Bontes/Van Klaren, Van Vliet. Aangenomen.

24077-329 - Motie van het lid Van Nispen (SP) c.s. over afschaffen van het ingezetenencriterium. 33 VOOR - D66, GroenLinks, de PvdD en de SP. 117 TEGEN - VVD, PvdA, CDA, PVV, ChristenUnie, SGP, Groep Bontes/Van Klaveren, 50PLUS/Klein, 50PLUS/Baay-Timmerman, Van Vliet. Verworpen.


Landelijk verkiezingsprogramma "Voor de verandering ".

Website CU .

Standpunten over Cannabis CU .

16 oktober 2014 | Moties 24077-323 t/m 24077-332 Lees meer...

16 oktober 2014 | Algemeen overleg Coffeeshopbeleid (tweede termijn). Lees meer...

19 februari 2014 | Algemeen overleg Coffeeshopbeleid. Lees meer...

3 juli 2013 | Algemeen overleg Coffeeshopbeleid. Lees meer...

17 januari 2013 | Moties 24077-298 t/m 24077-306. Lees meer...

13 december 2012 | Algemeen overleg Clubpas. Lees meer...

 

Wietteelt reguleren en gebruik ontmoedigen. DENK vindt dat het huidige gedoogbeleid van cannabis criminaliteit in de hand werkt. DENK is daarom: Vóór de regulering van de teelt en de verkoop van cannabis, waarbij cannabisgebruik wordt ontmoedigd.

Lees meer...

 

Het huidige softdrugsbeleid, waarbij de verkoop van softdrugs wordt gedoogd maar de wietteelt verboden is, werkt criminaliteit in de hand. In ons verkiezingsprogramma zeggen we daarom dat wietteelt legaal moet worden. Dat geeft ons controle over de sterkte van cannabis en hasj en het maakt Nederland veiliger omdat het verdienmodel voor drugsbendes wegvalt. Het levert ook accijnsinkomsten op en bespaart honderden miljoenen op (onnodige) politie en justitiecapaciteit. En het haalt coffeeshops uit het criminele circuit.

Lees meer...

• Het gedoogbeleid moet per direct worden afgeschaft. In plaats van gedogen gaan we de wet handhaven.
• Coffeeshops worden gesloten.
• De productie van drugs blijft altijd strafbaar. Een nieuwe gedoogconstructie, waarbij ‘gecontroleerde’ telers niet langer worden vervolgd, is een slecht idee. Aan gereguleerde wietteelt van de overheid moeten we niet beginnen.
• Het onderscheid tussen soft- en harddrugs moet verdwijnen: beiden zijn verslavend en schadelijk voor de gezondheid.

Lees meer...
Dit is alles